FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST

ÅRSMELDING
2013
1
FORMÅLET TIL MARITIMT FORUM NORDVEST
”Maritimt Forum Nordvest har som formål å styrke og videreutvikle det
maritime miljøet på Nordvestlandet”
Fokusområder er myndighetskontakt, rekruttering og omdømme- og nettverksbygging,
Styret valgt på årsmøte 15.8.2013
Styreleder Stig Bjørkedal (13/15)
Varamedlem Peter Tennfjord
- Vard
- Fiskerstrand Verft
Odd Tor Finnøy (13/15)
Varamedlem Svein Leon Aure
- Brunvoll
- Farstad Shipping
Alf Gunnar Furland (13/15)
Varamedlem Marianne Synnes
- Fagskolen i Ålesund
- Høgskolen i Ålesund
Arne Otto Rogne (12/14)
Varmedlem Hanne Notøy
- Vard / Fellesforbundet
- LO / El- og IT forbundet
Einar Øien (12/14)
Varamedlem Bjørn Sandnes
- Midsund kommune
- Haram kommune
Lene Trude Solheim (12/14)
Varamedlem Torild Bugge
- Ulstein Group
- Ulstein Group
Runar Haddal (12/14)
Varamedlem Arild Hatløy
- Rolls-Royce
- Rolls-Royce
Hilde-Gunn Avløyp (12/14)
Varamedlem Ove R. Nielsen
- Det Norske Maskinistforbund
- Norsk Sjøoffisersforbund
2
STYREMØTER_____________________________________
Det ble holdt 4 styremøter og behandlet 28 saker i 2013.
VIKTIGE SAKER I 2013_____________________________
A. NÆRINGSPOLITISK ARBEID - SAKER
Maritimt Forum Nordvest har i sitt politiske arbeid i 2013 hatt fokus på følgende saker:
1. ”Stø kurs” bør videreføres og forsterkes
Den maritime strategien «Stø kurs» har gitt næringen forutsigbarhet og bidratt til den veksten vi
har sett i maritim næring de siste årene. Maritimt Forum arbeidet for at den rød-grønne
regjeringen skulle videreføre og forsterke sin maritime strategi. Da den nye strategien, «Stø kurs
2020» ble lagt fram i Ålesund rett før stortingsvalget i september, kunne det tyde på at vi hadde
fått gjennomslag for flere av våre punkter. Men da Statsbudsjettet for 2014 ble lagt fram var vi
ikke like fornøyd.
Etter valget har den nye regjeringen fått oppfordring fra Maritimt Forum og andre om at den
måtte etablere en ny strategi for maritim næring. Dette arbeidet har nå startet.
2. Nettolønnsordningen
Norske sjøfolk og tilgangen til praktiske og operasjonelle erfaringen fra sjøen, er en viktig
forklaring på den norske maritime suksessen. Derfor trenger vi den norske sjømannen. Dette er
dokumentert i en rekke forskningsprosjekter og er nylig konkretisert og utdypet i FAFOs rapport
”Fra sjø til land». I rapporten kommer det fram at 7 av 10 i hele den maritime næringen (rederi,
verft, utstyrsleverandører, tjenesteytere, offentlige institusjoner) mener at ansatte med praktisk
erfaring fra sjø er viktige for innovasjon og nytenkning i virksomheten på land. Kompetansen til
underordnet mannskap er like viktig og attraktiv for landbaserte næringer som kunnskapen
offiserene bringer med seg.
Etter innføringen av det statiske taket på kr 198.000,- i den norske refusjonsordningen i
forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2008, er det et faktum at den norske
ordningen gradvis mister konkurransekraft sammenlignet med ordninger i europeiske land vi
konkurrerer med. Like konkurransevilkår er en forutsetning for at norsk maritim næring over
tid skal kunne være en viktig verdiskaper i det norske samfunn.
I partienes program for perioden 2014-2017, har flere partier flyttet sine posisjoner i retning
av vårt syn.
3
3. Nærskipsfart
I Norge viser statistikken at en stadig økende andel av godstransporten går på hjul, stikk i strid
med politiske målsettinger. Veksten i varetransporten skjer på land, og alle prognoser tilsier at
utviklingen vil fortsette dersom det ikke gjøres grunnleggende endringer i konkurranseforholdet
mellom veitransporten andre transportformer. En analyse fra Transportøkonomisk institutt viser
at det er mulig å overføre mer enn 25 prosent av antall tonnkilometer i innenriks og utenriks
godstransport fra vei til sjø og jernbane
For å realisere målene om å overføre mer gods fra hjul til kjøl, bør etter vår mening blant annet
følgende tiltak iverksettes: et gebyr-, avgifts- og avskrivningsregime der sjøtransport styrkes
relatert til veitransport, legge til rette for en målrettet fornyelse av nærskipsfartsflåten gjennom
finansieringsordninger og incentivordninger, en norsk variant av EUs støtteordning for mer
miljøvennlig transport, Marco Polo-ordning bør vurderes og etablere en økonomisk bonus til
vareeier som velger miljøvennlig sjøtransport (for eksempel kr 1000,- per lastebil).
Alle politiske partier er enige i målsetningen om å flytte mer gods over på kjøl, men ingen har så
langt gjort konkrete vedtak som virkelig endrer på utviklingen om at stadig mer gods
transporteres med bil.
4. Samferdsel
Vi trenger en bedre infrastruktur for samferdsel for å opprettholde vår konkurransekraft. Norske
veier er blant de dårligste i Europa. Dette er et problem for vår konkurransekraft i dag, og dette
problemet ser bare ut til å vokse. Det er et paradoks at Norges vekstnæringer vil kunne vokse i et
område (les Vestlandet) der infrastrukturen for samferdsel er dårligst utviklet. Når bedriftsledere i
Møre og Romsdal blir spurt om sine største utfordringer, er det sviktende infrastruktur som oftest
er svaret. Samferdsel må sees som et viktig tiltak for å skape konkurransedyktige regioner. Det er
viktig at vi har kostnadseffektive transporttjenester.
Det er positivt at myndighetene har ambisjoner om å realisere en ferjefri E39. En ny, sikrere og
ferjefri E39 langs kysten vil koste, men vurderes likevel som meget lønnsomt for samfunnet fordi
det skaper vekst i næringslivet, flere jobber og utvider bo- og arbeidsmarkedene.
Samfunnsnytten av en ferjefri E39 er enorm, ikke minst i Møre og Romsdal. Professor Viktor
Normann har analysert seg fram til at bygging av Hafast og Møreaksen vil gi over en milliard i
årlig gevinst.
Ambisjonene til Regjeringen går i retning av at Hafast først kan bli realisert om 20 år.
For maritim næring i nordvest er det ikke godt nok. Innen den tid kan mye av vår
konkurransekraft og innovasjonsevne ha forvitret i venting.
5. Skatt på arbeidende kapital.
Formueskatten er en særnorsk skatt som tapper næringslivet for investeringskapital. Alle skal
betale skatt etter evne, men skatt på såkalt arbeidende kapital slår feil ut og hindrer investeringer
for ny verdiskaping. I Regjeringserklæringen står det at regjeringen vil trappe ned formuesskatten
ved å heve bunnfradraget og senke satsen. Dette er positivt fordi formueskatt er en særnorsk skatt
som tapper næringslivet for penger til investeringer og nyskaping. Formuesskatten er tyngende,
4
spesielt når mange av de bedriftene man konkurrerer mot er utenlandskeide. Markedet er det
samme, vi kjemper om de samme oppdragene. Likevel må en bedrift som er privateid i Norge
tjene bedre enn utenlandskeide selskaper her i landet for å ta høyde for formuesskatten. Den må
finansieres ved utbytte fra selskapet. Ekstra ille er det at mange norske bedrifter må betale mer i
formueskatt enn det bedriften har i overskudd.
6. Kronekurs
Maritimt Forum er glad for at regjeringen forholder seg til handlingsregelen for bruk av
oljepenger. Det er svært viktig av hensyn til utvikling i kronekurs og hensynet til aktivitet og
sysselsetting i konkurranseutsatt sektor. Om den norske kronen styrker seg ytterligere utover
dagens nivå, vil det få dramatiske konsekvenser for hele norsk konkurranseutsattnæringsliv, den
maritime næringen inkludert.
7. Behov for gode ordninger for eksportfinansiering
Norske maritime virksomheter må ha tilgang til konkurransedyktige eksportfinansieringsordninger på samme vilkår som virksomheter i andre EU-land. Dersom norske bedrifter ikke er i
stand til å kunne tilby finansiering ved salg til for eksempel Gazprom, Petrobras eller andre, så
kommer de ikke på listen over aktuelle tilbydere. For skipsbyggingsindustrien og rederiene er
dette av vital betydning.
Eksportgarantier forvaltet av GIEK og CIRR-lånene forvaltet av Eksportkreditt Norge AS, har
lenge vært plattformen for eksportfinansiering i den maritime næringen. Eksportkreditt og GIEK
er begge i stand til å fylle sin rolle. Men GIEK vurderer svært ofte risiko strengere enn bankene
og setter kravet om egenkapital høyere. Dette gjør finansieringen dyrere, mer omstendelig og
tidkrevende, noe som kan være med på å velte et prosjekt. Vi opplever at land vi konkurrerer med
har bedre ordninger enn oss.
8. Miljøvennlige maritime næringer
Den norske maritime næringen skal gå foran, og være banebrytende i å utvikle en mer
miljøvennlig skipsfart gjennom teknologiutvikling hjemme og samtidig være pådriver for og
jobbe for høyere standarder internasjonalt. Samtidig skal vi være en pådriver for å kunne overføre
mer transport fra vei til sjø.
En gradvis overgang til naturgass, hydrogen, biomasse og andre kilder som drivstoff står sentralt.
Dette vil redusere miljøskadelige utslipp fra skipstrafikken som SOx, NOx, partikler og CO2.
Næringen, myndigheter og forskningsinstitusjoner må sammen bidra til å videreutvikle teknologi
for LNG-drift, biomasse som drivstoff og skip med brenselceller, slik at den norske maritime
industrien forblir ledende i utvikling av moderne miljøeffektive skip. Dette vil kreve betydelige
ressurser.
Maritimt Forum mener at det bør stilles større krav til miljøvennlig fremdriftsteknologi av
innenriks fergesamband. Fra 2020 bør alle ferger i Norge gå på naturgass.
9. Utdanning til maritime yrker
Om vi er verdensledende i dag, er ikke det en posisjon som vi ikke beholder automatisk. Det
stiller store krav til bredde og dybde i utdanningen til en spesialisert næring.
5
Regjeringen har utviklet strategier for å styrke realfagene. Dette er positivt for maritim næring
som er helt avhengig av ulike typer ingeniører som kan omsette gode ideer til praktiske løsninger.
I dag er det stor mangel på ingeniører i vår næring. Derfor vil Maritimt Forum støtte tiltak for å
styrke realfagene og en satsing på utdanning av flere ingeniører og sivilingeniører.
Det er i dag også en sterkt økende mangel på norske fagfolk som kan utføre praktisk arbeid i
produksjon av utstyr og skip. Vi er i en situasjon hvor statusen til yrkesfaglig utdanning må
oppjusteres kraftig. Regjeringen har flere tiltak på trappene for å få flere til å velge ett praktisk
yrke. Maritimt Forum støtter tiltakene for å få flere lærlingplasser, framsnakking og videreutvikling av Y-veien, videreføring av TAF og så videre.
Administrasjonen i MFNV har en sentral rolle i Maritimt Forum sitt utdanningsutvalg som i 2014
vil legge fram et forslag til flere konkrete tiltak for forbedring av maritim utdanning for sjøbaserte
yrker.
10. Forskning og innovasjon
Av 7-8 milliarder kroner som Forskningsrådet årlig bevilger, går 92 % til universitetsbyene Oslo,
Bergen, Trondheim og Tromsø. Av 66 sentre for Fremragende forskning ligger 65 i
universitetsbyene. Den offentlige finansiering av forsking i Norge er altså sterkt sentralisert. Det
skjer til tross for at 70 % av verdiskapingen i landets næringsvirksomheter skjer utenfor de fire
storbyregionene. Jo mer kunnskapsbasert Norge blir, jo sterkere krav stilles det til sammenheng
mellom næringspolitikk, utdanningspolitikk, forskningspolitikk og regionalpolitikk. Forskingsmeldingen retter seg nokså ensidig mot universitetene.
Det er konsensus om at fysisk nærhet mellom FoU-miljøer og bedriftene er viktig for
innovasjonskraften. Det trengs derfor langt sterkere FOU-miljø med regional forankring for å
respondere på den kraftige veksten i kunnskapsbehov og FOU-investeringer i blant annet den
maritime klyngen. Forskning og innovasjon må i større grad kobles tettere opp i mot det som gir
mer verdiskaping og økt konkurransekraft. Det krever en nasjonal politikk som også styrker de
regionale kunnskapsmiljøene, ikke bare universitetene.
Signaler fra den nye regjeringen kan tyde på at det er bevegelse i standpunktene i denne saken.
11. Konkurransekraften på norsk sokkel
I dag er det 40 prosent dyrere å gjøre samme operasjon på norsk sokkel som på britisk sokkel.
Dette er det underliggende største problemet i norsk næringsliv i dag.
Det er viktig at myndigheter, industri og arbeidstakere arbeider sammen for å redusere
kostnadsnivået uten å redusere sikkerheten. Økt riggtilgjengelighet til lavere kostnad er en
avgjørende betingelse for å få mest mulig ut av petroleumsressursene på norsk sokkel. Det er
snakk om verdiskaping i milliardklassen.
12. Offentlig innkjøp av fergetransport
I Sundvollen erklæringen er det forutsatt at offentlig sektor som kunde skal bidra til å ta i bruk og
utvikle miljø- og klimavennlig teknologi og løsninger. Det er satt opp krav om at offentlig
transport inkl. ferger skal benytte lav- eller nullutslipp teknologi. I anbudskriteriene ligger det til
6
grunn at miljøkrav skal vektlegges 15 % i evalueringen av tilbudene. Det er imidlertid
bekymringsfullt at evalueringskriterier ved Fylkeskommunale samband nå tenderer mot kun
laveste pris og at krav til miljø er nedprioritert.
13. Bygging av norske fiskebåter, ferger og kystflåte flagges ut
Mer enn 90 % av kontraktsverdien på kontrakter inngått ved norske verft i 2013 var relatert til
offshore segmentet. Todelingen «offshore – annet» har utviklet seg over tid, men nå akselererer
den svært hurtig og norske verft glipper på annet enn offshore. Fiskebåt er allerede flyttet til
Tyrkia, norske ferger er nå også på vei til Tyrkia og andre spesialfartøy følger etter.
Paradoksalt nok finansierer norsk eksportkreditt ordning norsk utstyr til utenlandske verft i
konkurranse med norske verft (opp mot 40 % av kontraktsverdien av fiskefartøy bygget ved
tyrkiske verft). Leverandører og underleverandører flytter etter fra Norge og blant annet Tyrkia
overtar kompetanse og nettverk. Slik blir en norsk urkompetanse utflagget i løpet av få år.
Finansiering er et viktig stikkord både for fiskefartøy, ferger og kystfrakt. Kan det etablerers en
ordning for disse fartøystypene som har en positiv effekt lignende CIRR finansiering innen
eksportfinansiering? Kan garantiordninger, 2.prioritetslån, kondemneringsordning,
miljøkrav/miljøfinansiering (ref.bla.NOx fondet) og evt. andre finansieringsinstrument benyttes
på en slik måte at det blir attraktivt å bygge i Norge? Det kan blant annet vises til «Det
8.skipsbyggingsdirektiv i EU» som andre land benytter seg av.
14. Forenkling av utlendingsforvaltningen
Ytre Søre Sunnmøre er den region som relativt sett trolig har den største arbeidsinnvandringen i
Norge. Denne regionen har nå fått en svært ressurskrevende og næringsfiendtlig utlendingsforvaltning. Når en arbeidsinnvandrer kommer til Norge må han eller henne få ordnet sine papirer
med personlig oppmøte hos politi først og dernest hos skatteetaten. Fram til 2011 var begge disse
offentlige tjenestene i Ulsteinvik. I 2012 flytta skatteetaten sine tjenester til Spjelkavik. Fra 1.
januar 2014 har Politimesteren på Sunnmøre vil sentralisere politiets utlendingsforvaltning fra
Ulsteinvik til Ålesund sentrum. Dette vil koste bedriftene om lag 8-9 millioner pr år.
Lokale byråkrater sentraliserer, noe som er det motsatte av sunn fornuft og det motsatte av de
signaler som kommer fra sentrale politiske myndigheter om forenkling av offentlige tjenester.
Regjeringen har i regjeringsplattformen skrevet at den vil «lette tid og byråkrati ved
arbeidsinnvandring.» Dette er et mål som næringslivet støtter fullt ut. Derfor er det et paradoks at
den maritime næringen på Søre Sunnmøre nå opplever det motsatte.
Maritimt næringsliv og de fire ordførerne på Ytre Søre Sunnmøre krever en forenkling av
utlendingsforvaltninga,
15. Stad skipstunnel
Maritimt Forum deltok i et felles opprop fra næringslivet på Vestlandet som er opptatt av at Stad
skipstunnel nå må realiseres etter å ha vært utredet 18 ganger, og at den siste SINTEF-rapporten
viser at Stad skipstunnel er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Næringslivet mener det nå
7
har vært nok utredninger og at det er tid for handling. Begrunnelsen for realisering ligger i
behovet for trygghet for de sjøfarende og for tryggheten til pårørende. Stadhavet er det mest
værutsatte og farligste havstykket vi har langs norskekysten. Kombinasjonen av havstrømmer og
undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse og uventede bølgeforhold. Svært høye bølger
kommer fra ulike kanter samtidig og skaper kritiske situasjoner. Forholdene innebærer også at
tunge bølger kan henge igjen flere dager etter at vinden har stilnet, noe som igjen fører til
vanskelige seilingsforhold selv på stille dager. Dette har opp gjennom årene ført til en rekke
skipsforlis med tap av menneskeliv på Stadhavet.
Stad skipstunnel vil bidra til å flytte transport og tungtrafikk vekk fra et tungt belastet veinett, noe
som vil spare både driftsutgifter og miljø, og bidra til å nå regjeringens mål om å få mer gods
over fra vei til sjø. Stad skipstunnel vil gi positive ringvirkninger for en region med et stort
potensiale for næringsutvikling.
16. Skolebruksplanen for Møre og Romsdal
Forslaget til Skolebruksplan som ble lagt fram i oktober 2013 for perioden 2014-2017 var i utakt
med øvrige mål fylkeskommunen har for sin virksomhet, i utakt med Stortingets prioriteringer for
utdanning og i utakt med næringslivets behov. Fylkesutdanningssjefen foreslo at flere
yrkesfaglige linjer skal kuttes, blant annet Teknisk Allmennfaglige linjer (TAF), IB International
Baccalaureate.
Etter massivt trykk fra flere aktører, deriblant MFNV, ble vedtaket i Utdanningsutvalget i tråd
med hva skoler og næringsliv ga uttrykk for.
B. NÆRINGSPOLITISK ARBEID - METODE
For å legge grunnlag for politiske gjennomslag for sakene som er nevnt over, har vi jobbet bredt
på flere fronter. Her kan kort nevnes noen av de viktigste tiltakene:
MØTE MED MØREBENKEN
Maritimt Forum Nordvest møtte Mørebenken i januar for en gjennomgang av aktuelle saker.
FYLKESÅRSMØTER
Maritimt Forum Nordvest deltok på fylkesårsmøtet til Arbeiderpartiet og Høyre i Møre og
Romsdal i mars 2013. På Høyre sitt møte, holdt vi innlegg om maritim konkurransekraft.
SAMRÅD MED STATSSEKRETÆREN
8. april 2013 inviterte statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet til samråd på Kleven
verft i Ulsteinvik. Maritimt Forum deltok sammen med flere aktuelle bedrifter. Vårt budskap var
at den maritime strategi måtte videreføres og forsterkes, at maritim næring ville kunne utvikle seg
8
videre og skape verdier og arbeidsplasser i Norge i mange generasjoner framover om vi får
nødvendig påfyll av kompetanse samt rammevilkår som våre konkurrenter.
En forsterking av «Stø kurs» må blant annet inneholde en forbedret nettolønnsordning,
konkurransedyktige finansieringsordninger, tiltak for å utvikle og bruke miljøvennlige maritime
løsninger, fortsatt fokus på kompetanseutvikling, en opptrapping av forskningsinnsatsen spesielt
regionalt, tiltak for å fremme sjøtransporten, en forbedret infrastruktur for samferdsel, fortsatt høy
leteaktivitet samt en kronekurs som eksportindustrien kan leve med.
VALGKAMPEN 2013
Maritimt Forum Nordvest arrangerte to politiske møter under valgkampen:
15.8.folkemøte med partienes 1.kandidater i Møre og Romsdal under Trebåtfestivalen i
Ulsteinvik. Tema var maritim næringspolitikk. Utgangspunktet for debatten var at politikken på
det maritime område er svært viktig for vår region. De fleste partiene har positive formuleringer
om maritim næring i sine program, men formuleringene er vage for flere av partiene. Vi ville
forsøke å finne ut hva de egentlig mener om rammevilkårene for maritim næring i de neste fire
årene.
26.8, politisk toppduell i Ålesund 26. august mellom Høyres Helge Orten og Arbeiderpartiets
Else-May Botten om infrastruktur, først og fremst i betydningen samferdsel på sjø og land.
MØTE MED NÆRINGSMINISTEREN
Innovasjon Norge var vertskap for et besøk fra den nye næringsministeren Monica Mæland 3.
desember. Statsråden var innom blant annet Vard Brattvåg og NMK. Maritimt Forum Nordvest
sitt bidrag var å legge til rette for å lede et møte mellom maritime toppledere og
næringsministeren.
Budskapet fra topplederne i Ulstein, Vard, Rolls-Royce, Kleven, Olympic, Havila og Fiskerstrand
var i hovedsak i samsvar med de sakene Maritimt Forum Nordvest prioriterte i 2013 (se foran). I
tillegg ble behovet for strenge miljøkrav nord om 62 grader nord trukket fram. Det vil både være
positivt for miljøet og for norsk maritim næring som er i stand til å møte de strengeste miljøkrav.
MEDIA
Vi har skrevet sju kronikker og ett leserinnlegg til regionavisene i Møre Romsdal med følgende
overskrifter:
- Vi trenger norske sjøfolk!
- Maritim vekst i Nordvest
- 7 maritime punkter den nye regjeringen må levere på
- Om utlendingsforvaltningen
- Strategi for mer gods sjøvegen
- Mye maritime konkurransekraften kan forsvinne i venting (Om NTP)
- Om Statsbudsjettet 2014
- En offensiv maritim strategi
C. OMDØMMEBYGGING FOR MARITIM NÆRING
9
For å fremme maritim næring sine interesser i den offentlige debatt, deltar Maritimt
Forum Nordvest i aktuelle næringspolitiske saker med kronikker og andre innspill i
media. Media har benyttet Maritimt Forum Nordvest som talerør for den maritime
næringen i flere aktuelle saker.
D. NETTVERKSBYGGING
Antall medlemsmøter har gått ned de siste årene. Det er mange andre aktører som
arrangerer konferanser. Våre medlemmer har mange nok av møteplasser for
nettverksbygging. Hvilke medlemsmøter som har vært arrangert, går fram av oversikten
under.
Vårt ukentlige nyhetsbrev FREDAG LUNSJ som går til 1250 i næringen samt aktuelle
beslutningstakere, er også med på å øke kunnskapen om aktørene og utfordringene i
klyngen.
E. REKRUTTERING
Maritim næring har behov for flere kloke hoder og flinke hender. Mafoss og Maritimt
Forum Nordvest (MFNV) ble i fellesmøte høsten 2011 enige om å iverksette et felles
prosjekt for å styrke vårt samlede arbeid for å sikre kompetanse og rekruttering til
næringen i et mellomlangt og lengre perspektiv. Prosjektet fikk navnet Kompetanse og
Rekruttering, eller forkortet KR-prosjektet. Etter permisjon fram til våren 2013, tok
administrasjonen i MFNV tak i prosjektet og utarbeidet ett 15 siders grunnlagsnotat for
det videre arbeidet.
Formålet med KR-prosjektet er følgende:
Koordinering
- Aktørene i maritim næring skal samle seg om en systematisk, forpliktende og
langsiktig plan for rekruttering
- Utvikle en struktur for samhandling mellom skole (grunnskolene, videregående
skoler, høyere utdanning, kommunene, fylkeskommunen) og næringsliv innenfor
rekruttering
- Etablere en enighet i maritim næring om hva som er viktigste tiltak innenfor
utdanning
Rekruttering
- å etablere en effektiv, strukturert, omforent, forpliktene og langsiktig plan for
rekrutteringsarbeidet for maritim næring i løpet av 2013.
10
-
ungdom i Møre og Romsdal får aktuell kunnskap om utdannings- og
yrkesmuligheter i maritim næring på en kvalitativ måte og på et egnet tidspunkt
som sikrer økt rekruttering til maritime yrker.
Prosjektgruppa for KR-prosjektet har bestått av følgende:
Fra næringen: Torild Bugge, organisasjonsdirektør Ulstein, Knut Aasebø, personaldirektør Vard, Marthe Outzen, Brunvoll (delvis) og Ole Martin Grevstad/Ingebjørg
Rønning Rolls-Royce.
Fra organisasjonene: Torill Ytreberg og Elin Ous, NHO Alf Furland, rektor Fagskolen,
Torunn Måseide, Sunnmøre Regionråd, Stian Nerland, NCE Maritime, Frank S. Emblem,
NCE-Maritime, Torunn Lied, Opplæringskontoret Maritime Fag, Fredrik Klock,
Opplæringskontoret Tekniske Fag, Guttorm Ulla, Haram Innovasjonsstudio, Jan Kåre
Vadseth, Ungt Entreprenørskap, MR Fylke (ulike representanter), Terje Høybakk, daglig
leder i Mafoss, Jan Thormodsæter, Mafoss og Arnfinn Ingjerd, daglig leder MFNV.
Styringsgruppa for prosjektet er Mafoss, NCE Maritime og Maritimt Forum Nordvest
som sammen ga ut brosjyren «Ocean Industry Talents».
Prioriterte tiltak i KR-prosjektet i 2013:









Ungt Entreprenørskap. Ulike program fra barneskole til høgskole.
Karrieredager. Regionvis info for 10. klassene.
Rådgiversamling. Regionvis samling av rådgivere u skole og vgs.
Ocean Talent Camp Møre. Bedrifter, Høgskolen og Fagskolen i Ålesund
presenterer seg for vgs elever.
Forskerfabrikken*
Teknologi- og Ingeniørkurs*
Ocean Space Race
Lektor 2*
Karriereløype. Fylkets plan for elevveiledning. Under utvikling.
( * prosjekt som MFNV ikke direkte har vært involvert i.)
I tillegg er det verdt å nevne at MFNV lanserte ideen om å etablere et prosjekt i Ålesund
kommune for å fremme rekruttering. Kommunen satte ned en arbeidsgruppe (hvor vi
deltar) «Entreprenørskapsløype. Samarbeid skole – arbeidsliv i Ålesund kommune.»
Tiltalene vil realiseres fra høsten 2014.
Spjelkavik videregående skole arbeidet i 2013 med å etablere landets første Ocean
Industry School. MFNV har vært en medspiller i dette arbeidet.
F. SAMARBEID OG REPRESENTASJON
11
Daglig leder har representert Maritimt Forum Nordvest ved ulike arrangement og
konferanser for å framføre næringens interesser og for å skape interesse for maritimt
næring.
Maritimt Forum Nordvest samarbeider med Maritim Forening for Søre Sunnmøre
(Mafoss), Møreforsking, Fagskolen i Ålesund, Høgskolen i Ålesund, Volda og Molde,
Norsk Forskningsråd, Fosnavåg Shippingklubb, Shippingklubben Ålesund, Innovasjon
Norge, NCE Maritime, Komvekst, Molde Næringsforum, Møre og Romsdal
Fylkeskommune, Nordfjord Vekst, Opplæringskontoret for maritime fag,
Opplæringskontoret for tekniske fag, Haram Innovasjonsstudio, Ungt Entreprenørskap og
Sunnmøre Regionråd.
Maritimt Forum Nordvest har vært en pådriver for en sterkere samordning mellom de sju
regionale foraene og det sentrale leddet i Maritimt Forum.
G. ANNET
Administrasjonen i Maritimt Forum Nordvest er med i utviklingen av en oppgradering av
Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo. Museet utvikles i retning av et opplevelsessenter før 200 års jubileet i 2014. Hele bredden av maritim næring vil bli en del av
senteret.
Administrasjonen i Maritimt Forum Nordvest deltar i Utviklingsforum Vigra, ett fora
sammensatt av næringsaktører og Avinor for å fremme utviklingen på Ålesund Lufthavn
Vigra.
12
SEKRETARIAT___________________________________________
Daglig leder er Arnfinn Ingjerd i 100 % stilling. Maritimt Forum Nordvest er også
sekretariat for Midt-Norsk Rederiforening.
Stiftelsen leide ett kontor hos Møreforsking i Norsk Maritimt Kompetansesenter i 2013.
Regnskapet føres av BSB Regnskap. Revisor er Dale Revisjon AS ved registrert revisor
Erik Dale.
MEDLEMMER______________________________________
Maritimt Forum Nordvest har 130 medlemmer. Medlemmene er rederier, verft,
skipstekniske konsulenter, skipsutstyrsbedrifter, andre maritimt relaterte bedrifter, finansog forskningsselskap, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, utdannings- og
forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommune og andre organisasjoner som har
maritim sektor som sin forretningsarena. MFN har også enkeltpersoner som medlemmer.
Målet er å øke medlemsmassen til 150 medlemmer fra hele fylket, samt Nordfjord.
AKTUELLE MØTER 2013 - utvalg______________________
11. januar
Mørebenken
Gjennomgang av aktuelle politiske saker.
15. mars
Maritim konkurransekraft
Innlegg på Fylkesårsmøte i Høyre.
21. mars
Studentbedrift Høgskolen i Ålesund
Utdeling av Innovasjonsprisen.
25. april
Besøk utenlandske ambassadører i Norge
Om klynga. I samarbeid med Norges Rederiforbund.
19. juni
Besøk av EU-parlamentarikere
Om klynga. I samarbeid med Norges Rederiforbund.
15. august
Valgkamp debatt om maritim politikk
13
Partienes 1. kandidater deltok.
26. august
Faglig årsmøte
Politisk duell mellom Orten og Botten.
7. november 2013
Ocean Talent Camp Møre
1200 elever fra vgs. deltok + studenter fra fagskole og høgskole.
7. november 2013
Rådgiversamling, Ålesund
35 rådgivere og faglærere deltok.
19. november 2013 Rådgiversamling, Kristiansund
30 rådgivere og faglærere deltok.
3. desember 2013
Møte med Næringsministeren
Toppledermøte i samarbeid med Innovasjons Norge.
ØKONOMI________________________________________
Regnskapet for 2013 viser følgende tall:
Driftsinntekter:
kr 1 215 149,-
Medlemskontingent
Tilskudd fra Norges Rederiforbund
Tilskudd Midt-Norsk Rederiforening
Tilskudd kompetansefondet
Prosjektinntekter
kr. 759 500,kr. 262 149,kr. 50 000,kr. 140 000,kr.
3 500,-
Driftskostnader:
kr 1 343 948,-
Personalkostnader
Konsulenttjenester
Rekrutteringstiltak
Andre utgifter
kr. 721 493,kr. 160 343,kr. 75 032,kr. 477 110,-
Finansinntekter
kr.
Årsresultat:
kr - 115 865,-
Egenkapital
kr.
14
12 933,-
784 102.-
MARITIMT FORUM – NASJONALT OG REGIONALT
Maritimt Forum Nordvest inngår i et nasjonalt nettverk av 8 regionale maritime fora med
Maritimt Forum i Oslo som koordinator. Daglig ledere i de regionale fora har
telefonmøter hver 14 dag og samles 2-3 ganger i året om viktige tema og satsningsområdet og utveksler tanker og ideer i arbeidet for å styrke og videreutvikle det maritime
miljøet nasjonalt og i regionene. Vi har et godt samarbeid. Maritimt Forum er
høringsinnstans i maritime saker. Gjennom Maritimt Forum nasjonalt har vi i 2014 hatt
spesielt fokus på Statsbudsjettet for 2012, nettolønn, fortsatt «Stø kurs», nærskipsfart,
rekruttering, kadettplasser, dokumentasjon av verdiskaping og dokumentasjon av
sjøfolkenes kompetanse og dets betydning for hele maritim næring.
ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ
Stiftelsen har 1 - en - ansatt. Arbeidsmiljøet vurderes som uproblematisk. Stiftelsen har
en ansettelses- og lønnspolitikk som ikke diskrimiterer mellom kjønnene. Stiftelsens
virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
FORTSATT DRIFT____________________________ _
Regnskapet er avgiftt under forutsetning av fortsatt drift.
Ålesund, 30. mai 2014
…………………………………
Stig Bjørkedal
styreleder
…………………………
Runar Haddal
..…………………….
Hilde-Gunn Avløyp
………………………… …………………...
Lene Trude Solheim
Alf Furland
………………....
Einar Øren
……………………….
Arne Otto Rogne
………………………
Odd Tore Finnøy
………………………..
Arnfinn Ingjerd
Daglig leder
15