Asko Fryselager - Philips Lighting

Case study
LED belysning i fryselager
Beliggenhet
Philips Lighting
Vestby, Norge
Mini300 LED
“Kulden gir LED lenger levetid.”
Frank Brenn, Philips Lighting Norge
Stor energibesparelse med
LED belysning i fryselager
Fakta
Byggeier
ASKO Norge AS
Beliggenhet
Delitoppen 4, 1540 Vestby
Anvendte armaturtyper
104 stk. Mini300 LED-armaturer
Hver bestykket med 112 LED dioder.
Belysningsdesign
Frank Brenn, Philips Professional Lighting
Belysningsløsning
Armaturene er montert på armaturskinner 9 meter over gulv i
fryselager. Hovedfokus har vært å få best mulig vertikal belysning på
plukkplasser slik at man minimaliserer muligheten for plukkfeil.
Vedlikehold og energieffektivitet har også vært fokusområder.
LED armaturene åpner også for muligheten til individuell styring av
områder i lageret, som igjen bidrar til spart energi.
Bakgrunn
1. mars 2011 sto det nye fryselageret til ASKO på Vestby ferdig.
I nesten 30 minusgrader er det full aktivitet her fra seks om morgenen
til midnatt. Da er det viktig med godt arbeidslys.
ASKO hadde to hovedfokus når de skulle velge belysning til fryselageret. Energisparing og minst mulig vedlikeholdskostnader.
Utfordringen
ASKOs miljøambisjon er å være klimanøytral innen 2020, og ett av
miljømålene er ti prosent reduksjon av energiforbruket innen 2012.
Dette la klare føringer for løsningen som skulle velges. I et fryselager vil
det dessuten alltid være en utfordring å få transportert vekk varmen
lyset avgir. Den høye aktiviteten på lageret, i tillegg til at vedlikeholdsarbeid i et fryselager uansett er komplisert, gjorde at ASKO ønsket å
redusere behovet for vedlikehold ned til et minimum.
Lysmengden var også sentral. Det var kun aktuelt med armaturer i
taket, så den største utfordringen var å sikre nok lys på gulvnivå og da
spesielt mellom reoler og inni hyllene der varene hentes.
Løsningen
Kalde temperaturer og LED er en kombinasjon som står svært godt til
hverandre.
”Kulden gjør LED mer fargestabil og gir lenger levetid. Ved 28 minus-
grader i fryselageret er Mini300 LED-armaturer, hver bestykket med 112
stk LED, den optimale løsningen,” forteller Frank Brenn i Philips Lighting
Norge.
Dermed kan Philips garantere ASKO en levetid på 50 000 timer med
kun 30% lystilbakegang. Tilbakemeldingen fra lagerarbeiderne har også
vært svært positiv. Belysningen oppleves som klar og lyssterk. ”Det er
svært viktig at menneskene som jobber på lageret får gode arbeidsforhold. Da spiller den nye belysningen en vesentlig rolle,” forteller Morten
Unnli, driftsjef i ASKO Bygg Vestby.
Gunnar Ringdal fra konsulentselskapet Bright Elektro AS kan bekrefte at
lysmengden er over forventning. ”Vi hadde satt et krav om en generell
lysmengde på 300 lux. Ved målinger i etterkant ser vi at vi har nådd en
lysmengde på 400 lux, noe vi er meget tilfredse med.”
Fordelene
”Da vi valgte Philips som leverandør var det fordi vi var trygge på at de
hadde den beste løsningen. Den er energieffektiv, har lang levetid og
dermed minst vedlikeholdskostnader,” forteller Morten Unnli. Løsningen
med 104 armaturer gir en stor energibesparelse, og er derfor et viktig
bidrag til ASKOs miljøambisjon. Levetiden på 50 000 timer sørger for
at vedlikeholdskostnadene holdes på et absolutt minimum. Mini300
LED-armaturenes evne til å gi nok vertikal belysning inn i hyllene, til tross
for at de er montert i taket, gjør løsningen nærmest unik. Dette sikrer
produktivtet og trivsel blant de ansatte – selv i 28 grader minus.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt. Hel eller delvis gjengivelse er forbudt uten skriftlig
forhåndsgodkjenning fra innehaveren av opphavsretten. Informasjonen som fremgår av
dette dokumentet utgjør ikke noen del av noe tilbud eller kontrakt, antas å være nøyaktig
og pålitelig og kan endres uten varsel. Utgiver vil ikke påta noe ansvar for konsekvenser
av bruken av den. Publikasjon derav formidler eller antyder ikke noen lisens i henhold til
patent- eller andre industrielle eller intellektuelle eierrettigheter.
06/11