Regnskap 4. kvartal 2014 Foreløpig regnskap 2014

Regnskap 4. kvartal 2014
Foreløpig regnskap 2014
Resultatrapport pr 31.12.2014
Nøkkeltall
Resultat før skatt
Resultat etter skatt
Resultatgrad etter skatt
Rentenetto i % av GFK
Forvaltningskapital
Vekst år/år utlån balanse
Vekst år/år utlån inkl EBK
Vekst år/år innskudd
Vekst år/år forvaltning
Overføringsgrad EBK
Innskuddsdekning
Innskuddsdekning (inkl EBK)
Ren kjernekapitaldekning
Kostnadsandel
Tap i prosent av brutto utlån
EK-avkastning etter skatt
2014
kr. 74,2 mill.
kr. 55,1 mill.
0,88 %
1,56 %
kr. 6 393,4 mill.
-2,0 %
2,8 %
6,6 %
3,5 %
37,8 %
91,1 %
64,4 %
16,8 %
55,9 %
-0,02 %
8,7 %
Resultat etter skatt
Resultat etter skatt er kr. 55,1 mill. pr. utgangen av
2014 - mot kr. 45,9 mill. på samme tid i fjor. I prosent av
gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet
etter skatt 0,88 % - mot 0,76 % på samme tid i fjor.
Avkastningen etter skatt på egenkapitalen er
8,7 % - mot 7,7 % på samme tid i fjor. Resultat etter
skatt i 4. kvartal 2014 er kr. 7,4 mill.
Rentenetto
Rentenettoen er kr. 97,5 mill. pr. utgangen av 2014 - en
økning fra kr. 94,1 mill. på samme tid i fjor.
Rentenettoen utgjør 1,56 % av GFK pr utgangen av
2014 – uforandret i forhold til på samme tid i fjor.
Rentenettoen i 4. kvartal 2014 er kr. 24,7 mill.
Andre driftsinntekter
Sum andre driftsinntekter er kr. 51,9 mill. pr. utgangen
av 2014 - en økning fra kr. 46,3 mill. på samme tid i fjor.
Sum andre driftsinntekter utgjør 0,83 % av GFK pr
utgangen av 2014 – sammenlignet med 0,77 % på
samme tid i fjor. Andre driftsinntekter i 4. kvartal 2014 er
kr. 13,1 mill.
Driftskostnader
Sum driftskostnader er kr. 83,6 mill. pr. utgangen av
2014 - mot kr. 72,3 mill. på samme tid i fjor. I prosent
av GFK er sum andre driftskostnader 1,33 % pr.
utgangen av 2014 – mot 1,20 % på samme tid i fjor.
Kostnader i forbindelse med fusjonen med Klepp
Sparebank har belastet regnskapet med ca kr. 5,5 mill
pr. utgangen av 2014. Driftskostnader i 4. kvartal 2014
er kr. 24,5 mill.
Andre forhold
Salg av bankens aksjepost i Nets Holding gir en
regnskapsmessig gevinst på kr. 7,3 mill pr utgangen av
2014.
Balanseutvikling
Forvaltningskapitalen har siste 12 måneder vokst med
kr. 213,5 mill. – tilsvarende 3,5 %. Samlet
forvaltningskapital utgjør nå kr. 6 393,4 mill. Brutto utlån
er år/år redusert med 2,0 % pr utgangen av 2014 - ned
fra en årsvekst på 3,9 % ved utløpet av 2013.
Banken bruker Eika Boligkreditt (EBK) som avlastning
av egen balansen. Pr. utgangen av 2014 er samlet
volum i Eika Boligkreditt kr. 2 134,1 mill. Netto
økning siste 12 måneder er på kr. 302,0 mill –
tilsvarende en årlig vekst på 16,5 %.
2013
kr. 64,4 mill.
kr. 45,9 mill.
0,76 %
1,56 %
kr. 6 179,9 mill.
3,9 %
7,3 %
8,7 %
4,0 %
34,2 %
83,7 %
62,0 %
16,0 %
51,5 %
0,07 %
7,7 %
Dersom vi tar hensyn til utviklingen i EBK, er
utlånsveksten siste 12 måneder på 2,8 %. Pr. utgangen
av 2014 (fjorårstall i parentes) er fordelingen av
utlånsporteføljen 68,2 % (67,1 %) på personmarked og
31,8 % (32,9 %) på bedriftsmarked. Når det gjelder
bedriftsmarkedet, deler vi inn i primærnæring og annen
næring. Ved utgangen av 2014 står utlån til
primærnæring for 62,0 % av samlet utlån til
bedriftsmarkedet – mot 59,2 % på samme tid i fjor.
Innskudd
Ved utgangen av 2014 er innskudd fra kunder
kr. 4 682,4 mill. Det er en økning fra samme periode i
fjor på kr. 290,7 mill. – tilsvarende 6,6 %. Spredningen i
innskuddene vurderes som god. Innskuddsdekningen
pr. utgangen av 2014 er 91,1 % - en økning fra 83,7 %
på samme tid i fjor.
Tap på utlån og nedskrivning
Time Sparebank har netto inntektsført kr. 0,8 mill.
vedrørende tap pr. utgangen av 2014 – mot en netto
kostnadsføring på kr. 3,7 mill. på samme tid i fjor.
Likviditetsforhold
Pr. utgangen av 2014 har Time Sparebank
Kr. 873,2 mill. i samlet obligasjons- og sertifikatgjeld. I
tillegg har banken 2 lån fra kredittinstitusjoner på til
sammen kr. 100,0 mill. Refinansiering av lån til forfall er
ikke aktuelt før i april 2015. Banken har kr. 180,0 mill. i
kortsiktig trekkramme via oppgjørsbank. Banken har
også en kommitert trekkfasilitet med et volum på
kr. 50,0 mill. Likviditeten vurderes som meget
tilfredsstillende og likviditetsrisikoen i balansen er lav
ved utgangen av 2014, i henhold til indikatorer fastsatt
av Finanstilsynet.
Utbytte
Styret foreslår å utbetale et utbytte på kr. 5,00
pr. egenkapitalbevis.
Fusjon
Forstanderskapene i Time Sparebank og Klepp
Sparebank ga 23. oktober 2014 sin tilslutning til at
bankene slås sammen. Sammenslåingen skjedde med
juridisk virkning fra 1. januar 2015. Navnet på den nye
banken er Jæren Sparebank.
Driften i Time Sparebank videreføres inn i 2015 i Jæren
Sparebank.
4. kvartal
4. kvartal
Året
% av
Året
% av
Beløp i NOK 1 000
Renteinntekter
Rentekostnader
Rentenetto
2014
58 205
33 545
24 660
2013
60 983
35 741
25 242
2014
236 386
138 856
97 529
GFK
3,77
2,22
1,56
2013
236 092
141 961
94 131
GFK
3,92
2,36
1,56
Utbytte/tilknyttede selskaper
Provisjon/gebyrinntekter
Provisjon/gebyrkostnader
Verdipapirer og valuta
Andre driftsinntekter
Sum andre driftsinntekter
85
13 265
1 387
741
388
13 092
8
12 113
1 221
181
87
11 169
4 842
49 931
5 263
1 768
631
51 909
0,08
0,80
0,08
0,03
0,01
0,83
6 170
42 240
4 541
2 098
319
46 287
0,10
0,70
0,08
0,03
0,01
0,77
Lønn og personalkostnader
Generelle administrasjonskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
11 962
5 546
293
6 711
24 513
10 488
4 883
361
4 394
20 127
43 845
18 809
2 165
18 790
83 610
0,70
0,30
0,03
0,30
1,33
39 449
17 905
1 621
13 347
72 322
0,65
0,30
0,03
0,22
1,20
Resultat før tap og skatt
13 239
16 284
65 828
1,05
68 095
1,13
Tap på utlån og garantier
Nedskrivning/reversering og gevinst/tap
Resultat før skatt
-22
0
13 262
50
0
16 234
-849
-7 505
74 182
-0,01
-0,12
1,18
3 743
0
64 352
0,06
0,00
1,07
5 882
7 379
6 636
9 596
19 079
55 103
0,30
0,88
18 408
45 944
0,31
0,76
Resultatregnskap
Skatt
Resultat etter skatt
Året
Året
Beløp i NOK 1 000
Kontanter
Utlån til kredittinstitusjoner
Brutto utlån til kunder
Avsetning - individuelle nedskrivninger
Avsetning – gruppenedskrivninger
Sertifikater og obligasjoner
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis
Eierinteresser i tilknyttede selskaper
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Andre eiendeler
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter
Sum eiendeler
2014
70 340
493 422
5 142 281
-7 680
-7 258
541 528
124 122
8 318
1 009
12 428
931
13 930
6 393 372
2013
64 748
300 815
5 246 058
-7 600
-7 768
430 261
117 560
7 684
763
13 446
277
13 665
6 179 907
Gjeld til kredittinstitusjoner
Innskudd fra kunder
Sertifikat- og obligasjonsgjeld
Annen gjeld
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter
Avsetninger og forpliktelser
Sparebankens fond
Egenkapitalbeviskapital
Utjevningsfond
Gavefond
Sum gjeld og egenkapital
117 107
4 682 410
873 185
34 945
14 996
14 205
553 259
100 000
3 265
0
6 393 372
116 609
4 391 721
999 975
26 597
13 519
15 252
606 421
0
0
9 813
5 179 907
Balanse
Resultatutvikling
Beløp i NOK 1 000
Rentenetto
Andre driftsinntekter
Andre driftskostnader
Resultat før tap og skatt
Tap på utlån og garantier
Nedskrivning/reversering og gevinst/tap
Skatt
Resultat etter skatt
4. kvartal
2014
3. kvartal
2014
2. kvartal
2014
1. kvartal
2014
4. kvartal
2013
3. kvartal
2013
24 660
13 092
24 513
13 239
-22
0
5 882
7 379
24 455
11 563
21 385
14 631
-171
-213
4 011
11 005
24 341
15 873
17 463
22 752
-458
-7 292
5 055
25 447
24 073
11 381
20 249
15 205
-198
0
4 131
11 272
25 242
11 169
20 127
16 284
50
0
6 636
9 596
25 276
10 905
17 488
18 694
- 236
0
5 299
13 633
Poster utenom balansen
Beløp i NOK 1 000
Garantier
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet
Året
2014
438 066
205 325
Året
2013
420 160
236 982
80
-908
0
46
68
-849
3 590
205
0
9
60
3 743
7 600
4 010
0
80
0
4 600
Periodens tapskostnader
Periodens endring i nedskrivning på individuelle utlån og garantier
Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån og garantier
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuell nedskrivning
Inngått på tidligere konstaterte tap
Tap på utlån og garantier
Tapsavsetninger
Nedskrivning på individuelle utlån og garantier
Nedskrivning på individuelle utlån og garantier pr 01.01.
- Konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskr.
+ Periodens nedskrivning på individuelle utlån og garantier
- Tilb.føring av individuell nedskr. på utlån og garantier i perioden
0
1 010
Nedskrivning på individuelle utlån og garantier
7 680
7 600
Gruppenedskrivninger på utlån
Gruppenedskrivninger på utlån pr. 01.01.
Periodens gruppenedskrivninger på utlån
Gruppenedskrivninger på utlån
7 768
-510
7 258
7 338
430
7 768
Gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer
Gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer pr. 01.01.
Periodens gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer
Gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer
1 756
-398
1 358
1 981
-225
1 756
1 543
1 543
46 099
38 419
0
0
3 803
3 803
50 973
43 373
0
0
3 562 307
16,81 %
16,81 %
16,81 %
598 760
284 568
314 192
3 564 333
15,95 %
15,95 %
15,95 %
568 513
285 147
283 367
Taps- og misligholdte engasjementer
Misligholdte engasjementer før tapsavsetninger
Misligholdte engasjementer etter tapsavsetninger
Øvrige tapsutsatte engasjementer før tapsavsetning
Øvrige tapsutsatte engasjementer etter tapsavsetning
Ikke inntektsførte renter på tapsutsatte engasjementer
Engasjement hvor inntektsføring av renter er stoppet
Kapitaldekning
Beregningsgrunnlag
Kapitaldekning
Kjernekapitaldekning
Ren kjernekapitaldekning
Netto ansvarlig kapital
Kapitalkrav
Overskudd av ansvarlig kapital
Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i bankens regnskap for 2013. Regnskapet pr. 31.12.2014 er revidert.
Bryne, 12. februar 2015
Styret i Jæren Sparebank:
Arne Norheim
Styreleder
Grete Karin Tøsse
Tor Audun Bilstad
Nestleder
Randi Skadsem Egeland
Jostein Frøyland
Morten Erga