Ferdighetsområde KOMMUNISERE – Historie og filosofi 2:

Ferdighetsområde KOMMUNISERE – Historie og filosofi 2: STØTTET MESTRING MER SELVSTENDIG MESTRING SELVSTENDIG MESTRING ERDIGHETSOMRÅDE: KOMMUNISERE: SKRIVING SOM PRESENTASJON Etter endt opplæring i Historie og filosofi 2 på Lambertseter videregående kan den enkelte elev utforme en langsvartekst som på en strukturert måte viser kunnskap innenfor sentrale kompetansemål og evne til selvstendig refleksjon rundt disse. Det er ikke utformet noen klare sjangerkrav i faget, men alle eksamensoppgaver hittil har vært formulert slik at man skal besvare tre spørsmål i en helhetlig tekst som har mye til felles med essaysjangeren (selvstendig drøfting med personlig preg). Teksten skal vise måloppnåelse i forhold til de tre hovedområdene Historisk og filosofisk kunnskap, Historisk tenkning og bevissthet og Filosofisk refleksjon. Historisk og filosofisk kunnskap Eleven presenterer fagkunnskap med noe sammenheng og bredde og bruker enkelte sentrale faglige begreper og eksempler. Historisk tenkning og bevissthet Eleven drøfter og behandler et smalt utvalg punkter. Argumentasjonen er enkel og springende, og resonnementene er løst sammensatt og uten klare konklusjoner. Filosofisk refleksjon Eleven drøfter og behandler et smalt utvalg punkter. Argumentasjonen er enkel og springende, og resonnementene er løst sammensatt og uten klare konklusjoner. Øves på gjennom blant annet: -­‐ Notater som inneholder momenter og begreper fra f.eks. tavleundervisning og litteratur. -­‐ Sammendrag: Kunne lage oppsummering av viktige momenter fra en kilde. -­‐ Lese modelltekster med ulike karakternivåer hvor lærer forklarer styrker og svakheter ved tekstene. -­‐ Forstå prinsippene for og hensikten med filosofiske samtaler. Historisk og filosofisk kunnskap Eleven presenterer relevant fagkunnskap sammenhengende og med varierende presisjon, og bruker fagets sentrale begreper og gir relevante eksempler. Historisk tenkning og bevissthet Eleven drøfter flere sentrale punkter på en saklig måte. Argumentasjonen er i hovedsak logisk sammenhengende, og resonnementene er i noen grad selvstendige med en klar eller åpen konklusjon Filosofisk refleksjon Eleven drøfter og behandler et smalt utvalg punkter. Argumentasjonen er enkel og springende, og resonnementene er løst sammensatt og uten klare konklusjoner. Øves på gjennom blant annet: -­‐ Redegjørende tekster: Lage en oversiktlig beskrivelse og forklaring av fakta, strukturert etter kronologi eller tematikk. -­‐ Tankekart: Finne assosiasjoner mellom begrep, hendelser, personer etc. -­‐ Kausalmodell: Vise sammenhenger, årsaker og virkninger i en helhetlig modell. -­‐ Disposisjon: Strukturere en momentliste etter tema/og kronologi. -­‐ Lese modelltekster med ulike karakternivåer hvor lærer og elever sammen finner styrker og svakheter ved tekstene. -­‐ Filosofiske samtaler hvor fokus er på å lytte til andres argumenter og gjenta dem, og skille argument fra person Historisk og filosofisk kunnskap Eleven presenterer relevant fagkunnskap selvstendig, saklig og presist. Eleven bruker fagterminologi korrekt og hensiktsmessig og gir treffende eksempler. Historisk tenkning og bevissthet Eleven drøfter bredt og kritisk. Resonnementene er konsistente og viser bevissthet om egne og andres verdier og fører logisk fram til konklusjoner som kan være åpne Filosofisk refleksjon Eleven drøfter bredt og kritisk. Resonnementene er konsistente og viser bevissthet om egne og andres verdier og fører logisk fram til konklusjoner som kan være åpne Øves på gjennom blant annet: -­‐ Empatioppgaver: Beskrive årsakssammenhenger utenfor eget tid og rom. Fokusere på opplevelser. Trekke inn fakta. -­‐ Drøftende tekster: Skal inneholde en redegjørelse og teksten veier ulike argumenter opp mot hverandre. Den tar stilling og begrunner ståstedet. Anvender filosofihistorie, realhistorie, verktøy og metode i argumentasjonen. Viser evne til selvstendig tenkning. Har perspektiver og trekke linjer. Er oppmerksom på egne og andres perspektiv (selvrefleksjon). -­‐ Lese modelltekster med ulike karakternivåer hvor elevene finner styrker og svakheter ved tekstene. -­‐ Filosofiske samtaler hvor fokus er på å formulere selvstendige argumenter basert på gruppens felles forståelse av tematikken.