Tursti på Gramstad - Sandnes tomteselskap

TURGLEDER I SANDNES
Velkommen til Hana - Lifjell turområde
Området mellom Hana og Dalsnuten er et langstrakt
turområde med mange merkede turstier. Turområdet ligger innenfor Sandnesmarkå som har fokus på
natur og friluftsliv. Området er variert og kupert med
skog, myr og åpne snaufjell med vid utsikt. Flere steder
finnes det rester av vegetasjonen som var dominerende
for 100 år siden, som eikeskoger, lyngheier, myr og
beitemark. Stiene i området har forskjellige utgangspunkt. Parkeringsplasser for bil er anvist på Gramstad, Vatne, Dale og Holmavika. Sammen med umerkede stier gir turstinettet fine rundturmuligheter av ulik
lengde og karakter. Turvegene fra Gramstad til Kubbetjørn og Revholstjørn har god standard og er egnet
for barnevogn og rullestol. Det er fine bademuligheter
i Revholstjørn.
Kulturminner
Kubbetjørn
Husmannsplassen Kubbetjørn ligger i enden av turvegen som
går inn til tjørnet. Her finner du tydelige grunnmursrester.
Bosetningen varte bare i 40 år, fram til 1891. De som bodde
her sist var Sven Pederson Kyllingstad og Malena Monsdatter
Folkvord. Sven og Malena holdt til her i 16 år og satte til verden 11 barn. Livet på den skrinne husmannsplassen må derfor
ha vært en stadig kamp for å overleve. På et beskjedent jordstykke ble det dyrket poteter og korn. Familien hadde dessuten
3 kyr og noen få sauer.
Du står her
Foto: Anne Katrine Lycke
Fotos: Odd Inge Worsøe
Utsikt mot Gramstadtjørn fra “Gramstadbåten” som er flettet av pil.
Dalsnuten er en av de mest besøkte toppene i Sandnes kommune.
Gården Gramstad
er første gang nevnt i 1563. Gramstad var Utstein Kloster
gods. I 1771 ble gården solgt til Ola Eilifson og Peder Pederson. Siden 1775 har Gramstadbøndene vært selveiere. Under Gramstadgården var det flere husmannsplasser: Revholen
øst for Revholstjørn, Lundane på sørsida av Dalsnuten, og Holmavika der tursti til Eikenutane nå starter. Du kan fremdeles se
tydelige rester av grunnmurene på alle brukene.
Paradisskaret
Løypene sør for Kubbetjørn
Fra Kubbetjørn går det merkede løyper i alle retninger.
Østover over Paradisskaret til Lutsi og sørover mot Sandvika,
Aspervika og Vatne/Hana.
Løypene rundt Gramstad
Turen til Dalsnuten
4 km tur/retur - 1 1/2 time. T-merket. Rundløype.
Første del går på en bred turvei, forbi Gramstadtjørn og gjennom noe skog. Man blir ledet videre mellom to steingjerder – i
en gammel geil der sauene og kyrne i gamle dager ble ledet
ut på utmarksbeitet. Stien fortsetter videre langs Revholstjørn.
Videre rett fram til den siste bratte kneiken og derfra opp på
nuten. Tilbaketuren kan legges samme vei som du kom eller
følge merket løype ned på sørsiden av toppen tilbake til Gramstad. Vil du forlenge turen kan du følge merket løype til Øvre
Eikenuten og videre til Gramstad.
Fv 317
Kubbetjørn ligger lunt til og egner seg godt som turmål på blåsende dager.
Kronen gård
Rast ved Resasteinen. Dalsnuten til venstre.
Øvre Eikenuten
Fra Holmavika 1,5 km tur/retur. Utsiktspunkt. 1 1/2 time. Tmerket. Høydeforskjell 235 m. Første del gjennom eikeskog.
Bratt oppstigning.Til Eikenutane er det også merket løype fra
Gramstadtjørn. 1/2 time.
Bjørndalsfjellet
6 km. 2 timer. T-merket. Rundløype. Høydeforskjell: 200 m.
Første del på asfalt mot Fjogstad. Resten av turen i terrenget.
Flott utsiktstur særlig mot Lutsivassdraget.
Fjogstadnuten
4 km . 1 1/2 time. T-merket. Rundløype. Høydeforskjell: 100
m. Første del på asfalt mot Fjogstad (500 m) resten i terrenget.
Det idylliske Lerketjørn på løypa mot Sandvigå.
Løypene ved Dale
Lifjellet rundt
9 km – 4 - 5 timer. Høydeforskjell 260 meter. T-merket.
Første og siste del av turen går gjennom høyvokst barskog. For deg
som ønsker et kortere alternativ, er det merket en kortløype som
går fra Øksendalen og ned Revsdalen. Skilter viser der du skal ta
av fra løypen. Løypen: Gå nordover forbi hele bygningsmassen på
Dale til fotballbanen, og følg skogsbilvei mot Dalsvågen. Sti fører
videre nordover langs Gandsfjorden, delvis oppe i skråningen,
delvis langs stranda. Ved Bymarken svinger du opp på Lifjellet.
Høyden holdes sørover før løypen svinger ned i Øksendalen. Turen
kan også gås motsatt vei. Skilting fra fotballbanen på Dale.
Turkart for turområdene kan lastes ned fra www.sandnes.kommune.no/friluftsliv eller hentes på kommunens servicekontor
eller hos Stavanger Turistforening.
Ned fra Lifjellet. I bakgrunnen Stavanger.
Tegnforklaring
Kort løype Lifjell
Ca. 4 km. 2 - 3 timer. T-merket. Rundløype. Høydeforskjell 240
meter. Løypa starter som langløypa rundt Lifjell. Omtrent halveis
på denne er det skiltet der løypa tar av. De som vil opp til Lifjellsenderen, må ta en avstikker opp til denne.
Utsikt fra Bjørndalsfjellet mot Lutsivatnet.
Kubbetjørn
3 km - 11/2 time tur/retur.
Barnevogn- og rullestolvennlig. Turen starter ved parkeringsplassen og går på god gruset vei helt inn til Kubbetjørn.
Resasteinen
5 km - 3 timer. Rundløype. T-merket.
Høydeforskjell 300 meter.
Løypa starter ved fotballbanen på Dale. Følg skogssti opp til Dalevatnet over betongdemning. Herfra bratt opp på Jødestadfjellet og
fram til Resasteinen. Videre i sør-vestlig retning nedover til veidele.
Herfra på sti ned til Dale. Løypen kan også gås motsatt; da med
start ved parkeringsplass ved Velferdsbygget.
Du står her
0
500
1000m
Sandnes tomteselskap
Mulig fremtidig utbyggingsområde
Kulturminne
Skog
Utkikkspunkt
Dyrka mark / gjødsla beite
Badeplass
Annen fastmark
Båtutfart
Myr
Klatring
Tettbebyggelse
Parkering
Tursti
Båtutsetting
Turveg
Tilrettelagt for funksjonshemmede
Bygning / hytte
Ekvidistanse = 5 m
Fra Lifjelløypa ved Bjorhavn.
Stavanger Turistforening
er Rogalands største friluftsorganisasjon med ca 23.000 medlemmer. Vi arbeider
for å tilrettelegge for et enkelt, aktivt og miljøvennlig friluftsliv og for bevaring av
natur- og kulturverdier. STF driver friluftshuset Gramstad og merker og tilrettelegger turløyper i området nord for Gramstad. Vil du vite mer om oss, ta kontakt på
telefon 51 84 02 00 eller www.stavanger-turistforening.no.
Sandnes tomteselskap KF
Vår visjon: “Være pådriver, tilrettelegger og
medspiller for å bygge den gode by Sandnes”
Sandnes Tomteselskap er grunneier ved Gramstad
og gir økonomisk støtte til uteområdet ved Gramstadhuset og vedlikehold av stier i området.
Sandnes kommune
er en kommune med store og varierte friluftsområder. Kommunen er grunneier for
store områder på Gramstad. Park og idrett har ansvar for tilrettelegging og vedlikehold av kommunens friluftsområder. På Gramstad samarbeider Stavanger turistforening og park og idrett om tilrettelegging, drift og arrangementer. Opplysning
om kommunens friluftsområder: www.sandnes.kommune.no/friluftsliv