virksomhetsplan åpen omsorg onsøy 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Virksomhetsplan 2010 - 2013
Åpen omsorg Onsøy
KLP prisen 2005
”Trå varsomt”
1
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
VIRKSOMHETSPLAN 2010-2013
FOR
ÅPEN OMSORG ONSØY
Sammendrag
Virksomhetsplanen for Åpen Omsorg, er utarbeidet i tråd med Fredrikstad kommunes handlingsplan i
perioden 2010-2013. Planen er utarbeidet i 4-års perspektiv, med størst vekt på driftsåret 2010.
Virksomhetsplanen er utarbeidet av alle ansatte. Innspill har kommet via personalmøter, på
sonemøter, tillitsvalgtsmøter og i HMS møter. Tillitsvalgte Tone Kallerød (NSF) og Nina BarabesLarsen (Fagforbundet) og Mette Monsen (verneombud) har vært viktige diskusjonspartnere og
bidragsytere. Ledergruppa har gjennom året drøftet inngående ”veien videre” for virksomheten og hva
som er kloke grep i forhold til utarbeidelse av virksomhetsplanen. Vi hadde ide verksted i desember
2009 der ledergruppa, vernombud og tillitsvalgt for NSF og fagforbundet var samlet og jobbet fram
innspill til ny virksomhetsplan for handlingsplanperioden.
Planen er ført i pennen av virksomhetsleder.
Virksomhetsplan er virksomhetens arbeidsredskap gjennom hele året. Alle ansatte får kopi av planen
og den diskuteres på sonemøter, sentermøter og personalmøter. Målet er at vi bruker denne aktivt i
tjenesteytingen vår.
Åpen Omsorg står for hjemmetjenester til 414 brukere og omsorgstjenester i 48 omsorgsboliger i
Onsøy. Lerkeveien (24), Manstad(12), Slevik (12). Åpen omsorg Onsøy har ca 110 faste ansatte i
72,06 årsverk. 2,75 årsverk av disse er midlertidige i BPA ordning.
Målet vårt er at brukerne våre skal få bo hjemme med omsorgstjenester så lenge de selv ønsker dette
og så lenge det er faglig forsvarlig og praktisk mulig.
Kjerneoppgaver
-
Hjemmesykepleie
Institusjonstjenester i sykehjem (lang-, korttids-, rehabiliterings-, avlastnings- og dagopphold)
Praktisk bistand daglige gjøremål
Hjemmehjelp
Dagtilbud til eldre
Omsorgslønn
Brukerstyrt personlig assistanse
Trygghetsalarmer
Organisering
Åpen Omsorg Onsøy er en av 21 virksomheter i Omsorgsetaten i Fredrikstad Kommune. Vi holder til i
trivelige lokaler i Storveien 7 i ” Helsehuset ” på Ørebekk.
2
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Organisasjonskart
Åpen omsorg Onsøy
Virksomhetsleder
Stab
Overspl
Vaktmester
Merkantil
Avd.spl
Sone 1
Slevik
omsorgsenter
Avd.spl
Sone 2
Manstad
omsorgsenter
Avd.spl
Sone 3
Lerkeveien
omsorgsenter
1
Åpen Omsorg Onsøy er pr 1.1.10 delt i 3 soner med hver sin avdelingssykepleier som øverste leder.
Avd.spl på sone Slevik/Vikane har personalansvar for hjemmehjelpere, sykepleiere, hjelpepleiere og
omsorgsarbeidere på sin sone dag og kveld og nattjenesten i tillegg til ansatte i 3 BPA ordninger.
Avdelingssykepleier har sykepleiefaglig ansvar for brukere i sin sone samt Slevik Omsorgssenter.
Avdelingssykepleier på sone Engelsviken/Manstad har personalansvar for hjemmehjelpere,
sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere på dag og kveld og ansatte i 4 BPA ordninger.
Avdelingssykepleier har sykepleiefaglig ansvar for brukere i sin sone samt Manstad omsorgssenter.
3
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Avdelingssykepleier for sone Gressvik har personalansvar for hjemmehjelpere, sykepleiere,
hjelpepleiere og omsorgsarbeidere på dag og kveld, og ansatte i 5 BPA ordninger samt Lerkeveien
Omsorgssenter
I stab hos virksomhetsleder er oversykepleier/saksbehandler, vaktmester og merkantilt personale.
Virksomheten har 3 omsorgssentra: Lerkeveien, Slevik og Manstad, som ledes av senterkoordinator
på hvert senter. Til sammen har virksomheten 48 omsorgsboliger.
Virksomheten har eget dagtilbud for eldre i dagtilbud vest på Manstad hver tirsdag og torsdag, Slevik
hver mandag og onsdag, og Lerkeveien hver mandag, onsdag og fredag.
Falck kjører alle ukens hverdager til dagtilbudene på Lerkeveien, Slevik og Manstad.
Manstad Omsorgssenter
Senteret har 100 % stilling for senterkoordinator og hjemmehjelp i 60 % stilling tilknyttet senteret.
12 brukere bor på senteret.
Senteret har dagsenter virksomhet x 2 pr uke, hver tirsdag og torsdag. Senteret har 10-12 brukere
som kommer fra bygda i tillegg til de som bor på senteret.
Dagsenter aktivitet: - lese aviser, samtaler, sang, bingo, andakt, spørsmål/svar osv.
Beboerne har tilbud om å spise felles middag på senteret hver dag. Noen ønsker dette, andre vil
spise i egen leilighet.
De beboerne som ønsker det er innom dagligstua på senteret hver dag til felles hygge. Praten går
livlig og det serveres kaffe og kaker.
Senteret har jevnlig besøk av:
-barnehagen
-biblioteket
-sjømannsmisjonen
-diakoni utvalg
-helselaget
-prest som holder andakt
4
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
- onsdagscafe drevet av frivillige med no’godt å spise og underholdning.
-frokost gruppe hver mandag
Det er fotpleier på senteret og frisør.
Beboere med aktivitør og personale på senteret arrangerer turer til Svinesund, Kråkerøy og rundt i
Onsøy, Gamlebyen og andre steder.
Teknisk drift står for renhold i fellesarealene. Hjemmehjelpen på senteret utfører praktisk bistand i
leilighetene på senteret. Senterkoordinator ivaretar vertsfunksjon for senteret samtidig som hun også
ivaretar sykepleiefaglige oppgaver for brukerne som bor i omsorgsboligene.
Slevik Senter
På Slevik omsorgssenter arbeider det senterkoordinator i 100 % stilling og hjemmehjelp i 50 %
stilling. Det bor 12 beboere i omsorgsboligene.
Det er dagsenter virksomhet ved senterne 2 ganger pr. uke. Senteret har 9 innskrevne bruker av
dagsenteret. 9 av beboerne bruker også dagsenteret aktivt.
Dagsenter aktiviteter: kaffe med noe å bite i, bingo, høytlesning, trim, sang, kunnskapsspørsmål,
middagsservering.
Foreningsvirksomhet:
Slevik Pensjonsforening har møte en gang pr. måned. Samt styremøte en gang pr. måned. Begge på
dagtid.
Andakt en gang pr. måned på dagtid. Gudstjeneste x 2 pr år.
Forsvarsforeningen har møte 2 ganger i året.
Østfold Senior kolleksjon kommer x 2 pr. år og selger klær til eldre
Det er frisør og fotpleie ved senteret.
Andre oppgaver på senteret er rengjøring av leiligheter og fellesarealer, klesvask for beboere og noen
brukere av hjemmesykepleien. Stell, dusjinger, medisiner, matsmøring. Tilrettelegging og kartlegging
5
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
av behov for hjelpemidler. Forebygging av ulykker (fjerne løse tepper, plassering i skaper, møblering
osv).
En aktiv pensjonist gjeng er med og hjelper til slik at omgivelsene rundt senteret er hyggelige, planting
av ”Hundremeterskogen” i regi av ”Tusenårstreet”, roseplanting, dugnader for å holde dette i stand og
kakebaking til sosiale samvær.
De dagene det ikke er dagsenter har beboerne samling på stua med kaffekos. Dagens avis og bøker
leses og praten går livlig. Disse samlingene blir det satt stor pris på. Oppmøte er godt.
Lerkeveien omsorgssenter
Senteret har 24 leiligheter og en grunnbemanning med pleiefaktor på 0,37.
Det er 3 ansatte på dagtid og 2 hver kveld. Nattevaktene har basen sin i Lerkeveien når de ikke er ute
på oppdrag ellers i bygda.
Ansatte ved omsorgssenteret er:
1 senterkoordinator (sykepleier) i 100 % stilling
1 hjemmehjelp i 100 % stilling
1 hjelpepleier i 80 %
1 omsorgsarbeider i 70,5 % stilling
faste kvelds og helgevakter
nattevakt (Åpen Omsorg)
Alle beboerne er avhengig av hjelp til daglig stell og tilrettelegging av måltider. De fleste får hjelp til
personlig hygiene, dusjing, medisin dosering, evt. sårskift og annet som oppleves vanskelig å klare
selv.
6
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Lerkeveien har dagsenter aktivitet x 3 pr uke fra kl. 10-14. mandag, onsdag og fredager. Det er ansatt
1 vernepleier i 48 % stilling og 1 aktivitør i 48 % stilling. Disse arbeider 3 dagers uke
Halvparten av omsorgssenterets beboere bruker senteret. Ca 10-12 personer kommer utenfra.
Aktiviteter: bingo, andakter, kaffe, vafler, allsang og lett trim.
Vi har egen sjåfør som henter og bringer de som har behov for skyss.
Helselaget kommer vanligvis 1 gang annen hver uke og lager hyggekveld for beboerne. Dette er en
kjærkommen avveksling som de fleste gleder seg til. Dessverre er det nå vanskelig å skaffe nok
frivillige til dette arbeidet, og enkelte hyggekvelder blir til stor skuffelse avlyst.
En gang pr måned er ”venneforeningen” på plass og lager hyggekveld.
Treskjærergruppe, bestående av 7-8 mannlige pensjonister møtes ukentlig. De ”bestiller” kaffe og
vafler av dagsenteret. Ingen av beboerne er med på dette pr. dato.
Kameratklubben bestående av 8-10 mannlige pensjonister møtes ukentlig.
Malergruppe bestående av 5-6 kvinnelige pensjonister møtes ukentlig i malerrommet i kjelleren på
Lerkeveien.
Grete Rhode har ukentlig møter på kveldstid. Ingen av beboerne er med på dette.
Pensjonistkor øver på senteret hver torsdag.
Senteret har egen frisør 2 dager pr. uke
Fotpleier er tilknyttet senteret.
Røde Kors kommer jevnlig og selger div. godsaker.
Skosalg foregår på senteret 2 ganger i året.
Østfold seniorkolleksjon kommer 2 ganger i året og selger klær.
Andakt har vi 1 gang pr måned med prest fra Gressvik Menighetskontor.
Styringssignaler/rammebetingelser
- Vedtatt budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2010-2013
- St.melding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling, på rett sted, til rett tid.
-Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet
IS-1580.
-Demensplan 2015 – Den gode dagen. Delplan til Omsorgsplan 2015.
-Stortingsmelding 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.
- Nasjonal helseplan 2007-2010
- Presisering til ny toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere (fra 2008)
- Fra stykkevis til helt, en sammenhengende helsetjeneste, NOU 2005:3 (Wisløff utvalget)
- Samordning og samhandling i kommunale sosial og helsetjenester, NOU 2004: 18 (Bernt utvalget)
- Stortingsmelding 25: Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.
Omsorgsplan 2015.
7
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
- Demensplan 2015. Den gode dagen. Del plan til Omsorgsplan 2015.
- Glemsk, men ikke glemt - Om dagens situasjon og fremtidens utfordringer for å styrke
tjenestetilbudet til personer med demens. Rapport 08/2007. Sosial og Helsedirektoratet.
- Ny forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp nr
04/2008. Ikrafttredelse 01.05.08
- Endringer i pasientrettighetsloven §4-6 trådte i kraft 01.05.08. Det framgår nå uttrykkelig at
helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for en pasient uten samtykkekompetanse skal besluttes
av helsepersonell. Skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykke kompetanse
og som motsetter seg helsehjelp.
- Pasientrettighetsloven har fått et nytt kapittel 4A som trådte i kraft 01.01.09. Det skal sikre
nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykke kompetanse og som motsetter seg
helsehjelp.
Aktuelle lover og forskrifter som er viktige for utøvelsen av tjenestene i Åpen Omsorg Onsøy
er:
Lover og forskrifter
Lov om helsetjenesten i
kommunen
Lov om sosiale tjenester
Lovens innhold
Loven omfatter helsetjenestens
oppgaver
Loven omfatter helsetjenestens
oppgaver
Loven omfatter pasientenes
rettigheter
Fokus for Åpen omsorg Onsøy
Hva er nødvendig helsehjelp
Hvilke sosiale tjenester har
bruker krav på?
Lov om pasientrettigheter
Innsyn, individualitet og retten til
individuelle planer
Nytt kap. 4A i PRL om tvang
Lov om helsepersonell
Loven omfatter
Dokumentasjon og
helsepersonellets oppgaver
brukermedvirkning/ forsvarlighet
Lov om arbeidsmiljø
Loven omfatter forvaltning av
Hvilke rettigheter og plikter har vi
personalet
som ansatte.
Forebygging av sykefravær/
helseplager
Forskrift om intern kontroll i
Forskriften omtaler intern kontroll Hvilke systemer/rutiner skal
helse og sosialtjenesten (2002)
som forventes i tjenesten
virksomheten ha for å oppfylle
forskriften/egenkontroll
Forskrift om
Forskriften inneholder
Hvilke interne rutiner skal
legemiddelhåndtering for
retningslinjer for
virksomheten ha for å oppfylle
virksomheter som yter helsehjelp legemiddelhåndteringen
forskriften?
Forskrift om kvalitet i pleie og
Forskriften inneholder
Kvalitet på tjenestene og intern
omsorgstjenesten
retningslinjer om kvaliteten på
kontroll. Oppfølging av avvik.
tjenestene
Rundskriv I-42/98 om
Rundskrivet gir innføring i
Omsorgslønn - Hva er det og
Omsorgslønn
tjenesten og kriterier
hvem skal få tjenesten?
Presisering til rundskriv IRundskrivet gir oss en
Utdyper tjenesten og hvordan vi
20/2000 BPA
presisering av brukerstyrt
skal forstå denne
personlig assistanse
Forskrift om smittevern fastsatt
Forteller oss om hvordan vi må
På hvilken måte og hvordan ha
17.06.05, iverksatt 1.7.05
forholde oss til smittevern
et godt smittevern i ÅO
Forskrift om innføring av IPLOS Forskriften gir oss en innføring i Individrettet pleie og
1.1.06
IPLOS
omsorgsstatistikk
Retningslinjer for utarbeiding av Inneholder retningslinjer for
Hvem skal ha individuell plan
individuelle planer
individuelle planer
hvem eier den og hvordan skal
den utformes?
8
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Prioriterte områder
Verdiskapning og velferd
- Implementering av Demensplan 2015 og gjennomføre Interreg/EU prosjektet ”Felles
omsorgsfilosofi i demensomsorgen”. Iverksette demensplan for Fredrikstad kommune.
- Implementering av Plan for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Hovedmålsetningen
for planen er at alvorlig syke, døende og pårørende får adekvat hjelp og at de føler seg trygge.
- Sikre et helhetlig tjenestetilbud til brukere med sammensatte hjelpebehov ved å styrke det
tverrfaglige samarbeidet.
- Rekruttering av helsepersonell for å kunne opprettholde et forsvarlig og godt tjenestetilbud.
Regionalt samarbeid om forskning og fagutvikling
- Virksomheten skal videreføre pågående samarbeidsprosjekter med Høgskolen i Østfold;
”Kommunehelsetjenesten – mulighetens arena”
- Videreføre modellkommunearbeidet i statlig prosjekt for implementering av Demensplan 2015 på
områdene dagtilbud, pårørendeskole og utredning/diagnostisering.
- Samhandlingsreformen, satsning på ulike elektroniske samhandlingsformer mellom kommune,
fastlege og sykehus.
Utviklingstrekk, nøkkeltall og sammenligninger
Antall innbyggere
Statistikk
Per 01.01
2007
2008
Over 67år
10 438
10 459
Over 80 år
3 566
3 562
Over 90 år
519
527
Kilde: Kompas/SSB
Note: Tallene for 2009 er pr. august.
2009
10 398
3 563
539
2010
10 423
3 539
526
Prognose
2011
2012
10 523
10 713
3 506
3 454
548
552
2013
10940
3428
555
I aldersgruppen over 67 er det i planperioden anslått en økning på til sammen 514 personer. For
aldersgruppen 80 år og eldre forventes det frem mot 2013 en nedgang på 135 personer. Gruppen
over 90 år vil stige frem mot 2013 med 29 personer. Den faller imidlertid med 13 i 2010. I gruppen
over 90 år er behovet for tjenester størst. 75 prosent vil erfaringsvis ha behov for en institusjonsplass.
Hovedutfordringen i 2010 er å opprettholde nivået på tjenestene.
Utvikling brukerbehov:
- Vekst av yngre brukere med sammensatte diagnoser som demens, psykiatri, rus, somatisk og
funksjonshemninger. Det forventes behov for et koordinert tjenestetilbud fra både
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse, omsorg og sosialtjeneste.
- Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, så som respiratorbehandling i hjemmet,
smertebehandling med smertepumpe, sondeernæring og oppfølging av pasienter med alvorlig
kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS). Dette er oppgaver som medfører behov for økt/endret
kompetanse og et mer omfattende behandlingstilbud innenfor hjemmetjenesten,
boveiledningstjenesten og sykehjem.
Antall institusjonsplasser og dekningsgraden for befolkningen over 80 år for Fredrikstad
Status per 1.1.2009
Antall plasser
Boform
Dekningsgrad
80 år +
9
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Institusjonsplasser
557
15,6
Omsorgsboliger
253
7,1
12
12
0,34
0,34
834
23,38
Omsorgsbolig med
døgnbemanning
- langtid
- demens
Sum
Dekningsgraden for institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning er utregnet etter
en befolkningsprognose per august 2009, og ubemannede omsorgsboliger er inkludert. Med
bakgrunn i prognosen vil den samlede dekningsgraden reduseres fra 23,61 i 2008 til 23,38 i 2009.
Beregninger og erfaringstall fra landet for øvrig tilsier at Fredrikstad vil ha en lav dekning av
institusjonsplasser i perioden. Dekningsgraden er på 15,6 i forhold til en befolkning over 80 år. Antall
plasser er for lavt til å få til en sirkulasjon og for å unngå kø. Resultatet er et større press på både
institusjons- og hjemmetjenester. Brukere som har behov for en sykehjemsplass får alternativ tilbud
fra hjemmetjenesten. ASSS-snittet for dekningsgrad på sykehjem var på 19,1 i 2008.
Flere eldre med utfordrende adferd, grunnet demens sykdom, har plass ved ordinære
sykehjemsavdelinger. Disse krever stor ressursbruk. De fleste kommer ikke inn under ordningen med
refusjon for ressurskrevende brukere over 67 år. Det vurderes å opprette en forsterket skjermet enhet
i forhold til denne brukergruppen
Regjeringens strategi i Omsorgsplan 2015 er å utnytte den demografisk sett stabile perioden i de
nærmeste årene til å møte den raske veksten som er forventet etter 2020 med en gradvis utbygging
av sykehjem og omsorgsboliger. Fredrikstad kommune er i dialog med departementet for å søke om
prosjekt ”Omsorg pluss”. Prosjektet har til hensikt å sikre godt tilrettelagte selveier boliger for eldre
mennesker med omsorgsbehov, noe som vil kunne bidra til at flere kan bo hjemme lenger i egen
bolig.
Åpen omsorg og boveiledning
Historikk
2007
2008
2009
Antall brukere
2006
Antall brukere av hjemmetjenesten (ikke boveil.)
2326
2447
2 586
2 587
Antall brukere av boveiledningstjenesten
215
229
253
276
Antall brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand
117
127
137
186
Antall mottakere av omsorgslønn
53
64
81
92
Antall brukere med personlig assistent (BPA)
26
26
30
38
Note: Omsorgslønn under 18 år ble overført ODA, Sosial- og familieetaten i 2005. Tall 2009 er per.
oktobermåned.
Antall brukere i åpen omsorg og i boveiledningstjenesten har økt. Det rapporteres at brukerne blir
dårligere og har behov for flere tjenester. Flere ressurskrevende brukerne krever 1:1 bemanning og
noen 2:1 bemanning.
Økt antall eldre personer med utviklingshemming har medført økt forekomst av demens i gruppen.
Disse personene har behov for en helhetlig vurdering av fremtidig bolig og tjenestetilbud.
Fra 2006 til 2009 er det en økning på 39 personer som mottar omsorgslønn; en økning på 73 prosent.
En større bevissthet i befolkningen i forhold til ordningen kan ha ført til dette.
Kostra nøkkeltall
Fr.sta
d
2006
Fr.sta
d
2007
Fr.sta Sarpsbo Dramm
d
rg
en Kr.sand
2008
2008
2008
2008
ASSS
2008
10
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg
per innbygger
Netto driftsutgifter til pleie og omsorg
per innbygger 80 år og over
Netto driftsutgifter per institusjonsplass
11
017
224
500
291
272
9 979
199
511
270
540
11
977 13 594
244
575 287 922
333
787 227 179
12 288
259
384
343
659
10 211 11 247
244
971 275 449
363
491 564 465
Netto driftsutgifter i omsorgstjenesten viser et kostnadsnivå for Fredrikstad kommune som er lavere
enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner (ASSS). Det er en generell vekst innenfor pleie og
omsorgstjenester i alle ASSS-kommunene. Dette har sammenheng med vekst i brukere med høy
ressursinnsats.
Tjenesteprofilen på neste side viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet.
Snittet for ASSS-kommunene er satt til 100 og vises med tykk linje. Nivået på søylene for hver
indikator viser andelen i prosent av dette snittet. Hensikten med sammenstillingen er å se
ressursinnsats og tilgjengelighet i forhold til nivå på objekt og opplevd kvalitet og hvorvidt kommunen
ligger over eller under snittet i ASSS-nettverket.
Tjenesteprofil PLO Fredrikstad 2008, innbyggere 0- 66 år
ASSS - Status tjeneste 15.6.09. Pleie og omsorg under 67 år 2008. Snitt nettverk = 100
140
134
150
FREDRIKSTAD
Høyest kommune
131
Snitt ASSS
123
120
110
110
102
107
100
80
60
40
20
129
122
103
125
110
100
Nettoutg.
hjemmetj.
pr.innb.0-67 år
Nettoutg.
hjemmetj.
pr.bruker 0-67 år
Gj.sn.bistandsbehov mottakere
hj.tj. 0 - 67 år
Andel beboere
inst. under 67
Sykefravær
Årsverk
fagutd.
0
Brukertilfredshet
Medarbeidertilfredshet
Fredrikstad kommune ligger høyt på netto driftsutgifter til hjemmeboende brukere fra 0 - 67 år.
Brukerne i Fredrikstad får flere timer bistand enn tilsvarende brukere i øvrige ASSS kommuner.
Registreringspraksis i IPLOS og praksis på tildeling av timer skal vurderes. Det er avsatt 1 million til
styrking av IPLOS-registreringsabeidet og 0,5 millioner kroner i 2009 avsatt til finansiering av en
organisasjonsmessig gjennomgang av tilbudet i forhold til ressurskrevende tjenester.
11
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Tjenesteprofil PLO Fredrikstad 2008, innbyggere over 67år
ASSS - Status tjeneste 15.6.09. Pleie og omsorg over 67 år 2008. Snitt nettverk = 100
140
136
129
124
133
122
FREDRIKSTAD
Høyest kommune
134
116
120
135
Snitt ASSS
123
110
102
107
100
80
60
40
20
88
105
88
80
89
89
126
104
110
100
Sykefravær
Årsverk
fagutd.
0
Nettoutg.
hjemmetj.
pr innb.67+
Andel 80+
Nettoutg.
Andel innb. Korr.bto dr.utg. Bto dr.utg.
Andel
Legetimer pr.
som mottar
hjemmetj. 80+ som bor
pr. komm. pr inst.plass
beboere
uke pr.
hjemmetj. pr.bruker 67+ i institusjon Inst.plass
tidsbegr. opph. beboer inst.
Brukertilfredshet
Medarbeidertilfredshet
Netto driftsutgifter til gruppen over 67 år ligger Fredrikstad ligger under ASSS-snittet. Fredrikstad har
en lavere andel eldre som bor på institusjon og utgiften per plass er lavere. ASSS-snittet for netto
driftsutgifter per institusjonsplass er høyt som skyldes usikkerhet knyttet til grunnlagstallene for en av
kommunene. Utgifter til hjemmetjenester i gruppen over 67 år ligger også under ASSS-snittet.
TJENESTEDATA Åpen Omsorg Onsøy
Mottakere av hjemmesykepleie og eller praktisk bistand pr. 31.12.2009 (KOSTRA tall)
Alder
H+P
H+P
Bare
Bare
Bare
Bare
Brukere
Brukere
Hjspl
hj.spl
prakt.bis prakt.bis I alt
I alt
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Menn
0-17 år
0
0
2
0
0
18-29år
0
0
1
2
1
30-49
5
3
6
4
3
50-66 år 7
13
9
8
1
67-74 år 3
10
11
8
4
75-79år
11
11
13
7
3
80-84 år 5
30
12
17
6
85-89 år 7
26
10
18
6
90 år+
6
17
5
12
5
I alt
44
110
69
76
29
Kostra tall pr. 31.12.2009
H= hjemmesykepleie
P= praktisk bistand/hjemmehjelp
Kvinner
0
0
4
6
15
13
22
20
6
86
Menn
2
2
14
17
18
27
23
23
16
142
kvinner
0
2
11
27
33
31
69
64
35
272
Åpen omsorg Onsøy har 414 brukere, 272 kvinner og 142 menn
11 av 414 blir regnet som ressurskrevende brukere fordi de har vedtak på tjenester over 35,5t/uke
299 av 414 brukerne mottar hjemmesykepleie
269 av 414 brukerne mottar hjemmehjelp
145 av 414 mottar kun hjemmesykepleie
115 av 414 mottar kun hjemmehjelp
154 av 414 mottar både hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
Snittalder menn: 72 år Snittalder kvinner: 78 år Snittalder alle: 76 år
12
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
ÅPEN OMSORG ONSØY
Antall brukere
Antall ressurskrevende brukere (>35,5t/uke)
Antall mottaker av omsorgslønn
Antall årsverk omsorgslønn
Antall brukere med individuell plan
Antall trygghetsalarmer
Antall leasingbiler
Antall leasingbusser
Antall brukere med BPA
Antall årsverk m.BPA
Antall brukere med hjemmehjelp totalt
Antall brukere med hj.hj hv.4 uke
Antall brukere med hj.hj hv.3 uke
Antall brukere med hj.hjelp hv.2 uke
Antall brukere med hj.hjelp oftere
Antall reg. brukere i dagsenter eldre
Antall reg. brukere i dagsenter demente
Antall brukere døde i eget hjem
Antall brukere døde i sykehus
Antall brukere døde i korttidsplass
Totalt antall ferdigbehandlede saker*
Antall avslag på søknader
Antall klager på vedtak
Herav omgjort av virksomheten
Herav omgjort av kommunens klageutvalg
Herav omgjort av fylkesmann/lege
31.12.2006
395
10
11
2,55
3
105
15
1
12
14,46
259
162
0
83
14
48
6
10
16
23
700
108
14
12
0
2
31.12.2007
396
10
11
2,99
18
105
15
1
10
11,72
261
170
1
71
17
37
12
27
35
19
826
109
13
5
0
0
31.12.2008
392
10
14
3,86
0
105
17
1
13*
13,12
257
147
0
93
17
38
6
24
23
11
760
87
21
20
0
1
31.12.2009
414
11
17
4,49
0
82
17
0
14
14,72
269
198
0
54
17
40
4
10
22
15
674
88
10
6
0
0
13
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Målekart
MÅLEKART Åpen Omsorg Onsøy
Fokusområde Kritisk
Indikator
suksess
faktor
Brukere/
Kvalitet
B1 tilpassede
tjenester til
brukers
behov
målemetode
Status
siste
målin
g
3,74
Mål
Mål
Måle
Ønsket
nedre
skala
3,7
3,6
1-4
B1.1 bruker
tilfredshet
Bruker
Undersøkelse
2010
B1.2 antall avvik
i 2009 iht. bh 13
-pleie og omsorg
tilpasset den
enkelte bruker
Melder avvik
etter
gjeldende
prosedyre
B2
brukermedvirkning
B 2.1 Lytteevne/
bli hørt på
Vi tar brukerne
på alvor og lar
dem ta aktivt del
i sitt hjelpetilbud
Bruker
Undersøkelse
2010
3,8
3,8
3,6
1-4
B3 tydelig
informasjon
B3.1
Informasjon.
Bruker
Undersøkelse
2010
3,6
3,6
3,5
1-4
100%
100%
100%
%
3,53
3,5
3,4
1-4
B3.2 service
erklæringer
B4 service
innstilte
medarbeidere
B4.1
tilgjengelighet
Bruker
Undersøkelse
2010
B5 god saks
behandling
B5.1 effektivitet
Andel
ubehandlede
saker i gerica
utover saks
Behandlingsfrist
50
25
35
B6 rett
medikament
håndtering
B6 antall avvik
på utdeling uten
delegert
Myndighet
450
400
450
B7 fag
kompetanse
B7.1 Utdanning
Antalll personell
med høgskole
utdanning:
Andel med
fagutdanning:
Andel uten
relevant formell
utdanning:
43/111
38,7%
50%
40%
50%
40%
0%
0%
Antall
ansatt
e /%
51/111
45,9%
16/111
14,4%
14
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Fokusområde
Medarbeidere
Kritisk
suksess
faktor
M1 godt
arbeidsmiljø
M2 økt
tilstedeværel
se
M3 læring og
utvikling
M4
Medarbeid.
vet hva som
forventes av
dem.
Økonomi
Ø2 effektiv
ressursbruk
Samfunn
S1 effektiv
energibruk
Indikator
målemetode
Status
siste
måling
4,18
Mål
Mål
Måle
M1.1
Medarbeider
tilfredshet
Snitt
Andel
engasjement
M1.3
Medarbeidernes
opplevelse
av å få hjelp og
støtte på jobben.
OLI us.
Ønsket
4,20
nedre
4,00
skala
1-5
51,7
54
52
%
OLI
undersøkelse
4,25
4,3
4,25
1-5
M1.1 sykefravær
i%
Måneds
rapporter
11,2
9,0
10,0
%
M3.1
Medarbeidernes
opplevelse av
læring og
utvikling
gjennom
utfordrende
oppgaver
OLI
undersøkelse
3,97
4,0
3,9
1-5
M3.2
medarbeidernes
opplevelse av å
få ros og
anerkjennelse
for godt utført
arbeid
OLI
undersøkelse
4,04
4,1
3,9
1-5
4,65
4,7
4,6
1-5
0
0
M4.
Medarbeidernes
opplevelse av
hva som
forventes av
dem
Ø2.1
Vi bruker ikke
penger vi ikke
har.
Ø2.1 mnd
rapportering på
økonomi
Fokus på
regnskap med
hver avd.spl x 1
pr mnd.
S1.1. Vi skal
være
miljøsertifisert i
løpet av HP
perioden
15
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Mål i planperioden
Samfunn
Mål
Aktiviteter/tiltak – etat
Innbyggere og brukere skal - Alle seksjoner skal være aktive på
ha god informasjon om
www.fredrikstad.kommune.no
kommunens tjenestetilbud. - Samarbeide med media med god
og korrekt informasjon til
innbyggerne.
Effektivisere energibruken. - Løpende enøk-vurderinger.
Øke andelen av
miljøvennlig transport.
Redusere bruken og
utslippet av miljøgifter i
handlingsplanperioden for
på sikt å stanse bruken.
Redusere avfallsmengden
og øke andelen som går til
gjenvinning.
Flere kommunale
virksomheter skal være
Miljøfyrtårnsertifisert.
Bedret folkehelse i
Fredrikstad.
- Løpende vurdering ved alle
virksomheter. Det betyr at alle
virksomheter skal:
- Vurdere reduksjon i reiser
- Vurdere alternative
reiseformer
- Maksimere miljøeffekten ved
valgt reise, for eksempel ved
felleskjøring.
- Løpende vurderinger i hver
seksjon/virksomhet.
- Redusere bruken av stoffer som
inneholder skadelige miljøgifter og
velge alternative miljøvennlige
løsninger.
- Løpende vurdering ved alle
virksomheter
-Videreføre miljøfyrtårn i kommunale
virksomheter.
- Hver virksomhet vurderer selv om
de vil bli miljøfyrtårnsertifisert.
- Øke fokus på fysisk aktivitet og
ernæring/kosthold.
- Samarbeide med arbeidslivet og
befolkningen om konkrete tiltak.
Aktiviteter/tiltak – virksomhet
-Vi har egen hjemmeside som skal oppdateres jevnlig
-Søkere og brukerne våre får god informasjon i første møte
med virksomheten.
-Vi informerer om service erklæringer
-Vi informerer om klagebehandling.
Målemetode
Sjekke jevnlig
Brukerundersøkelse i
2010
Vi regulerer temperatur på varm ovner i løpet av døgnet,
termotat styrt
Ventilasjonsanlegget er settes i dvale og settes på tidlig på
morgenen
-Vi vurderer alltid reiseformer de få gangene vi reiser ut av
kommunen på kurs, evt holder foredrag.
-Vi samkjører til møter der det er mulig
-Vi har sykkelruter om sommeren, og sparer diesel og bensin
på dette.
-Arbeidslister og rekkefølge til brukere er satt i system slik at vi
kjører hensiktsmessig og bruker minst mulig bil
HMS RUNDE
-Vi har HMS datablad oppdatert for alle miljøgifter vi måtte
bruke, ( mest av det i rengjøringsprodukter)
HMS GRUPPA
FORTLØPENDE I
LEDERMØTER
-Vi sorterer papir
-Vi prøver gjenvinning der det er mulig for å redusere
avfallsmengden.
-Vi ønsker en bred drøfting internt for å bestemme oss om vi vil
bli miljøsertifiserte i løpet av handlingsplanperioden
-Vi har fokus på fysisk aktivitet på jobb
-Vi har fokus på ernæring og kosthold både til brukerne og oss
selv.
16
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Brukere og kvalitet
Mål
Aktiviteter/tiltak – etat
Aktiviteter/tiltak – virksomhet
Målemetode
- Alle virksomheter gjennomfører
brukerundersøkelse i 2010.
-Vi gjennomfører brukerundersøkelse i 2010
brukerundersøkelse
Tilbudet til brukerne holder god
faglig standard.
- Brukertilfredsheten er
høyere enn
landsgjennomsnittet.
- Tilpasses fremtidens
omsorgsorgsutfordringer.
- Aktivisering og kulturelle
tilbud vektlegges.
- Revidert Omsorgsplan implementeres for -Vi implementerer revidert omsorgsplan og det som gjelder for
åpen omsorg i handlingsplan perioden
perioden
2010 – 2016.
- Den kulturelle spaserstokk – ny søknad
om statlige tilskudd til kulturtilbud.
- Innføre ”Lottemodellen” ved Emil Mørchs
Minne i 2010.
- Lindrende behandling og omsorg ved
livets slutt –
tiltaksplan, ble vedtatt i Sosial- og
omsorgsutvalget
5.3.2009, Sak nr. 12/09. Tiltak
- Alvorlig syke og døende har
iverksettes i tråd med vedtak.
tilbud om tilrettelagte
tjenester hjemme eller i
sykehjem.
- Deltagelse som
modell/utviklingskommune i fht.
implementering av Demensplan 2015
på områdende utredning og
- Personer med demens og
diagnostisering av demens, pårørende
deres pårørende har tilbud
skole og dagtilbud til personer med
om en kvalitativ god og
demens.
helhetlig tiltakskjede.
- Demensteamet videreutvikles.
- Innføring av felles omsorgsfilosofi i
omsorgetaten gjennom felles
interregionalt prosjektarbeid 2009/2010.
- Demensplan for Fredrikstad kommune
som vedtas i 2009 følges opp i
handlingsplanperioden.
-Vi er med på arrangement i forbindelse med den kulturelle
spaserstokken. ( spesielt på dagtilbudene våre
Lerkeveien- Manstad og Slevik ønsker vi arrangementer hvis
mulig)
-Vi tilbyr de som ønsker det lindrende behandling/paliasjon i
livets sluttfase
-Vi setter inn fastvakt og lager opplegg rundt pasient og
pårørende som skaper trygghet i siste fase av livet
-Vi videreutvikler dagtilbudet vårt for personer med demens.
-Demensdag i Lerkeveien hver onsdag fortsetter
-Vi tilbyr pårørende samtaler til de familiene som trenger dette
-Vi har fokus på demens
-i internunervisning
-på sonemøter
-egen fagdag om demens på HIØ 17.3.2010
-Vi har utdannet 2 endringsledere:
Hanne Beate Olsen Ingerø og Elisabeth Løvseth
-Vi har hatt en studiegruppe med 9 deltakere høst 09 og våren
2010.
-Vi fortsetter med en studiegruppe til høst 2010 og vår 2010?
17
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Kvalitetsutvikling foregår på
alle nivåer.
- Tverrfaglig samarbeid er
satt i system.
- Fagsystemet Gerica
fungerer optimalt.
- Fagutviklingsteamet samarbeid mellom
Høgskolen i Østfold (HiØ)
og kommunen - er
pådriver for gjensidig
utviklingsarbeid i omsorg.
Virksomhetens intern
kontroll sikrer brukernes
tjenester og tilfredsstiller
lovkrav.
- Kontinuerlig opplæring og ha et spesielt
fokus på
utfordrende områder.
Virksomhetsleder er medlem av KTO
- Implementere seksjonens vedtatte
rutiner for tverrfaglig samarbeid.
- Implementere rutiner vedtatt i
Administrativt samarbeidsutvalg (SØ og
Østfoldkommunene).
- Større fokus på bruk av individuell plan.
Vi jobber tverrfaglig der det er best for bruker
- Systemet brukes aktivt i
saksbehandling/dokumentasjon.
- Ansatte får opplæring etter behov.
- Handlingsplan for bruk av funksjonalitet i
fagprogrammet gjennomføres.
- Kompetansehevende tiltak i samarbeid
med HiØ;
- Faglig nettverk.
- Fagutvikling og forskning.
Virksomhetsleder leder arbeidsguppe KTO-ÅO
Vi har mer fokus på IP i 2010
Roger Renberg er representant i IP teamet” for åpen omsorg
Vi bruker gerica aktivt i jobb hverdagen vår.
Superbruker: Roger Renberg og Marit Myking
Virksomhetsleder er medlem av fagutviklingsteamet.
Vi jobber med fagutvikling i nært samarbeid med HIØ
Vi fortsetter med prosjekt ”kommunehelsetjenesten mulighetens arena”
Prosjektansvarlig: Anne-Line Dahle
Vi jobber videre med å utvikle intern kontroll systemet vårt.
Revisjon x 1 hvert år - gjennomgang
Kvalitetsansvarlig: Anne-Line Dahle
Kvalitetsgruppa har møter x 1 pr måned eller etter behov.
Medlemmer:
Ass.avd.spl Karianne Kjenne
Ass.avd.spl Grethe Henriksen
Ass.avd.spl Lillian Kildebo
Oversykepleier: Roger Renberg
Virksomhetsleder: Anne-Line Dahle
18
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
DOKUMENTASJON
All dokumentasjon i
sykepleiejournal skal være i
gerica før utgangen av 2010
De som trenger det skal få
opplæring i dokumentasjon og
de skal føle seg trygge på
fagsystemet.
Ansatte skal dokumentere
nødvendige opplysninger på
en korrekt måte i pasient
journal etter faglig aksepterte
normer og gjeldende lovverk.
-Opplæring satt i system
Ansvar: Roger Renberg
Vi skal ta ut jevnlige
rapporter og stikk prøver
fra gerica.
-virksomheten skal legge til rette tid slik at den enkelte får
dokumentert i gerica.
Ansvar: den enkelte avd.spl + den enkelte ansatt.
-undervisning om dokumentasjon på fagdag 21.4.
Ansvar: Roger Renberg
Avsjekke om undervisning
har funnet sted.
IPLOS/gerica skal være
implementert fullstendig og gi
nødvendig styringsinformasjon
som igjen kan bidra til bedre
tjenester for brukerne våre.
19
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
BRUKERHÅNDBOK 11
OG 13
Ansatte skal bruke
brukerhåndbøkene aktivt i
jobb hverdagen sin.
-Alle ansatte skal få opplæring i Brukerhåndbok 11 om
legemiddelhåndtering og brukerhåndbok 13 pleie og
omsorg
Informasjon og opplæring til alle ansatte etter oppsatt
plan
-sykepleiere skal få internopplæring i rutiner på
medisinrommet vårt.
KVALITETSANSVARLIG KTOL: Berit Hermansen
Og Anne-Line Dahle
BH11:
Kurs i legemiddelhåndtering 2010
Følgende personer er påmeldt kurs nivå 1
Hanne Beate Olsen Ingerø, Hilde Kristiansen, AnneLundblad
Marit Myking, Hanne K. Larsen, Lise Ek, Roger Renberg,
Berit Hermansen, Solveig Gurney, Nina Rønning, Sigrun
Flaten
Gretha Gundersen, Elisabeth Løvseth, Mette Monsen,
Lene Bjørkå, Anne-Line Dahle, Hanne Iversen, Kari
Anne Kjenne
Elizabeth Kristensen, Hilde Kvammen, Tanja Thveten
Porn
Nivå 2:
May Liss Refsnes, Else Marit Søland, Bente Johansen
Lise Rasmussen ,Gerd Grønli Olsen, Lone Gundersen
Tove Skår, Marit Haraldseth, Heidi Sægrov
Wenche Magnussen , Lillian Aardalen, Sissel Bogelund,
Tore Ottosen, Gro Larsen, Elen Olsson, Tina Sørensen,
berit Schilling Olsen, Grete Åsheim, Camilla Nilsen,
Sissel Uteng.
20
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Øke ansatte
handlingskompetanse
Ansatte har
handlingskompetanse til å
stå i ”trøkket”
Ansatte er lojale mot
virksomhetens rammer
samtidig som de ikke går
på akkord med fagligheten
sin og etiske retningslinjer
for yrkesutøvelsen
-tilbudet om sykepleiefaglig veileding fortsetter i 2010
- Gjøre om variabel lønn til faste stillinger
- Skape større forutsigbarhet i tjenestetilbudet
- Mindre innleie av vakter frigjør avd.spl tid
- Vi har fokus på yrkesetiske retningslinjer og hvem vi er
til for.
- Videre drøftinger på hva vi skal si ja og nei til
-fagdager
-fagdag 2.6: Yrkesetiske retningslinjer
Tiltaket evalueres hvert
halv år.
Drøftes med fagsjef
21
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Medarbeidere
Arbeidsgiverpolitikk, helse, miljø, sikkerhet
Mål
Ha en lønns- og
rekrutteringspolitikk som
gjør kommunen i stand til å
rekruttere og beholde
nødvendig og godt
kvalifisert arbeidskraft.
Aktiviteter/tiltak – etat
- Alle virksomheter skal utarbeide en
plan for opplæring og bemanning.
- Kompetansekartlegging.
Aktiviteter/tiltak – virksomhet
-Opplæringsplan er utarbeidet
-Bemanningsplan er utarbeidet
-Ansatte har lagt inn CV i visma. Dette danner grunnlag
for kompetansekartleggingen.
-Hva har vi og hva trenger vi framover av kompetanse
for å møte brukernes behov for omsorgstjenester
Alle ansatte skal ha et godt
arbeidsmiljø med sunne,
trygge og stimulerende
arbeidsplasser.
- Iverksette prosedyrer for å
forebygge truende/voldelige
situasjoner.
- Videreføre satsing på
rusforebyggende tiltak. Fortsette
arbeidet mot spilleavhengighet.
- Medvirke til god praksis for
integrering av medarbeidere med
innvandrerbakgrunn i
arbeidsmiljøet.
-Vi har fokus på nærvær og ansattes trivsel.
-Vi ønsker å stimulere til vekst og videreutvikling for den
enkelte
-Vi gir hver andre ros og anerkjennelse for godt utført
arbeid.
-Vi hjelper og støtter hverandre
-Vi går alle foran som et godt eksempel.
-Vi jobber OLI gjennom hele året
-Egen OLI dag 5.mai 2010
-Vi utdanner TROLL veiledere
Ass.avd.spl Lillian Kildebo
Ass.avd.spl Grete Henriksen
Ass-avd.spl Kari Anne Kjenne
JA VI KAN
Visjonen vår videreføres og
videreutvikles.
Vi jobber fram verdier og
holdninger som
tjenesteytingen vår skal
være tuftet på
Målemetode
-Idedugnad på sonemøter og personalmøter
-Vi foretar begeistringspeppen: ”hva er bra hos oss nå?”
forbedringsområder?
-Egen JA VI KAN dag 2.6.2010
22
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Ansatte skal ha
- Ha opplæringstiltak på alle nivåer i
tilfredsstillende og
organisasjonen.
utviklende arbeidsoppgaver
og inneha tilstrekkelig
kompetanse til å utføre
dem.
Vi har fag dager med følgende temaer 2010
13.1: OLI (ansvar Anne-Line)
10.2: smittevern (ansvar Hanne Beate)
17.3: demens ( ansvar Anne-Line)
21.4:dokumentasjon ( ansvar Roger)
2.6: ja vi kan og yrkesetiske retn.linjer (ansvar ledergr)
8.9: BH 11 og BH 13 ( ansvar Berit og Hanne)
20.10: omsorgsfilosofi, paliasjon (ansvar Elisabeth)
17.11: tverrfaglig samarbeid ( ansvar Berit og Hanne)
13.12 vold, trusler og TROLL ( ansvar Elisabeth )
-Vi har egen kursplan.
Øke antallet tilfredse
medarbeidere og redusere
sykefraværet
- Bruke bedriftsintern attføring og
inkluderende arbeidsliv som
virkemiddel.
- Iverksette utviklingsprosesser i
arbeidsmiljøet etter måling av
medarbeidertilfredshet.
- Arbeide med helsefremmede
arbeidsplasser.
Vi jobber aktivt med IA arbeidet vårt.
Vi innkaller til IA møter etter behov.
Vi forebygger nye sykemeldinger med tilrettelegging i
forkant. Vi er aktive i forhold til NAV og tilskuddsmidler
Vi har egen OLI dag i etterkant at resultatene for 2009
foreligger. 5.5.2010
Virksomhetsleder sier JA til JA VI KAN oppdrag- om
snuoperasjon
Vi jobber helsefremmende.
Avdekke og bekjempe
uønskede kjønnsforskjeller
som eksisterer på
arbeidsplassen
- Alle virksomheter skal arbeide
aktivt, målrettet og planmessig for
likestilling mellom kjønnene.
Vi jobber aktivt for likestilling.
23
VIRKSOMHETSPLAN ÅPEN OMSORG ONSØY 2010-2013
Personaloppføling/medarbeidersamtaler
Det gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte 1 x pr år. Det brukes LØFT i samtalene.
Samarbeid med tillitsvalgte
Virksomheten har et nært samarbeid med plasstillitsvalgte for NSF som er Tone Kallerød og
Fagforbundet som er Nina Barbes-Larsen.
Vi har faste tillitsvalgtsmøter i oppsatt møteplan, og ellers møter etter behov.
Økonomi
Budsjett 2010
Tjenester/
Avdelinger
552701-3111
552701-3125
552701-3135
552702-3111
552703-3111
552703-3135
552704-3111
552704-3135
Budsjett 2010
Utgift
Inntekt
Netto
8074
1582’
6492’
60’
0
60’
28’
0
28’
14129
763’
13366’
11725’
694
11031’
511’
0’
511’
14899’
850’
14049’
433’
0’
433’
49859’
Sum
3889’
45970’
Kommentar til økonomi
Vi har stramme rammer og handlingsrommet oppleves i hverdagen. Om vi oppnår balanse avgjøres i
stor grad om vi får dekket utgiftene våre til ressurskrevende brukere fullt ut med 1 til 1 kroner.
Alle ansatte får jevnlig informasjon om hvordan vi ligger an regnskapsmessig og vi har jobbet oss
fram til en kultur vi er stolte av: Vi bruker ikke penger vi ikke har, og vi er lojale mot rammene som er
gitt oss. Vi prøver å gi så gode tjenester vi kan innenfor disse.
Effektiviserings- og innsparingstiltak
Ingen. Vi har gått med overskudd de siste årene og har til sammen 967’ i overskudd, til bruk videre i
planperioden såfremt overskuddet ikke blir frosset.
Investeringer i planperioden
Ingen planlagte investeringer i planperioden 2010-2013
Andre forhold
Vi har samarbeid med HIØ med prosjektet Kommunehelsetjenesten - Mulighetens arena
Vedlegg

Bemanningsplan år 2010-2013

Kompetanse/og opplæringsplan

HMS-kalender

Møteplan/årshjul
24