Moralen - Integralt Forum

Moralsk bevissthet mellom
nærhet og distanse
Odd Inge Forsberg
[email protected]
© 2012
Vi lever i en teknologisk tidsalder…
…hvor moralsk bevissthet er viktigere
enn noensinne
Dilemma:
Moral og vitenskap er adskilte disipliner
Moralen
Naturvitenskapen
Viser hvordan verden bør være
Viser hvordan verden er
Det gode, rette og rettferdige
Det sanne, metodiske og empiriske
Relasjoner mellom mennesker
Relasjoner mellom objekter
Verdier og mening
Tall og teorier
Moral vs etikk
ETIKK
MORAL
•
•
•
•
Følelsen av rett og galt
Moralsk intuisjon og praksis
Handling og samvittighet
Bevissthet gjennom relasjoner,
empati og medfølelse
Moral: Intuisjon erfart innenifra
•
•
•
•
Begrunnelsen for rett og galt
Moralsk rasjonalitet
Handling og rettferdiggjøring
Bevissthet gjennom refleksjon,
argumentasjon og dialog
Etikk: Intuisjon analysert utenifra
Fire områder for moralsk refleksjon
MORALSKE SELV
MORALSKE HANDLINGER
INTUISJON & SAMVITTIGHET
ADFERD & HANDLINGSREGLER
MORALSKE KULTURER
RELASJONER & SOSIALE NORMER
MORALSKE SAMFUNNSSYSTEM
MAKT, LOV & POLITIKK
Selvets tre oppmerksomhetsfelt
Ego-selv
Selvbevissthet
Egenkjærlighet
Moralsk selv
Med-den-andre bevissthet
Nestekjærlighet
Økologisk selv
Jeg-i-verden bevissthet
Kjærlighet til verden
Tre aspekter ved
nestekjærligheten
Medansvar
Medfølelse
Rettferdighet
«Alt virkelig liv er møte»
- Martin Buber
Nestekjærlighetens motpoler
Feminine Compassion
Masculine Compassion
Medfølelsen
Rettferdigheten
Empati og forståelse
Omsorg og næring
Subjektiv livskvalitet
Det gode
Emosjonell nærhet
Kognitiv distanse
Mor - Helbrederen - Elskeren
Likhet og likeverd
Rettigheter og plikter
Objektive sosiale spilleregler
Det rette
Emosjonell distanse
Kognitiv nærhet
Far - Krigeren - Kongen
Medfølelsen
feminine compassion
«Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil
en dag rekke ut hånden til sin neste.» – Albert Schweitzer
Når vi møter
et annet menneske,
holder vi en bit av dette
menneskets liv
i våre hender
- Knud Løgstrup
Medfølelse i buddhistisk etikk
Medfølelsen er ikke en relasjon mellom
den som lider og den som helbreder.
Den er en relasjon mellom likeverdige.
Kun når vi gjenkjenner vårt eget mørke,
kan vi være tilstede i den andres mørke
Medfølelsen blir kun virkelig når vi
anerkjenner vår felles menneskelighet
- Pema Chöndrön
Nærhetsetikk og møtet
med den andres ansikt
Møtet med den andres ansikt vekker til
live vår
etiske bevissthet
Ansiktet eksponerer nakenheten,
sårbarheten og nøden som
gir meg et ansvar
Alle handlinger skal springe ut av et
autentisk, spontant og medfølende
sinnelag
Rettferdigheten
masculine compassion
Fred er ikke fravær av krig,
men tilstedeværelse av
rettferdighet
- Harrison Ford
Rettferdighet = likeverd i
rettigheter og plikter
Utvikling av unike potensialer
Anerkjennelse av ulikheter
Rettigheter for alle mennesker og dyr
Frihet til å tro, tale, handle…
Likhet for loven
Respekt for individets ukrenkelighet
Beskyttelse av forsvarsløse
Fordeling av knappe ressurser
Rettferdigheten er ikke gitt oss
Det noe som må
kjempes for daglig
fordi friheten er ikke endelig,
men en kontinuerlig utvikling
mot høyere og høyre nivå av
menneskelige, sosiale,
økonomiske, politiske og religiøse
relasjoner.
- A. Philip Randolph
Until he extends his
circle of compassion
to include all living beings,
man will not himself find
peace
- Albert Schweitzer
«Circle of compassion and justice»
Livs
sentrisk
Alt liv
Verdens Mennesker fra
sentrsk hele verden
Sosio Min sosiale
sentrisk
klasse
Etno Min familie/
nasjon
sentrisk
Ego
sentrisk
Meg
selv
«Circle of compassion
and justice»
gradvis oppløsning av «oss vs dem» kategorier
sivilisasjoner
religioner
etnisitet
nasjoner
politisk ståsted
seksuell orientering
kjønn
sosiale klasser
aldersgrupper
Medansvar
å ville handle på den andres vegne
Sann lykke er å forstå våre forpliktelser
overfor Gud og mennesket
- Seneca
Medansvarets subjektivitet
Spontan
emosjonell
impuls
Kognitiv
erkjennelse
av plikt
Medansvar forutsetter:
Situasjonsforståelse
Fri vilje
To typer pliktetikk:
Heteronom plikt
Normer fra ytre autoriteter
Autonom plikt
Normer fra indre autoritet
(tradisjonen, guddommelig)
(selvlovgivende)
Universell pliktetikk
ZOROASTRIAN
"Do not do unto others all that which is not well for thyself."
HINDUISME:
"Do naught to others which, if done to thee, would cause thee pain: this is the sum of duty."
BUDDHISME
"Treat not others in ways that you yourself would find hurtful."
CONFUCIANISME
“Never impose on others what you would not choose for yourself.”
ISLAM
"Not one of you truly believes until you wish for others what you wish for yourself."
KRISTENDOM
“Do to others as you want them to do to you”
HUMANISME
"Act only according to that moral rule that should become a universal law."
Gå en mil i den andres sko før du handler på hans vegne
Hvordan bør vi handle?
… fremme transformativ vekst for flest mulig (integralisme)
… spontant ut fra ren barmhjertighet (nærhetsetikk)
… enighet gjennom rasjonell dialog (kontraktsteori)
… maksimere lykke/nytte for flest mulig (utilitariseme)
… fra en regel du vil skal bli en universell lov (pliktetikk)
… ut fra fornuften i den dydige karakter (dydsetikk)
… ut i fra gode intensjoner (sinnelagsetikk)
… følge Guds Lover og forordninger (guddommelig befalingsteori)
… gjøre det du vil din neste skal gjøre mot deg (gyldne regel)
… øke sitt eget velvære (hedonisme)
… styrke sin sosiale maktposisjon (Machiavellianisme)
Fra det intelektuelle til det
intuitive
RESPONS
MØTET
Persepsjon
Moralsk mindfulness
Emosjoner
Åpent hjerte
Empatisk
kommunikasjon
Kognisjon
Åpen tanke
Moralsk
begrunnelse
Åpen vilje
Handling
Vilje
Autentisk selv
Moralsk intuisjon
Medansvar utvikler nestekjærlighetens gode vilje
Aksept
Tålmodighet
Selvoppofrelse
Forsiktighet
Måtehold
Toleranse
Fokus
Disiplin
Selvkontroll
Konsentrasjon
Styrke
Mot
Medfølelsen utvikler nestekjærlighetens
emosjonelle kvaliteter
Velvilje
Empati
Ydmykhet
Generøsitet
Storsinnethet
Anerkjennelse
Vennlighet
Fredfullhet
Tilgivelse
Respekt
Omsorg
Kamp for rettferdighet utvikler
nestekjærlighetens kognitive kvaliteter
Visdom
Fornuft
Innsikt
Kunnskap
Balanse
Dømmekraft
Troverdighet
Tydelighet
Integritet
Ærlighet
Øvelse 1: Et moralsk møte
1) Gå sammen i smågrupper på 3 og 3 – helst ukjente
2) Tenk på et møte med et annet menneske som vekket et
moralsk dilemma i deg (2 min stillhet)
3) Hver person snakker i 5 min om dette møtet
a. Hvilke indre tanke og følelsesprosesser pågikk?
b. Hva ble din respons?
4) De to andre personenene lytter (en av disse følger tiden)
5) Reflekter over det som ble sagt i gruppen (10 min)
Smågruppeøvelse 2:
Du lever i en teknologisk tidsalder…
Hva er dine moralske forpliktelser i forhold til verden?