14.3.1.39.1

Karmsund videregående skole
KVALITETSHÅNDBOK
HIS1003 Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
3PÅBB - årsplaner
UNDERVISNINGSMATERIELL:
- Lærebok: Historie VG3 Påbygging - Cappelen
- Kopier av sammendrag/PowerPoint
- Ulike filmer
UKE *
EMNE
LÆREMIDLER
34
Kap.1 Fra jegere og
samlere til sivilisasjoner
35
36
Kap.2 Antikken – Hellas
Kap.2 Romerriket
Læreboka
Sammendrag
Power Pointpresentasjoner
Filmer
Ekskursjoner
37
38
39
Kap.3 Vikingstid og
middelalder i Norge
Samme
Samme
40
Kap.4 Norge i vekst
1500-1800
41
42
Høstferie
Kap.4 Norge i vekst
1500-1800
43
44
45
Skriftlig prøve
Kap.5 Opplysningstid og
revolusjoner
Samme
46
47
Kap .6 Industrisamfunnet
blir til-framføring
Samme
48
49
Kap.7 Demokratisering
og nasjonalisme
Samme
50
51
Prøve i kap.5-7
Kap.8 Kolonialisme og
imperialisme
52
1-2
3
4
5
Juleferie
Samme
Kap.9 1. Verdenskrig
Samme
Samme og prøve i kap.
8-9
Gyldig fra: 18.08.14
Sign.:
HASB
KOMP.MÅL
VURD.SIT.
Se under
 Forklare hvordan naturressurser og
teknologisk utvikling har vært med på å emne med
ukeforme tidlige samfunn
tidspunkt
 Sammenligne to eller flere antikke
samfunn og diskutere antikkens
betydning for moderne politikk,
arkitektur eller annen kunst
 Presentere et emne fra middelalderen
ved å vise hvordan utviklingen er
preget av brudd eller kontinuitet på et
eller flere områder
 Gjøre rede for samfunnsforhold og
statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca
1500 og diskutere mulig påvirkning fra
andre kulturer, samfunn og stater
 Gjøre rede for sentrale trekk ved
samisk historie og diskutere samenes
forhold til stater med samisk bosetning
fram til omkring midten av 1800-tallet
 Gjøre rede for næringsutvikling i Norge
fra ca 1500 til ca 1800 og analysere
virkningene for sosiale forhold i denne
perioden
 Drøfte hvordan opplysningstidens
ideer påvirket og ble påvirket av
samfunnsomveltninger på 1700- og
1800-tallet
 Gjøre rede for hovedtrekk ved den
industrielle revolusjon og undersøke
hvilken betydning den fikk for
næringsutvikling og sosiale forhold i
det norske samfunnet
 Gjøre rede for demokratiutvikling i
Norge fra 1800-tallet og fram til 1945
og analysere drivkreftene bak denne
utviklingen
 Drøfte hvordan nasjonalstaten har
skapt nasjonal og kulturell
samhørighet, men også konflikter og
undertrykkelse
 Presentere sentrale trekk ved
kolonialismen og situasjonen i et ikkeeuropeisk område, sett fra ulike
perspektiver
 Gjøre rede for bakgrunnen for de to
verdenskrigene og drøfte virkninger
disse fikk for Norden og det
internasjonale samfunn
Versjon nr.: 2.00
Godkjent:
DØBE
Dok. nr.:
Side:
14.3.1.39.1
1 av 2
Karmsund videregående skole
UKE *
EMNE
6
7
Kap.10 Mellomkrigstid
Samme
8
9
10
11
12
Vinterferie
Samme
Prøve kap.10
Kap.11 Andre
verdenskrig
Samme
13
14
15
Påskeferie
Kap.12 Vest mot øst
Samme
16
17
18
Kap.14 Norge fra
gjenreisning til oljerikdom
Samme
Samme
Prøve/framføring
Kap.13 Europa/fra
splittelse til samling
Samme
Repetisjon
19
20
21
22
*
LÆREMIDLER
KVALITETSHÅNDBOK
KOMP.MÅL
VURD.SIT.
 Vurdere ulike ideologiers betydning for
mennesker, politiske bevegelser og
statsutvikling på 1900-tallet
 Gjøre rede for bakgrunnen for de to
verdenskrigene og drøfte virkninger
disse fikk for Norden og det
internasjonale samfunn
 Undersøke en eller flere internasjonale
konflikter etter 1945, og vurdere
konfliktene, sett fra ulike perspektiver
 Gjøre rede for noen økonomiske,
sosiale, politiske og kulturelle
utviklingstrekk i Norge etter 1945
 Undersøke bakgrunnen for en
pågående konflikt, og drøfte reaksjoner
i det internasjonale samfunnet
Emner kan bli gjennomgått i endret rekkefølge.
Gyldig fra: 18.08.14
Sign.:
HASB
Versjon nr.: 2.00
Godkjent:
DØBE
Dok. nr.:
Side:
14.3.1.39.1
2 av 2