Junikveld - Namdalseid kommune

NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE
JUNI 2014
KOMMUNALE MØTER:
10. juni Ungdomsråd
10. juni Eldreråd
10. juni Komm. råd
mennesker m/nedsatt
funksj.evne
12. juni Formannskap
19. juni Kommunestyre
20. juni Samkommunestyre
MNS
Alle møtene er åpne for
publikum/tilhørere.
Møtepapirer blir til
enhver tid lagt ut på
Servicekontoret/Biblioteket og
Junikveld
Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Åpningstider miljøstasjonen i Dalavika:
I tidsrommet april t.o.m.
september er miljøstasjonen
åpen hver onsdag mellom
kl. 15.00 og kl. 18.00.
Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
- det er som om noe haster..
NAMDALSEID KOMMUNE
7750 Namdalseid
Å, flytt deg nærmere inntil meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.
[Hans Børli]
Tlf. 74 22 72 00
Åpent
kl. 08.00-15.30
Ordførerens spalte
Kommunereformen, hva betyr det for oss?
Etter vel overstått 17 – mai feiring,
med en sammenfallende 200 – års
markering av vår Grunnlov fra 1814,
er det tilbake til hverdagen med blikket rettet fremover og da med tanke
på norske kommuners fremtid, herunder også Namdalseid kommunes
fremtid.
Jeg har jo nevnt kommunereformen
tidligere i denne spalten, men det er
først nå at regjeringens kommunalog moderniseringsminister Jan Tore
Sanner har kunngjort regjeringens
tanker omkring den kommende
kommunereformen. Etter den store
kommunereformen i 1964, altså for
50 år siden, hvor Statland ble en del
av Namdalseid kommune, så har
det bare vært en kommunesammenslåing i Nord-Trøndelag. Det
var den frivillige sammenslåingen av
Mosvik og Inderøy kommune fra 1.
januar 2012, hvor erfaringene etter
2 års “ekteskap” i hovedsak er positive. Grundig forarbeid og planlegging var nøkkelen til den vellykkede
sammenslåingen. Så tilbake til den
kommende reform som berører oss:
Kort fortalt så er det tydelig å lese at
interkommunalt samarbeid skal kunne fortsette der det er nødvendig,
men samarbeidsformen – Samkommune - ønsker regjeringen å avskaffe, og sier de vil starte et arbeid for
å endre kommuneloven. Samtidig
sier kommunalministeren at kommunene innen andre halvår 2016 må
ha bestemt seg for hvilken eller hvilke kommuner de ønsker å slå seg
sammen med. Det lokkes med
penger både til dekning av utgifter
med selve sammenslåingen, og en
garanti om å få beholde tilskuddene
hver enkelt kommune har i dag, og
Utgis av:
Ansvarlig:
Opplag:
at det kan forventes å få beholde
disse i 10-15 år etter at kommunene
er sammenslått.
På siste kommunestyremøte ble det
orientert om kommunereformen. Vi
ble enige om at vi ikke vil sitte stille
og vente å se hva som skjer. Derfor
vil det på neste møte bli oppnevnt
en komite som skal arbeide med
spørsmål som naturlig kommer som
følge av kommunereformen. Dette
vil være tanker omkring mulig kommunesammenslåing og samarbeid,
samt å følge utviklingen i prosessen
fremover.
På Samkommunestyremøtet i mai
ble vi enige om å trekke pusten og
tenke på hvordan vi 4 kommunene
skal gå fremtiden i møte, når vi ikke
får lov til å ha samkommune lenger.
Det såkalte ekspertutvalget, som er
i arbeid i regi av kommunalministeren, vil avlegge en endelig rapport
ved utgangen av 2014. Det er litt
usikkert hvor fort prosessen går,
men ut fra den informasjon vi sitter
med vil regjeringen fremme en sak
om kommunereformen før neste
Stortingsvalg i 2017, og at de “nye”
kommunene skal være oppe å gå
fra 1. januar 2020. Hvis kommunereformen gjennomføres slik som
skissert, så kan kommunevalget i
2015 bli det siste valget til kommunestyret i Namdalseid kommune.
Det sies at kommunereformen skal
basere seg på frivillighet, men jeg
leser nok ministeren slik at her er
det bare å være med og forme vår
egen fremtid, hvis ikke gjør han det
for oss. Når kommunene skal få
flere oppgaver (så langt ikke sagt
hvilke) og ha minst 10.000 innbyggere, ja da tror jeg kommunestyret
gjør rett i å sitte med hånda på rattet
når det gjelder de veivalg Namdalseid kommune må gjøre fremover.
Det vil uansett kommunestruktur
være viktig å ha fokus på kvalitet og
innhold i tjenestene til dere innbyggere. De skal være gode i en endret
kommunestruktur også.
Det ble mye kommunereform denne
gangen, og mange av dere vil sikkert tenke på hvordan framtiden vil
bli med tanke på mulig kommunesammenslåing og med hvem osv.
Vi har mottatt rapporten fra konsulentfirmaet Rambøll angående raset
på Statland, og fått skissert løsninger og tiltak for å kunne frigi det avsperrede området til fri bruk igjen. Vi
vil gjøre det vi kan for at tiltak iverksettes så rask som mulig, slik at alle
brukere av området og berørt næringsliv kan komme tilbake til normalsituasjonen.
Nok et skoleår nærmer seg slutten.
Jeg vil ønske alle ved Statland og
Namdalseid skole lykke til både
med avgangseksamen og videre
skolegang.
Ønsker alle fine og varme junidager.
Ord på veien:
“Når du er god mot
andre, er du best mot
deg selv.”
Steinar Lyngstad
Ordfører
Namdalseid kommune, Servicekontoret
7750 NAMDALSEID,
Tel.: 74 22 72 00
Faks: 74 22 72 90
e-post: [email protected]
Brit Randi Sæther, telefon: 74 22 72 20
Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i
kommunen
Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post,
faks eller leveres på Servicekontoret.
Side 2
Offentlige kontorer
KOMMUNALE
NAMDALSEID KOMMUNE
7750 NAMDALSEID
Tlf.:
74 22 72 00
Faks:
74 22 72 90
E-post:
postmottak
@namdalseid.kommune.no
www.namdalseid.kommune.no
Alle kommunale kontorer har
ordinær åpningstid kl. 08.00-15.30.
Sykepleier og hjelpepleier treffes
mandag-fredag i kommunens
ordinære åpningstid.
Kirsti Å. Sæther Tlf. 907 60 748
Aase B. Kaldahl Tlf. 974 67 200
Kreftsykepleier:
Treffes tirsdager og torsdager
mellom fra 08.00-15.30 på Kommunehuset på Namdalseid og
ved Miljøbygget, Flatanger, etter
behov. Kan ellers treffes på tlf.:
480 47 508
Den Norske Kirke:
Kontortid Kirkeverge:
tirsdag, onsdag og fredag,
kl. 10.00-14.00
Kirkeverge:
Marianne Torp
tlf. 74 22 72 30
Soknediakon: Magne Fossum
tlf. 74 22 72 36
Kirkegårdsarb./kirketjener:
Ida Alte
tlf. 413 38 319
ArnfinnTeigmo, Statland
tlf. 952 69 085
Jens Olav Reitan, Namdalseid
tlf. 971 14 283
Biblioteket:
Åpningstid kl. 08.00-15.30.
Bibliotekets
e-postadresse: biblioteket
@namdalseid.kommune.no
Bibliotekbasen på nett: http://
asp.bibits.no/namdalseid_/fb
Jordmor:
Treffes annenhver tirsdag i oddetallsuker mellom kl. 08.00 og
kl. 14.00.
Legekontoret:
Tlf. 74 22 72 70
Telefontid alle hverdager fra
kl. 08.15-09.00 og kl. 13.00-15.00.
Åpen time alle hverdager for
fra kl. 11.00-11.30. Påmelding
v/oppmøte fra kl. 10.45.
Legekontorets åpningstider er fra
kl. 09.00-12.00 og fra kl. 13-15.00.
Kontoret er stengt for alle
henvendelser mellom kl. 12.00
og kl. 13.00 alle dager.
Skattekontoret
(tidl. N.eid Likningskontor)
Tlf.: 800 800 00
Adresse: Statens Hus
7734 STEINKJER
ANDRE
Midtre Namdal Samkommune,
ass. Adm.sjef Tor Brenne,
Tlf.: 909 63 290
Barn og ungdom i Namdalseid,
som har rett til tannbehandling,
blir nå innkalt til tannklinikken i
Namsos, tlf. 74 27 24 44.
Bruk legevakt, tlf. 74 27 83 00 eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp.
Rekvisisjonsreise bestilles på legekontoret eller kjørekontoret,
tlf. 05515.
Helsesøster:
Helsesøster er å treffe hver dag
mellom kl.08.00 og 15.30.
Fysikalske:
Har åpent hver dag mellom
kl. 08.00-15.30.
Rus- og Psykisk Helse:
Hjelpemidler: Tlf. 468 16 912
Brukerkontoret: Tlf. 74 21 71 00
Midtre Namdal Samkommune,
Utvikling
Tlf. 926 07 743
www.midtre-namdal.no/utvikling
Prest for Statland sokn:
Torgeir Liasjø , tlf. 909 18 102
Prest for Namdalseid sokn:
Gunnar Einar Steingrimsson,
tlf. 472 00 928
Tannhelsetjenesten
Namdalseid
Midtre Namdal Samkommune,
Miljø - og landbruk
Tlf. avdelingskontor Namdalseid:
Geir Modell
402 38 256
Tove Berit Ostad
974 96 305
Olav Strøm
975 04 225
Tlf.: 55 55 33 33
Åpningstid for publikumshenvendelser fra kl. 10.00-15.00.
Nav er stengt hver tirsdag.
www.midtre-namdal.no/miljoland
For generelle spørsmål kan
NAV’s servicetelefon ringes,
810 33 810, eller internett
www.nav.no
Skatteoppkreverkontoret,
Namsos: Tlf.: 941 78 000
Servicekontoret
Åpent:
08.00-15.30
Tlf.:
74 22 72 00
Mailadresse: [email protected]
Side 3
Kommunal informasjon
Namdalseid
helsetun -
nyhetsbrev 5
Juni 2014
Oversiktsbilde nye Namdalseid helsetun
Utbygging fortsatt i rute
Utbygging ved Namdalseid helsetun er fortsatt
i rute og det er ingen vesentlige uforutsette
hendelser den siste måneden.
Da denne utbyggingen gjennomføres ved
Totalentreprise, gjøres små endringer underveis i byggeprosessen for å bedre funksjonaliteten uten at dette har økonomiske konsekvenser. Det blir også gjort endringer underveis som har økonomiske konsekvenser, men
disse går begge veier og varsles med endringsmeldinger.
Så langt i byggeprosessen, og med de kostnader en kjenner til fremover, er utbyggingen av
Namdalseid helsetun innenfor avsatt økonomisk ramme.
Rådmann Kjell Einvik, Prosjektleder Magnus Kosberg og
Enhetsleder Karen Giskås på befaring
Hva er gjort siden forrige
nyhetsbrev:










Side 4
Vinduer er ferdig innsatt på hele bygget
De fleste dører er innsatt
Taket er ferdig
Bordkledning er på plass på nord og
østveggen
Innvendige arbeid er i gang
Gulv er ferdig støpt i 1. etasje
Radonsperre er lagt i sokkeletasje
Arbeid med innervegger er startet
Solavskjerming (utvendig) er igangsatt
på sør- og østvegg
Boring av brønner til jordvarme er
igangsatt (det blir totalt 22 brønner).
Foreløpig er alt ihht til grunnundersøkelser (5 meter til fjell). Hvert hull er
250 meter dypt.
Kommunal informasjon
Hva jobber kommunen med fremover:

Konkurransegrunnlag inventar og utstyr (alt utstyr fra senger til såpedispensere osv.)
Planlagt lagt ut på åpen anbudskonkurranse mai 2014 med anbudsfrist juli 2014

DØRPLAN, gjennomgang av alle dører
(størrelser, utforming, adgangskontroll,
dørpumper og automatikk)

Kvalitetssikring universell utforming
- Dørbredder alle dører
- Adgangskontroller adkomstdører
(døråpnere/knapper)
- Rotering av rullestoler alle rom
- Tilgjengelighet inngangsparti (dekke)
- Plassering av lysbrytere, kontakter
og sykesignalanlegg
- Løsninger takheiser mv
- Baderominnredninger,
kjøkkeninnredninger
Tegning av beboerrom (28 m2)
ANNET
Det er nå valgt leverandør av TV/telefon/data. Det legges inn NTE fiber/bredbånd. Det blir
mulighet for TV på alle beboerrom. Grunnpakke TV-kanaler dekkes gjennom vederlag for opphold i institusjon. Beboere som ønsker utvidet TV-pakke, telefon og/eller datauttak kan kjøpe
dette som tillegg.
Det vil samtidig legges inn fiber/bredbånd fra NTE i omsorgsboliger og ved Kløvertun bofellesskap. Her må beboere selv tegne abonnement. Slik det ser ut nå vil det ikke bli vesentlige kostnadsøkninger i forhold til dagens tilbud dersom grunnpakken velges (flere kanaler enn dagens
løsning). Representant fra NTE vil ta kontakt med beboere i omsorgsboliger og ved Kløvertun
bofellesskap i løpet av høsten.
Tidligere nyhetsbrev, samt bilder fra web-kamera som følger byggeprosessen på Helsetunet,
(nytt bilde 3 ganger i døgnet) finner du på kommunen hjemmeside:
http://www.namdalseid.kommune.no/index.php?cat=301405
Side 5
Kommunal informasjon
TIMEPLAN Namdalseid JUNI
MANDAG
TIRSDAG
TORSDAG
FREDAG
Intervall+Styrke
Egentrening for
frisklivskortet
Intervall + styrke
kl. 09.00-12.00
Trimmen
Egentrening for
frisklivskortet
kl. 09.00-12.00
Gla--dans (55+)
kl. 17-19
Vår-trim/St.Olavsloppet
Åpent for alle
kl.14.30-15.30
kl. 08.30-09.30
Trimmen
ONSDAG
kl. 08.30 – 09.30
FRISKLIVSSENTRALEN NAMDALSEID KOMMUNE
[email protected] Telefon: 468 16 912
www.namdalseid.kommune.no
Bra mat - kurs til høsten
Til høsten tilbyr frisklivssentralen igjen bra matkurs.
Tilbudet er rettet mot deg som er mellom 18-67 år.
Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på
Mor/
barntrening
Grunnet få
deltakere tar
mor/barntrening
pause til høsten.
Fysioterapeut
Sara Skevik
Side 6
å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold.
Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å
lese varedeklarasjon.
Kurset går over fem kurskvelder der temaet er Bra mat teori
og praksis. Det er ikke først og fremst et slankekurs, men
passer for deg som ønsker å gjøre endringer i levevaner
knyttet til kosthold.
Påmelding til Servicekontoret, tlf. 74 22 72 00 eller
[email protected]
Vi har plass til 8 personer. Førstemann-til-mølla!
Frisklivssentralen
Kommunal informasjon
Formiddagstreff på Biblioteket på tirsdager
Velkommen til hyggelig formiddagskaffe på Biblioteket - hver tirsdag,
også i juni, mellom kl. 11.00 og 13.00.
Kaffe med noe godt til, kr. 20,- pr. pers.
Velkommen!
I juli og august tar vi ”ferie” fra formiddagstreffene og kommer tilbake
med ny info om oppstartdato.
God Sommer til alle dere som benytter dere av tilbudet!
SOMMERHILSEN FRA
NAMDALSEID SKOLE
Vi ønsker å takke elever, foreldre og andre fra bygda, offentlige enheter og private
bedrifter, for den velvilje vi har blitt møtt med i skoleåret som har gått.
Siste skoledag er fredag 20. juni, og skolestart
2014/2015 er mandag 18. august.
Med ønske om en riktig god sommer til alle!
Hilsen
oss ved Namdalseid skole
Lag og foreninger
Info fra Hageselskapet
Arbeidet med grøntanlegget ved Kløvertunet er i fullt driv, med aktiv
dugnadsinnsats og noe bistand fra kommunen. Buskene kommer på
plass etter hvert og innen uke 21 setter vi en foreløpig strek. Staudene
må ha ei stund til å vokse på, men vi antar å kunne flytte disse om en 23 uker, da blir det en ny sjau.
Vi i Hageselskapet er takknemlige for velvillig innstilling når vi ber publikum om hjelp, da er det lett og morsomt å jobbe. Ansatte ved Kløvertunet bidrar hver dag med kaffe og noe å bite i, og vi mottar positiv respons på arbeidet vi legger ned.
Styret
Side 7
Kommunal informasjon
DEN NORSKE
KIRKE
Plantedager på kirkegårdene
Namdalseid: tirsdag 3. juni kl. 14.00 – 17.00
Elda :
onsdag 4. juni kl. 15.00 – 17.00
Statland :
torsdag 5. juni fra kl. 17.00
Plantesalg v/Langøren gartneri.
Namdalseid
bygdekvinnelag
selger kaffe
på
Namdalseid
og Elda.
Innlevering av lån
De mest observante har sikkert sett den røde
kassen som står ved inngangen til
Kommunehuset.
Her kan vi levere inn bøker,
lydbøker, filmer
og annet som er
lånt på
Biblioteket, og
som vi ikke har
fått levert i den
ordinære åpningstiden.
Lag og foreninger
Aktiviteter for Namdalseid Handikaplag
Minner om medlemsmøte for Namdalseid Handikaplag
lørdag 14. juni på ØYENSSKAVLSTU.
Vi kjører fra Helsetunet kl. 10.00.
Det blir servert rømmegrøt og kaffe, - vi tar med oss grillmat
selv.
Medlemstur til Vingsand torsdag 26. juni.
Bussen starter fra Helsetunet kl. 11.00.
Hjertelig velkommen til å bli med på turene!
Ønsker du å bli med på turer og andre ting med handikaplaget,
er du velkommen som medlem i laget vårt!
Ta kontakt med Mariann på tlf. 995 64 598, eller
Aud 917 55 962.
Styret
Side 8
Lag og foreninger
Det inviteres til ny sprek barneidrettsleir ved Namdalseid skole
Barn elsker å være i aktivitet gjennom lek og idrett, først og fremst
fordi dette er moro og at det er fint
å gjøre noe sammen med andre.
Derfor inviterer barnegruppa og
fotballgruppa i Namdalseid Idrettslag, tradisjonen tro, til ny barneidrettsleir i Namdalseid 20.-22.
juni 2014.
idrettsglede.
I Norge er over 500.000 barn med
på idrettsaktivitet i regi av norsk
idrett, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode
aktivitetsvaner dannes.
Målet for barneidretten er da også
at den skal være åpen og inkluderende og gi alle barn en opplevelse av mestring, trygghet og varig
Søndag 22. juni blir det fotballturnering fra kl. 11.00.
Ønsker stort publikum - alle er
hjertelig velkommen!
Målgruppa er som tidligere, alle
barn i alderen 5-13 år, ved Namdalseid og Statland skole, samt
elever fra Malm, Lauvsnes og Utvorda skoler.
De aktivitetene som det gis tilbud
om i år er friidrett, dans, kajakk,
skyting, turn og Tine fotballskole.
Går alt som planlagt, vil over 100
barn og ungdommer utfolde seg
med ulike aktiviteter denne helga,
med base ved idrettsanlegget ved
Namdalseid skole.
ONSDAGSKLUBBEN
på Dagsenteret ved Helsetunet - 2014








Tidspunkt kl. 10.00-13.00
Onsdag 17. september
Onsdag 01. oktober
Onsdag 15. oktober
Onsdag 29. oktober
Onsdag 12. november
Onsdag 26. november
Onsdag 20. desember Julebord
Aktivitetskalender
for pårørendeforeninga Helsetunet
Namdalseid 2014
Søndagskaffe
St.Hansfeiring
Søndagskaffe
Søndagskaffe
Søndagskaffe
Søndagskaffe
1. juni kl. 15.30
23. juni kl. 16.00 - grilling
31. august kl. 15.30
28. september kl. 15.30
26. oktober kl. 15.30
30. november kl. 15.30
Velkommen!
Hilsen styret i
Pårørendeforeninga
Side 9
Lag og foreninger
Side 10
Lag og foreninger
Blodsportrening for hunder
Namdalseid ettersøksring vil også sommeren 2014 legge opp til at
det vil bli muligheter for å trene hund på blodspor. Vi kjører samme
opplegg som tidligere sesonger,
oppstart tirsdag 3.6.2014 kl. 18.30.



Treninga foregår i området Fautgården, på eiendommene til
Stein Borkmo og Iver Martin Berre. Oppmøte i grustaket,
Fautgården.
Det legges opp til trening tirsdager, frem mot slutten av juli.
Første kveld vil det bli litt teori om treningsmetoder nyinnlæring.
Innimellom treningsrunder tar vi en kopp kaffe fra svartkjelen og prater litt hund.
Vi oppfordrer både personer med ikke godkjente hunder og godkjente ettersøksekvipasjer til å
komme og trene. Godkjente ekvipasjer har også behov for vedlikehold.
Spørsmål/påmelding ring 402 38 256.
Namdalseid ettersøksring
Statlandmila
Informasjon:
Statlandmila arrangeres den 9. juni 2014 av Statland IL.
Start kl. 11.00 på Tøttdalkrysset og fra Måssahatten
(kort løype). Utkjøring med buss fra Statland skole
kl. 10.15.
Påmelding fra kl. 09.00 ved Statland skole.
Salg av pølse, rømmegraut, kaffe og drikke ved målstreken (ved Statland skole).
Påmeldingsavgift : Voksne 100 kr. og barn 50 kr.
Alle som går, løper, sykler, trilles eller bæres er hjertelig velkommen til å delta!
Hilsen Statland IL.
Kontakt person Morten Hågensen, tlf. 415 16 154.
Vi ønsker å sende STOR takk til Agnar Forbord og Olav Monsen i forbindelse med arbeid med
utkjøring av møtedokumenter!
Side 11
Lag og foreninger
8. mai-arrangement 2014
Musikklaget og Pensjonistlaget markerte
frigjøringsdagen 8. mai med mars fra
Kommunehuset til Paviljongen.
Tale for dagen ved Ingar Kolstad og servering til alle som kom.
Gevinst
Gitt av
Vinnere
Fruktkurv
Coop
Namdalseid
Lars Berre
Fuglehus
Arvid Stjern
Vigdis Nilsen
Vi vil takke alle dere som møtte opp, til
tross for den sure vinden.
Gavekort
Fjellstyret
Sigrun Anzjøn
Blomster
Langøren
Gartneri
Joar Anzjøn
Klippekort
LHL Trimmen
Tone Haugen
Sykkelholder
Eldnes Buss
Berit Lænd
Veske m/
forskjellige ting
Hundset Mølle
Bjørn Sæther
Mini Pakk
Interiør
Sentrum Auto
Ingveig Jerpstad
Brødfat
Kåre Brørs
Elvira Sverkmo
Dreievarer
Steinar Derås
Tuppa Lie
Gavepakke
Hjørnet
Mabel Helbostad
Pensjonistlaget hadde trekning av loddsalget som var solgt på Coop Namdalseid og
Sjøåsen 11. og 12. april.
En stor takk
til alle
loddkjøpere
og de som
støttet oss
med gevinster!
Badehåndduk
Hilsen
Musikklaget og Namdalseid Pensjonistlag
JUNITRIMMEN
Trimgruppa arrangerer gåtur fra samfunnshuset via Magnushuken til
Stavenberget (huken) onsdag 11. juni og onsdag 25. juni.
Felles start fra Samfunnshuset kl. 18. Vi koker kaffe og serverer saft på
"huken" fra kl. 18-20.
Pris: kaffe kr 20, saft gratis. Ta med matpakke!
Vi ønsker alle velkommen!
Søndag 20. juli arrangerer trimgruppa tur til
Hemna.
Nærmere info kommer iMmelkrampa i juli.
-TrimgruppaSide 12
Vilde Hals,
Namsos
Lag og foreninger
Glada’n
Lørdag 7. juni 2014
PROGRAM:
Fredag: 17.00
Oppsetting av boder
Lørdag: 11.00
Åpning av Glada’n 2014
- Boder med lag, foreninger og bedrifter
- Underholdning
Musikk i kaféen
- Salg av grillmat ute
- Salg av kaffe og rømmegrøt i kaféen
12.00 - 15.00
Trimløype, ”start når du vil”
13.00
NamdalseidMesterskap i støvvelkast
15.00
Start Gladagsløpet tidtaking
Start Gladagsløpet Barn
Premiering umiddelbart etter innkomst
2 forskjellige løyper og premiering umiddelbart etter innkomst.
Tid og Trim: Samfunnshuset - kultursti - Staven - Samfunnshuset x 2
Barn: Kulturstien, passer alle! Start - mål v/Samfunnshuset
16.00
Avslutning boder og utstillinger
21.00 - 01.00
Gladagsfest i Samfunnshuset
The Mørkraidds spiller til dans, alle rettigheter.
Velkommen!
Gladagskomitéen/NIL.
Side 13
Lag og foreninger
KYSTKULTURDAG PÅ UTVORDA - LØRDAG
12.JULI 2014
Etter noen år i dvale så slår Utvorda IL og Sitter og Utvorda grendelag på stortromma og
arrangerer Kystkulturdag på Utvorda igjen i 2014.
Arrangementet finner sted lørdag 12. juli v/ Paviljongen på havneområdet på Utvorda.
Arrangementet vil foregå over hele dagen med boder og utstillere, aktiviteter, underholdning,
matsalg osv. på dagtid, og så avsluttes det hele med tradisjonell utefest på martnasområdet
om kvelden med Kine
Kvalstad m/ band og de lokale heltene i “Sluddj” og
“Statlandrypan”.
Følgende program er allerede klart:

Salg og utstilling fra boder på martnasområdet

Underholdning fra scenen v/ Statlandrypan, Sluddj, Staut-teaterlag og
Kine Kvalstad m/band

Kåseri om Utvorda i “gammel-dagan” v/Einar Strøm

Et fristende mat-telt med førsteklasses sjømat ala Einar Grande
Mer informasjon kommer etter
hvert, følg med på oppslag, plakater og på Facebook hvor arrangementet har egen side med
navnet
“Kystkulturdag på Utvorda” .
Utvorda og Sitter Grendelag og
Utvorda IL.
Støtte til kjøp av nytt kirkeorgel i Statland kirke
Kirkeorgelet i Statland kirke er i gang med å spille sine siste toner, og vi i Statland Menighetsråd
ønsker å be om en gave til nytt orgel.
Det gamle orgelet ble innviet samtidig som kirken, dvs. at det i år har 22-års jubileum.
Vi har innhentet pris på et nytt orgel, og fått følgende tilbud: Ecclesia kirkeorgel: kr 120 000,Små og store gaver mottas med stor takk og kan overføres på
Menighetsrådets kontonr. 0530 31 11796
Vennlig hilsen Statland Menighetsråd
Side 14
Lag og foreninger
Sportsfiskets År
Norges jeger- og fiskerforbund har erklært
2014 som "Sportsfiskets år". Målet er å få
200 000 nye sportsfiskere i Norge.
Namdalseid jeger- og fiskarlag ønsker å være
med på denne satsingen og inviterer i første
omgang til "Minikurs i meitefiske". Det vil bli
flere fiskearrangement utover sommeren.
Lørdag 14. juni møtes vi på
Myrmoen kl 09.00.
Deretter går turen opp Øyensskavlveien og til
Steintjønnin og Auri-tjønna.
Turen er 5-6 km hver vei. Regner med at vi er
tilbake på parkeringsplassen på
Myrmoen mellom 16. og 17.00.
Ta med klær for fjelltur og mat og
drikke for en hel dag.
Det skal først og fremst fiskes
med mark og duppe, men spinner, sluk og flue er også greit å
stille med.
Håper at fiskere i alle aldre vil være med oss
på tur til fjells, så finn fram fiskestanga og bli
med!
Kurset/turen en gratis å være med på!
Kontaktpersoner: Stian Furre:
402 40 395 eller Andreas Høgden: 941 31 399
NJFL har noe utstyr til utlån
(noen stenger og div. kroker, dupper,
snører o.l.).
Informasjon fra håndballgruppa NIL
Takk for tilbakemelding fra dere som ønsker å spille håndball til høsten.
Mer informasjon om oppstart kommer i august.
Har du lyst til å være trener eller begynne å spille håndball,
kan dere ta kontakt med Siri Kaldal tlf.: 416 67 211
eller Bodil Berg tlf.: 993 88 961.
Mvh Styret i håndballgruppa
Namdalseid Senterparti inviterer til medlems-/gruppemøte:
Tirsdag 10. juni kl. 19.00 på Lyngen fjordhotell.
Saker: Utredning skolesamarbeid, budsjettjustering 1. tertial, årsmelding og regnskap.
Status: Nominasjon kommunevalg 2015.Enkel servering
Velkommen
Styret/gruppeleder
Side 15
Lag og foreninger
Vi har den store glede av å invitere gamle og nye kjenninger
til Molomarkedet
på Statland lørdag 23. august
kl. 11.00-16.00.
Molomarked i 2014!
[email protected]
Leie av bod for salg av produkter
eller stand for reklame av produkter, politiske partier m.m., herunder også bryggestand og plass for
salgshengere, koster 400 kr.
Om man ønsker strøm, øker prisen til kr 450.
For ytterligere opplysninger, ring
Bjørn (456 01 716) eller
Dagrun (913 06 545).
I 2013 hadde vi ca. 1500 besøkende. Vi beholder mye av den
gode suksessoppskriften fra tidligere, og jobber samtidig med å ta
med oss nye momenter for å få til Ved interesse for leie, kontakt
et enda bedre
Svein Lervik på
Hjertelig velkommen til et flott
Molomarked!
Arr. Statland Vekst
Annonser
Nå har sommeren kommet til
Langøren Gartneri
masse nyheter!
Stort utvalg av sommerblomster og det meste vi trenger til hagen.
Vi bringer ut blomster på bestilling hver dag,
telefon 74 27 87 96
Vi bjuder på kaffe!
God sommer og hjertelig velkommen!
Åpningstider 1.6.-31.7.2014:
Mandag - fredag kl. 10.00-19.00 Lørdag kl. 10.00 - 17.00
Side 16
Annonser
Selges:
Skuvseng - alder ukjent.
Pen med ådring, dreide ben og sengestolper.
Uorginale bein på uttrekkssenga.
Kr 3.000,-.
Henvendelse
tlf. 975 64 892 eller
74 14 83 69
Kråskap - som nytt. Grønnmalt m/glassdører
og lys i øverste seksjon. Ny pris kr. 14.000,
selges for kr. 8.000.
Kun Illustrasjon
Plastbåt 10-12 fot ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe en rimelig plastbåt på 10-12 fot.
Henv. Pål Kristian Pedersen 993 31 387.
Av hjertens lyst.
Salgsutstilling av hjerter i alle varianter og utforminger.
Viktig melding til alle som sysler med et eller annet kreativt.
Vi trenger
din
hjelp til a
fylle 2Mrom.no med hjerter.
Vi stiller kun to krav: at det er et hjerte pa et eller annet vis og at dere merker det med navn og pris.
Hjertene ma leveres pa 2Mrom.no senest 25. juni. Tusen
Apning av utstillingen mandag 30.
takk for hjelpa, dette blir gøy!
juni kl. 19.30
Apningstider i juni og juli:
mandag til fredag 10.00 – 16.00 lørdag 12.00 – 16.00
Side 17
Annonser
Juni tilbud hos
Norgesfor Hundseth Mølle!
Norsk Hagejord 40L 3 for kr. 99,Frostajord 80L kr. 80,- pr. sekk
Toppbark kr. 79,- pr. sekk
Hagegjødsel 12-4-18 25 kg
kr. 250,-
Kom innom å se våre gode tilbud!
Hundseth Mølle - Det gode alternativ!
Tlf. 74 22 71 70 * Butikk 407 65 300 * E-post: [email protected] * www.hundseth.norgesfor.no
Side 18
Annonser
Namdalseid & Beitstad Taxi



24 timers vakt – blide og hjelpsomme sjåfører.
Vi har komfortable biler og minibuss tilpasset rullestol-brukere.
Minibussen har karaokeanlegg.
Vakttelefon:
74 27 85 00
Side 19
Arrangørkalender for juni 2014
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
1
Pårørendekaffe på
Helsetunet kl. 15.30.
Husk formiddagskaffe på
biblioteket tirsdager kl. 11.00-13.00
2
Strikkekaffe på
Dagsenteret kl.
18.30. Besøk fra
”To hespetre”
Kulturskolekonsert i samfunnshuset kl. 18.00.
9
Statlandmila,
start kl. 11.00.
Gudstjeneste
Namdalseid kirke
kl. 11.00.
3
Blodsportrening
for hund fra
kl. 18.30 i Fautgården.
søndag
4
Plantedag Elda
kirkegård kl.
14.00-17.00.
5
Plantedag Statland kirkegård
kl. fra kl. 17.00
6
Oppsetting av
boder til Gladag
kl. 17.00.
7
11
Gåtur fra Samfunnshuset til
Stavenberget,
start kl. 18.00.
12
13
14
Medlemsmøte i
Namdalseid Handikaplag i
Øyensskavlstu,
start kl. 10.00 fra
Helsetunet.
8
Gladag 2014 Åpning kl. 11.00.
Kulturskolekonsert Statland skole kl. 18.00
Plantedag N.eid
kirkegård kl.
14.00-17.00
10
Blodsportrening
for hund fra
kl. 18.30 i Fautgården.
Dagsenterets
rundtur i bygda kl.
10.00 til Gryta og
Fjellbygda.
15
Musikklagets Baillslæpp ved Stavenbrua i Ferga fra kl.
14.30.
NM i badedyrløp.
Minikurs i Meitefiske, start kl. 09.00.
Møte i Senterpartiet kl. 19.00
16
17
Blodsportrening
for hund fra
kl. 18.30 i Fautgården.
18
19
30
24
Blodsportrening
for hund fra
kl. 18.30 i Fautgården.
21
22
Barneidrettsleir 2014
Fotballturnering på søndag 22.
fra kl. 11.00.
Bibliotekdag på
Dagsenteret kl.
10.30
23
Pårørendeforeningas
St.hansfeiring
på Helsetunet
kl. 16.00.
20
Publikum ønskes velkommen!
25
Gåtur fra Samfunnshuset til
Stavenberget,
start kl. 18.00.
26
Handikaplagets
medlemstur til
Vingsand, start
kl. 11.00 fra Helsetunet.
27
28
29
Gudstjeneste på
Tangspræll kl.
11.00.