2015-01-08 Endelig innkalling budsjettmøte PSU

Ψ
PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen
Innkalling PSU-møte
08.01.2014
Endelig innkalling PSUs budsjettmøte 2015
Tid:
Sted:
Torsdag 8.januar kl.16.15
Klasserom vektertorget, 2.etg.
Representantene i PSU er valgt for våren 2015. Nytt valg finner sted ved allmøte i mai. Innkallingen
til allmøtet sendes ut senest én måned før møtet. Alle semesterregistrerte studenter ved Det
psykologiske fakultet har møterett, talerett og forslagsrett. For andre må lignende rettigheter
innvilges av representantene i PSU.
Endelig innkalling skal normalt sendes ut senest én uke før møtet finner sted. Ved spørsmål, ta
kontakt med PSU-leder på [email protected]
Forfall til møtet meldes til PSU-leder på [email protected] Representanter i PSU har møteplikt.
PSU-møtene skal til en hver tid følge gjeldende Statutter for PSU.
Orienteringssak – kun mulig å stille spørsmål.
Diskusjonssak – mulig å stille spørsmål og diskutere.
Vedtakssak – mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak.
Psykologisk studentutvalg
www.psu.no / [email protected]
Side 1 av 4
Ψ
PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen
Innkalling PSU-møte
08.01.2014
Forslag til dagsorden
Sak 80/15
Setteordstyrer med tale- og forslagsrett
Vedtakssak
Sak 81/15
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt
Vedtakssak
Sak 82/14
Budsjettet 2015
Vedtakssak
Sak 83/15
Eventuelt
Vedtakssak, diskusjonssak eller orienteringssak
Sak 84/15
Møtekritikk
Diskusjonssak
Med vennlig hilsen
Marius Hafstad
PSU-leder, våren 2015.
Psykologisk studentutvalg
www.psu.no / [email protected]
Side 2 av 4
Ψ
PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen
Innkalling PSU-møte
08.01.2014
Forslag til dagsorden
Sak 80/15
Setteordstyrer med tale- og forslagsrett
Vedtakssak innsendt av PSU-leder Marius Hafstad
Vedlegg: ingen
Innledning:
Det har tidligere vært enighet om at det er en fordel å ha en ekstern ordstyrer på enkelte av PSUmøtene. Dette møtet er et slikt møte. Vi kan derfor vedta en setteordstyrer (midlertidig ordstyrer for
ett møte). Personen bør ha tale- og forslagsrett for å kunne fungere i rollen sin.
Vi mangler foreløpig ordstyrer, men jobber med å finne det blant flere mulige kandidater. Hvem det
er vil derfor ikke være tilgjengelig før møtet.
Forslag til vedtak:
N velges som setteordstyrer for dette møtet. Personen får tale- og forslagsrett.
Sak 81/15
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.
Vedtakssak innsendt av PSU-leder Marius Hafstad
Vedlegg: ingen
Forslag til vedtak:
PSU godkjenner innkalling og dagsorden.
Sak 82/15
Budsjettet 2015
Vedtakssak
Vedlegg:
- Budsjettkomiteens innstilling
- Vedlegg til budsjettkomiteens innstilling
Innledning:
Representantene kan komme med endringsforslag til budsjettet.
Alle endringsforslag må skape balanse i budsjettet. Man kan justere en eller flere poster og fordele
dette på den eller de postene man måtte ønske.
Forslag til vedtak:
PSU vedtar budsjettet for 2015.
Psykologisk studentutvalg
www.psu.no / [email protected]
Side 3 av 4
Ψ
PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen
Innkalling PSU-møte
08.01.2014
Sak 83/15
Møtekritikk
Diskusjonssak innsendt av PSU-leder Marius Hafstad
Innledning:
Uformell diskusjon på slutten av møtet. Hva var bra og hva bør vi gjøre bedre på senere møter?
Psykologisk studentutvalg
www.psu.no / [email protected]
Side 4 av 4