Fotorett - Norsk Tannvern

Fotorett
– bestemmelser om
offentliggjøring av bilder
Norsk Tannvern får mange forespørsler om
«tannbilder» av alle slag. De fleste kommer fra
tannhelsepersonell som skal holde foredrag
og/eller produsere undervisningsmateriell.
Da er det gjerne spørsmål om kliniske bilder
av barn og voksne med friske tenner og med
dårlige tenner. Erosjoner er spesielt aktuelt
for tiden. De spør etter bilder av tannsett med
synlig resultat etter snusbruk og røyking, og
de ønsker bilder av pasienter med forskjellige
typer tannregulering. Bilder av pasienter
som har fått satt inn implantat og bilder
av tannskader er også etterspurt. Kort sagt
tannhelsepersonell, særlig tannpleiere, har en
lang ønskeliste over slike bilder.
Det foregår en diskusjon innad i Norsk
Tannvern om vi skal arbeide for å utvikle
et fotoarkiv som tannhelsetjenestens
medarbeidere skal få benytte seg av. Det
krever tid, midler og personell til utvikling
av et slikt arkiv. Bildene må blant annet være
faglig kvalitetssikret. Men uansett om Norsk
Tannvern bestiller og kjøper inn bilder for
videreformidling, eller om tannhelsepersonell
selv tar bilder til bruk i undervisningsøyemed,
må vi vite hva som gjelder av lover og regler.
Munnpleien har derfor bedt advokat og
spesialist på opphavsrett, Are Stenvik, om å gi
oss en innføring i «fotorett».
– Tidligere hadde vi en egen fotografilov,
men fra 1995 er bestemmelsene om bilder
tatt inn i lov om opphavsrett til åndsverk,
populært kalt åndsverkloven. Disse
bestemmelsene dreier seg om fotografens rett
og avbildedes rett, sier Stenvik. For det første
kan fotografier ikke kopieres eller publiseres
uten fotografens tillatelse. Såfremt han/hun
ikke har fraskrevet seg denne retten, gjelder
den som hovedregel i 15 år etter fotografens
død, men minst 50 år etter at bildet ble tatt.
For det andre skal fotografen navngis når et
bilde publiseres.
Når det gjelder personer som er avbildet,
er identifikasjon et viktig poeng. Hvis vi
i en muntlig presentasjon eller i skriftlig
materiell viser bilder av personer som kan
gjenkjennes, må det foreligge klart samtykke
fra den som er avbildet. – Og et slikt samtykke
bør være skriftlig, sier Stenvik og forteller
om en høyesterettsdom fra 1983 der en
reklamekonsulent fikk bot for å ha benyttet et
bilde uten samtykke fra personene. Han hadde
kontaktet en avis og fått tilsendt en bunke
fotografier med påsketurister på. Han valgte
et bilde som var ett av flere, tatt året før av en
frilansfotograf og brukt i en reportasje om
«påskefjell og feriegleder». Avisens arkivar sa
at det var i orden at han brukte bildet uten å
ha innhentet samtykke fra familien som var
avbildet. Dette viser at det er viktig å innhente
samtykke og at det fremgår tydelig hva bildet
skal brukes til. Hvis et bilde eksempelvis skal
brukes i en brosjyre, er det viktig å poengtere
at den eventuelt også skal legges ut på nettet.
– Er det noen regler for hva man bør ha
med i en samtykkeerklæring fra avbildede,
spør vi.
–Nei, det er ingen formkrav, men det er en
fordel at samtykket er skriftlig og at det tydelig
fremgår hva bildet skal benyttes til, svarer Are
Stenvik og lover å hjelpe Norsk Tannvern med
utformingen av et skjema som legges ut på
nettstedet til bruk for den som vil ta sine egne
bilder til bruk i folkehelsearbeidet.
Se www.tannvern.no
Tekst: Bente Stuveseth
Advokat Are Stenvik er
spesialist på opphavsrett.
Plakaten «Tanndannelse og tannfrembrudd i
overkjeven» er lagt ut for gratis nedlasting på
www.tannvern.no. Den kan lastes ned både
fra tema «Helsestasjon» og under materiell
«Gratis plakater for nedlasting».
Ønskes en bedre kvalitet, laminert i plast,
kan den fortsatt kjøpes i Norsk Tannverns
nettbutikk: nettbutikk.tannvern.no
Munnpleien nr 1/2014
21