Samenes Venn - Norges Samemisjon

"Nå tenner vi det fjerde lys"
"Mii cahkket njealját gintal"
Velsignet jul!
Buressivdniduvvon juovllat!
Samenes Venn
Organ for Norges Samemisjon nr. 8 – 2013 Årgang 88
2 • Samenes Venn 8‘13
En møteuke i nysnø
Tekst og foto: Dagfinn Nese
På formiddagen 21 oktober landet flyet på Høybuktmoen
lufthavn, Kirkenes. Det var tid for møteuke i Tana.
Landskapet var dekket av nysnø og minnet meg om at
nå er jeg kommet langt nord. Etter noen timers venting,
som ble utnyttet til møteforberedelser, satt jeg på bussen
på vei til Tana bru. En reise på ca. 13 mil. Det er alltid en
viss spenning knyttet til en slik reise. Særlig med tanke
på hva en skal preke over gjennom uka. Selv om en på
forhånd har gjort seg opp noen tanker, kan mye endre
seg underveis. Det er også spennende å møte kjente igjen.
Gjennom årene har en fått lære mange flotte mennesker
å kjenne!
En ting som bekymrer meg, er at flere bemerker at det
blir sjeldnere og sjeldnere kristne møter. Biskop Erling
Utnem skriver i en bok: «Det forkynte og leste Guds ord
er troens livs element». Det er en viktig del av troens livs
element som har fått dårligere kår. Det er virkelig noe
som står på spill. At vi får være med å bidra til å oppholde
dette «troens livs element» for dyrebare mennesker, er
en stor nåde og et stort privilegium! Måtte Gud gi oss
troskap i dette!
Det er fascinerende å se utover den storslagne snøkledde
Finnmarksnaturen! Og apropos snø, så kan vi flere steder
i Bibelen lese om det som er typisk for snøen. Den tas
inn i Bibelens vidunderlige bildespråk.: Kom og la oss gå
i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er
som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som
skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jes 1.18.
Vi kan virkelig være tilskitnet av synd vi mennesker. Og
vi kan i møte med den hellige rene Frelser kjenne trang til
å si med flere av Bibelens menn og kvinner: Gå fra meg,
for jeg er en syndig mann. Her møter vi en innbydelse fra
Han som vil at alle skal bli frelst. Og om syndene virkelig
skjemmer, skal Herrens verk gjøre det slik at vi står rene
som nysnøen vi kan se ut på en slik høstdag. Jo, vi har
virkelig noe å bringe ut til mennesker!
Lørdags-kafé og møte på Fredheim, Austertana
På mitt møteprogram stod Sirbma, Vadsø, Tana bru,
Austertana og Vestertana oppført. I tillegg blir det flere
husbesøk. I Austertana, på bedehuset Fredheim, var det
lørdags-kafé. Det er gledelig å se oppslutningen fra folk
i alle aldre. God middag med kaffe og kaker hører med.
Praten rundt bordene går livlig for seg. Og spenningen
sørger åretrekningene for. Møtedelen har alltid vært en
sentral del av programmet, og vi er virkelig takknemlige
for å nå så mange!
Etter en møteuke, kan en gjøre seg tanker om hvordan
det egentlig gikk. Hadde det noe for seg osv. Igjen kan
vi vende tilbake til Bibelens tale om snøen: Ja, likesom
regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender
tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og
gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som
eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn.
Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal
gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender
det til. Jes. 55.10f.
Slik kan vi vite at det har noe for seg. I tillit til Herrens
egne ord. Det er ikke alltid vi får se umiddelbare synlige
virkninger. Og vi må ikke gjøre oss avhengig av å se
umiddelbare resultat! Men vi skal stole på Herrens egne
løfter. Det kommer en frodig vår over den nå snøkledde
vidda. Da er snøen blitt livgivende vann. Tro om det ikke
også i ett og annet menneskehjerte går mot en «frelsens
vår», der Guds ord er falt som snø. Det er vår bønn!
Gjennom møter og besøk har vi også denne gangen fått
merke at hvor vi er samlet om Hans navn, der er han mitt
i blant oss. Jesus er virkelig en oppstanden og levende
Frelser, med omsorg for sine!
Høybuktmoen, Kirkenes - i nysnø
Samenes Venn nr 8‘13 • 3
På lederplass
I dette nr kan du
LESE OM:
2
Møteuke i nysnø
Nordsamisk/
norsk kirkehelg
på Helgeland
6
Høstbasar i
Kristiansand7
8-9
Gode juleminner
CD-utgivelse
i Lyngen
9
9
Takk
Snart nytt
radiostudio i
Karasjok
Sangen min
10-11
11
Misjonsmesse i
Sarpsborg
Et bønnesvar
12
12
13
Skopusserens
julefeiring
13
Stol på Gud
Basarer i
Stavanger krets
Aftenbønnen
Forsidefoto:
er tatt av Leif Petter Grønmo
og viser tenning av adventslys i
Šuoššjàvri kapell
Svein Gunvaldsen.
15
16
Vår åndelige arv
For å navigere godt i en rufsete tid,
trenger en organisasjon som Samemisjonen nok ballast, og den må
være stødig plassert i båten. Det er
naturlig å se på Samemisjonens åndelige arv som en slik ballast.
Hvor finner vi den åndelige arven?
Den er høytidelig uttrykt i grunnreglene våre. Så har den gjort seg gjeldende i hovedstrømmen av forkynnelsen som Samemisjonen har båret
fram. Og den har kommet til syne
i bærende deler av Samemisjonens
praktiske liv, i vårt diakonale arbeid
og i vår skole- og kulturvirksomhet.
Hovedsaken i Samemisjonens forkynnelse har vært Jesu Kristi forsoningsverk gjennom hans lidelse og
død på Golgata i vårt sted. Den som
fester sin lit til Jesu forsoningsverk
får syndenes forlatelse og rettferdighet for Gud. Og enda mer: hun og
han får del i Jesu Kristi seier over
døden gjennom hans oppstandelse.
Denne gaven av nåde gir evig liv for
alle som tror! Mens de som ikke tror,
går fortapt. Kort sagt: et menneske
når frelsen gjennom omvendelse og
tro, på dåpens grunn.
Når Samemisjonen sier at nettopp
slik blir mennesker frelst, henter
vi kunnskap og visshet om det fra
Den hellige Skrift. Bare Den hellige
Skrift er Guds helt gjennom pålitelige åpenbaringsord. Og videre tror
vi at Skriften er sammenfattet og
forklart rett i den lutherske lære.
Budskapet om veien til frelse gjennom troen på Jesus, hviler dessuten
på flere forutsetninger, som utgjør
helheten i vår tro, og helheten i
Samemisjonens åndelige arv:
Gud er verdens og alle menneskers
skaper. Gjennom de første menneskers fall har synden preget alle mennesker tvers gjennom, så mennesket
er en fortapt synder fra fødselen.
Hvert menneske han har skapt, skal
leve etter Guds bud, slik de er utlagt
i Lille katekisme. Og de som har fått
det nye livet, skal leve slik Jesus og
apostlene lærer oss.
Hvert menneske skal stå for Gud i
dommen. Men i brennende kjærlighet til en fortapt menneskeslekt, har
Gud for å frelse oss, sendt sin Sønn
som menneske, i Jesus fra Nasaret.
Derfor må Guds ord, som lov og
evangelium, forkynnes for alle folkeslag, slik at mennesker vender om.
For bare de som begynner å tro på
Jesu soningsdød, får Guds nåde og
blir reddet fra Guds dom, den som
fører til fortapelse. I stedet når de
frem til livets oppstandelse og det
evige liv.
Slik kan vår åndelige arv i Samemisjonen sammenfattes. Og slik blir
den båret fram i Samemisjonens forkynnelse i nord og sør. I vår samtid
lyder dessverre flere sider av dette
budskapet svakere og svakere. Enkelte deler av det blir fortidd, eller
til og med fornektet. Det går ut over
folk flest. De trenger å høre det bibelske budskapet, for å få tilgivelse for
syndene og evig liv!
Da er det påtrengende viktig at
Samemisjonen bærer fram et fulltonende og bibelsk budskap på samisk
og norsk, i nord og sør. Vi trenger
å høre budskapet som gir syndenes
forlatelse. For «hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet».
Thor Henrik With
Konst. generalsekretær
4 • Samenes Venn 8‘13
Rohkos
Mii eat galgga vuordit geange eará go Jesusa
Matt.11, 2-11
Čálli:Jon Syver Norbye Ill.: Frode Kalleland Sámás: Rávdná Turi Henriksen
Go Johanas gulai giddagasas
maid Kristus dagai, de son vuolggahii muhtumiid máhttájeddjiinis
jearrat sus: «Leat go don dat guhte galgá boahtit, vai galgat go mii
vuordit muhtun eará?» Jesus vástidii sidjiide: «Mannet muitalit Johanassii maid gullabehtet ja oaidnibehtet. Čalmmeheamit oidnet,
lápmásat vázzet, spihtálaččat buhtistuvvojit ja bealjeheamit gullet,
jábmit bajásčuoččáldahttojuvvojit
ja
evangelium
sárdniduvvo
váivvážiidda; ja ávdugas lea dat
guhte mus ii vearrán.» Go sii ledje
mannan, de Jesus sárdnidišgođii
olbmuide Johanasa birra: «Manne
dii manaidet meahccái? Oaidnit
skáhčira sojadeamen biekkas?
Ehpet! Manne manaidet dohko?
Oaidnit čábbát gárvodan olbmá?
Sii guđet gárvodit čáppa biktasiiguin, leat gonagasaid šloahtain.
Manne de manaidet dohko? Oaidnit profehta? Áibbas riekta, ja mun
cealkkán didjiide: Eanet go profehta! Son lea dat gean birra lea
čállojuvvon: Geahča, mun vuolggahan áirasan du ovddabeale, son
ráhkada dutnje geainnu. Duođaid,
mun cealkkán didjiide: Sin gaskkas geat leat riegádan nissonis, ii
leat almmustuvvan oktage stuorit
go gásttašeaddji Johanas, muhto
vel uhcimus ge almmiriikkas lea
stuorit go son.
Dovddaigo gásttašeaddji Johannes ahte geahččalusa seavdnjadas lei deavdimin su jurdagiid ja
oskku eallima? – Gos lea Jesus?
– Iigo son boađe mu lusa? Soittii
ahte su ledje čatnan giddagasas,
seavdnjadis, ja visot biras lei duolvvas, njuoskkas ja seaidnedivrrit birra. – Seammá dilis son lei
go oallugat Jesusa duođašteddjiin
šaddet leat maiddá dálá áiggis.
”Muitet fáŋggaid, dego livččiidet
sin fáŋgaguoimmit” (Hebr.13,3).
Rohkadallot mii mánáid ja nu-
oraid ovddas geat háliidit dovdat Jesusa árgabeaivvi eallimis.
– Gonagas Herodes balai sakka
gásttašeaddji Johannesis, daddjo
Markusis (Mark.6, 17-20). Gonagas suovai fáŋgga máhttájeddjiid
mannat su guossái.
Johannes geavahii ávkin dán
vejolašvuođa. Son sáddii sin Jesusa lusa jearaldagain mii daddjo teavsttas. Son ii várra iežas
dihtii jearran, muhto máhttájeddjiidis, nu mo maid Luther čilge
gásttašeaddji sániid: ”Dál go mun
lean čadnojuvvon ja ferten bisánit
sárdnideamis, .... de mannet ieža
ja gullet dan su njálmmis. Dál
ehpet galgga mu čuovvut, muhto
dán olbmá. ” Jesus čájeha sidjiide Čállagis mii daddjo Messiasa
mearkkain. Gásttašeaddji oažžu
maŋemus duođaštussan čatnat
máhttájeddjiid Jesusii ja aivvefal
sutnje ja lohpádusaide mat dál
galget ollašuvvat suinna. ”Son
galgá stuorrut, mun fas uhccut….”
Joh.3,30.
Maŋŋil go Johannes lei biddjojuvvon giddagassii, Jesus bođii sárdnidit álbmogii. Mark.1, 14. Go son
lei duođaštan máhttájeddjiide,
de son sárdnu miellagiddevaš
sártni gásttašeaddji birra, ” Sin
gaskkas geat leat riegádan nissonis, ii leat almmustuvvan oktage
stuorit go gásttašeaddji Johanas.”
Dat soahpá oktii eŋgela sániin:
”Son šaddá stuorisin Hearrá
ovddas”(Luk.1,15).
Johannesis
eai lean nu alla jurdagat iežas
birra go čohkkái giddagasas,
muhto Jesusis ledje earálágan jurdagat. Mii buohkat beroštit maid
earát jurddašit min birra. Muhto
dehálaš lea dušše dat maid Jesus
cealká: «Duođaid, mun cealkkán
didjiide» ja dat deattuha ahte Jesus govvida duohtagova, nu mo
Ipmil min oaidná: - Dál lea fargga
buorádusa adveantasotnabeaivi,
mii addá adveantaáigái ivnni.
Vare Ipmil beasašii guorahallat
min váimmuid Vuoiŋŋainis ja
geahččalivččii min iežas muođuid
ovddas!
Seammás mii váldit vuostái Jesusa dearvuođaid maid son sáddii ustibasas gii lei giddagasas:
Evangelium sárdniduvvo gefiide. Sii geat leat geafit Biibbala
čuovggas leat vuolás sojahuvvon,
sis ii leat iežaset duohken mihkkege, muhto sis lea buot Jesusa
bokte. Luk 6, 20;2 Kor. 6.10. Beasti sánit fertejit leat dahkan buori Johannesii ja addán sutnje fas
fámu ceavzit. Son lei maŋemus
profehta gii beasai duođaštit dan
riika birra maid Jesus lea rahpan
buot suttolaččaide. Velá uhcimusge almmiriikkas oažžu oasi dán
stuorámus attáldagas.”Buohkaide
geat vuostáiválde su, attii son
vuoigatvuođa šaddat Ipmila
mánnán.” (Joh.1,12).
De mii oažžut sárdnidit evangeliuma Jesusa birra
roahkkatvuođain maiddái dáid basiidge. Kristusa sáttatolbmot mii leat
ja beassat buktit illusága,
gitta dassážii go son almmustuvvá nuppe gearddi
– beastit sin geat leat vuordimin su (Hebr.9,28).
Go fiikonmuorra runiida,
de illudan,
Dál geassi fargga šaddá.
Go almmi hearvarásit ge
leat ihtime, de Ipmil riika
joavdá!
Jon Syver Norbye lea Loabaga suohkanbáhppa
Samenes Venn nr 8‘13 • 5
Andakt
Vi skal ikke vente på noen annen enn Jesus
Matt.11, 2-11
Ved Jon Syver Norbye Ill.: Frode Kalleland
I fengselet fikk Johannes høre om
alt Kristus gjorde. Han sendte bud
med disiplene sine og spurte: «Er
du den som skal komme, eller skal
vi vente en annen?» Jesus svarte
dem: «Gå og fortell Johannes hva
dere hører og ser: Blinde ser, og
lamme går, spedalske renses, og
døve hører, døde står opp, og
evangeliet forkynnes for fattige.
Og salig er den som ikke faller fra
på grunn av meg.»
Da de gikk, begynte Jesus å tale
til folket om Johannes: «Hva dro
dere ut i ødemarken for å se? Et
siv som svaier i vinden? Nei! Hva
gikk dere ut for å se? En mann
kledd i fine klær? De som går i
fine klær, bor i kongenes slott.
Hva gikk dere da ut for å se? En
profet? Ja, jeg sier dere: mer enn
en profet! Det er om ham det
står skrevet: Se, jeg sender min
budbærer foran deg, han skal
rydde veien for deg. Sannelig, jeg
sier dere: Blant dem som er født
av kvinner, har det ikke stått fram
noen større enn døperen Johannes.
Men den minste i himmelriket er
større enn han.
Kjente døperen Johannes noe
av anfektelsens mørke sige inn
over tankene og troslivet? - Hvor
er Jesus? - Kommer han ikke
til meg? Kanskje fastbundet, i
mørket, omgitt av skitt, fuktighet
og veggdyr. - Samme kår som
mange av Jesu vitner også i dag må
leve under. ”Husk på dem som er
i fengsel, som om dere var fanger
sammen med dem”(Hebr.13,3).
Og la oss be for barna og de
unge blant oss som vil kjennes
ved Jesus i en ofte tøff hverdag. Under oppholdet i fengslet gjorde
døperen et dypt inntrykk på
kong Herodes, forteller Markus
(Mark.6, 17-20). Og kongen gav
ham lov til å ta imot besøk av sine
disipler.
Den muligheten griper Johannes.
Han sender dem til Jesus med
spørsmålet
ovenfor.
Trolig
ikke for sin egen del, men for
disiplenes skyld, slik også Luther
forstår døperens ord: ”Etter som
jeg nå ligger bundet og må holde
opp med min preken, …så gå selv
til ham og hør det av hans egen
munn. Heretter skal dere ikke
følge meg, men holde dere bare
til denne mann”. Jesus viser dem
til hva Skriften sier om Messias’
tegn. Og døperen får som et siste
vitnesbyrd knytte disiplene til
Jesus alene og løftene som nå
blir oppfylt med ham. ”Han skal
vokse, jeg skal avta….” Joh.3,30.
Etter at Johannes var fengslet, stod
Jesus fram blant folket. Mark.1, 14.
Og etter å ha vitnet for disiplene
hans, holder han en gripende tale
om døperen, ”den største født
av kvinner.”Det samsvarer med
engelens ord: ”Han skal være
stor i Herrens øyne”(Luk.1,15).
Johannes hadde nok ikke så høye
tanker om sin egen person, der
han satt i fangehullet, men Jesus
tenkte annerledes. Vi er vel alle
opptatt av hva andre tenker om
oss. Det avgjørende er hva Jesus
sier. ”Sannelig, jeg sier dere”
understreker at Jesus tegner det
virkelige bildet, slik Gud ser
på oss. – Vi står foran botens
adventssøndag, som gir farge til
adventstiden. Må Gud få ransake
våre hjerter ved sin Ånd og prøve
oss for sitt ansikt!
Så skal vi også få ta til oss
hilsenen Jesus sendte til sin venn
i fengselscellen: ”Evangeliet
forkynnes for fattige.” De fattige
i Bibelens lys er de nedbøyde,
som er tynget av sin skyld, de som
intet har i seg selv, men eier alt
i Jesus. Luk. 6, 20; 2.Kor. 6, 10.
Ordene fra Frelseren må ha gjort
Johannes usigelig godt og gitt
ham styrke til å holde ut. Som den
siste av profetene fikk han være et
vitne om det riket Jesus har åpnet
for alle syndere. Selv den minste
i himmelriket får del i den aller
største gaven: ”Alle dem som tok
imot ham, gav han rett til å bli
Guds barn” (Joh.1,12).
Så skal vi forkynne evangeliet om
Jesus med frimodighet også denne
høytiden. Som sendebud i Kristi
sted skal vi få gå med gledesbud,
inntil han kommer for annen gang
- til frelse for alle dem som venter
på ham (Hebr.9,28).
Når fikentreet skyter blad, jeg er
så glad,
da vet jeg det blir sommer.
Når himmelrikets blomster gror,
for visst jeg tror
Guds rike snarlig kommer!
Jon Syver Norbye
er sokneprest i Lavangen
6 • Samenes Venn 8‘13
Nordsamisk – norsk gudstjeneste på Sømna 10. november
20 år siden Samemisjonen startet dette tiltaket på Helgeland
Ved Jon Amundal (etter info fra Magne Gamlemshaug) Foto: Aud Gamlemshaug
Lørdag 9. november tok Aud og Magne Gamlemshaug
ut på tur – og målet med denne turen var samisk – norsk
gudstjeneste på Sømna, noen mil sør for Brønnøysund.
Etter flyturen fra Værnes til Brønnøysund, ble de hentet
på flyplassen av Bjørn Fallås. Marit og Bjørn Fallås,
Sømna var også vertskap for Aud og Magne denne helga.
Etter en god middag – og litt hvil, var det god tid til prat
utover lørdagskvelden. Men Magne måtte også bruke
noe av kvelden til å finpusse samisken til neste dags
gudstjeneste. Å skulle forrette en gudstjeneste på både
samisk og norsk krever en del forberedelse.
Søndag var det så samling i Sømna kirke. Kirken er
en langkirke i tre fra 1876, og den har plass til ca 600
mennesker. Til vanlig er det ikke fullt i kirken, og det
var det heller ikke denne gangen. Men ca 30 mennesker
var møtt fram, og av dem var det 7 – 8 samer. Magne
Gamlemshaug ledet gudstjenesten og hadde de fleste
av leddene på både samisk og norsk. - Det gikk vel
rimelig bra, sier han selv, - men det er en utfordring og
mye blading mellom Sálbmagirje og Alterboken. Magne
prekte også over dagens tekst fra Joh. 5, 1 – 15, om den
syke som ble helbredet av Jesus ved Betesdadammen.
Marit Fallås (født Eira fra Kautokeino) var klokker og
leste inngangsbønn, utgangsbønn og tekster på både
samisk og norsk. Magne understreker at det var godt å
ha Marit som hjelper denne gangen. Hun har også hjulpet
tidligere, men da har det vært med tolk fra Finnmark.Elena Ebbesen var organist på gudstjenesten, og dette
gjorde hun på en meget god måte, særlig var postludiet
«gnistrende», sier Magne. Etter gudstjenesten var det
så kirkekaffe bak i kirken. Også her trådte Marit Fallås
til. Det var både rundstykker og bløtkake. For de
langveisfarende fra Trondheim ventet også middag hos
Fallås før de fikk skyss til flyplassen. Hjemme i Oscar
Wistings vei var de litt før kl 22 på søndagskvelden.
Egentlig var årets samiske – norske gudstjeneste i Sømna
en jubileumsgudstjeneste. Men det var det ingen som
hadde tenkt over på forhånd, og derfor ingen markering.
24. oktober 1993 ble det imidlertid holdt nordsamisk
– norsk gudstjeneste i Brønnøysund, i Brønnøy kirke.
I reportasjen fra denne gudstjenesten står det slik i
Samenes Venn: «Historisk i Brønnøysund» (Samenes
Venn nr 15/1993). Det var første gang det ble holdt en
samisk gudstjeneste i Brønnøysund, og det var starten
på nordsamiske – norske gudstjenester på Helgeland.
Magne Gamlemshaug
sammen med Bjørn
og Marit Fallås ved
Sømna kirke
Gudstjenesten i 1993 ble til etter ønske fra Fallåsfamilien,
og etter dette har Samemisjonen hatt en slik gudstjeneste i
Namdalen (oftest i Foldereid) på våren og på Helgeland på
høsten (oftest Sømna). Gudstjenestene i Namdalen startet
opp noen år før en begynte på Helgeland. Oppslutningen
om disse gudstjenestene kan nok variere, men det er
kjærkomne samlinger for mange av nordsamene som er
bosatt i området.
PRESSEMELDING FRA NORGES SAMEMISJON
Kirkekaffe bak i kirken
Sven Sunnset, Kvås har trukket seg som formann for Samemisjonens landsstyre fra 17. september.
Landsstyrets nestformann, Lars Nessa, Jelsa, overtar som fungerende formann.
Samenes Venn nr 8‘13 • 7
Høstmessa for Sørlandet krets
Tekst: Gerd Torhild Risholm
Foto: Norman Risholm
Den årlige Høstmessa for Sørlandet krets av
Samemisjonen ble holdt på bedehuset i Kristiansand
lørdag 12. okt. Vi takker for alle gevinstene som ble gitt,
og for oppslutningen om å ta lodd også denne lørdagen.
Det er tidlig fremmøte for «kjøkkengjengen» for at det
skal bli salg av gode smørbrød. Kaker er medbrakt av
misjonsvenner. Bedehussalen tar mennene seg av, slik at kl.
11.00 kunne kretsens formann Magnhild Teistedal, ønske
velkommen. I år var det barnemøte hvor Sølvi Endresen
holdt andakt og orienterte fra Kolatur som hun og hennes
mor, Solveig Jakobsen, nettopp var kommet hjem fra. Det
er så flott å høre på Sølvis klare budskap fra Guds ord. Vi
er glade for hennes gode relasjonsbyggende egenskaper
med de russiske medarbeidere. Hun snakker russisk, og
oppmuntrer medarbeiderne i deres evangeliske arbeid
på deres eget språk. Dette gjør hun fordi hun er grepet
av Jesu kjærlighet til menneskene. Hun snakket også om
«Barnas stasjon» i Revda, hvor der nå blant annet blir
undervist på Kildinsamisk. På den måten kan deltagerne
få høre og lære om det språket besteforeldrene snakket.
Til slutt fortalte hun at menigheten i Murmansk nylig
har hatt grunnsteinsnedleggelse og bygging av ny kirke
er i gang. Nå gjelder det å se «mulighetene i hverandre»
fremover i et misjonsarbeid.
Barnekoret Friksi fra Randesund formidlet herlige
sanger om at: «Gud er fantastisk», «Be så skal du få og
let så skal du finne», «Bank på så skal det lukkes opp
for deg»! Barnebarn til Wenche og Odd Berg hadde eget
barnelotteri. Emile Berg og Regine Andersen fikk inn kr.
780.00 og ekstra takk til disse jentene. Salg av lodder på
hovedlotteriet og lynlotteri pågikk mellom møtene. På
møte kl. 14.00 var det en god andakt av Egil Kampenes
og sang av Finnmarksvennene. Landsmøtets formann
Sven Sunnset orienterte fra misjonen og han gav oss noen
innblikk i hvordan det var å vokse opp i Samemisjonen.
Resultatet for messa økonomisk ble ca. kr. 40 000.- som
vi er veldig takknemlig for. Takk går til alle som deltok
for at også årets høstmesse skulle bli vellykket både
«åndelig» og legemlig.
Emilie og Regine sammen med Gerd
Torhild Risholm
Barnekoret Friksi
Finnmarksvennene
Fra forsamlingen
8 • Samenes Venn 8‘13
Da gleden var en varm undertrøye
Tekst og bilder: Solveig Andersen
Juleminnene mine er gode og mange.
Min barndoms jul er totalt forskjellig
fra min jul i dag. Ja, forskjellen er
så stor at ingrediensene fra min
barndoms jul er havnet på museum.
Jeg besøkte Måsøy museum i
Havøysund for en uke siden og det ga
meg et tilbakeblikk på livsvilkårene
i mine første leveår på Kvitnes i
Snefjord.
Like etter krigen var det ikke strøm
og vann i husene i Finnmark. Vi
brukte parafinlamper og stearinlys.
Når det skulle være spesielt godt
lys brukte vi petromaks. Vi hadde
ikke innlagt vann, men en brønn
i kjelleren som vi pumpet vann fra
opp til kjøkkenet. Huset ble varmet
opp med en stor svart komfyr som
sto på kjøkkenet. Den ble brukt både
til oppvarming og matlaging. En slik
komfyr sto nå på museet jeg besøkte
og det ble et tankevekkende gjensyn.
Ett av mine gode juleminner fra
denne tiden er badestampen på
kjøkkenet. Vi badet i en trestamp
som var laget til dette formålet.
Badestampen ble plassert på
kjøkkengulvet og fylt med godt og
varmt vann. Vi var fire søstre og jeg
var nest yngst. Alle skulle bade etter
tur. Det var både spennende og artig.
Når jeg var ferdig badet og mamma
hadde tørket meg kom den spesielle
opplevelsen. Foran på komfyren
var det en stålbøyle som gikk over
hele lengden på ovnen. Her hadde
mamma hengt mitt undertøy så det
var varmt og deilig å ta på en liten
kropp. Enda kan jeg merke gleden
når jeg fikk på meg ren og varm
undertrøye og sto foran ovnen og
varmet meg. Så var det neste jente
sin tur opp i badestampen!
Da jeg var sju år flyttet vi huset
fra Kvitnes til Rypefjord ved
Hammerfest.
Vi
var
mange
mennesker i vår familie: Mor og
far, fire jenter, bestemor og onkel
Albert. Det hendte også at noen av
mannskapet på pappa sin fiskebåt var
hos oss i jula.
Julaften var det travelt fra tidlig
morgen av. Juletreet var pyntet
lillejulaften og var en åpenbaring
med sine flotte engler, flagg og
glitter. Stearinlysene ble bare tent
når vi skulle går rundt treet. Så
var det vasking og pynting og så
alt hemmelighetskremmeriet med
pakkene. Vi hadde gjemt dem på de
mest utenkelige plasser.
Når vi hadde pyntet oss og spist
julemiddag som ofte var ribbe,
samlet vi oss i stuen. Her skulle vi
synge julesangene. Forventningen
var til å ta og føle på når stillheten
og julefreden senket seg over oss.
Jeg syntes alltid at det var mange
julesanger, de var med og ladet
spenningen i stua. Når sangene var
sunget og klokka var fem, var det å
slå på radioen og høre kirkeklokkene
fra hele landet ringe julen inn.
Spenningsmomentet var om noen
av våre kjente kirker var med. Var
Hammerfest kirke å høre med sine
vakre toner? (I Finnmark var 27
kirker brent under krigen. Dette var
halvparten av alle kirkene i fylket).
Vi gikk aldri til kirke på julaften.
Så gikk vi rundt juletreet. Forsiktig,
for det var levende lys på treet!
Så kom det som alle hadde ventet
på så lenge: Pakkene! Herlige,
spennende, knitrende julegaver i
flott julepapir. Alle fikk gaver, men
jeg kan ikke huske noe av innholdet,
bare at det var artig og spennende
endelig å få åpne pakkene. Glede
og overraskende utbrudd hørtes
rundt i stua. Alle måtte se på hva
den enkelte fikk før neste pakke ble
åpnet. Ulidelig spennende!
Så var det fiken, dadler og godter til
alle. Spenningen var utløst og vi lo
og pratet og prøvde gavene i tur og
uorden. Støynivået var høyt slik det
ofte er når alle hjerter gleder seg.
Da jeg giftet meg og vi bygde vårt
første hus i Rypefjord, fikk vi
del i en lutfisktradisjon fra mine
svigerforeldre. Hver høst kom han
Hemming på besøk og tok opp
bestilling på lutfisk til jul. Han hadde
Samenes Venn nr 8‘13 • 9
med seg høstofferlista til adventistene og først måtte vi gi
bidrag på den, så tok han opp bestilling på lutfisken. Like
før jul kom han gående med en trekjelke på slep hvor
lutfisken lå. Prosedyren nå var først å selge juleheftet til
adventistene, så leverte han lutfisken og fikk oppgjør for
den. Rekkefølgen var viktig!
De siste årene han levde klarte han ikke å produsere så
mye lutfisk som kundene bestilte. Når han kom til oss
sa han til Per Alf. ”Du trenger ikke fem kilo lutfisk for
kjerringa di liker ikke lutfisk, du får tre kilo.” Og slik
ble det. Nå har jeg lært meg å like lutfisk, men det var
en langvarig prosess! Dette er det nærmeste vi kom
adventistenes tro og lære.
Juledagen måtte ingen gå på besøk. Vi var ute og lekte og
prøvde julegavene vi hadde fått, men etterpå var det inn
i hvert sitt eget hjem.
Jula i dag er annerledes. Min mann og jeg har tatt
med oss noen overførbare juletradisjonene fra våre
barndomshjem og gleder oss over å føre dem videre til
våre barn og barnebarn. De ytre rammene er forskjellig,
men mange av ingrediensene er de samme og den sitrende
spenningen er kanskje spredt til barn og barnebarn.
Gleden over at en ”Frelser er oss født i dag” gir grunntonen
i julehøytiden. Jeg takker Gud for at vi igjen kan feire jul
sammen og dele barndomsminner fra lykkelige barneår.
Jule-CD fra Lyngen menighet
Sangkreftene i Lyngen menighet har slått seg
sammen. Resultatet presenteres på en CD med fjorten
julesanger, evt overskudd går til Samemisjonens Kolaarbeid
Johan Mahtte Skum og
Peggy Halvorsen
Tekst og foto: Arne Teigen (Framtid i Nord)
Menighetens barnesangkor, Lenangsøyra juniorklubbkor,
korklubben på Furuflaten og Lyngen kirke- og bygdekor
opptrer. Solister er Sofie Bruvold Sørensen, Johanne
Bowler, Miriam Waltenberg, Inga Lillevoll og Bjørnar
Berglund.
Adventssanger
Produsenten for ”Lys mellom fjord og fjell” er Lyngen
menighet ved Peggy Halvorsen. Hun har viktig assistanse
av kantor og musikalsk ansvarlig Johan Mahtte Skum og
Birkir L. Gudmundson med sitt lydstudio.
– Vi synger adventssanger og salmer, som er en blanding
av tradisjonelle og nyere tekster, sier Peggy Halvorsen.
Innspillingen skjedde fra mars til september. Salget av
CD-en begynte i midten av november, og lørdag 30.
november var det lanseringskonsert i Lyngen kirke. Der
deltok alle som synger på CD-en.
Overskudd
Halvorsen opplyser at utgiftene for å lage CD-en er på
100.000 kroner. Nord-Hålogaland bispedømmeråd er
inne med 45.000 kroner i støtte og Lyngen Reker 5.000.
– Vi håper salget gir 100.000 i inntekter. I så fall får
vi et overskudd på 50.000. Det blir i tilfelle overført
til Samemisjonen på Kolahalvøya, forteller Peggy
Halvorsen.CD-en kan bestilles hos: Lyngen kirkekontor,
Parkv. 1, 9060 Lyngseidet, Tlf. 77 71 27 20 eller mail
[email protected]
TAKK!
Kjære misjonsvenner!
Aller først vil jeg hilse dere med nåde og fred fra Gud
vår Far og Herren Jesus Kristus. Ingen av oss vet hva
fremtiden vil bringe oss av gleder og sorger, men det er
godt at vi har fått lov til å legge våre liv i Jesu velsignede
hender. Hans navn skinner i verdens mørke også i dag.
Året i år har vært litt spesielt. Det humanitære arbeidet
på Kola har blitt utført av organisasjonen Ny Begynnelse
som prosjektarbeid for oss. Radio-DSF og annet feltarbeid
i Norge er utført som normalt. Administrasjonen har
arbeidet med rekruttering av ny generalsekretær, mulige
innsparinger og veien videre for organisasjonen. Alt
arbeid koster penger, og det, kjære givere, har dere bidratt
med å skaffe til veie.
Takk for all støtte, pengegaver og dugnadshjelp i
2013!
Bibelen sier at Gud elsker en glad giver, og vi har den tro
til Herren at han også vil gi deg del i sin velsignelse i rikt
mål. Han vil velsigne din utgang og din inngang fra nå
av og inntil evig tid. (Salme 121.8)
Økonomiavdeling ønsker dere alle en god jul og ett godt
nytt giver-år 2014, og vil komme tilbake til en oversikt
over gaveinntektene i 2014.
Trine Lernæs øk.ansv.
10 • Samenes Venn 8‘13
Radio DSF på flyttefot
Ved Alf K Tellefsen
Foto: Astrid Tellefsen
Det nye radiohuset
Siden DSF-anlegget ble solgt har vi kvadrat, kjøkken, 2 toalett hvor det
visst at radioen måtte flytte innen 5 ene er tilrettelagt for rullestolbrukere
år, og nå er det 5. året begynt.
og et soverom/kontor.
Det huset som DSF bygget på Ny oppvaskmaskin fikk vi som gave
1980 tallet, og som ble kalt ”Den fra et ektepar og pent brukt komfyr
nye rektorboligen” ble ikke solgt av en dame. Flere andre ting er
sammen med DSF-anlegget. Planen kommet som gaver.
har hele tiden vært at Radio DSF Radiodelen, som i skrivende stund
skulle flytte dit i en av leilighetene, ikke er ferdig, inneholder, studio
enten den på 100 kvadrat eller den rom til senderutstyr, kontorrom med
på 68 kvadrat.
plass til 2 skrivepulter/datamaskiner
Bestemmelsen ble at den største bord og sofa, kontorrom med plass
leiligheten skulle ombygges til til 1 skrivepult og tekjøkken, toalett
en ”Forsamlingssal” og Radio og kjellerrom med hyller og skap.
DSF skulle flytte inn i den minste Radio DSF, som er en kristen
leiligheten.
tospråklig nærradio for Indre
Forsamlingssalen som vi også kaller Finnmark, sender fortsatt vel 30
for ”Radiostua” er nå ferdig, vi har timer i uken. Selv om vi kalles
hatt tre Onsdagsmøter der og en tospråklig sender vi på fire språk.
basar, og 6. og 7. desember skal vi ha ”Veien Gjennom Bibelen” sender vi
basar for Radio DSF igjen.
på norsk og samisk, et program som
Fortiden holder vi på med å sette i vi har laget selv, men vi sender det
stand leiligheten som radioen skal også på finsk og russisk.
inn i, og det nye studiorommet er Vårt program har vi sendt fra første
nesten ferdig i skrivende stund. Vi dag som var den 15. juli 1990 og er
har bygd et nytt rom inni det som var, nå i ferd med å avslutte dette for 3.
med spesialisolasjon og plater m.m.
gang. Vi har ingen planer om å slutte
Bøye Vigdal har vært her i to uken og med dette selv om vi nå vil begynne
han, sammen med flere dugnadsfolk for 4. gang. Det tar så lang tid for å
fikk gjort ekstra mye de to ukene.
komme gjennom hele programmet at
Det har vært gjort mye av arbeidet det kan regnes som nytt for de fleste.
på dugnad, og til nå er det notert 16 Vi fikk nettopp en hyggelig
dugnadsfolk på disse to leilighetene, påminnelse om programmets verdi i
og så langt er det blitt et fint resultat. et vitnesbyrd.
Forsamlingsdelen har sal på 55 Vedkommende sa følgende: ”Det er
Radio DSF som har lært meg verdien
av Det gamle Testamentet. Hvis jeg
er ute før de daglige sendingene, gjør
jeg hva jeg kan for å komme hjem til
sendingene begynner, ellers så har
jeg radio med meg.”
I Indre Finnmark prosti har Radio
DSF konsesjon i hver kommune.
Dette er Karasjok, Kautokeino,
Porsanger, Tana og Nesseby, men
vi har også konsesjon i Vadsø, og
sendingene våre høres i Nordkapp
kommune, samt deler av Lebesby
kommune og litt i Sør Varanger.
I tillegg legges alle sendingene ut
på Internett, slik at det i praksis kan
høres hvor enn folk måtte bo.
Hver onsdag kl. 19.30 – 20.30 sendes
direkte ”Et tospråklig evangelisk
møte” som etter hvert på folkemunne
er blitt kalt ”Onsdagsmøte”
Dette sendes vanligvis fra forskjellige
Sara Ellen serverer
middag for
dugnadsgjengen
Samenes Venn nr 8‘13 • 11
steder rundt i konsesjonsområdet
med fast reprisesending søndag
formiddag kl. 09.30.(I juni og juli
sendes reprise fra tidligere møter.)
Sist vi var i Tana og hadde møte
på Tana Menighetshus fikk vi, over
telefon, en hyggelig hilsen på vei
hjem. Fra en annen kant av Finnmark
ble det fortalt at vedkommende var
blitt så minnet om å be for dette
møtet før vi begynte, og det ble gjort.
Nå kom takken for møtet.
Jeg fortalte dette dagen etter til han
som styrer Radio DSFs teknikk,
Harald Botn, og han svarte spontant:
”Her ser du Alf, det er LIV i det vi
holder på med.”
For uten alt dette lager fortsatt Radio
DSF alle samiske andakter, ca. 60 i
året, for NRK Sapmi (tidligere Sami
Radio), og disse program kan høres i
hele Nord-Norge, litt i Nord-Sverige
og Nord-Finland og i Osloområdet.
Et norsk diakoniprogram, som en
mannsforening i Romsdal betalte
for oss, sendes ukentlig på norsk.
Radiomedarbeider og diakon Leif
Petter Grønmo oversetter disse
program til samisk og de sendes
ukentlig.
De store avstander i Finnmark gjør
at vi trenger mange sendepunkter
med master og lignende.
Vi har 4 master/stasjoner som vi
driver selv, og har like mange som
vi leier.
Det har vært en del ekstra arbeid den
siste tiden med feil og ”ombygging”
på flere steder, men det meste har
vært utført på dugnad av Radioens
egne folk, men også med god hjelp
av andre.
Vi har noe som venter på oss på
fjellet i Tana før det blir jul.
Radio DSF er på flyttefot – og vi
håper at den kan få lov til å flytte inn
i folks bevissthet som en formidler
av evangeliets sannheter.
ONSDAGSMØTENE JANUAR – FEBRUAR 2014
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
08.01.Opptak/Reprise
15.01.Maze
22.01.Karasjok Menighetssalen
29.01.Tana Menighetshus
05.02.Lakselv Misjonshus
12.02.Kautokeino
19.02.Maze Kirke
27.02.Nesseby Menighetshus
Min sang
«Navnet Jesus blekner aldri» har vært min sang i snart 50 år.
Den ble skrevet i 1923 av David Welander, offiser i Frelsesarméen, etter Salme 72,17 og blir ofte kalt
«kristenfolkets nasjonalsang».
Siste del av koret ble en realitet for meg en januardag i 1964: «Ved det navnet fant jeg frelse, intet
annet frelse kan.» Jesusnavnet har vært min trøst og ankergrunn alle disse årene og er like nytt i dag
som det var den gang, det «tæres ei av tidens tann».
Hver enkelt av disse tre versene er i seg selv en preken for meg. Og i navnet Jesus har jeg alt jeg
trenger, både for tid og evighet.
Petter Monstad
Navnet Jesus blekner aldri
Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.
Kor:
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.
Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!
12 • Samenes Venn 8‘13
Misjonsmesse i Sarpsborg
Ved Bøye Vigdal
Gevinster, loddbøker, forhåndssalg, kaffe og kaker, og
mye mer er ingredienser ved en misjonsmesse. Slik var
det også denne gangen, som det alltid har vært. Det er
mye som må ordnes, og mange stiller opp for at det skal
bli så bra som mulig.
Nytt av året var det at en av våre nye medlemmer, Frank
David Filar, ville gjerne gå rundt og skaffe gevinster
til utlodningen. Utstyrt med fullmakt/bevis for hvem
han kom for, var han rundt i mange forretninger i
Sarpsborgområdet. Han ble møtt med stor vennlighet, og
gevinster ble det, store og små, som kom godt med på
åresalget eller hovedtrekningen.
Noen av damene hadde ansvar for mat til servering, slik
at alle som kom innom fikk gratis kaffe og mat. Dette er
viktig en slik dag så folk kan spise og kose seg.
Kaker til eget kakelotteri ble det også ordnet med, så da
dagen for messa opprant var alt på plass.
Betlehem Borgenhaugen (Sarpsborg) var stedet i år,
som flere ganger tidligere både for misjonsmessa - og
sangkvelden som vi har hatt en del år i kretsen vår.
Flott var det å oppleve at en av de første som kom
denne dagen var over 90 år. Han har vært trofast mot
Samemisjonen i årevis, og han holdt ut til det hele var
over ut på ettermiddagen. IMPONERENDE.
Ellers kom det en fin flokk av vennene, selv om årene har
blitt mange for de fleste. Ikke lett å få med nye i dette
viktige arbeidet for misjonen. Evangeliet må fortsatt
forkynnes både hjemme og ute. Oppdraget er ikke
fullført før hele skapningen har hørt.
Åresalget er alltid et friskt innslag, og fine gevinster var
det mange som fikk med hjem - og noen gode kaker til
søndagskaffen.
Høydepunktet er likevel hovedtrekningen, og spennende
er det å se hvordan gevinstene blir fordelt utover i den
store kretsen vår.
Men midt oppi lodder og gevinster blir det og plass for
Guds ord. På grunn av sykdom måtte predikanten melde
pass, men på kort varsel stilte Åge Hunnestad opp og
holdt en solid preken for oss. Stor takk til han.
Lande Musikkforening var med å glede oss med gode
evangeliske sanger.
Mange er det som fortjener takk for innsatsen på en slik
dag, og vi vet at Herren velsigner rikelig.
Resultatet av alt strevet var oppmuntrende alt tatt i
betraktning, da det kom inn tett på kr 55000,-.
Men mest av alt skal takken gå til Gud som har utvalgt oss
til å tjene i sitt herlige rike, og som har en evig herlighet
i vente for oss.
Lande musikkforening
Fra forsamlingen
Stol på Gud
4. januar 1944 ble den danske
dikterpresten Kaj Munk snikmyrdet
på en øde vei på Vest-Jylland.
Morderne var fem menn fra tyske
terrorgrupper, som hadde hentet
Munk hjemme på Vedersø prestegård
tidligere på dagen.
Gjennom hele krigen hadde Kaj
Munk sagt sin mening om den
politiske situasjonen i hjemlandet,
også fra prekestolen. Søndag den
5. desember talte han i Domkirken
i København, og sa blant annet at
hvis Kirken tier om synden, taler den
djevelens språk. Blant tidens synder
var forfølgelsen av de danske jødene,
som var innledet i oktober samme år.
Kirken måtte si fra at dette var i strid
med barmhjertigheten.
Da julen kom, visste han at det var
den siste jul han fikk oppleve, men
han gjorde alt han kunne for å leve
normalt og glede seg over høytiden
sammen med hustruen og barna.
Så rolig og fattet som mulig tok han
imot drapsmennene den 4. januar.
Han fikk pakke en liten koffert før
de kjørte ham bort. Så omfavnet han
sine kjære og sa tre ord:
«Stol på Gud!»
Hentet fra boka «Til inspirasjon og
glede» av Gunnar Bonsaksen utgitt
på Lunde forlag i 2000. Gjengitt med
tillatelse.
Samenes Venn nr 8‘13 • 13
Bønnesvar:
Vi vil gjerne dele med dere et heilt konkret bønnesvar. Det er 8 mil til næraste by og det var kveld så det var
Vi ber kvar dag om at Gud må velsigne arbeidet på ikkje råd å få tak i ein ny slange. “Kan eg ikkje berre
gården vår. Og i den forbindelse opplevde vi for ei tid ta litt tape rundt slangen slik at det vert tett” spurde eg.
tilbake et heilt konkret bønnesvar. Vi har nettopp vore “Nei, det går nok ikkje” fekk eg til svar. “Den tynne
gjennom ein byggeperiode for å gjere om fjøset til gummislange vil berre bli klemt saman når det vert
lausdrift for kyrne våre. Ein brukt melkerobot vart og vakuum der” fekk eg til svar. “Eg kan ikkje forstå
innstallert. Det ombygde fjøset så ut til å fungere godt korleis de skal greie å reparere den slangen” sa han
for kyrne, det var stille i fjøset og kyrne rusla rundt og vidare. “Eg vil no prøve allikevel” svare eg. “Eg kan jo
gjorde nett som dei ville. Enten det var å ete, gå for å ikkje få tak i nokon ny slange på denne tida av døgnet“
legge seg i liggebåsane eller gå til roboten for å mjøke sa eg. Vi slutta samtalen utan at eg fekk noko hjelp
seg. Men ein dag oppdaga vi noko spesielt. Omtrent frå vakta. I mellomtida hadde kjerringa mi vorte mint
alle kyrne hadde fått ein raud prikk på skjermen på om noko og hadde vore inne i stua vår og henta det.
roboten. Det betydde at ein spene ikkje var tømt for “Eg vart mint om å hente denne til deg” sa ho. “Kan
mjølk. Etter at vi hadde stått attmed roboten og såg du bruke denne?” “Ja” sa eg, nesten før eg hadde sett
på kva som skjedde fann vi ut at ein spenekopp ikkje kva det var for noko. Det var ein slik ting i hardplast
hang på spenen. Den berre datt av etter at robotarma som du brukar utanpå fargekriter for å få betre tak
haddde plassert spenekoppen på spenen. Vi ringde på fargekritene. “Denne passar jo perfekt utanpå
vakttelefonen for å spørje om råd. Dei kunne med gummislangen” sa eg. Eg tok han rundt gummislangen,
ein gong fortelje oss kva som var i vegen. Det var surra tape rundt og passa på at det vart heilt tett. Og
fire slangar, ein for kvar spene, som skulle kjenne på den hardplastsaken sørga for at ikkje tapen klemte
vakumet når spenekoppen vart sett på spenen. Og ein gummislangen saman. No var det tid for å prøvekjøyre.
slange var det hol på eller hadde falt av slik at ikkje Den eine kua etter den andre kom inn i roboten og vart
vakumet vart registrert av roboten. Vi byrja og leite og melka akkurat som før utan at det vart nokre raude
vi fann fort ut at her hadde det vore ei mus og ete på ein prikkar på skjermen. Då vart det glede og takk til Han
av slangane. Dette er ein tynn og mjuk gummislange som leder oss på vegen både åndeleg og praktisk. Og
og musa hadde ete opp halvdelen av slangen i ei lengde musa, korleis gjekk det med den? Den måtte vi nok
på omlag 3-4 cm. Nå var gode råd dyre. Eg ringde opp fange i musefella. Vi kunne ikkje ta sjansen på at den
att han som hadde vakt og fortalde kva eg hadde funne skulle ete opp meire av slangane i roboten.
og spurde korleis vi kunne få reparert denne slangen.
Gunhild og Tore Osen.
Skopusserens julefeiring
En julekvelds morgen kom en ung mann gjennom en bygate
på vei hjem fra fest. Da roper en skopusser til ham: «Skal jeg
pusse skoene dine?»
Mannen gløttet ned på skosnutene sine og brummet: «Ja,
det kunne nok trenges, hvis jeg bare hadde en eneste øre i
lommen.»
«Jeg kan gjøre det gratis i dag!» erklærte gutten.
Mannen stusset, men mottok tilbudet. Etterpå spurte han
nysgjerrig: «Hvorfor i all verden gjør du slikt gratis?»
Gutten svelget. «Fordi – fordi det er Jesu fødselsdag i dag, og
jeg vil gjerne gjøre noe for ham. De sier i kirken at dersom vi
gjør noe godt mot noen, så gjør vi det for ham.»
«Å, har de folkene fått tak i deg?» bemerket mannen nokså
spydig. Men så oppfanget han noe i øynene på gutten, vendte
seg om og gikk videre.
Noen år senere satt gutten som en velstående kjøpmann i
kirken sammen med kone og barn og hørte presten fortelle
fra prekestolen om hvordan en liten skopusser hadde vært
et redskap i Guds hånd til at han var begynt å tro på Jesus
Kristus.
Hentet fra boka «Til inspirasjon og glede» av Gunnar
Bonsaksen utgitt på Lunde forlag i 2000. Gjengitt med
tillatelse.
Vi har flere
julehefter
Det er enda ikke for sent å bestille
Juleheftet.. Årets hefte inneholder bl.a.
dette:
1. Vinterstevne med livskraft (ved Alf Kristian Tellefsen)
2. «Mor» for mange barn på Kolahalvøya – Natalia
Duhzilova (ved Natalia Vetsko)
3. Anders Sokki – Samenes Venn
(ved Magne
Gamlemshaug)
4. En uvanlig evangeliereise i Finnmark (ved Gunnar
Bonsaksen)
5. Bjerkely vanførehjem 1913 –(1988) (ved Johannes
Sørensen)
6. Fra et liv i reindriften – møte med Sonja Danielsen (ved
Jon Amundal )
7. Tante Nora fra Lebesby – Nora Wold (ved Aud Marie
Mollan))
8. Spor etter samemisjon (ved Lisbeth Ravna Strømsnes)
Heftet koster kr 50, og kan bestilles hos
Norges Samemisjon, Vestre Kanalkai 23, 7010 Trondheim
Tlf.: 47 47 61 61
E-post: [email protected]
14 • Samenes Venn 8‘13
Nytt fra Sapmi
på heltid. Har fikk stor betydning
Ánte Bals er samenes talsmann inn i
Millionsatsing på samisk språk
den nye regjeringen.
I Sametingets budsjett for 2014 er for den samiske kultur og etniske
Som statssekretær for blant annet hovedsatsingsområdet det samiske stolthet. I bibliotekbygget i Kirkenes
samiske saker, står oppgavene i kø språk. Det foreslås en økt bevilgning ble et eget Savio-museum åpnet i
for Ánte Bals fra Kautokeino. Han til de samiske språksentrene på 1994. Det er mulighet til å stemme
har i mange år ikke vært aktiv i til sammen 1,3 millioner kroner. på sin «halehelt» på halehelter.no.
politikken, dette p.g.a arbeid som Språksentrene fikk også en økning på Altaposten
journalist og redaktør. Siden nyttår 2 millioner kroner i revidert budsjett
har han vært personalsjef på Samisk 2013, og totalt ligger rammene Lite av populærlitteratur på samisk
høgskole i Kautokeino, før han nå tok for språksentrene i overkant av 14 Harry Potter snakker både asturian,
fatt som statssekretær. Bakgrunnen millioner kroner. Sametingsråd Ann- oksitansk, tagalog og færøysk. Men
som journalist og redaktør i både Mari Thomassen (NSR) mener den ikke samisk. Mesteren Henrik Ibsen
Áššu og senere Ávvir, samt en økte satsingen går til et viktig formål. er oversatt til burjatisk, malayalam og
periode som reindriftsagronom, har – Språksentrene gjør et formidabelt tigrinja. Men her hjemme lyger Peer
gitt Bals på en god dose kunnskap og viktig arbeid med å styrke Gynt bare på et av Norges to offisielle
om samiske forhold. Bals sitter vegg kompetansen og bruken av samisk i språk, norsk. Mens norsktalende kan
i vegg med Per-Willy Amundsen de samiske lokalsamfunnene, sier hun boltre seg i all verdens bestselgere på
som representerer et parti som har et i pressemeldingen. Bevilgningene sitt eget språk, får ikke samisktalende
annet syn på hva som er løsningene til Giellagáldu, det fellessamiske de samme bøkene på sitt morsmål.
for det samiske samfunnet i dag. – språksamarbeidet, blir økt med 1 Hvert år blir det avsatt 5-6 millioner
Jeg har en pragmatisk holdning til million kroner. – Og allerede i høst for å utgi samisk litteratur. Men for
det Per-Willy har sagt tidligere. Det iverksetter vi en språkkampanje lite av dette går til oversettelse av
er regjeringsplattformen som binder som tar sikte på å rekruttere flere «populær» litteratur, mener mange.
våre to partier sammen, og som samiske språkbrukere og synliggjøre Et mål med samfunnsmidlene er
legger føringer for det videre arbeidet det samiske språket bedre, i og å stimulere flere til å lese samisk.
vi skal gjøre, sier Bals. Sagat
utenfor det samiske samfunnet, Det mangler jo ikke på samiske
sier Thomassen. 2 millioner kroner bøker generelt. Samisk bibliografi
Per Oskar Kjølås slutter som biskop
bevilges til en omfattende utredning ved Nasjonalbiblioteket teller over
Biskop Per Oskar Kjølaas sendte av lov- og ressurssituasjonen knyttet 20.000 titler. Men databasen er så å
i oktober sin avskjedssøknad til til samisk språk, og et eventuelt si fri for oversatte titler på samisk. På
Kirkedepartementet. Han søker om framtidig språkombud. – Vi trenger det skjønnlitterære området bruker
avskjed i nåde fra 1. september neste år et samfunn som kan og vil snakke forlagene det meste av pengene
i en alder av 66 år. Biskop Kjølaas ble samisk, sier Thomassen. Finnmark på å utgi samiske forfattere og
samiske originalmanus. 200-300
utnevnt til biskop i Nord-Hålogaland Dagblad
solgte eksemplarer av en samisk
bispedømme 14. september 2001.
skjønnlitterær bok er bra. 500-600
Han ble vigslet til biskop i Tromsø Samiske «halehelter» på Norwegian?
domkirke 10. mars 2002 og vil ved Norwegian ønsker forslag til navn er på bestselgernivå. På biblioteket
sin avgang ha vært biskop i Nord- på halehenget på sine Nord-Norges- i Tana (og ellers i Sapmi) er det et
Hålogaland bispedømme i over 12 år. fly. Hvert av fylkene i Nord-Norge rikt utvalg av samiske bøker, og Elle
– Å sitte med ansvaret som biskop i starter med tre forhåndsnominerte Marja Vars er mest populær. Men
så lang tid tynger. 12 års tjenestetid kandidater, men Norwegian håper samiske bøker er ikke på topp, selv
er lenge for en biskop, mener Kjølås at publikum vil bidra med å i en samisk kjernekommune. Donald
Kjølaas er født i 1948 i Sør-Varanger. nominere flere gode navn. Kriteriene Duck (Vulle Vuojas) ble utgitt på
Han ble ordinert til prestetjeneste for å kunne bli nominert er at samisk i 1987 med støtte fra Norsk
i Den norske kirke i 1975. Han har vedkommende må være død og ha kulturråd (400 000 kr) Pengene varte
bl.a vært sokneprest i Kautokeino en tilhørighet til Nord-Norge. 2 av bare ett år. Flere i forlagsbransjen
fra 1978 til 1986, teologisk rådgiver de 3 som komiteen i Finnmark har er skeptiske til å oversette og utgi
for nordsamisk bibeloversettelse nominert er samer: Isak Saba og Jon populærlitteratur på samisk. - Folk
(Det Norske Bibelselskap) fra 1991 – Savio. Isak Saba var samisk politiker, leser det på norsk, og vi får solgt lite
1998, og prost i Indre Finnmark og lærer og folkelivsgransker og ble som om vi prøver å utgi på samisk, sies
Nordlys
sokneprest i Karasjok fra 1998 til første same valgt inn på Stortinget i det
2002. I 2002 flyttet han til Tromsø 1906. Han har også skrevet teksten
som biskop i Nord-Hålogaland til Samefolkets sang. Jon Savio
bispedømme. Harstad Tidene
var samisk grafiker, og den første
norske same som ble billedkunstner
Samenes Venn nr 8‘13 • 15
Basar på Vigrestad
Tekst og foto: Lisbeth Ravna Strømsnes
25. oktober 2013 var det basar til inntekt for Samemisjonen
på Vigrestad misjonshus. Ragnhild Høien var primus
motor og hadde gode hjelpere rundt seg som visste hva
de skulle gjøre. Godt var det, for trådene, som hun ellers
kunne ha trukket i, var brukt til å strikke sokker og tøfler
av. Det var mange som ble varme på beina denne kvelden.
Evangelisten Johannes var i høy grad tilstede på basaren.
Da Ragnhild ønsket velkommen, ga hun oss en hilsen fra
Johannes. Den finner du i Joh. 14,1-7 og 18-20. Disiplene
var engstelige. Jesus skulle reise. Hvordan skulle det
gå med dem? Men Jesus skulle bare dra i forveien for
å gjøre klar de rommene disiplene og alle andre som
tok i mot Jesus senere skulle bo på. Når alt var klart,
skulle han hente dem. I mellomtida skulle de ikke være
redde, for Den Hellige Ånd skulle være sammen med
dem. Ole Kristen Wastvedt, den nye kretssekretæren
vår, hadde også en hilsen fra Johannes til oss. Den står i
Joh. 1,18-20, og handler om Ordet som ble menneske, og
som full av nåde og sannhet kom til jord for å bo blant
menneskene. Ordet var Jesus, og han hadde en herlighet
som han hadde fått av sin far. Johannes beskrev ham
slik: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter
meg, er kommet før meg, for han var til før meg.»
Mange hadde kjøpt lodd på forhånd, men det gikk unna
Landsmøte 2014
Sted: Solborg folkehøgskole, Stavanger
Tid: 19. – 22. juni 2014
Motto: Navnet Jesus blekner aldri
Tema bibeltimer: Kristi kongevei mot korset
Kristi kongevei mot verden
Taler: Curt Westman (tidl. Åpne dører og NLM)
Utflukt:Flor og Fjære Båttur, omvisning i eksotisk
park, middag
Frivillig tur til Nordlys misjonssenter
Nærmere program kommer i 2014
Imponerende «Gevinstbord» (Fra basaren på Vigrestad
2012)
i pausen også. Et par karer solgte årer. På et bord sto det
tallerkner, bestikk, is og himmelsk lapskaus. Praten gikk,
og noen fant grunn til å takke for sist. Kretssekretæren
vår var ikke aldeles ukjent på Vigrestad. Gamle venner
tok kontakt, og gamle minner dukket opp.
Noen jenter med spreke bein hjalp til med å levere ut
gevinster av alle slag. Mange av dem kunne spises, noen
var til nytte, og andre var mest til pynt. Noen dager etter
basaren fikk vi sende fra oss 25750 kr som ble delt likt
mellom Kolaarbeidet og Stavanger krets. Vi vet pengene
vil komme godt med, og takker alle som bidro til et godt
resultat.
Basar på Hegrestad Forsamlingshus
Den første onsdagen i oktober 2013 fikk jeg være med
på basar på Hegrestad. Ca 30 personer hadde funnet
veien for å høre Guds ord og støtte Samemisjonen.
Sollaug Gjengedal ønsket velkommen, og ga ordet
til Per Hove som talte om kristen glede. I pausen
fikk små og store kjøpe lodd, leske strupen og smake
på god bakst. En trekkfugl fra Vigrestad overrasket
med to sanger. Noen dager etter basaren hadde
Samemisjonens bankkonto vokst med 9000 kr. Takk
til basargjengen på Hegrestad!
Lisbeth Ravna Strømsnes
Samenes Venn Norges Samemisjon
Ansvarlig redaktør:
Thor Henrik With
Redaktør: Jon Amundal
ADRESSE:
Samenes Venn
Norges Samemisjon
Vestre Kanalkai 23 A
7010 Trondheim
Tlf. 47 47 61 61
Fax: 73 51 25 05
E-post:
[email protected]
Internett:
http://www.samemisjonen.no
ABONNEMENT:
8 nr. pr. år
Ordinær årspris: kr. 280,Til utlandet: kr. 350,For kontingent:
Konto nr.: 3000.15.18565
For offer og gaver til
misjonsarbeidet (også skattefrie):
Konto nr.: 3000.15.18530
er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å
utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning.
Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og
kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser.
Landsstyrets formann:
Sven Sunnset
4588 Kvås
Tlf. 993 98 871
Trykk: Wennbergs Trykkeri AS
Retur: Norges samemisjon, Vestre Kanalkai 23 a, 7010 Trondheim
Aftenbønnen
Av Gunnar Brustad (fra Samenes Venn 1969)
En kjent skribent ga for noen år siden
ros til bladet Samenes Venn for godt
billedstoff. Dette skifter nok noe
etter som misjonen får nye arbeidere
og støttespillere.
Men av de gamle klisjeene i bladet
er det særlig én som har satt seg
fast i minnet, og som figurerte med
denne tekst: Aftenbønn på Schankes
Minne … (Norges Samemisjon
drev et barnehjem i Tana, Schankes
Minne fram til 1967 – redaksjonens
anmerkning). Bildet blir så mye
mer levende for meg etter som jeg
kjente barna. Jeg husker de hvite
nattdraktene med de blå blomster,
og at vi strevet med de minste for å
lære dem ordene som de større barna
allerede kunne. Samvittigheten blir
så følsom etter aftenbønnen. Vi
merket det da de listet seg frem til
vinduet med de store frostrosene
utenfor: De måtte se på månen! Jeg
fikk se dem igjen ved frokostbordet,
der tante Marie Torp viste en fin
tegning hun hadde laget, med månen
høyt oppi i hjørnet og i vinduet to
småpiker på ulovlig utkikk i hvite,
blåblomstrete nattdrakter.
Tegningen var enda bedre enn
«klisjeen» i Samenes Venn. Ja, nå sa
jeg det igjen – er det bare en klisje
tilbake? Forlater de små aftenbønnen
for bestandig og blir borte i livets
malsrøm?
Jeg traff igjen en av disse småpikene
som ung frue.
Hun hadde hatt et
lengere
opphold
på Tana sykestue,
men var nå oppe
igjen. Som vi sto
der og så ut fra
kjøk kenvi nduet
i annen etasje,
sa hun: «Mellom disse bjørkene
lekte jeg som liten pike. Her hadde
jeg hjemmet mitt.» Stemmen ble
noe svak og skjelvende, men hun
fortsatte. « - og her lærte jeg min
aftenbønn!»
Aftenen er hellig – dagen er slutt
med all dens gjerning og går over
grensen inn til de andre dager. Den
kommer aldri igjen, og minner oss
uvegerlig om vårt livs kveld.
Ved inngangen til alle våre tre store
høytider har vi en aften som mer enn
noe annet er hjemmets aktivum. Vi
kan ikke tenke oss en påske uten
påskeaften, heller ikke en pinse uten
en pinseaften. Og på julaften blir
vi barn igjen, alle sammen. – Da
Jesus valgte tidspunktet for Det nye
testamentets mest dyrebare handling,
står det skrevet: Og da det var blitt
aften, satte han seg til bords med de
tolv».
Aftenen har noe av søndagsfreden
over seg og sin bestemte misjon i
det daglige liv. Aldri blir det bedt så
mye til Gud som når dagen heller, og
de tusener par hender foldes. Og da
tenker jeg ikke bare, eller først og
fremst, på de troendes bønner. Vi
avskriver ofte de andre fordi de ikke
passer inn i vår form. Vi godtar ikke,
og kan ikke godta, en kristendom
som består bare i aftenbønn, uten at
kristelig liv ellers kobles inn. Men
la oss huske at her ligger den aller
største fare for å komme i klasse med
fariseeren som dømte tolleren.
Inne i hovedstaden traff jeg en dag
en av mine skolekamerater. Han
var der på forretningsreise, hadde
med seg sin 5 – årige sønn, men
var synlig påvirket av alkohol.
Han ba meg med inn på nærmeste
restaurant. Jeg hadde liten lyst, men
ble med for gammelt vennskaps
skyld , som det så smukt heter, men
ikke bare det heller – det blir noe
spesielt mellom barndomskamerater
som forsterkes etter som årene går.
Et dødsfall i familien hadde brakt
evighetsspørsmålet i forgrunnen, og
han snakket åpent, tross de mange
tilstedeværende som lyttet. «Er det
håp for min slektning?» Jeg kunne
bare svare som så mange ganger
før: «Når et menneske forlater dette
livet, er det ikke lenger gjenstand
for vår dom (det bør det aldri være),
men for Herren, den rettferdige
dommer.» Tilhørerskaren økte. Han
svarte: «Det er visst best at det er
slik. Og nå kan jeg fortelle deg – jeg
har aldri sovnet en kveld uten å be
min aftenbønn, og det samme har
jeg lært mine barn.» «Lillegutt, hvor
er bestemor nå?» «Hun er oppe hos
Gud!» «Og hvor er Lillegutt når han
dør?» «Da er jeg oppe hos Gud!» «Er
du sikker på det?» Ja, pappa, du har
lært meg min aftenbønn.»
Det er mange omkring oss, men
stille – og igjen kommer bildet fra
Samenes Venn for meg: «Aftenbønn
på Schankes Minne».