Innspill til trafikksikkerhetsplan

Innspill trafikksikkerhetsplanen 2014-2017 fra Trosvik lokalsamfunn
9. desember 2013
Fredrikstad kommune skal rullere sin trafikksikkerhetsplanen og har bedt Trosvik lokalsamfunn om å
sammenfatte innspill til planen for sitt området.
Trosvik har flere større gjennomfartsveier. Rv 110 og Rv 108 (Innfartsåren og Mosseveien), FV409
Veumveien og Knipleveien/Onsøyveien er gjennomgående veier med stor trafikk. Rv 110 skal bygges
om frem til Simo-krysset i planperioden og resten skal også ombygges i nær fremtid. Rv 108
Mosseveien har nettopp blitt utbygd i forbindelse med Rv108 Ny Kråkerøyforbindelse. Begge disse
vegene forutsettes godt sikret utenom denne planen. Fv 409 Veumveien er koblet til Holmegata i
syd, dette området skal nå reguleres på nytt for å åpne Veumbekken og vi forutsetter også at dette
arbeidet vil ivareta trafikksikkerheten. Våre innspill vil derfor i omhandle Fv 409 Veumveien,
Onsøyveien/Knipleveien og større og mindre boligfeltsveger som har noen konkrete utfordringer. Fv
409 Veumveien og Onsøyveien/Knipleveien har i dag stor trafikk og alle prognoser tilsier at dette vil
øke.
Innspillene er sortert etter hva Trosvik lokalsamfunn mener er viktigst og forslagsstiller er omtalt i
alle innspill. Noen av forslagene inneholder flere konkrete aksjonspunkter, dette er gjort fordi de
naturlig hører sammen.
1. Senket hastighet og sikker fotgjengerkryssing av Veumveien
Fv 409 Veumveien er allerede blitt en transportvei til/fra E6 og vi frykter at trafikken vil øke som følge
av nytt sykehus på Kalnes. Hastigheten er i dag 50 km/t men reel hastighet er mye høyere. Elevene
som bor øst for veien må krysse denne for å kunne gå til skolen. De to krysningspunktene oppleves
som ikke tilfredsstillende på grunn av høy fart og stor trafikk. Ønsket er lavere fart og planfrie
kryssinger for fotgjengere.
Forslagstiller: Trosvik lokalsamfunn
2. Parkering og droppsone for Trosvik skole
Parkering og droppsone til Trosvik skole ligger slik at alle må kjøre Unnebergveien/Mølleveien og
Stræbsomhet. Dette medfører unødvendig trafikkbelastning på boligområdene og på Trosvik
barnehage som ligger i Unnebergveien. Ønsket er å få flyttet parkering og droppsone til Knipleveien
og etablere en droppsone ved bussholdeplass i Veumveien. Fra droppsone ved Veumveien bør det
også anlegges en gangsti over gressletta til Trosvik skole. Alternativt må det anlegges ny veg fra
Veumveien direkte til dagens parkeringsplass.
Forslagstiller: Trosvik lokalsamfunn, Trosvik skole, Trosvik barnehage
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
3. Fortau langs Unnebergveien og Mølleveien
Trafikkbelastningen i Unnebergveien og Mølleveien er stor og veiene brukes mye av skolebarn og
foreldre som skal levere i Trosvik barnehage. Veiene har i dag mye gateparkering, trafikk og mange
barn som går til/fra skolen. Vi ønsker også at et forbud mot gateparkering vurderes. Disse veiene må
også brøytes bedre. De er for smale til at snø kan legges på vegskulder når det er gang og biltrafikk
der samtidig.
Forslagstiller: Trosvik barnehage, Trosvik skole
4. Levering- og hentesone i Unnebergveien utenfor inngangsport syd.
Mange biler holder høy fart forbi der barnehagebarn blir levert og hentet. Dette er også skolevei for
elever ved Trosvik skole, så de er også berørt. Fartsgrense og/eller fartsdumper bør etableres like før
og etter hente- og leveringssonen. Det finnes fartsdumper i dag, men de står feil i forhold til å senke
farten i dette området.
Forslagstiller: Trosvik barnehage
5. Krysset Gluppeveien og Pettersand
Krysset mellom Gluppeveien og Pettersand er uoversiktlig og mangler tilfredsstillende kryssing av
gående.
Forslagstiller: Pettersand velforening og Gydas Vei vel
6. Fortau i øvre del av Oredalsveien, Sandbækveien ,Paul Holmsens vei
og Jorunns vei
Oredalsveien, Sandbækveien, Paul Holmsens vei og Jorunns vei er trafikkerte skoleveier og etablering
av fortau langs disse veiene er nødvendig for å få trafikksikker skolevei.
Forslagstiller: Trosvik lokalsamfunn
7. Fartsdempende tiltak på Trosviktoppen
Det er behov for fartsdempende tiltak på Trosviktoppen da det til tross for skilting fortsatt er høy
hastighet i bakken opp mot toppen.
Forslagstiller: Beboere på Trosviktoppen
Vedlegg: Innspill fra Trosvik skole, Trosvik barnehage, Pettersand velforening og Gydas vei vel,
Beboere på Trosviktoppen.
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
12/9/13
Outlook – [email protected]
SV: Trafikksikkerhetsplanen​
Du kan gruppere meldinger etter samtale for å se meldinger som er relatert til denne.
Lind Erik ([email protected]) Legg til i Kontakter 11.11.2013
Til: Erling Søyland
Kopi: Rino Hermansen, Øystein Bråten, Inger Kolseth, Linda Hellingsæther, Doris Odden, Kristin Karlsrud Andreassen, Bj
Hei
Skolens argument i denne saken er følgende:
Biltrafikk til og fra skolen bør legges til vei forbeholdt biltrafikk og som ikke sammenfaller med
skolebarnas gå- og sykkelrute og som ikke går gjennom villaveiene i skolens nærområde.
Det må legges til rette for at foreldre kan hente og bringe barna på SFO, uten at dette går ut over
sikkerheten til barna som går og sykler.
Slik jeg ser det, burde det vært anlagt en tilførselsvei til skolens parkeringsplass fra Veumveien eller
flyttet p-plassen til syd for skolen med innkjøring fra Knipleveien.
Konkrete forslag til en kortsiktig forbedring av trafikkforholdene: se skolens forslag til Rambøll
Vedlagt ligger Trosviks kartlegging og forslag til bedring av trafikksituasjonen fra mars i år.
I mars 2030 ble Trosvik skole bedt om å gjøre en kartlegging av trafikksituasjonen ved skolen som også
innbefattet noen konkrete forslag til å forbedre trafikksituasjonen.
Innhentingen av opplysningen ble gjort av konsulentselskapet Rambøll. FAU ble trukket inn i arbeidet.
Håper dette kan brukes – lykke til m arbeidet.
Erik
https://dub120.mail.live.com/default.aspx?id=64855#n=51284791&fid=7eeb5ef7f4be4eb2be68a11afa4246a0&mid=6b677b15-4ae7-11e3-a193-00215ad99f00&…
1/1
Innspill til trafikksikkerhetsplan - Trosvik lokalsamfunn
Trafikkgrunnlag Trosvik barnehage: 100 barn 1-6 år, seks avdelinger, 25
ansatte, i tillegg elever og studenter i praksis og andre i arbeidspraksis.
1. Sted: Fortau langs Unnebergveien og Mølleveien for foreldre og barn som
skal til Trosvik barnehage og skolebarn som skal til Trosvik skole.
Problem: Mye biltrafikk ved skolestart og –slutt
Ønsket løsning: Sikrere vei for de som skal til barnehage og skole
2. Sted: Veien langs Trosvik barnehage og ned til Trosvik skole (Stræbsomhet).
Problem: Trafikkfarlig vei ved skolestart og –slutt.
Foreldre til elever ved skolen skal kjøre ned på parkeringsplassen eller
levere/hente i rundkjøringen. Det er mange foreldre som ikke gjør det, og det
skaper kaotiske tilstander utenfor barnehagens inngang (nord).
Biler står parkert overalt og ofte sperrer de inngangen til barnehagen.
Uoversiktlig med mange biler og elever som går/sykler til skolen, i tillegg til
levering av små barn i barnehagen. Noen foreldre har både 2 og 3 barn å
levere, og det blir en utrygg levering med biler som stopper/kjører for å levere
eller hente elever.
Det har vært en ulykke og flere nestenulykker i denne sonen.
Plassen utenfor barnehagen er egentlig bare for levering og henting for
barnehage (100 barn).
Ved skoleslutt står det mange biler på tomgang like utenfor barnehagen og
eksosen blir dratt inn i barnehagens lokaler.
Ønsket løsning: Bedre egnet hente- og leveringsoner. Helst utenfor
småveiene rundt barnehage og skole.
Hva med stoppsteder ved Knipleveien og Veumveien (like ovenfor den lille
broa over bekken ved Lurvelegg barnehage.
Eller felles levere- og hentesone for skole og barnehage inntil Knipleveien.
3. Sted: Levering- og hentesone i Unnebergveien utenfor inngangsport syd.
Problem: Mange biler holder høy fart forbi der barnehagebarn blir levert og
hentet. Dette er også skolevei for elever ved Trosvik skole, så de er også
berørt.
Ønsket løsning: Fartsgrense og/eller farstdumper like før og etter hente- og
leveringssonen. Finnes farstdumper i dag, men de burde kanskje være flyttet.
Med hilsen
HMS-gruppa i Trosvik barnehage
Hege Brandt, verneombud
Ida Fjellvang, tillitsvalgt Utdanningsforbundet
Anne Lise Blomkvist, tillitsvalgt Fagforbundet
Pia M. Karlsen, konstituert virksomhetsleder
Erling Søyland
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Joachim Heidenstrøm <[email protected]>
9. desember 2013 09:19
Erling Søyland
Jørgen Westberg
Innspill trafikksikkerhetsplan
Hei Erling
Pettersand Velforening og Gydas Vei Vel ønsker en bedre sikring av krysset: Pettersand / Gluppeveien.
Det trengs en merket forgjengerovergang, i tillegg er krysset meget uoversiktlig for trafikk ned Pettersand,
med flere uhell.
Hilsen
Joachim
Joachim Heidenstrøm
Pettersand 75
N - 1614 Fredrikstad
Phone +47 693 90 293
Mobile +47 900 32 092
[email protected]
1
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Erling Søyland
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Joachim Heidenstrøm <[email protected]>
9. desember 2013 15:23
Erling Søyland
Fwd: MOBILE FARTSDEMPERE I BAKKE PÅ TROSVIKTOPPEN
Hei Erling
Her er den.
Videresendt melding:
Fra: Tor Magne Stenberg <[email protected]>
Emne: Re: MOBILE FARTSDEMPERE I BAKKE PÅ TROSVIKTOPPEN
Dato: 18. september 2013 10:57:29 CEST
Til: Joachim Heidenstrøm <[email protected]>
Takk for tilbakemelding vedr. videre saksgang. Skal sende mail til de aktuelle i kommunen.
Hilsen
Tor Magne Stenberg
9. september 2013 kl. 13:56 skrev Joachim Heidenstrøm <[email protected]>:
Hei Tor Magne
Vi hadde deres ønske om fartsdempere oppe på dagsorden i utvalget.
Dere er ikke de første som har kommet med den type ønsker.
De siste var Myratoppen, som nå har sine permanente fartsdempere, noe de bekostet selv ( 20 000 ) etter
tillatelse fra kommunen.
Vi støtter dere i dette, men veien å gå er som følger:
Dere må sende en søknad til Teknisk Drift i kommunen.
Elisabeth M. Syversen ( [email protected] ) er virksomhetsleder og Helge Fredriksen (
[email protected] ) er veiansvarlig.
Send de to en mail med deres ønske og foreslå enten mobile - eller faste fartsdempere i deres område, gjerne
med en kopi til oss.
Hilsen
Joachim
22. aug. 2013 kl. 13:50 skrev Tor Magne Stenberg <[email protected]>:
Supert !
1
Fikk du åpnet bildene jeg sendte som vedlegg?
Ha en fin dag videre!
Hilsen
Tor Magne
21. august 2013 kl. 19:58 skrev Joachim Heidenstrøm <[email protected]>:
Hei Tor Magne
Jeg vil bringe opp saken på neste møte i utvalget.
Det er bra timing siden vi skal drøfte trafikksikkerhet.
Hilsen
Joachim
20. aug. 2013 kl. 09:34 skrev Tor Magne Stenberg <[email protected]>:
Hei Joachim!
Takk for hyggelig telefonsamtale hvor du ønsket en mail angående området for fartsdempere.
Dere skulle så ta dette videre til eget utvalg i kommunen. Vi er etterhvert blitt mange barnefamilier her som
er oppriktig bekymret for fartsnivået i bakken opp mot toppen av Trosviktoppen. Strekningen blir dessverre
brukt som akselerasjonsfelt. Barna farter mye imellom de forskjellige husene.
Det har blitt satt opp flere "barn leker" skilt samt ryddet vegitasjon i veikant, uten nevneverdig effekt.
Et videre tiltak som vi ønsker er å etablere 3 mobile fartsdempere. Grunnen til dette er at det vinterstid kan
være vanskelig å komme opp bakken,brøyting etc. Legger ved bilder av en type mobile fartsdempere ( fra
Ullerudskogen i Drøbak). Disse fartsdemperne boltes fast og kan fjernes om vinteren. Ellers er de slik
konstruert at man må ha lav fart over.
Vi vil selvsagt selv demontere disse før vinteren og montere på våren. Vi ønsker å være med i befaringen
m.h.t. plassering i bakken. Vi ønsker anleggelse av 1 stk nedenfor Trosviktoppen 3 ( begynnelsen av
bakken). Dernest 1 stk mellom Trosviktoppen 3 og Trosviktoppen 5, samt 1 stk mellom Trosviktoppen 5 og
Trosviktoppen 7( toppen av bakken).
( Til orientering har Ullerudskogen Vel 3 stk brukte fartshumper av ønsket type rimelig til salgs).
Håper på positivt svar!
Med vennlig hilsen
Tor Magne Stenberg mob. tlf nr: 97 43 50 51
Sissel H. Stenberg
(Trosviktoppen 5)
Lasse Martinsen
(Trosviktoppen 2)
Trond Henry Manstad
Jorunn Haga
(Trosviktoppen 3)
Anita Klekken Eriksen
2
Thomas Eriksen
(Trosviktoppen 4)
Inger Habbestad
Leif Habbestad
( Trosviktoppen 6)
Sissel Kyrkjebø
(Trosviktoppen 7)
Mons Einar Jacobsen
( Trosviktoppen 8)
Therese Martinsen
Frode Olsen
( Trosviktoppen 10)
Trinelise Marie Gjerløw
Geir Håkon Gjerløw
( Trosviktoppen 12)
Joachim Heidenstrøm
Pettersand 75
N - 1614 Fredrikstad
Phone +47 693 90 293
Mobile +47 900 32 092
[email protected]
3