Program Unges Helse Konferansen 2014

Noen å spille på lag med!
Den 3. nasjonale konferansen
om unges helse
17. og 18. november 2014
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Program
Mandag 17. november
Tittel
Navn
10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe og te
11.00 Kunstnerisk åpning med ungdomsmusikal med en
Drop-out
spennende story over et dagsaktuelt tema; ungdom
som sliter i hverdagen og med å fullføre skolegang.
11.15 Velkommen
Norsk forening for unges helse
11.25 Regjeringens ambisjoner for et ungdomsvennlig
Helseminister Bent Høie
helsevesen
11.45 «Mellom to stoler? Ungdommers plass i
helsetjenesten»
Simen Brændhaugen
Leder for Unge Funksjonshemmede
12.00 «Helse på unges premisser»
Anne Lindboe, Barneombud
12.25 Helsedirektoratets rapport ”Helhetlige helsetjenester
Cecilie Daae, assisterende helsedirektør
Helsedirektoratet
for ungdom og unge voksne” Oppfølging av rapporten.
Hva har skjedd?
12.50 Lunsj/ Torg
14.00 Motivasjon, mestring og medfølelse –
om å samtale med tenåringer"
Mia Börjesson, sosionom, master i sosialt
arbete, acc. Coach med mangeårig
erfaring fra arbeid med tenåringer og
deres nærstående
15.30 Torg/Pause
16.00 «Ung medvirkning og mestring gruppebasert læringstilbud til unge med langvarige
helseutfordringer»
«Treff meg» kompetansehevingsprogram for fagpersoner som
møter ungdom og unge voksne som har langvarige
helseutfordringer
17.00 «Veien tilbake, reisen gjennom overganger»
17.35 «Helsestasjon for ungdom - psykisk helse,
et lavterskeltilbud»
Kirsti Almås, prosjektrådgiver
Liv-Grethe K. Rajka, spesialrådgiver,
Nasjonal kompetansetjeneste for læring
og mestring innen helse - NKLMH
Anja H. Smeland fag og
forskningssykepleier, Oslo
universitetssykehus HF
Ungdom, foreldre og pilotstedene
Carina Birgitte Stenseth Lund, Mental
Helse Ungdom
Edel Bratlie, helsesøster for ungdom
helse- og omsorgstjenesten, Lørenskog
kommune
18.00 Slutt
18.15 Generalforsamling
Åpen for alle
Tirsdag 18.november
kl
Tittel
09.00 «Ungdomars hjärna» - nya strukturer, nya banor,
nya sätt att handla!
09.45 Å være ungdom med kognitive vansker - noen
utfordringer og muligheter
Navn
Kristina Berg-Kelly
barnelege, forfatter av flere bøker om
ungdomsmedisin
Elisabeth Wigaard, spesialist i klinisk
nevropsykologi, Regionalt senter for
utviklingshemmede, Vestre Viken HF
10.15 Pause
10.30 CFS/ME/Kronisk utmattelse.
Symptomer/utredning og gradert
aktivitetstilpasning
10:45 «Alle blir jo slitne iblant..» og da gikk jeg.
Ungdommens eget perspektiv på samhandling og
møte med ulike hjelpere
11:10 ”Å leve med CFS/ ME”
Vegard Bruun Wyller, overlege /professor ved
Akershus universitetssykehus HF
Ketil Jakobsen, Psykologspesialist, St. Olavs
Hospital, BUP Orkdal
Erfarne brukere – ungdommens egne
stemmer
11.30 Lunsj
12:30 Parallellsesjoner, se under
Parallellsesjoner – se under
14.00 Pause
14.15 Ungdomsambassadører
Kirsten Boisen, spesiallege i pediatri
Rigshospitalet i København
14:50 Ungdomsrådet på Akershus universitetssykehus
Representanter for ungdomsrådet
HF
15:05 «Ungdomsmedisin i Norge
Hva nå? »
15:25 Avslutting - takk for nå
15:30 Slutt
Jan-Petter Odden Klinikkdirektør Akershus
universitetssykehus HF, leder Norsk
barnelegeforening
NFUH
Parallellsesjoner - ulike tilbud og tiltak presenterer seg
Noen å spille på lag med!
Parallell 1
tid
Tittel
12:30 «Ungdom er ikke et fag,
det er et liv »
13:15 Ӂ snakke med ungdom
om rus"
Navn
Kristin Karlbom Sveaas, prosjektleder, psykisk helse Lier og Ingrid
Bruun, bruker, Mental helse ungdom
Linn C Wergeland Digranes og Vegard Gjerdrum, psykiatriske
sykepleiere, Akershus universitetssykehus
14.00 Pause
Parallell 2
tid
12:30
Tittel
Navn
«Sprenge noen grenser – sette noen grenser»
Tilpasset rehabilitering for unge voksne
13:00
«Det store Spranget, Forløpt for ungdom som har
CP»
13.30
«Retningslinjer for utredning og behandling i BUP» Fokus på ungdom
Mette R. Dønåsen
spesialsykepleier, MHA
Avdelingssjef sykepleie
og helsefag
LHL-klinikkenen, Glittre
Aina Sander,
Seksjonsleder
Habiliteringstjenesten i
Vestfold
Marit Tørstad
Rådgiver
Avdeling psykisk
helsevern og rus,
Helsedirektoratet
14.00
Pause
Parallell 3
tid
12.30
Tittel
"Operasjon selvstendighet - erfaringer fra pilot
transisjonsprogrammet ved Ahus"
13.00
Gode overganger for ungdom med kronisk
sykdom. Pasientforløp ved St. Olavs Hospital
13.30
"Erfaringer etter Hjerte 13+, og hva videre?"
14.00
Pause
Navn
Ingjerd LinneboEriksen
overlege, Akershus
universitetssykehus
HF
Torstein Baade Rø,
seksjonsoverlege ved
Barne- og
ungdomsklinikken St.
Olavs Hospital.
Asle Hirth, overlege
Barneklinikken,
Haukeland
universitetssykehus
HF
Med forbehold om endringer!
Konferansen er i regi av Norsk forening for unges helse, med støtte fra Helsedirektoratet og
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, i samarbeid med Unge
funksjonshemmede og Ungdomsmedisin ved Akershus universitetssykehus