Lesekroken på bokmål: "Om detektivlesing"

Hvorfor Lesekrok i Nysgjerrigper?
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter
som er innført med Kunnskapsløftet. Lesing
er ikke lenger noe som bare er norsklærerens
ansvar. Nå er alle lærere leselærere. Men hva
betyr det egentlig i praksis? Hvordan kan man
jobbe med lesing i alle fag?
av tuva bjørkvold, forfatter, ressurslærer
for nysgjerrigper og høgskolelektor i
norsk ved høgskolen i oslo
Det viktigste elevene kan lære, er at de ikke
alltid skal lese på samme måte. Å lete etter fakta
i en tekst krever en annen form for lesing enn
det å lese for underholdningens skyld. Derfor må
elevene få et verktøy for å lese hensiktsmessig,
og å få med seg det de leser.
Nysgjerrigper vil med Lesekroken gi tips til
hvordan tekstene i Nysgjerrigperbladet kan
brukes til å øke elevenes lesekompetanse. Til
hvert blad får du en ny utgave av Lesekroken
med utgangspunkt i en av artiklene fra bladet.
Lesekroken består av tre typer oppgaver. Den
ene går på en lesestrategi, den andre går på å
lese mellom linjene (detektivlesing). I tillegg
vil det være en oppgave som tar i bruk andre
innfallsvinkler. Hver gang vil det være en kort
teoretisk tilnærming til hvorfor oppgavene er
laget som de er.
Om detektivlesing
Detektivlesing vil si å lese mellom linjene. For å finne svar på spørsmålene, må
eleven kombinere informasjon som står forskjellige steder i teksten. I det første
spørsmålet - hvorfor er det overraskende at kråkebollen er smart? - må elevene
selv trekke en konklusjon ut fra teksten. Der står det at kråkebollen ikke har
hjerne og likevel er smart. Det at det kreves en hjerne for å være smart, må
elevene selv vite.
En av oppgavetypene i de nasjonale prøvene, PIRLS og PISA, bygger på
detektivlesing. Der kalles oppgavetypen «Å tolke og forstå». Oppgavene har
vist seg å være vanskelige for en del elever. Tradisjonelle lærebøker har heller
ikke gitt denne type oppgaver, men i stedet latt svarene stå direkte uttrykt i
teksten. Elevene trenger øvelse i å kombinere informasjon for å finne svar. Det
får de nå gjennom Lesekroken, som hver gang vil inneholde en oppgave med
detektivlesing av en ny artikkel fra Nysgjerrigperbladet. Elevene må gå på
jakt etter svar som ikke finnes i klartekst i artikkelen.
FOTO: NIVA/JANNE GITMARK
Om Nysgjerrigper
Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for
elever og lærere i barneskolen. Hovedmålet er
å oppmuntre barn og unge til å ta vare på og
dyrke sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi.
Nysgjerrigper vil øke interessen for forskning
og vitenskap – og håper flere unge mennesker
velger forskning som karrierevei.
I tillegg til et eget vitenskapsmagasin inkluderer
tiltaket nettsted og ulike lærertilbud – blant annet
veiledning til hvordan barn kan arbeide
med et forskningsprosjekt.
Les mer om tiltakets tilbud og aktiviteter på
nysgjerrigper.no
SSmmaarrtt ppi
giggghhuudd
Kråkeb
ollen
har ve
Likevel
rken hja
er han
rte ell
utruleg
seg i
er hje
hovu
smart.
rne.
Forska
skapnin det av foru
ndring
rane klø
gen so
over de
r
m gong
men lur
n vesle
e ting.
etter
gong
gjer ra
re,
TRiNE-L
iSE GJE
Rk
E GiTMa
Rk
FOTO:
NiVa/J
aNN
E GiTMa
10
smart
pigghu
d
nysgje
rrigpe
r – 1-2
011, 18.
årgang
Undervisningsopplegg til «Smart pigghud»
1.
Jobb sammen i par,
der én er A og den andre B.
1.
Se på bildene. Hva tror dere teksten handler om?
2.
A leser en overskrift høyt. B gjetter hva som står
i teksten. Bytt oppgave så B leser en overskrift mens A
gjetter hva som står der. Jobb dere gjennom
alle overskriftene.
3.
2.
Hvordan stemte det dere gjettet med
det som sto i teksten?
11
Detektivlesing
1. Hvorfor er det overraskende
at kråkebollen er smart?
2. Hvorfor kan ikke kråkebollen rømme
fra fisk som vil spise den?
3. Hvordan kommer det nye
kråkebolleunger?
Les hele teksten.
4.
Rogn
inni ei
kråkeb
FOTO:
STEN
olle.
Siik aVU
OPiO
SdaL
FOTO:
NiVa/J
aNN
Av Tuva Bjørkvold
TEkST:
Har du
set
Gode «keepe
og oppfi t TV-serien
om de
nnsam
rar»
Kråkeb
n smart
MacG
e Angu
oll
yver
e
s
trekkjar ane er ikkje
alltid kla er ein etterf MacGyver?
ras
en. Me
orskar
10 cen
d ein top ke i avoppgåve rer å løyse de
som
tim
i vanskel
ne me
alternati eter i minu pfart på
d
er det
ttet må
også me enkle verktø egaste
ve måtar
dei fin
for har
y. Slik
d kråkeb
forska
å fange
dei utv
ren
ollen,
mat på ne
ikla ein
saman
fortel
institutt Sten Siikavu
. Derliknast
teknik
opio i
et Nofim
k som
me
i
for
aksjon.
kråkeb
d ein fot
ski
a. Han
kan
oll
Nå
ba
har stu ngs- pla
så mykje ar i snart 16
sserer r kråkebollen llkeeper
dert
år.
han seg
er svolte
sterk.
«doktor om kråkeboll Sidan han vei
der ha
n,
Og
vstrau
ar, blir
når de
kråkeb
t rik
me
t
han ka
olle».
lla me tig lekkert, hiv kjem drivand n er
e noko
– Kråk
d sugeko
han seg
ebollar
ett
pp
er
an
bru
kan sjå
uskyldi
by ttet
e sine.
ker og
enkle og
ge
tidig fun
besky tte så sugekopp Kråkebollen
smarte ut, men dei
ane nå
er utstyr
ver
som ei gerer den pig
r han ska
som vil seg mot fisk
at kråkeb ktøy. Visst
te med
gete kro
panserv
og an
ete han,
e du
l
ollen ka
ogn.
ppen
forska
fortel krå dre sjødyr
slik at
n skru for eksempe
ren.
ha
keboll
Skaper tra
sitt? spø n kan styre en seg av og på l
efik
,
r han.
ergiforbr
Fo
– Då syg
rskare kork
uket
sam ov n fortel at ha
I tilleg han seg fast
n fekk
errask
g pro
til
ing då
ei morokråkeb
slags sup duserer krå omgivnadene
ha
oll
n
.
keboll
kråkeb ane. Han ha skulle stude
en eit
til å fes erlim som òg
dde ei
ollar i
re
te seg
grupp
eit kar
lappar
der de gjer han i sta
e
og festa
t måtte
til
nd
merke
passe.
tilbake, piggane. Då
Samha
låg alle
av karet
merke n seinare ko
lap
m
.
rett og Det viste seg pane i botne
sle
at
n
gane som tt hadde sko kråkebollan
e
te laus
hadde
dei pig
merke
lappar
– I enkel
på seg
.
kråkeb te tilfelle har
ollane
vi òg op
hjelper
gnage
ple
vd
kv
bo
at
dre de rt ting frå pig arandre med
rso
å
gane til
vere de m det er no
ko som kvaranr, fortel
ikkje ska
han.
l
Sjølv om
avslører kråkebollan
e er sm
forska
arte,
ren at
«trafikk
dei er
en».
dårlege
i
– Når
krå
han he kebollen fin
ilt opp
n
og et til mat, stoppar
ferdig
med må
han er
heilt
ltidet.
gjerne
Me
ta
nysgje
rrigpe
I mello litt tid – kans n dette kan
r – 1-2
mt
kje ei he
011, 18.
årgang
mat og ida luktar an
il veke.
spaser
smart
er i sam dre kråkeboll
pigghu
skaper
d
ar
e ret
sto
fortel «d re køar og kje ning. Dette
oktor krå
dekollis
jon,
keboll
e».
3.
Tegn et avsnitt
Velg et av avsnittene i
teksten. Tegn det som står med
enkle streker. Du skal tegne så du
lett kan huske hva du har lest,
ikke så det ser
ordentlig ut.
Oppgavene er lagd til artikkelen «Smart pigghud» av Trine Lise-Gjesdal, som finnes på side 10-11 i Nysgjerrigper nr. 1-2011.
Du finner også artikkelen ved å søke på «Smart pigghud» på nysgjerrigper.no