Toppunkt Sikkerhet i Forsvaret

Forsvarets trafikksikkerhetskonferanse
5 – 6. september 2012
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Einar Eliassen
”Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje”
Aristoteles (384-322 f.kr.)
Hensikt
Forebygging av uønskede hendelser i
Forsvaret, herunder også uønskede
hendelser i trafikken.
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Toppunkt Sikkerhet i Forsvaret
Koordinerende rolle overfor forsvarsgrenene
Plassert i FST/SEKR/LSS.
Saksbehandler for fellessaker innen safety.
Sekretær i FSJ råd for operativ sikkerhet
(FROS).
Formann i Arbeidsutvalg til FROS.
Forvalter oppdatert sikkerhets/safety bilde.
Gir status for FSJ og Sj FST ved behov.
Beredskap for hendelseshåndtering.
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Hva er sikkerhet?
Sikkerhet er fravær av uønskede hendelser,
dvs sikkerhet er en tilstand
”Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer. En
utakknemmelig oppgave, for når slike ting ikke skjer vil det alltid være
noen som hevder at sikkerhetstiltakene var overdrevne og
unødvendige” Salman Rushdie
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Hvorfor sikkerhet?
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
En systemmodell
Organisatoriske Forhold ved miljø og
faktorer
arbeidsoppgaver
Beslutninger
i ledelsen
organisatoriske
prosesser
Vedlikehold,
org, fasiliteter
Individuelle /
team
handlinger
Forhold
som legger
grunnlag
for feil
Feil
Forhold
som legger
grunnlag for
regelbrudd
Regelbrudd
Ressurser, kompetanse,
latente feil
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Forsvars
barrierer
Verneutstyr etc.
Hendelsesbasert sikkerhetsfokus
Tid
Sikkert nivå
Ingen ulykker, tap eller tilløp
Tilløp
Personskader
Alvorlige personskader
Alvorlige ulykker
Usikkert nivå
Katastrofe
Omfang på HMS- Skippertak når noe går galt
engasjement
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Risikobasert sikkerhetsfokus
Tid
Sikkert nivå
Ingen ulykker, tap eller tilløp
Tilløp
Personskader
Alvorlige personskader
Alvorlige ulykker
Usikkert nivå
Katastrofe
Omfang på HMSHøyt aktivitetsnivå, kontinuerlig ”trykk”, varierte virkemidler
engasjement
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Årsakssammenhenger
Hvorfor skjer ulykker/uønskede hendelser?
• Sjelden enkle forklaringer, alltid bakenforliggende
årsaker
• Materiell/teknisk relaterte årsaker
• Prosedyremessige årsaker
• Mangelfull/manglende forståelse
• Uhensiktsmessig/feil organisering
• Feilvurdering
INGEN GJØR FEIL MED VILJE !
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Årsakssammenhenger innen trafikkhendelser
Tilsvarende ser ut til å gjelde innen trafikk,
flere forhold spiller inn samtidig, eller i kombinasjon:
Faktorer knyttet til veg og vegmiljø.
Faktorer knyttet til kjøretøy.
Faktorer knyttet til vær- og føreforhold.
Menneskelige forhold.
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Mer konkret
Eksempler:
Høy hastighet.
Glatt veibane.
Rusmidler.
Mørke/dårlig sikt.
Dårlig veistandard.
Teknisk tilstand på kjøretøy.
Altså kombinasjon av flere forhold
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Menneskelige årsaker
Generelt - forebygging
Minimere sannsynligheten for ulykker og redusere
konsekvensene
Systematisk sikkerhetsarbeid og forbedring av
sikkerheten på alle nivå;
Ledelse
Sikkerhetsstyring i Forsvaret
Sikkerhetskultur og risikovurdering.
Gjennom fokusering på systematikk i
sikkerhetsarbeidet forventes synergi i form av
forbedring på andre områder
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Aktuelle forebyggende tiltak i Forsvaret
Direktiv for sikkerhetsstyring i Forsvaret
Systematisk tilnærming
Bygge og vedlikeholde sikkerhetskultur over tid
Kompetansetiltak, både sikkerhetsmessig og militær faglig;
GBU, GOU og VOU
Kurs
Høyskoleutdanning.
Dokumentasjon, reglementer og utdanningsprogrammer
Rapporteringssystem – HMSregistrering i FIF
Risikovurdering
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Forebygge uønskede hendelser i trafikken
Systematisk tilnærming over lang tid.
Kunnskap, ferdigheter og holdninger
Trafikkopplæring og trening
Kampanjer, holdningsdannende.
Planlegging og risikovurdering
Hva kan gå galt, hvordan mestre ulike situasjoner
Regelverk og restriksjoner
Tilgjengelig og kjent regelverk
Krav til sikkerhet, vernetiltak
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Risikovurdering 5-trinnsprosess - skjematisk
Trinn 1
Identifisere
farene
Trinn 2
Vurdere
farene
Trinn 4
Iverksette
tiltakene
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Trinn 3
Utvikle tiltak
og foreta
beslutning
Trinn 5
Overvåk og
evaluer tiltakene
Det er lurt å risikovurdere ?
FST SEKR LSS TOPPUNKT SIKKERHET
Orientering slutt?
Brief slutt
Økt operativ evne
gjennom sikker
gjennomføring av
virksomheten