Høringsuttalelse forskrift om bruk av kjøretøy 20.12.2012

Statens Vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
Oslo
Vår dato:
20.12.2012
Vår ref:
ÅK 2012/00011
Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy
Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til arbeidet med å revidere regelverket
for forskrift om bruk av kjøretøy 25. januar 1990 med mer. Norsk Landbrukssamvirke er
positive til forslaget om å øke lengden på tømmertransport fra 22 meter til 24 meter. I tillegg
er vi av den oppfatning at vektgrensen for tømmertransport bør økes til 60 tonn. Norsk
Landbrukssamvirke er spesielt kritiske til forslaget om å følge direktiv 97/27 angående
akselløft. Ut fra hensynet til god fremkommelighet og trafikksikkerhet er det av avgjørende
betydning at akselløftbestemmelsen blir forstått og praktisert slik den har blitt gjort tidligere.
Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for den landbruksbaserte
samvirkeindustrien. Av våre medlemmer er Nortura, TINE og Felleskjøpene de største
transportaktørene. Landbrukssamvirkebedriftene har hele landet som arbeidsfelt, og dette gir
seg utslag i mye transport. Våre medlemmer har mye transport inn til anlegg, mellom anlegg
og ut til sluttleddet (grossist/detaljist). Tungtransporten er i all hovedsak å finne i inn- og
mellomtransporten. Den samlede transporten til våre medlemmer er betydelig, og
gjennomgangen av dette regelverket er av stor interesse.
Vekt- og lengdegrenser
Norsk Landbrukssamvirke støtter forslaget om å øke lengden på tømmertransport fra 22
meter til 24 meter. Videre mener vi at den tillatte totalvekt for tømmertransport må økes fra
56 tonn til 60 tonn. Dette vil kunne øke nyttelasten med om lag 10 prosent, og det vil være et
viktig bidrag for å styrke skognæringens konkurransekraft.
Norsk Landbrukssamvirke mener prinsipielt at vektgrensen på vogntog må øke fra 50 tonn til
60 tonn hvor veinettet gir rom for dette. Videre bør det bli tillatt å kjøre modulvogntog på
25,25 meter på stamveinettet. Disse endringene bør gjennomføres permanent for hele
stamveinettet når infrastrukturen er oppgradert til tilstrekkelig kvalitet.
Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke tillatt vekt og lengde på vogntog. En
overgang til større og lengre vogntog vil gi bedre trafikksikkerhet totalt sett. Dette skyldes at
hvis vekt- og lengdegrensene for kjøretøy økes, vil dette bety færre vogntog på veiene, og
det vil i sum redusere antall trafikkulykker hvor vogntog er involvert.
Postadresse:
Pb.9347 Grønland
0135 Oslo
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS
Besøksadresse:
Schweigaards gate 34C
Oslo
Telefon:
22 05 47 00
Org.nr: 970 142 711
Org.nr: 985 265 739
Telefaks:
22 17 23 11
E-postadresse:
[email protected]
Bank: 9365.14.83946
Bank: 9365.15.09244
Internett:
www.landbruk.no
Færre vogntog på veiene vil også redusere veislitasjen gjennom at den totale kjørelengden
fra tungtransporten vil gå ned. Det vil i neste omgang bety at lavere vedlikeholdskostnader
på veinettet.
En permanent heving av vekt- og lengdegrenser vil totalt sett bety en betydelig reduksjon i
klimagassutslipp fra transportsektoren. Større og færre lass vil være et direkte resultat av en
slik regelendring.
En heving av vekt- og lengdegrenser for tungtransport vil bidra til å øke konkurransekraften
til norsk industri. Lavere kostnad per transporterte enhet vil også være en viktig faktor for å
styrke industrien i en tid med økende internasjonal konkurranse.
I Sverige er vektgrensen for vogntog på 60 tonn, og det er tillatt å kjøre modulvogntog på
25,25 meter på hovedveinettet. Med den kraftige hevingen av veistandarden i Norge som vi
har vært gjennom de senere årene, er det ingen grunn til at norsk vekt- og lengdegrenser for
vogntog ikke skal kunne harmoniseres med de svenske. Dette vil også bidra til å utligne
differansen i transportkostnader for norsk og svensk industri, som har sitt utspring i landenes
ulike vekt- og lengdegrenser. Ved å tillate modulvogntog på 25,25 meter på permanent basis
også i Norge kan eksempelvis nyttelasten økes med opp til 25 prosent fra dagens last på
biler med maksimallengde på 19,5 meter (tømmerbiler holdt utenfor).
Akselløft på bil
Norsk Landbrukssamvirke mener det er av avgjørende betydning at forslaget om å følge
direktiv 97/27 vedrørende akselløft ikke blir en realitet. Landbrukssamvirkene er avhengig å
frakte varer i hele landet til alle årstider. Av hensyn til både fremkommelighet og
trafikksikkerhet er det særdeles viktig at den norske praktisering av akselløftbestemmelsen
fortsetter som før. Det å følge direktiv 97/27 slavisk ville være et kraftig tilbakeskritt for å
kunne sikre en mest mulig effektiv og trygg tungtransport vinterstid. Norsk
Landbrukssamvirke er av den oppfatning at artikkel 5 i direktivet gir Norge anledning til å
praktisere akselløftbestemmelsene slik de har blitt gjort.
Teleløsningsrestriksjoner
Norsk Landbrukssamvirke er tilfreds med forslaget om at dyretransporter omfattes av
transporter som det kan gis dispensasjon til i perioder med telerestriksjoner. Det er viktig at
transporter av typen melketransport, dyretransport og transport av dyrefôr kan få unntak i
telerestriksjonsperioden. Et slikt unntak er viktig for å kunne ivareta gode
dyrevelferdsstandarder.
Kyllingtransport trenger tilpasninger til forskriften
Nortura har utfordringer med hensyn til en effektiv kyllingtransport innenfor dagens regelverk.
Vogntogene, som brukes til henting av slaktekylling, er bygd etter dagens
lengdebestemmelser på 19,5 meter. Nortura bruker to varianter innenfor denne lengden. Den
ene er basert på kort bil og lang henger, den andre like lang bil som henger. Dagens
lengdebegrensning på 19,5 meter er imidlertid en klar begrensning for en effektiv transport
av slaktekyllinger.
Kyllingene blir fraktet i containere som spesielt tilpasset formålet. Det er plass til 24
containere på bil og henger. For å laste disse containerne på bil og henger er Nortura
avhengig av å ha en såkalt medbringertruck. Denne blir hengt bak på hengeren og er i
veitrafikkloven definert som last og dermed går den inn under loven om
lengdebestemmelser.
2
Bygging av vogntog etter dagens lengdebestemmelser innebærer et bortfall av 4
containerplasser, og det utløser et betydelig større transportbehov. Nortura henter kylling hos
produsenter på Østlandet og i Trøndelag for slakting på anlegget på Elverum. Dette
innebærer til dels store transportavstander. Hos hver produsent er det flere lass etter hvor
stort huset er. Dette betyr at det kun er første bil er avhengig av å ha med seg trucken ut til
produsenten og siste bil tar med seg trucken tilbake.
Dagens lengdebegrensninger for kyllingtransporten medfører et betydelig større press en
nødvendig på både klima, miljøet og et allerede overbelastet veinett. Nortura kjører omtrent
600 lass fra Trøndelag per år og gjennomsnittet pr. tur er omtrent 80 mil. Logistikken rundt
transporten derfra er også slik at det er et fåtall transporter som går sørover med ledig plass.
Lokalt på Østlandet kjøres det inn omtrent 2.300 lass til anlegget på Elverum. Dette kunne
vært redusert betydelig med en dispensasjon. Et svært forsiktig anslag tilsier at vi bare her
på Elverum kunne spart ca. 4.400 mil med kjøring hvert eneste år. Dette tilsvarer sparte
kostnader i størrelsesorden 1 MNOK når vi inkluderer alle driftskostnader som f.eks. drivstoff,
rep/vedlikehold, lønn osv.
Nortura har søkt om dispensasjon fra lengdebestemmelsene tidligere men fått avslag. I og
med at tømmernæringen for noen år siden fikk aksept for kjøring med totallengde på 22
meter, burde det også være mulig å gi en generell dispensasjon fra lengdebestemmelsene
for transport av slaktekylling slik at medbringertrucken ikke omfattes av
lengdebegrensningen. I tillegg er vi også kjent med transport av nye personbiler har
dispensasjon, og i etterkant har vi på enkelte strekninger fått såkalt “modul-vogntog” med
totallengde på 25,5 meter.
Avslutningsvis er det også verdt å merke seg at denne transporten ikke drives i konkurranse
med annen transport. Dette er spesialbygde biler som kun er godkjent til transport av fjørfe,
og som har lass begge veier. Containerne som benyttes til å frakte kyllingen i fyller
vogntogene 100 % fysisk uansett om de er fylt med fjørfe eller ikke, og containerne har vi
med oss både til og fra slakteriet. Det vil derfor ikke oppstå noen form for
konkurransevridning ved en eventuell innføring av dispensasjon fra lengdebestemmelsene
for transport av fjørfe.
Med vennlig hilsen
Norsk Landbrukssamvirke
Eugen Tømte
Direktør
Åge Klepp
Rådgiver
3
Vedlegg:
Bilde 1 viser vogntoget opplastet med containere
Bilde 2 viser vogntoget og medbringertrucken hengt bak på hengeren
Bilde 1:
4
Bilde 2:
5