En finsk visitt! - Krüger Kaldnes AS

K U N D E M A GA S I N
|
KRÜGER KALDNES
|
A P R I L 201 2
CO2
Krüger Kaldnes er etter
hvert blitt en markant aktør i den
norske VA-bransjen. Vi får stadig nye
utfordringer. Vi har derfor brukt mye tid i det
siste i arbeidet med å rekruttere nye ressurser til
de forskjellige avdelinger – noe som ikke er så enkelt i
dagens arbeidsmarked. Vi har til tross for dette likevel
ansatt nye, dyktige medarbeidere innen nesten alle
fagområder som salg, engineering, prosess, prosjekt og
elektro. I sistnevnte avdeling er bemanningen økt fra
tre til fem, slik at vi fremover kan satse sterkere innen
automasjonsoppgaver og på ”VA-operatør”. Det er ikke
uten et visst snev av stolthet at vi registrerer at vår
arbeidsplass synes attraktiv for habile jobbsøkere på jakt
etter en mer innholdsrik arbeidsdag.
En slik vekst er imidlertid en utfordring i seg selv – med
nye ansatte, i nye funksjoner. I den forbindelse har vi
frigjort deler av oppgavene til noen av våre mest erfarne
medarbeidere. Dette for å kvalitetssikre at det skjer
en videreføring av deres unike kompetanse internt i
bedriften.
Vi har også som målsetting å bli enda mer effektiv
– når vi er på jobb, oss i mellom. Samtidig som vi
alltid skal leverer et godt produkt eller en god løsning,
ønsker vi også å være mest mulig tidsbesparende i
forholdet til våre kunder. Dette medfører ønske om
mer effektiv kommunikasjon, både på tvers av de
forskjellige selskaper som vi samarbeider med, og
internt, mellom våre egne avdelingskontorer. For å
møte disse utfordringer, har vi implementert Microsoft
Lync i organisasjonen, slik at vi enkelt kan delta i
virtuelle møter med eller uten video, dele ”skrivebord”
og sende lynmeldinger mellom forskjellige avdelinger.
Mens eksterne deltakere kan delta i møter via en
webapplikasjon.
Som nevnt har vi nok å henge fingrene i. Tradisjonelt
sett har den største andel av vår omsetning vært
det kommunale markedet, men vi har tatt sats og
vunnet store kontrakter både innenfor akvakultur og
industri – noe som gjør at vår omsetning fremover
fordeles omtrent likt i fire andeler – det kommunale
markedet, service og drift, akvakultur og industri.
Prosjektgjennomføringen innen akvakultur og industri
gjøres i samarbeid med andre parter –
enten eksterne firma eller med våre
søsterselskaper i Veolia.
Geografisk sett sprer vi oss –
utover hovedkontoret i Sandefjord
er vi nå representert i Drammen,
Bergen og på industriparken på
Raufoss.
Det gjør at alltid noen av oss er
nærmere nye kunder. Også deg
– hvis du ønsker mer viten om
fremtidens, teknologiske VAløsninger.
Den finske
delegasjonen
sammen med Eirik
Olsen Skjerping fra
Krüger Kaldnes og
driftsoperatør og
omviser Thorbjørn
Hegstad fra
Bykle kommune
(nummer to og tre
fra venstre).
En finsk visitt!
Nye Hartevatn renseanlegg i Bykle kommune i Aust-Agder har vakt oppsikt - av
flere grunner. Kombinasjonen av det biologiske rensetrinnet Kaldnes™ MBBR og
sedimenteringstrinnet Actiflo® har vist seg å være en handekraftig duo. Samtidig har
kommunen satset på en utforming som skiller seg fra mer tradisjonelle
bygg som huser et renseanlegg.
Nylig var en finsk delegasjon på besøk til dette renseanlegget, lengst nord i Setesdal. Tett
ved turistdestinasjonen Hovden, kjent for sine mange gode skiløyper, både bortover og
nedover. Der ligger også mange hytter som nyter godt av et oppgradert VA-anlegg fra
kommunens side. Finnene kaller dette ”Ski Resort Waste Water Treatment Plant”.
– Det var et imponerende anlegg, mente Pauli Hyvarinen, den finske verten fra Aquaflow
som også er en del av Veolia Water Solutions & Technologies», på samme måte som
Krüger Kaldnes. Pauli hadde med seg gjester fra det finske vintersportstedet Ruka - langt
nord i Finland. Dagen før besøkte de Handeland RA i Sirdal, og begge de to anleggene
inneholdt nyttige tips de kunne ta med seg tilbake til det nordlige Lappland.
Litt spøkefullt ble professor
Hallvard Ødegaard omtalt som
St. Hallvard da han i Rådssalen
til Norges Naturvitenskaplige
Universitet ble slått til ridder av
Den kongelige Norske St. Olavs
orden.
Selve overrekkelsen ble utført av
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Selvsagt var også Krüger Kaldnes
til stede da opphavsmannen
til den patenterte MBBRteknologien fikk sin velfortjente
utmerkelse, som henger høyt.
På bildet Hallvard Ødegaard
flankert av Marius Hægh til
høyre og Eivind Lygren fra
Krüger Kaldnes.
En van(n)vittig ridder!
Yngve om RAS-løsninger
Tjøme kommune i rekordfart
Vibeke er tilbake på laget
Sune Hansen
teknisk sjef/CTO, Krüger Kaldnes
KONTAKT :
[email protected]
+47 9084 8020
NOAH vil ha mer plass til å lagre s4
s3
s3
s2
CO2
Yngve Ulgenes om Kaldnes™ RAS:
Har klokkertro
på resirkulering!
På 1980 og 90-tallet talte han
for døve ører når emnet var
resirkulering som en fremtidsrettet
teknologi for oppdrettsnæringen.
I dag er situasjonen en helt annen
Og Yngve Ulgenes, som fra mai er
tilknyttet Krüger Kaldnes, forventer
en spennende fremtid
for Kaldnes™ RAS.
SINTEF i Trondheim har i over 20
år vært arbeidsplassen til Yngve
Ulgenes. Dit kom han etter endt
utdannelse innen ernæringsbiologi
ved Universitet i Bergen, tre år
ved Havforskningsinstituttet –
og et fem år langt opphold på
Fosenhalvøya - nærmere bestemt
i Bjugn kommune. Der var han
leder for etablering og senere
drift av et settefiskanlegg for
produksjon av laksesmolt. Senere,
ved SINTEF i Trondheim, har
arbeidsoppgavene vært flere,
med fokus på vannbehandling i
vid forstand. Det være seg innen
industri, kommunal sektor, men
mest av alt – fiskeoppdrett. Det er
derfor en virkelig ressursperson som
nå kan tilføre Krüger Kaldnes mer
kompetanse innen akvakultur – når
det trengs. Yngve er ikke et øyeblikk
i tvil om at den sterke skepsisen
til resirkulering man opplevde på
90-tallet, som nå er blitt snudd til
entusiasme, har flere årsaker. Men
først et tilbakeblikk på utviklingen:
- Siden man i Norge har tilgang
på store mengder ferskvann, har
settefiskanlegg for laks og ørret i
hovedsak blitt bygget som såkalte
gjennomstrømmingsanlegg. Det
vil si anlegg der vannet brukes
bare én gang. I et slikt anlegg tas
vannet direkte fra naturen, det
behandles i svært begrenset grad
og har en maksimal oppholdstid
på anslagsvis en time i anlegget.
Siden vann i naturen kan variere til
dels mye i kvalitet, gir dette små
muligheter til å oppnå stabilitet.
Varierende vannmiljø virker
negativt på fiskens (yngelens) evne
side 2
til å vokse. Det særegne med et
resirkuleringsanlegg er at man via
en omfattende vannbehandling
tar kontroll med vannkvaliteten
i systemet. Konstruksjon og drift
av resirkuleringsanlegg tilstreber
hele tiden å oppnå en god og
stabil vannkvalitet for dermed å
produsere en robust kvalitetssmolt
for utsetting i sjø. De samme gode
intensjoner lå også bak byggingen
av de første resirkuleringsanleggene
i Norge for snart 30 år siden. Den
gangen ble slike anlegg bygget
for å kunne varme opp vann og
dermed produsere sjøklar smolt
på ett år. Men når det kom til
utførelse ble resultatet ofte
skuffende: Noen oppdrettere
forsøkte etter beste evne å lage
sine egne løsninger. Andre lyttet
til råd som ikke alltid var like gode.
Resirkuleringsanleggene som
ble bygget på den tiden var i stor
grad uegnet til sitt formål. Da
varmepumper ble vanlig i bruk,
KONTAKT :
[email protected]
+47 9242 2713
overtok disse for resirkulering i
settefiskanleggene, forteller Yngve
Ulgenes.
På den tiden hadde Norge, i
forhold til størrelsen på akvakulturnæringen, mye ferskvann å ta av.
Land som Danmark, England og
Holland var ikke like heldig stilt
på dette området. Så der fortsatte
utviklingen av bedre teknologi for
resirkulering. Settefisknæringen
i Norge har stort sett vært
preget av et fravær av interesse
for bruk av nye metoder som
resirkuleringsteknologi til langt inn i
2000-tallet. Men da snudde det.
Viktig eksport
Akvakultur er i dag en av Norges
største eksportnæringer med en
formidabel vekst fra rundt 100.000
tonn i 1990 til 10 ganger så mye
i år 2011, og næringen vokser
videre. Med gjeldende prognoser
vil imidlertid tilgang på ferskvann
til settefiskproduksjon være
begrensende i årene som kommer.
Dette var også konklusjonen i
2006-rapporten «Vannressurser i
Norge til settefiskproduksjon» som
flere inkludert Yngve Ulgenes var
med på å utarbeide.
- Marine arter som kveite, piggvar
og torsk vokser også i starten
i anlegg på land, men de lever
utelukkende i sjøvann – og det
har vi stor tilgang til å hente opp.
Men produksjonen av blant annet
laksesmolt krever etter hvert så
mye ferskvann at vi må tenke
annerledes – enten vi vil eller ikke.
Vi må begrense vannforbruket per
smolt som produseres. Dessuten
gir resirkulering så mange
andre fordeler i tillegg – at dette
regnestykket bør være forholdsvis
enkelt. Ifølge en av de aller største
aktørene i markedet blir selve
sluttproduktet, det vil si smolt, også
av en svært god kvalitet når den
produseres i resirkuleringsanlegg,
hevder Yngve Ulgenes.
Forutsigbar produksjon og god
kvalitet med resirkulering er i dag
mulig med den forbedringen av
teknologi som har funnet sted i
Norge.
- De første anleggene var som
nevnt lite effektive. Mye av årsaken
var blant annet opphoping av
ekskrementer fra voksende fisk
og annet uønsket avfall som f.eks.
støv fra fór. Denne opphopingen
forårsaket «clogging», at de statiske
biofiltrene grodde til. I verste fall
kunne det dannes giftig materie
som tok livet av yngel. Men så
kom professor Hallvard Ødegaard
på banen med sitt biologiske
«moving bed»-konsept som nå
ligger i bunnen for Kaldnes™ RAS.
En bevegelig biomasse alltid i
sirkulasjon, noe som forhindrer
anrikning av uønsket materiale.
Løsningen gir gjenbruk av
prosessvannet i settefiskanlegget
med en utvidet oppholdstid
på hele 3-5 dager, og en stabil
produksjonstemperatur oppnås
med minimal tilførsel av energi.
- Det var en genial ide som
Krüger Kaldnes har foredlet til en
velfungerende verdenseksportert
teknologi. Kopister er en
anerkjennelse man bare skal ta til
seg. For Krüger Kaldnes har noe
mer, nemlig kunnskap bygget
på lang erfaring. Selskapet er for
meg en meget seriøs aktør med
veldokumenterte resultater, hevder
Yngve Ulgenes, som ser flere mulige
utfordringer knyttet til økt aktivitet
i oppdrettsnæringen.
- Hittil har vektgrensen for
laksesmolt, som skal settes ut i
havet, vært 250 gram. Deretter
følger 24 måneders voksetid i sjøen
til ferdig slaktevekt på 5-6 kilo. Med
tanke på trusler som eksempelvis
lakselus, er det en fordel om
oppholdet i åpne notsystemer
(merder) i sjøen gjøres kortere
– og med lengre oppholdstid i
det landbaserte anlegget. Derfor
vil man øke vektgrensen for
smolt til én kilo – altså la fisken
vokse lenger i et skjermet miljø.
Samtidig med vekst i antallet fisk,
vil dette medføre mer avfall fra
prosessvannet. Dette slammet
må behandles og disponeres på
en effektiv måte. Også i denne
sammenheng har Krüger Kaldnes
gode løsninger. Som en del av
Veolia har selskapet også tilgang
til et imponerende omfang av
fremtidsrettede løsninger, mener
Yngve Ulgenes.
Tilbake på
gamle trakter!
Egentlig
var tanken
en enklere
løsning, men
kombinasjonen
Kaldnes™ MBBR
og Actiflo® ble
for fristende –
og nå fremstår
Bekkevika
renseanlegg i
en ny og mer
effektiv drakt.
Og Tjøme
kommune
trives med rollen som en
miljøbevisst spydspiss.
Fire og et halvt år etter at hun forlot Anox
Kaldnes, er Vibeke Rasmussen igjen blitt
en viktig del av det som nå er blitt Krüger
Kaldnes. Og hun er spesielt opptatt av
nyutvikling.
En storfornøyd
rekordholder!
En fornøyd trio samlet på Bekkevika RA på Tjøme, fra venstre
driftsoperatør Henning Ottersen, leder av kommunens utviklingsavdeling,
Roger Leegaard og avdelingsleder Ulf Carlsen.
- Dette er den første uken vi kjører alt selv: Drift,
prøvetaking med mer. Og vi er svært fornøyd
med resultatet så langt, sier Roger Leegaard.
Lederen av utviklingsavdelingen i Tjøme
kommune i Vestfold lener seg godt tilbake
i stolen – tydelig bekvem med så vel
ombygningens innhold som at den strenge
fremdriftsplanen ble holdt. På rekordtid har
Bekkevika renseanlegg fått en sårt tiltrengt
kapasitetsøkning fra 6.600 til 9.900 pe med
muligheter til ytterligere økning – til 12.500
pe. Øykommunen sør for Tønsberg har de siste
årene blitt enda mer populær for folk, spesielt
fra det sentrale østlandsområdet, som ønsker
en moderne fritidsbolig. Det finnes allerede
2.700 slike hytter, de fleste satt opp for rundt 50
år siden. Disse utgjør mer enn det dobbelte av
fastboende husstander.
- I de eldste hyttene var det på den tiden vanlig
å bære vann inn og avløpet ut. Med dagens
krav til komfort fikk vi et stadig større press på å
bedre VA-tilbudet. Planlagte næringsaktiviteter
innen reiselivssektoren samt vanlig bebyggelse
økte også behovet på dette området, forteller
Leegaard.
Fra båtbygging
- Valg av prosess og leverandør skjedde etter en
anbudskonkurranse - etter gjeldende retningslinjer.
Men jeg hadde hele tiden en god magefølelse når
det gjaldt det som til slutt ble løsningen, forteller
Roger Leegaard som i sin tid var teknisk sjef i Lardal
kommune. Nåværende stortingspresident Dag Terje
Andersen var ordfører. Og det var her den aller første
installasjonen av det som nå er Kaldnes™ MBBR ble
gjort – på 1990-tallet. Dette anlegget er fortsatt i
drift.
- Leverandøren til Lardal, Kaldnes Miljøteknologi,
hadde vokst ut av skipsverftet Kaldnes i Tønsberg.
Det er egentlig artig å tenke tilbake på utførelsen.
Tanker var nedsenket, leidere i stål. Jo, det var ikke
vanskelig å se at det lå produksjon av båter i bunnen.
Den gang hadde vi for øvrig et utmerket samarbeid,
som nå. Seks måneder hadde vi til rådighet for å
omgjøre Bekkevika, for vi ville ha det nye anlegget
ferdig til St. Hans, før sommerturistene virkelig
gjorde sitt inntog. Det var en utfordring. Vi la nesten
et utilbørlig trykk på våre leverandører, ikke minst
Krüger Kaldnes. Men der tok man ansvar. Sjelden har
jeg møtt så løsningsorientert og kreativ gjeng som
også styrte de andre på en forbilledlig måte. Det var
til tider lange dager. Men arbeidsgjengen, de stod på.
Vi ble rett og slett imponert
Krüger Kaldnes har også levert drifts- og
styringssystemet til Bekkevika, i tett samarbeid med
svenske VA- Ingenjörerna. Roger Leegaard humrer
når han tenker tilbake.
- Litt skeptiske var vi til «VA-Operator». Det var jo
ikke norsk. Men frykten viste seg helt ubegrunnet.
Den korte veien mellom de to Veolia-eide
selskapene var en tidseffektiv løsning. Det samme
driftssystemet overvåker også 20 av kommunens
pumpestasjoner. De 10 neste er lagt inn i dette
årets budsjett. For også her har vi et produkt som
har svart til forventningene, avslutter
Roger Leegaard.
CO2
Den nye hovedplanen for kommunen,
utarbeidet i 2005, hadde som målsetting å
imøtekomme ønsket fra hyttefolket om å
kunne oppgradere vann og avløp. Av hensyn
til rensekrav skulle utbedringen av Bekkevika
i utgangspunktet begrenses til en enklere
løsning under 10.000 pe. Men da en arealgjerrig
kombinasjon av biologisk rensing etterfulgt av
kjemisk felling med lamellsedimentering dukket
opp, forandret administrasjonen sitt ståsted,
etterfulgt av politikerne.
- Tjøme ligger sentralt med nesa langt ut i
Skagerrak. Ingen andre kommuner i vårt fylke
har et fullskala-anlegg med direkte utslipp til sjø.
Statlige myndigheter pustet oss dessuten i nakken
med sine krav. Når dette andre alternativet kom på
banen, ble det ganske snart klart et det var en positiv
vilje til dette – også for å være miljøbevisst. Jeg er
derfor stolt over at beslutningen ble forandret – og
at vi til slutt valgte en løsning med Kaldnes™ MBBR
og Actiflo® – installert av Krüger Kaldnes.
Vibeke Rasmussen er utdannet
sivilingeniør fra NTNU og har de siste
17 årene jobbet med rensing av vann og
avløpsvann, både i Norge og utlandet.
Vibeke har også en MBA fra England og
kommer til Krüger Kaldnes fra stillingen
som daglig leder i BioTek. Hun har
allerede funnet seg godt til rette på
kontoret i Sandefjord. Vibeke har gode
VA-kunnskaper på flere felt, også innen
biogass. Det er et område med et stort
vekstpotensial. Men det er ikke akkurat en
slik spennende utfordring som nå ligger
på bordet. Rensing av ulike væsker til
ulike formål er det mest omfattende i det
daglige virket til Krüger Kaldnes. Men også
vannbehandling er et kompetanseområde.
Under Veolia-paraplyen er det et mye
tilgjengelig teknologi. Og nå ønsker
en potensiell kunde et tilbud på et
spesialtilpasset, kontainerbasert anlegg
for nettopp vannbehandling.
- Her var det bare å brette opp ermene og
gyve løs. Det er mer som fascinerer meg
med Krüger Kaldnes. Selskapet har hatt
en enorm utvikling de siste årene spesielt,
og du vet ikke hva neste dag bringer. Man
får tilgang til bredde i kompetanse med
muligheter for samspill og kreativitet når
gode løsninger
skal utformes.
Du får med
andre ord
tilgang til en
unik ressurs
som sikrer
at bedriften
KONTAKT :
leverer gode
[email protected]
løsninger,
+47 9750 9716
samtidig som
det gir deg som en del av dette en like unik
mulighet til å utvikle egenkompetanse. VA
er et spennende og fremtidsrettet område.
Vi jobber med verdens viktigste ressurs –
VANN. Utfordringene står i kø, ikke bare
nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg
trives med å være en del av dette, sier
Vibeke som er en del av ledergruppen i
Krüger Kaldnes, med tittelen salgssjef.
Selve grunnpilaren i virksomheten til
Krüger Kaldnes er jo MBBR-prosessen,
utviklet fra barnsben av i forskningsmiljøet
ved det som nå heter NTNU. Vibeke
kjenner godt til historikken til dette
industrieventyret – og er selv glødende
opptatt av så vel utvikling av ny teknologi
– som betydningen av dette.
- I Norge finnes både midler, og ikke
minst muligheter, gjerne i samarbeid
med kunder. Sammen med det allerede
teknologiske mangfoldet under Veoliaparaplyen, kribler det litt i magen med
tanke på hva vi kan få til, konstaterer en
opprømt Vibeke Rasmussen.
KONTAKT :
[email protected]
+47 9004 1999
Roger Leegaard kan bare konstatere at en streng
fremdriftsplan er holdt - og anlegget er i drift.
side 3
Returadresse:
Krüger Kaldnes AS
Hegnasletta 11 | 3217 Sandefjord
KONTAKT :
[email protected]
+47 4147 4032
Optimal behandling av
overskuddsvann
I trappa til ”tårnet” som huser deler av Metclean-anlegget,
fra venstre Iver Bakkeli fra Krüger Kaldnes, leder for rentvann,
NOAH, Michael André Gerhardsen, Anders Løfqvist fra
Krüger Kaldnes og Terje Kirkeng, miljøsjef, NOAH.
NOAH på Langøya utenfor Holmestrand driver
med mottak samt effektiv og miljøforsvarlig
behandling av alle aktuelle typer uorganisk farlig
avfall. Beliggenheten i Oslofjorden medfører
strenge begrensninger i utslipp til sjø. Derfor
utprøves nå en ny renseteknologi - i samarbeid
med Krüger Kaldnes – for å optimalisere
behandlingen av overskuddsvann.
Fra luften er det ikke vanskelig å få øye på
to tilsynelatende store hull som inntil videre
særpreger landskapet på Langøya utenfor
Holmestrand. Det er etterlevninger etter mer
enn 100 års uttak av kalkstein til bruk ved
sementproduksjon på Slemmestad – i regi av
Norcem. I dag har imidlertid hulrommene en
helt annen funksjon. Farlig avfall blir nemlig
deponert her. Stabilisert materiale, et resultat
av en kjemisk prosess, forsegles i et lag med
gips. Total lagringskapasitet er tilnærmet 15
millioner kubikkmeter, eller 15.000.000.000
melkekartonger.
Det var for å sikre Norge en forsvarlig
behandlingsløsning for farlig avfall (den gang
benevnt spesialavfall) at myndighetene, i
samarbeid med ni større industriforetak,
opprettet selskapet Norsk Avfallshandtering
AS i 1991. Selskapet er senere overtatt og heleid
av ikke ukjente Bjørn Rune Gjelsten. Geskjeften
er den samme, navnet er endret til NOAH – og
tilholdsstedet er nettopp Langøya. Deler av øya
er nå fredet på grunn av den spesielle bergarten.
Om sommeren er dessuten stedet i bruk som
badeplass. Dermed følges det som skjer av
industriaktivitet med argusøyne – spesielt
av miljøvernmyndighetene. Men NOAH er
helt i toppen av et omdømmebarometer
som rangerer fylkets bedrifter. NOAH er med
andre ord sitt ansvar bevisst. Nå utprøves
nye muligheter for å kunne lagre enda mer
ufarliggjort avfall i det sydlige bruddet.
- Et eget renseanlegg håndterer avløp
fra selve prosessen og vann fra mottatt
avfall. I tillegg må vi ta hånd om vann fra
vanlig nedbør. Det siste blir det ganske
mye av. Dette overskuddsvannet samles
og føres til sydbruddet. Klif (Klima og
Forurensingsdirektoratet) følger opp med stadig
strengere krav i forhold til behandling/innhold
av tungmetaller i utslipp av overskuddsvann
fra norsk industri. Vårt ønske er imidlertid
å bli kvitt lagret avløpsvann – til nå hele
700.000 kubikkmeter. Men for å kunne
pumpe dette ut i sjøen trenger vi hjelp av
avansert renseteknologi. Dette for å kunne
håndtere problematikken rundt fjerning
av tungmetallene i det vi ønsker å bli kvitt,
forteller Michael André Gerhardsen. Han er
ansvarlig for rentvannshåndteringen i selskapet.
Nyttig nettverk!
NOAH og Krüger Kaldnes er begge medlemmer
i «Vannklyngen» i Vestfold. Det er en
interesseorganisasjon for lokale bedrifter
med fokus på vann. Det var i disse omgivelser
at den patenterte teknologien Metclean™
til Veolia Water Solutions & Technologies og
Krüger Kaldnes fikk vekstmuligheter som
et alternativ. At absorpsjonsprosesser som
denne fungerer bra for å fjerne tungmetaller
har vært kjent en stund: Forurenset vann fra
forbehandling pumpes inn i bunnen av en tank
– og tungmetallene fester seg til overflaten
på sandkorn. De anrikete kornene blir tyngre,
synker – og sand skiftes ut med en frekvens på
maksimalt fem prosent av det totale innholdet
i uken. Det rensede vannet forlater tanken i
toppen.
- Vi har gjort forsøk med ulik mineraltilsetting
til det forurensede vannet – med forventede
JHR Produksjon - april 2012
Veolias Metclean-teknologi utprøvd hos NOAH:
CO2
resultater. Med rett tilførsel er renseeffekten
svært god. Nåværende anlegg er mobilt for
testing - og ettertraktet. Vi er derfor fornøyde
med at vi fikk anledning til å utvide testperioden.
På bakgrunn av erfaringene så langt er det
ikke utenkelig at det kan bli installert en mer
permanent løsning, mener Gerhardsen.
Den største konkurrenten til NOAH holder til i
Tyskland. Kundene kommer fra store deler av
Norden, og flere er søppelforbrenningsanlegg:
- Såkalt flyveaske fra forbrenningsmottak er
en vesentlig del av avfallet vi tar hånd om,
forteller Terje Kirkeng, miljøsjef hos NOAH. De
første årene var det ikke fritt for at det var en
smule skepsis til etableringen på Langøya, blant
miljøvernorganisasjonene spesielt. Men i dag er
tonen en helt annen.
- Bellona har helt skiftet ståsted. Faktisk
verdsettes nå både arbeidet vi gjør og måten det
gjøres på, hevder Kirkeng.
NOAH er imidlertid ikke lokalisert til Langøya for
alltid. Når begge hulrommene er fylt, må man
flytte til et nytt sted med egnede behandlingsog deponeringsmuligheter. Med dagens
produksjonstempo vil det skje om 10-15 år.
Anders Löfqvist fra Krüger Kaldnes t.v. og Michael
André Gerhardsen fra NOAH, kan bare konstatere at
doseringsforsøkene er som forventet –
og som man har håpet på.
Hegnasletta 11 NO-3217 Sandefjord, Norway
Sentralbord: +47 91 60 80 00 | Fax + 47 33 48 50 01
e-post: [email protected] * www.krugerkaldnes.no
Utgiver: Krüger Kaldnes
Redaksjonskomité: Jan Henrik Knudsen,
Flemming G. Wessman, Kathrine Dursett,
Oddvar Kristoffersen, Vibeke Rasmussen
side 4