Talkmore Mobilforsikring

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Talkmore Mobilforsikring
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Vilkår
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
22.02.2012
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
Vilkår for Mobilforsikring
Takk for at du valgte vår Mobilforsikring.
Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis uhellet er ute og alle vilkårene
for forsikringen som er levert av Tennant – en del av Gjensidige Forsikring.
Ved tyveri av forsikret utstyr
Ved skade på forsikret utstyr
Vilkår for Mobilforsikring pr. 22.02.2012
1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen omfatter
4. Hva forsikringen dekker
5. Selskapet erstatter ikke
6. Sikkerhetsforskrifter
7. Erstatningsoppgjøret
8. Generelt
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
8
Talkmore tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.
2
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
Ved tyveri av forsikret utstyr
1.
Kontakt Talkmore kundesenter på telefon 815 68 680 (fra utlandet
+47 815 68680) for å sperre abonnement. Ved tyveri må forholdet i tillegg alltid
politianmeldes.
2.
Finn skjema for skademelding på talkmore.no/kontakt eller tennant.no
3.
Fyll ut skademelding og send til Talkmore på talkmore.no/kontakt
4.
Send kopi av følgende kvitteringer til Tennant v/Mobilavdelingen,
Postboks 276, 1326 Lysaker:
– kjøpskvittering for stjålet utstyr
– politianmeldelse: bekreftet anmeldelse utstedt av politiet,
evt. anmeldelsesnummer fra politiet og politikammerets navn
4.
Du får tilbakemelding per brev, e-post eller telefon.
Ved skade på forsikret utstyr
1.
Finn skjema for skademelding på talkmore.no/kontakt eller tennant.no
2.
Fyll ut skademelding og send den til Talkmore på talkmore.no/kontakt
3.
Send kopi av kjøpskvittering på skadet utstyr til:
Tennant v/ Mobilavdelingen, Postboks 276, 1326 Lysaker
4.
Du får tilbakemelding per brev, e-post eller telefon.
Smart å gjøre med én gang
Vi trenger telefonens IMEI-nummer i behandlingsprosessen. Dette nummeret er
registrert hos Talkmore, men prosessen går raskere hvis du selv har tatt vare på
dette nummeret og fyller det ut på skademeldingsskjemaet før du sender det.
1.
Tast *#06# på mobilen, så kommer nummeret opp på skjermen
2.
Skriv ned nummeret et sted du lett kan finne det igjen, dersom du skulle
behøve det.
3
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
Vilkår for Mobilforsikring pr. 22.02.2012
Denne forsikringsavtale består av:
• Forsikringsbevis
• Forsikringsvilkår
• Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 (FAL)
• Det øvrige lovverk
1.
Hvem forsikringen gjelder for
For privatpersoner gjelder forsikringen for personer som angitt i forsikringsbeviset. Dersom abonnenten har registrert annen person som bruker av
abonnementet, vil den person som er registrert som bruker være den sikrede.
Dersom abonnenten er et firma, vil sikrede være den personen som er
registrert som bruker av abonnementet hos Talkmore. Dersom det ikke er
registrert bruker på abonnementet, eller firmaet har endret bruker uten å
melde ifra til Talkmore, vil sikrede være den som har disposisjonsrett etter
abonnentens tillatelse.
2.
Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden.
3.
3.1
Hva forsikringen omfatter og hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen omfatter den mobiltelefonen som SIM-kortet er installert i på
skadetidspunktet. Det forutsettes at SIM-kortet er tilknyttet et
mobilabonnement (ikke Talkmore Forhåndsbetalt) fra Talkmore registrert med
gyldig forsikring.
Dersom SIM-kortet fjernes fra forsikret utstyr vil utstyret ikke lenger være
forsikret. Med mobiltelefon menes selvstendig håndholdt terminal som har
talekommunikasjon i mobilsystemene GSM og/eller UMTS som hovedformål.
Det forutsettes at abonnementet har registrert samtaletrafikk på tapt/skadet
mobiltelefon i tiden umiddelbart før skadedato.
Forsikringen omfatter en (1) mobiltelefon, ett (1) standard batteri, en (1)
standard lader og en (1) standard minnebrikke. Ovennevnte omtales som
forsikret utstyr.
Forsikringen omfatter også hardware brukt til oppkobling av PC mot mobilnett
slik som USB-modem, Expresskort og PCMCIA-kort som benytter SIM-kort.
Forsikringen omfatter ikke skade på/tap av telefoner hvor produsenten legger
begrensninger som medfører at Tennant ikke kan reparere telefonen herunder iPhone.
Forsikringen omfatter ikke laptop med innebygget kort for oppkobling mot
mobilnettet, selv om et SIM-kort er installert.
Forsikringen omfatter ikke mobile apparater med SIM-kort hvor produktets
primæregenskap ikke er telefoni. Herunder nettbrett/media tablets og lignende
gjenstander med mulighet for dataoverføring eller telefoni. Med nettbrett/media
tablets menes personlig tavleformet enhet vanligvis med 5-14 tommers
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.
6.1
berøringsskjerm og lettvekts operativsystem hvis primære bruksområde er
forbruk av innhold, herunder iPad.
Forsikringen omfatter heller ikke telefoner med plass til flere SIM-kort.
For abonnementsformer der det utstedes flere SIM-kort pr. abonnement,
registreres forsikringen pr. SIM-kort. Det forutsettes at det tegnes forsikring
på alle SIM-kort tilknyttet abonnementet.
Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker tyveri av / fysisk skade på forsikret utstyr ved plutselig,
ytre uforutsett begivenhet knyttet til et bestemt skadetidspunkt.
Det forutsettes at
– sikrede har overholdt de sikkerhetsforskrifter som gjelder, jf. pkt. 6.
– sikrede har aktivt mobilabonnement med registrert forsikring fra
Talkmore
– at abonnementet er fullt betalt og ikke sperret grunnet
betalingsmislighold
Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf.
Straffeloven § 257.
Selskapet erstatter ikke:
Skade på/tap av forsikret utstyr ved at utstyret mistes, forlegges, gjenglemmes
osv.
Skade på/tap av innhold som er lagret i telefonen (herunder ringelyder, bilder,
musikk, film osv…)
Skade som skyldes slitasje eller vanlig bruk av eller feil/mangler ved forsikret
utstyr.
Skade som omfattes av produktgarantien eller kjøpsloven.
Skade/tap som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlige for.
Skade/tap ved ervervsmessig fremleie/utlån.
Skade på/tap av mobiltelefon som er egenimportert til Norge, eller som ikke er
tilgjengelig for allmennheten på det norske markedet eller som ikke er godkjent
for salg i Norge av leverandør/produsent.
Skade på/tap av mobiltelefon hvor tidligere skader er reparert på et verksted
som ikke er autorisert.
Skade og økning i skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i
sammenheng med atomkjernereaksjoner, krig eller krigslignende handlinger
(enten krig er erklært eller ikke), opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av
den offentlige orden.
Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å forebygge og begrense
skade eller tyveri av forsikret utstyr. Den som ved handling eller unnlatelse
forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt
eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL § 4-8.
For å forebygge tyveri av og skade på forsikret utstyr, skal sikrede holde tilsyn
med forsikret utstyr, og påse at forsikret utstyr ikke etterlates uten tilsyn eller
5
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
7.1
gjenglemmes. I dette ligger en plikt til å påse at forsikret utstyr tas med når
man forlater et sted.
Sikrede skal låse dører og påse at vinduer er lukket og forsvarlig sikret slik at
uvedkommende hindres i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt,
hytte, leilighet, hotellrom eller annet rom i bygning der forsikret utstyr
oppbevares.
Ved oppbevaring i motorkjøretøy som ikke er plassert i låst, separat enegarasje, skal forsikret utstyr oppbevares i lukket hanskerom eller låst separat
bagasjerom. Kjøretøyets dører skal være låst og vinduer og takluke lukket.
Forsikret utstyr skal oppbevares og brukes slik at det ikke blir utsatt for
kondens eller fukt.
Sikrede skal påse at forsikret utstyr behandles som beskrevet i brukerveiledningen fra produsent/leverandør.
Erstatningsoppgjøret
FAL § 6-1 er fraveket. Ved erstatningsoppgjøret gjelder følgende:
Sikredes plikter ved skade/tyveri: Tyveri av forsikret utstyr skal meldes
politiet. De berørte abonnement må sperres uten ugrunnet opphold etter at
tyveriet er oppdaget.
Kontakt Talkmore kundeservice på nummer 815 68680
(fra utlandet: +47 815 68680). Erstatningen forutsetter videreføring av
eksisterende mobilabonnement fra Talkmore ut forsikringsperioden.
Eventuelle mobilfakturaer mottatt fra Talkmore etter at tyveriet er meldt,
skal betales selv om skaden ikke er ferdigbehandlet.
7.2
Skademelding: Ved skade/tyveri skal sikrede umiddelbart sende utfylt og
signert skademelding med nødvendige vedlegg til Talkmore.
Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kopi av kvittering for kjøp
av forsikret utstyr og bekreftelse på at forholdet er politianmeldt ved tyveri.
Abonnenter som for egen regning og risiko foretar reparasjoner eller anskaffer
nytt utstyr før skaden er behandlet av Tennant, kan etterskuddsvis sende
skademelding med nødvendig vedlegg. Tennant har rett til å innhente
opplysninger som kan ha innvirkning på skadeoppgjøret, fra Talkmore,
herunder opplysninger om: anropsnummer, navn/adresse på abonnent/bruker,
dato for når forsikring er tegnet, abonnementstype, dato for sist registrert bruk
av IMEI-nummer på anropsnummer, dato for sperring av abonnement, dato for
utstedelse av nytt SIM-kort og om abonnementet er sperret som følge av
betalingsmislighold.
7.3
Forsikringssum: Tennant skal reparere skaden eller stille tilsvarende, eller i det
vesentlige tilsvarende, forsikret utstyr, med verdi inntil kr 10 000,- inkl. mva og
andre avgifter, til disposisjon. Erstatningsbeløpet settes til hva det på
utbetalingsdagen ville ha kostet Tennant å reparere eller gjenanskaffe
tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende utstyr.
7.4
Egenandel: I erstatningsoppgjøret gjøres fradrag for følgende egenandeler:
Ved første og andre skade er egenandelen kr 300,-. Ved påfølgende skader,
innenfor 24 måneder etter siste skade, forhøyes egenandelen til kr 1.500,-.
Egenandelen gjelder for det enkelte abonnement.
6
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
Dersom forsikringen ikke er kjøpt sammen med ny telefon forhøyes
egenandelen med kr 1.000 for skader som inntreffer de første 2 – to –
måneder i avtaleperioden.
Ved reparasjon av forsikret utstyr trekkes ingen egenandel. Egenandelen skal
fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i
vilkårene eller FAL.
7.5
Verdiforringelse: Det beregnes fradrag for verdiforringelse med 15%, min.
kr 250,-, av gjenanskaffelsespris pr. år, fra og med ett år etter nykjøpsdato.
Verdien av forsikret utstyr kan uansett ikke settes lavere enn kr 500,-.
Ved reparasjon av forsikret utstyr gjøres ikke fradrag for verdiforringelse.
7.6
Erstatningen: Tennant har inngått gunstige avtaler med leverandører av varer
og tjenester som benyttes i forbindelse med
skadeoppgjør. Erstatning settes til hva det vil koste Tennant
- å reparere skaden, eller
- å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, utstyr etter
pris på tidspunktet for erstatningsutbetaling.
Tennant bestemmer hvilke av disse alternativene som skal benyttes og hvilken
reparatør/leverandør som skal velges. Ved særlige tilfeller kan Tennant
bestemme at skaden skal erstattes ved kontantoppgjør. En eventuell
kontanterstatning vil være lik det beløp Tennant skulle ha betalt for reparasjon
eller gjenanskaffelse.
7.7
Utstyr som kommer til rette: Hvis det forsikrede utstyr kommer til rette
etter at erstatning er utbetalt av Tennant, plikter sikrede straks
å underrette Tennant. Forsikret utstyr som er erstattet, vil uten nærmere varsel
sperres av Tennant i EIR (Equipment Identity Register). Slikt utstyr kan kun
gjenåpnes av Tennant.
Sikrede har rett til å beholde forsikret utstyr som kommer til rette mot å
tilbakebetale erstatningssummen. Velger sikrede å beholde erstatningsbeløpet, tilfaller gjenstanden/gjenstandene Tennant.
7.8
Identifikasjon mellom sikrede og ektefelle/samboer: Erstatningen kan
reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse
fra sikredes side eller fra sikredes ektefelles/samboers side, jf. FAL kap. 4.
7.9
Tennants rett mot tredjeperson: Tennant har ikke plikt til å utbetale erstatning
før påkrevet dokumentasjon er forelagt Tennant og nødvendige undersøkelser
er avsluttet. Har Tennant erstattet skaden trer forsikringsselskapet inn i
sikredes rett mot tredjeperson.
8.
8.1
Generelt
Grov uaktsomhet: Forsikringsselskapets ansvar kan settes ned eller falle bort
dersom sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet,
jf. FAL § 4-9.
7
Vilkår Talkmore Mobilforsikring 22.02.2012
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Svik: Den som gjør seg skyldig i svik mot forsikringsselskapet mister enhver
rett til erstatning, jf. FAL § 8-1, 2. ledd. Tilfeller av forsikringssvindel vil bli
politianmeldt.
Verneting: Tvister etter denne forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol,
med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller
det er gjort annen avtale.
Valuta: Premiebeløp, forsikringssummer og erstatningsbeløp regnes i norske
kroner (NOK).
Forsikringsgiver: Gjensidige Forsikring
Klageadgang: Klager på forsikringsoppgjør kan rettes til:
Tennants Kundeombud eller
Finansklagenemda
Postboks 276
Postboks 53, Skøyen
1326 Lysaker
0212 Oslo
Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS)
Skader som meldes til et forsikringsselskap, registreres i eget register (FOSS).
Registeret gir selskapet en oversikt over alle registrerte skader på sikrede de
siste 10 årene, og er kun tilgjengelig ved registrering av ny skade. Ingen
annen Informasjon utover skadenummer, skadedato, skadetype og bransje
vises i registeret.
Kontakt oss
Talkmore.no/kontakt
Ring 815 68680 (kl 09.00-17.00, alle dager)
Fra utlandet: +47 815 68680
[email protected]
Tennant 815 44022
Fra utlandet +47 815 44022
8