Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Den Norske Fagpresses Forening
Fagpressens Informasjonskontor
Telefon (+47) 24 14 61 00 Telefaks: (+47) 24 14 61 10
Det innkalles til årsmøte i
Den Norske Fagpresses Forening og
Fagpressens Informasjonskontor
Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo
Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)
Behandling av vedtektenes §6 fastsatte saker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg av dirigent
Godkjenning av innkalling, samt eventuelle
fullmakter. Valg av to personer som sammen
med dirigenten skal undertegne protokollen.
Årsberetninger
Regnskap
Forslag til budsjetter, årskontingent og styrehonorar
Innstilling fra valgkomiteen til valg av styre,
fondsstyrer og revisor. Innstilling fra styret om
valg av valgkomite
Hovedstyret
Marit Aschehoug, styreleder
15. mars 2011
Det kan bare stemmes ved personlig fremmøte. Før
møtet skal det oppgis til sekretariatet (kupongen
nedenfor) hvem som møter med stemmerett for
bladet. Et medlemsblad kan gi representant for et
annet medlemsblad skriftlig fullmakt til å stemme for
seg. Fullmakt skal sendes inn eller leveres sekretariatet
før møtet konstitueres. En representant kan stemme
med i høyden tre fullmakter i tillegg til sin egen
stemme.
Utgiverfondet: Hvert blad har én utgiverstemme.
Bladets utgiver kan gi en medarbeider i bladet/
utgiverorganisasjonen fullmakt (med kupongen nedenfor) til å stemme som utgiverrepresentant.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
Utgiverrepresentanter i forlag, organisasjon o.l. med
flere blad, kan stemme for flere blad utgitt av forlaget,
organisasjonen o.l.
Redaktørfondet: Hvert blad har én redaktørstemme.
Bladets redaktør kan gi en medarbeider i bladet
fullmakt (med kupongen nedenfor) til å stemme i sitt
sted. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
I forlag/organisasjon med flere blad, kan redaktøren,
eller den redaktøren gir fullmakt, stemme for de blad
han/hun har redaktøransvaret for.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÅRSMØTEPÅMELDING sendes til Fagpressens Informasjonskontor innen fredag 25. mars, telefaks 24 14 61 10 eller via epost
til [email protected]
Navn:_______________________________________________ Stilling:_________________________________________________
Blad:_________________________________________________________________________________________________________
Personer som skal stemme krysser av og fyller ut nedenfor
Jeg stemmer for bladet

Jeg stemmer som utgiverrepresentant

Jeg stemmer som redaktør

FULLMAKT for stemmegivning for bladet: ______________________________________________________________________
(utgiveren eller redaktørens underskrift)
FULLMAKT for stemmegivning som utgiverrepr.: ________________________________________________________________
(utgiverens underskrift)
FULLMAKT for stemmegivning som redaktør: ___________________________________________________________________
(redaktørens underskrift)
www.fagpressen.no
15. mars 2011
ÅRSMØTET 2010
Den Norske Fagpresses Forening
Fagpressens Informasjonskontor
Onsdag 30. mars kl. 14.00
Registrering fra kl. 13.30
Håndverkeren Konferansesenter
Rosenkrantzgt. 7, Oslo
DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET
1.
2.
3.
4:
5:
6.
Valg av dirigent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av to
personer til å undertegne protokoll sammen med dirigent.
Årsberetninger.
Regnskap.
Forslag budsjetter, årskontingent og styrehonorar.
Innstilling fra valgkomiteen til valg av hovedstyre, fondsstyrer og revisor. Innstilling fra hovedstyret til valgkomité.
5) FASTSETTELSE AV KONTINGENT, STYRETS HONORAR
OG BUDSJETTER FOR 2011
1) Årskontingent
Det vises til årsmøtet 24.02.98, hvor det ble vedtatt at kontingenten skal indeksreguleres hvert år.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at kontingenten indeksreguleres etter konsumprisindeksen (2,5%).
2) Styrets honorar
På årsmøtet 14.03.2005 ble det vedtatt nye honorarsatser for DNFFs hovedstyre, samt at
honorarene etter dette skal indeksreguleres hvert år.
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
kr
kr
kr
55 760,27 830,12 870,-
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar styrets honorarer, som er indeksregulert etter konsumprisindeksen (2,5%).
5) FASTSETTELSE AV KONTINGENT, STYRETS HONORAR
OG BUDSJETTER FOR 2011
3) Budsjett
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Den Norske Fagpresses Forening,
Fagpressens Informasjonskontor, Utgiverfondet og Redaktørfondet.
Budsjett 2011
Inntekter
Kontingenter
Fagpressekatalog
Fagpressenytt
Fagpressepriser - Fagpressedagen
Pressekort
Bibliotekvederlag
Kopinor inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Personal, styre og eksterne honorarer
Kontor- og IT-kostnader
Markedsføring og Informasjon
Fagpressens kompetansesenter
Stipendier
Fagpressenytt
Kontingenter og medlemskap
Sum kostnader
Resultat
Budsjett 2011
Regnskap 2010
2 200 000
2 088 863
400 000
310 920
150 000
62 179
400 000
144 050
35 000
29 000
400 000
377 942
6 300 000
7 039 633
9 885 000
10 052 587
Budsjett 2011
Regnskap 2010
5 560 000
1 400 000
520 000
5 582 775
1 545 877
744 375
950 000
300 000
1 226 588
172 000
50 000
470 000
44 654
443 824
9 250 000
9 760 092
Budsjett 2011
Regnskap 2010
Inntekter
9 885 000
10 052 587
Kostnader
9 250 000
9 760 092
Driftsresultat
635 000
292 495
Finansinntekt
65 000
185 691
700 000
478 186
Resultat
6)
VALG
Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:
Redaktør Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt (leder), redaktør Tove Riiser-Larsen, Sko,
utgiverrep. Siri Ulven, Anleggsmaskinen.
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 30. mars 2011:
HOVEDSTYRET DNFF/FI
Leder:
Redaktør
Nestleder: Redaktør /Utgiverrep.
Utgiverrep.
Medlem:
Medlem:
Redaktør
Medlem:
Annonsesjef
Medlem:
Utgiverrep/redaktør
Medlem:
Journalist
Medlem:
Markedssjef
Marit Aschehoug, Advokatbladet (gjenvalg)
Ole Henrik Nissen-Lie, Seilas/Båtliv (til 2012)
Ove Hansrud, Ask Media (til 2012)
Arne Solli, Første Steg (til 2012)
Dagfrid Hammersvik, Juristkontakt (gjenvalg)
Svein-Yngve Madssen, LO Media (gjenvalg)
Anne Lise Stranden, Dine Penger (gjenvalg)
Simen Rognerud, UIP (til 2012)
Fondstyret for DNFFs Redaktørfond
Redaktør
Svein-Yngve Madssen, LO Media (gjenvalg)
Redaktør
Arne Solli, Første Steg (gjenvalg)
Utgiverrep.
Ove Hansrud, Ask Media (gjenvalg)
Fondstyret for DNFFs Utgiverfond
Utgiverrep.
Ove Hansrud, Ask Media (gjenvalg)
Utgiverrep.
Ole Henrik Nissen-Lie, Seilas/Båtliv (ny)
Redaktør
Marit Aschehoug, Advokatbladet (gjenvalg)
Revisor
Grimsrud & Co v/Kåre Uppstrøm
Hovedstyrets innstilling til valg av valgkomité:
Valgkomité
Redaktør
Utgiverrep.
Redaktør
Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt, leder (til 2012)
Siri Ulvin, Anleggsmaskinen (til 2012)
Kristian Hauger, Kampanje (ny)
TILLITSVALGTE 2010 OG FIs ADMINISTRASJON
Styret DNFF/FI:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Redaktør
Utgiverrep.
Redaktør
Annonsesjef
Redaktør
Utgiverrep.
Redaktør/Utgiverrep.
Journalist
Marit Aschehoug, Advokatbladet
Ove Hansrud, Ask Media
Arne Solli, Første Steg
Dagfrid Hammersvik, Juristkontakt
Ole Henrik Nissen-Lie, Båtliv/Seilas
Simen Rognerud, Farojournalen *
Svein-Yngve Madssen, LO Media
Anne Lise Stranden, Dine Penger
Fondstyret for DNFFs Redaktørfond
Redaktør
Redaktør
Utgiverrep.
Svein-Yngve Madssen, LO Media
Arne Solli, Første Steg
Ove Hansrud, Ask Media
Fondstyret for DNFFs Utgiverfond
Utgiverrep.
Utgiverrep.
Redaktør
Ove Hansrud, Ask Media
Simen Rognerud, Farojournalen (UIP)
Marit Aschehoug, Advokatbladet
Revisor:
Grimsrud & Co v/Kåre Uppstrøm
Valgkomité:
Redaktør
Utgiverrep.
Redaktør
Tove Riiser-Larsen, Sko
Siri Ulvin, Anleggsmaskinen
Gunnar Zachrisen, Bistandsaktuelt (leder)
Administrasjonen i Fagpressens Informasjonskontor:
Adm. direktør:
Redaktør redaksjonell kompetanse:
Økonomi og IT-sjef:
Markedsansvarlig:
Prosjektsekretær:
Deltid 20% marked
*
Even Trygve Hansen (gen.sekr. DNFF)
Berit Nyman
Kjartan Tyvand
Synne S. Mugaas
Elisabeth Berg Pronkow
Dagfrid Hammersvik
Utgiverrepresentant Simen Rognerud representerer ikke lenger bladet Farojournalen, da
dette ble nedlagt høsten 2010. Han er nå ansatt i United Int. Pictures. Rognerud fortsetter
i hovedstyret ut sin periode. (På valg i 2012).