Presentasjon Vold og overgrep v/instruktør Trond

Det er min kropp!
Vold og seksuelle overgrep mot barn
- et forebyggende perspektiv
Du ser det ikke før du tror det Vold og seksuelle overgrep • 
• 
• 
• 
• 
Orientering om opplegget Bakgrunn Utvikling Metodiske eksempler Diskusjon, kommentarer, spørsmål • 
• 
• 
• 
Mål Bidra =l at færre barn opplever vold og seksuelle overgrep Bidra =l at barn blir bevisst på egen kropp og egne grenser Bidra =l at foreldre blir bedre i stand =l å beskyAe sine barn SeAe skolene i stand =l å fange opp signaler og symptomer og mo=vere for å skape gode og trygge elevmiljøer i et forebyggende perspek=v Omfang Vold i familien: Mild vold 20%, grov vold 5% Vitneerfaringer: 10% seA eller hørt UtsaA for seksuelle overgrep: 22% jenter, 8% guAer Alvorlige seksuelle overgrep: 15% jenter, 7% guAer 1/3 av alle overgrep begås av personer under 18 år (REDD BARNA, NOVA -­‐ Rapport 20/07) Omfang – seksuelle overgrep Før fylte 18 år -­‐ fra bloWng =l voldtekter: 14 % guAer 19 % jenter
28 % av fysisk/psykisk utviklingshemmede (”Tvang (l seksualitet” Holter, Jebsen og Sætre, Marit Hoem Kvam) Hvem begår seksuelle overgrep? • 
• 
• 
• 
Kvinner Menn Søsken, venner, slektninger etc. Hvem som helst •  Over 80% begås av noen barnet kjenner og har =llit =l. •  Ca. 20 % av overgrepene begås av kvinner, ca. 80% av menn Barn tror av vi voksne kan se hvordan de har det. Vi må snakke med barna om hva de kan gjøre når de voksne ikke ser eller forstår at de har det vondt UTVIKLING S=ne Sofie S=`elsen / Det er miA valg Ressurspersoner DMV videreutviklet og ferdigs=lte programmet Utprøving 2006 Sosial og helsedirektoratet (2007): samarbeid og =ldelte midler •  Utprøving 2008 •  Ut på tur 2010 • 
• 
• 
• 
• 
Aktuelle dokumenter •  FNs konvensjon om barnets reWgheter Aktuelle dokumenter •  FNs konvensjon om barnets reWgheter •  Opplæringsloven Skolen skal ak(vt og systema(sk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial (lhørighet (Opplæringsloven Paragraf 9.1 -­‐ 3) Aktuelle dokumenter •  FNs konvensjon om barnets reWgheter •  Opplæringsloven •  Lov om barnehager Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra (l å utjevne sosiale forskjeller. (Lov om barnehager 1. august 2010) Aktuelle dokumenter • 
• 
• 
• 
• 
• 
FNs konvensjon om barnets reWgheter Opplæringsloven Lov om barnehager Kunnskapslø`et -­‐ generell del Læringsplakaten Kompetansemål i ulike fag Del 1 -­‐ TEORIDEL A. INNLEDNING 1.  Situasjonsbeskrivelse 2.  Utvikling og utprøving av opplegget 3.  Mål 4.  Lovverkk og læreplaner 5.  Skolering av lærere og helsepersonell 6.  Problems=llinger 7.  Forebyggende arbeid – noen perspek=ver Del 1 -­‐ TEORIDEL B. METODISK VEILEDNING TIL LEKSJONENE 1.  Oppbygging av leksjonene 2.  Generelt om leksjonene 3.  Samtalens betydning DEL II: LEKSJONER
1. Vi lærer om kroppen 2. Kroppen min og meg 3. Gode og vonde berøringer
4. SeAe egne grenser
5. Å si nei
6. Hemmeligheter
7. Vi bestemmer selv over kroppen vår
8. Å takle sinne 9. Når krangling går utover barn 10. Vold mot barn 11. På sengekanten 12. Tør ikke ta med noen hjem 13. Nakenbilder 14. ChaWng på neAet DEL II: LEKSJONER -­‐ ungdomstrinnet
1. Berøringer 8. Vold mot barn 2. Grenser
3. Nei 4. Hemmeligheter
5. Overgrep mot barn
6. Sinnemestring 7. Når voksne krangler
9. Kan ikke ta med venner hjem 10. Bilder på neAet 11. ChaWng på neAet 12. Trøbbel 13. Ungdomsvoldtekt – et skjult fenomen Del 3 -­‐ FORELDREMØTE EGET VEILEDNINGSHEFTE Oppbygging av leksjonene 1. 
2. 
3. 
4. 
INNLEDNING METODISK VEILEDNING ANALYSESPØRSMÅL AKTIVITET (egne elevark) –  tegne –  skrive –  fargelegge –  lese historier –  rollespill –  diskutere/samtale –  regler