Gjerstad Senterparti

Gjerstad – ei bygd å trivast i
Gjerstad skal vere ei god bygd å bu i, der folk tar vare på kvarande og
miljøet rundt oss.
l Kulturlivet i kommunen skal vere aktivt og variert. Det skal engasjere
folk i alle aldrar.
l Det er viktig å stimulere til aktivitet i heile kommunen.
l Kultur og fritidsaktivitetar gir folk gode og meiningsfylte liv.
l Gode kulturaktivitetar gir aktive og engasjerte innbyggarar, og førebygger rusproblem og kriminalitet.
l Ny idrettshall på Sunde vil gi anledning til nye aktivitetar.
l Kjørka er viktig for folk, både ved dei store anledningane i livet, og
gjennom heile året. I samarbeid med menighetsråd/fellesråd skapast
det ei god og open kjørke som alle ønsker å bruke.
Listekandidatane på Sp-lista i Gjerstad for valget 2007
l
Senterpartiets ideologi bygger på ideene om:
ansvar, fellesskap og forvaltning.
Senterpartiet vil at Norge skal bygge framtida på den kristne og
humanistiske kulturarven. Partiets menneskesyn har sitt utspring
i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med
dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for
menneskeverdet er overordnet alle andre verdier. Senterpartiet ser
hjem og familie som en grunnleggende sosial enhet og vil sikre
ekteskapets stilling i samfunnet.
2. Kjell Trygve Grunnsvoll
3. Elisabeth Gryting
4. Kåre Dalane
5. Hans Martin Ulltveit
6. Mona Hoel
7. Marte
Østerholt Dalane
8. Hans Lunden
9. Tone Vestøl Bråten
10. Sissel Kveim Grønås
44 år, Eikeland
Ordfører/selvstendig
næringsdrivende,
opptatt av oppvekstvilkår
og næringsutvikling.
18 år, Gryting
Student med interesse for
oppvekstvilkår, ungdomsarbeid og kultur.
52 år, Ulltveit
Tømmermåler som er
interessert i næringsutvikling
og bygdeutvikling.
20 år, Løite
Student som er opptatt av
miljøvern, rettferdig
fordeling og tilbud for
ungdom i bygda.
36 år, Kamperhaug
Kontorsjef ved Buf-etat ,
er opptatt av skole, et godt
oppvekstmiljø med gode
fritidstilbud og idrettshall på Sunde.
31 år, Grunnsvoll
Daglig leder, ønsker å arbeide med samferdsel og næringspolitikk.
56 år, Løite
Ingeniør med interesse for kultur, miljø og kjørke.
45 år, Kveim
Pedagog med interesse
for kultur/idrett,
oppvekstvilkår, boforhold
og tilrettelegging for
funksjonshemmede.
48 år, Kveim (der kongen
helst vil bu) .
Student/snekker som
ønsker å arbeide med bioenergi, bærekraftig
utvikling og politikk lokalt,
sentralt og internasjonalt.
11. Knut Erik Ulltveit
12. Marianne Lunden
13. John Dalane
14. Anne Lise Heiberg
15. Anders Johannesen Eskeland
16. Hanne Lille-Østerholt
29 år, Trydal
Agronom/selvstendig næringsdrivende med interesse for næringsut
vikling, vedlikehold av
kommunale bygg og som ønsker at kulturlandskapet skal bevares.
46 år , Haugbakken Fiane
Bussjåfør som er opptatt av at Gjerstad skal være en god plass å bo, med trygge skoleveier.
66 år, Eskeland
Skogsarbeidar, skogen
og hesten er hans liv!
17. Marit Klodvik
Pedersen
45 år, Brokeland
Renholder/skadebegrenser, opptatt av å opprettholde kulturlandskapet i bygda,
interessert i kultur.
Gjerstad
Senterparti
36 år, Kveim
Næringsdrivende med engasjement for barn og
unges utviklings- og
oppvekstvilkår, både på
skole og i fritid!
Program 2007-2011
24 år, Eikvadsbråten
Anleggsmaskinfører, er
opptatt av kulturlandskapspleie med beitedyr,
gode oppvekstvilkår, alternative fritidstilbud og
næringsutvikling.
47år, Vevstad Hjelpepleiar med interesse for forebyggende arbeid for ungdom og friluftsliv.
36 år, Sunde
Butikk/lager-medarbeider,
med interesse for barn og
unge, kultur.
www.birkeland-trykkeri.no
Gjerstad Senteparti vil:
l Auke den kulturelle
aktiviteten i kommunen ved å styrke
samarbeidet med
lag og foreningar
l Styrke biblioteka så
dei i tillegg til bøker
kan gi ulike medieog datatilbud
l Auke den fysiske
aktiviteten i eit tett
samarbeid med lag
og foreningar
l Arbeide for å vedlikeholde og bygge
ut turstiane i kommunen
l Ta vare på dei store
urørte områda i
øvre bygda til bruk
for folk flest
l Betre dei økonomiske rammene for Eikelands Verk er et viktig område ved Gjerstadvasskultur i kommunen
draget.
l Det må sikrast godt
vedlikehold av
Gjerstad kjørke og området rundt
l Støtte grendehus, lag og foreningar rundt i bygda
l Støtte opp om kulturlandskapstiltak
l Arbeide for at Gjerstad prestegård og området rundt blir tatt vare på
ved fortsatt drift og busetting
1. Odvar V. Eikeland
“Miljø og mennesker i sentrum”
Program 2007 – 2011
Gjerstad kommune – til teneste for innbyggarane
Senterpartiets kommunestyregruppe har den siste perioden arbeidd for
å betre økonomien i kommunen. Dette er vi i ferd med å lykkast med.
Dette skyldast både at det er gjort ein god jobb lokalt, og at Senterpartiet
har kome med i ei regjering som har betra kommuneøkonomien.
l Gjerstad kommune skal gi folk gode tenester og service. Det er viktig
med ei effektiv drift, og god kontakt med brukarane.
l
Gjerstad Senterparti vil:
l Gjerstad skal fortsatt vere ein eigen kommune
l Arbeide for at Gjerstad fortsatt skal ha ein sunn kommuneøkonomi
l Vidareutvikle tenester og servicen i kommunen
l Prisane på tekniske tenester skal ikkje auke meir enn normal prisstiging
i perioden
l Fortsette å bruke overordna planarbeid for å drive langsiktig styring og
utvikling av bygda
Gjerstad - ei bygd å arbeide i
Gjerstad – ei bygd å vekse opp i
l
l
Gjerstad Senterparti vil:
l Arbeide for nye arbeidsplassar med krav til høg kompetanse
l Arbeide for å kunne tilby arbeid til ungdom som ønsker å flytte tilbake til
Gjerstad etter endt utdanning
l At alle tilsette i kommunen skal ha tilbud om minst 50% stilling, slik at
dei kan opparbeide seg pensjonspoeng
Gjerstad Senterparti vil:
l Barnehage, skule og SFO skal ha tilstrekkelege ressursar til å utvikle seg
og gi gode tilbud til alle
l Fritidsaktivitetar for barn og unge må prioriterast høgt
l Støtte opp om initiativ til nye aktivitetar som kan utfylle dei vi har i dag
Vi er opptatt av at bygda skal ha eit variert og godt tilbud av arbeidsplassar både innanfor tradisjonelle primærnæringar, industri, service og det
offentlege.
l Gjerstad kommune skal vere ein god arbeidsgjevar for dei tilsette.
Barnehage, skule og SFO skal i samarbeid med føresette og elevar utvikle
eit godt fagleg og sosialt tilbod.
l Det er viktig med gode fritidstilbud for ungdom. Idrettshall på Sunde er
eit slikt tiltak.
Gjerstad – ei bygd å bu i
Alle som bur i Gjerstad skal vere trygge. For å få til dette må ein ha gode
tilbud til folk i alle aldrar.
l Det må vere gode butilbud i alle delar av bygda.
l
Gjerstad Senterparti vil:
l At folk skal kunne bu der dei ønsker
l Vi vil arbeide for at det blir gjort klart eit nytt tomtefelt i øvre Gjerstad
l Det skal vere maulig med spreidd bustadbygging, både enkelthus og
husklynger
Det leggast til rette for vidare utvikling på Brokelandsheia.
Gjerstad – ei bygd å skape noko i
Vi ønsker å støtte opp om næring som har si rot i den natur, kultur og
tradisjon som bygda har
l For å kunne ta imot nye etablerarar må det heile tida vere gode og
varierte næringstomter tilgjengeleg. Brokelandsheia er det viktigaste
området, men ein må òg vere opne for etableringar andre stader i kommunen.
l For å gjøre Gjerstad endå meir attraktiv er det viktig å få eit godt utbygd
nett for breiband og mobiltelefon.
l
Dyr på beite er viktige for kulturlandskapet i bygda.
Gjerstad Senterparti vil:
l Gjerstad skal vere ein kommune der folk ønsker å bu og drive næringsvirksomhet
l Alle i Gjerstad som ønsker det, skal ha tilkobling til fiberkabel innan
utgangen av valgperioden
l Kommunen må ta vel imot og hjelpe til rette dei som er interesserte i å
etablere bedrifter i kommunen, stor eller liten
l Arbeide for fortsatt utvikling av Brokelandsheia som eit regionalt vekstsenter innan næring og service
l Sørge for rask behandling av søknader om etablering og tomtekjøp
l Gi råd og hjelp til eksisterande og ny næringsvirksomhet
l Arbeide for at SørVest-banen med knutepunkt på Brokelandsheia blir
gjennomført
Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår i Gjerstad.
Gjerstad – ei bygd å bli gamal i
Vi vil legge til rette for at eldre og pleietrengande kan bu heime lengst
maulig. Derfor vil vi arbeide for auka kapasitet og kompetanse i
heimetenesta.
l Det er eit mål at flest maulig skal klare seg sjølv. Det er viktig at NAVkontoret (trygd, arbeid og sosialetat) prioriterer langsiktige tiltak og
rådgiving.
l
Gjerstad Senterparti vil:
l Gi gode og tilpassa tilbud til eldre og funksjonshemma
l Arbeide for auka kapasitet og kompetanse i heimetenesta