Last ned her. - K. Lund Offshore

NYHETSBREV FRA
K.LUND OFFSHORE AS
MAI 2013
Til nye høyder
Frakt med store
utfordringer
Gaute Jørpeland
Bedre rustet
I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets beste fylke og i regionens beste
kommune. Tallene forteller også at vi er i en bransje der
aktiviteten har vært meget stor det siste året, og alt tyder på
at den ikke vil avta med det første.
På løfteavdelingen har veksten vært mer smertefri. Men også
her strekker vi oss stadig lengre, høyere og videre. Både gjennom utvikling av bedre produkter med til dels unike løsninger,
og ved å kontinuerlig jobbe for å heve det allerede høye kompetansenivået i organisasjonen.
Alt dette er vel bare velstand? Tja; det er krevende å være i
et marked som vokser fortere enn vi klarer å henge med. Vi
må ærlig innrømme at vi har hatt en del voksesmerter. Det
var ikke vi som styrte utviklingen, men markedet. Det ønsker
vi å gjøre noe med, og har allerede gjort mye.
Kompetanseheving er i det hele et viktig satsingområde i vår
nye visjon. Med 25 nye medarbeidere bare i løpet av 2012,
sier det seg selv at en så liten organisasjon som vår har en
utfordring i det å spre og øke kompetansen. Derfor har vi
ansatt en opplæringsleder, som er i full gang med sitt arbeid.
Resultatet er bedre kunnskap, økt mestringfølelse og kjekkere
arbeidsdager – og ikke minst bedre produkter og tjenester ut
til våre kunder.
Først fant vi ut hvor vi står, og hva som forventes av oss. Ut
fra det har vi laget en ny, operativ visjon som går frem til
2015. Denne er formidlet ut til alle hos K. LUND Offshore,
og hver avdeling jobber daglig med å implementere det den
innebærer.
Så har vi kjent etter hvor voksesmertene har vært størst, og
slått prosjektavdelingen sammen med kompressorservice til
Kompressoravdelingen. Her har Johan Agnell gått inn som
avdelingsleder, og vil lede an når det nå gjøres store endringer i måten prosjektene blir gjennomført på. Jeg tror dette vil
merkes godt ute blant våre kunder, og medføre triveligere
dager for våre ansatte.
Ha en riktig god sommer!
Gaute Jørpeland
Administrerende direktør
K. LUND Offshore as er en sterk, offensiv og pålitelig leverandør
av kompressorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- og
gassindustri.
Vi holder til i moderne kontor- og produksjonslokaler på Sola,
der vi bygger kompressorer, tørkere, vinsjer, HPUer og taljer
etter oljeselskapenes spesifikasjoner.
KL-posten utgis av K. LUND Offshore as.
Redaktør: Gaute Jørpeland.
Utforming: Lokomotiv Media
Skribent: Helge Edland
Trykk: Gunnarshaug AS
For mer info: www.kl-offshore.no
Gaute Jørpeland forteller
gjestene om K. Lund Offshores
satsing utenlands.
UD, NHO OG INNOVASJON NORGE PÅ BESØK:
til K. LUND for å lære
I vår hadde K. LUND Offshore besøk
av flere representanter fra departementer, NHO og Innovasjon Norge.
Besøket var en del av en rundreise
i hele Norge, der NHO var vertskap
for delegasjonen rundt på utvalgte
bedrifter som satser internasjonalt.
- I Rogaland var det bare to bedrifter
som fikk besøk, og vi var altså den
ene. Det er jo veldig smigrende, samtidig som det var en fin anledning til å
få frem noen av våre synspunkter.
- Det som nok er spesielt interessant
med oss, er at vi er en relativt liten
bedrift. I forhold til vårt engasjement
i Brasil er det dermed jeg som har det
meste av informasjonen og erfaringene, mens de multinasjonale selskapene gjerne har dette spredt på flere
titalls personer. Dermed er det enklere
å få hele bildet presentert her hos oss.
I tillegg er Brasil ett av hovedsatsingslandene for norsk næringsliv i utlan-
det, forteller direktør Gaute Jørpeland
i K. LUND Offshore.
Mange utfordringer
Blant de som var til stede under Jørpelands presentasjon, var
statssekretær Torgeir Larsen i
Utenriksdepartementet, politisk
rådgiver Torstein Tvedt Solberg i
Nærings- og Handelsdepartementet,
NHOs regiondirektør Hallvard Ween
og direktør Marit Karlsen Brandal i
Innovasjon Norge. Og delgasjonen fikk
klar beskjed om at det er mange utfordringer som møter en ved etablering i Brasil.
- Det vil selvfølgelig være både kulturelle og språklige forskjeller som må
overvinnes. Og så er det store og trege
byråkratiet en stor utfordring, i tillegg
til utbredelsen av korrupsjon, påpeker
Jørpeland, som hadde flere gode råd å
komme med for de som ønsker å satse
i det søramerikanske landet.
Fruktbare satsinger
- Vi har blant annet vært krystallklare
på å ha på plass og følge opp etablerte, etiske regler som alle ansatte
signerer. Og det gir resultater; Petrobras gav oss førsteplassen som beste
leverandør av totalt 1 500 bedrifter.
- I tillegg har vi hele veien brasilianske
statsborgere ansatt hos oss i Norge
for kortere eller lengre perioder. Det
gir klare fordeler i forhold til blant
annet kommunikasjonen, og gjør også
at vi lettere får etablert vår bedriftsfilosofi i vårt brasilianske søsterselskap, slår K. LUND-direktøren fast.
- I forhold dette var det viktig for
meg å ta opp hvor vanskelig det er å
få ordnet med visum for dem. Det er
ingen grunn til at det skal ta over et
halvt år å få det til, og det fikk jeg gitt
ettertrykkelig beskjed om.
3
Kåre Reke med inspirasjonen
til og noe av resultatet av
TPM- revitaliseringen.
Revitalisering av TPM:
Det er prosessen som
er viktig
Det foregår en intern revitalisering i
K. LUND Offshore. Formålet er å skape
en mer effektiv, bedre strukturert organisasjon med maksimal leverings
presisjon. Og verktøyet er TPM – Total
Process Management.
- Vi har jobbet med TPM helt siden
høsten 2006. Da hadde vi hatt en del
turbulens i bedriften på grunn av meget
stor aktivitet. Vi tok spesifikt tak i verkstedene, der vi ryddet opp i rotet og bygget opp helt nye systemer og strukturer
etter klare maler fra TPM. Det gav store,
umiddelbare effekter, forteller økonomisjef Kåre Reke.
-Veldig økning
- Fra den gang til i dag har vi hatt en
videre utvikling av K. LUND Offshore
som har vært enda større den fra 2000
til 2006. Det har vært en veldig økning
i aktivitet, omsetning og antall ansatte,
påpeker økonomisjefen, og trekker frem
4
veksten på hele 30 prosent fra 2010 til
2012.
- Det gjorde at vi måtte ta skikkelig tak i
dette. Vi startet med å se på hvor vi er i
dag, og hvor vi vil. Av dette laget vi oss
en operativ visjon, som vi så begynte å
arbeide ut fra.
Omstrukturering
I revitaliseringen av TPM-arbeidet er det
ut fra visjonen blitt gjort en del organisatorisk. Tre operative avdelinger er
blitt kuttet ned til to, prosjektteam er
blitt opprettet og nye ledere har kommet
inn. Kort sagt har hele strukturen blitt
omgjort, og i dette har K. LUND Offshore
også gått inn i stillingsinnstruksene og
kompetansen til hver enkelt ansatt.
- Vi begynte på toppen, og jobbet oss
nedover. Direktørens stillingsinstruks
ble premissdannende, og deretter gikk
vi på avdelingsledernivå. Nå er vi i gang
med å jobbe oss videre derfra, og har da
allerede fått klart definert personalansvaret til avdelingsleder, forklarer Kåre
Reke. Han ser klare nytteverdier i dette
arbeidet, der kompetanse og opplæring
også er viktige faktorer.
Fokus på kompetanse
- Når en organisasjon vokser så kraftig
som vi har gjort de to siste årene, så blir
dette en kjempeutfordring. Derfor har
vi brukt mye tid på kartlegging i et eget
system kalt KOS. Der får hver enkelt definert sitt nivå i forhold til sine spesifikke
kompetansekrav. Den gode oversikten vi
får her, gjør det mulig å gi rett opplæring til hver enkelt – uavhengig av avdelingstilhørighet. Til å sørge for dette har
vi ansatt en egen opplæringsansvarlig,
og vi har nå også tydelige strukturer på
kompetanseheving i forhold til nyansatte, fremholder Reke.
Også i forhold til selve TPM-arbeidet
blir det jobbet med kompetanseheving.
I tråd med K. LUND Offshore sin visjon, får ledelsen en grundig innføring,
oppdatering og videre oppfølging på
de forskjellige ”verktøyene” de har til
rådighet.
- Det er ganske mye på gang, først og
fremst som gruppearbeid. Siden det er
snakk om et kontinuerlig forbedringsarbeid, er det viktig å holde fokus på
det hele veien. Derfor har vi både faste,
rutinemessige møter og prosedyrer, og
større samlinger, forklarer Kåre Reke.
TPM også eksternt
I tillegg til internt arbeid med TPM, har
K. LUND Offshore kontakt med en rekke
eksterne aktører. Reke sitter som styreformann i et brukernettverk for bedrifter
som har implementert TPM, der formålet er å utveksle nyttige erfaringer og
trekke veksler på hverandres kompetanse på området. Og K. LUND Offshore har
også startet opp TPM-arbeid sammen
med flere underleverandører.
- Det gir oss flere fordeler. Men det viktigste er at vi kan stå på en felles plattform og jobbe sammen med å forbedre
de prosessene som foregår oss i mellom.
Det trekker begge parter gode fordeler
ut av, slår økonomisjefen fast.
- Det handler om tid – bortkastet tid, der
du ikke tilfører produktet noen verdi.
Kan du redusere den tiden, så reduserer
du også den totale tidsbruken. På kort
sikt kan det være bortkastet å lete etter
bedre måter å gjøre ting på; der og da
taper du sannsynligvis penger på det.
Men på lang sikt vil redusert tidsbruk
føre til at du bruker mindre penger og
tjener mer. Så da kan det lønne seg å
ikke ha fokus på at vi skal tjene mest
mulig her og nå; den inntjeningen vil
komme etter hvert. For det er prosessen
som er viktig, understreker Kåre Reke.
TPM – Total Process
Management
TPM er en forkortelse for en proaktiv
tilnærming til effektiv produksjon
som har sin opprinnelse fra Toyota
Production System (TPS). Den japanske bilprodusenten utviklet TPS på
60-tallet (opprinnelig hetende ”Justin-Time Production”) etter innspill
fra underleverandøren Nippondenso.
Systemet går ut på å eliminere
sløsing, og var i utgangspunktet en
metode for økt maskintilgjengelighet.
Etter hvert har TPS utviklet seg til
TPM, der en ikke bare går inn i selve
den fysiske produksjonsfasen, men
arbeider langsiktig og kontinuerlig
for å identifisere mulige problemer
så tidlig som mulig og innarbeide
standardiserte systemer og strukturer for å unngå problemer før de
oppstår.
Den amerikanske professoren Jeffrey K. Liker beskriver tankegangen
bak og måter å jobbe med TPS/
TPM på i boken ”The Toyota Way”,
som K. LUND Offshore benytter i sitt
forbedringsarbeide.
FØR
etter
FØR
etter
Alt vi gjør er å forkorte tidslinjen fra det
punktet vi mottar ordren, til vi får betalt.
Vi forkorter tidslinjen ved å redusere
svinn i form av aktiviteter som ikke
tillegger verdi til kundens produkt.
- Taichi Ohno, en av grunnleggerne av TPS.
5
Stor avslutning på
I vår ble det satt et enormt punktum for et stort og hektisk
prosjekt. Da leverte nemlig K. LUND Offshore tre luftkompressorer, en nitrogenkompressor og en lufttørker til
Samsung Heavy Industries (SHI) på oppdrag fra Statoil.
Leveransen skulle til Sør-Korea og monteres på plattformen
Valemon. Og for å få alt av gårde så fort som mulig, gikk hele
forsendelsen med det enorme lasteflyet Antonov An-124-100.
- Stor utfordring
- Dette var et prosjekt som skulle leveres på kort tid, samtidig som det var mange involverte. I og med at prosjektet var
både komplisert og ble noe endret underveis, var det en stor
utfordring å holde tidsfristen, forteller leder Johan Agnell på
kompressoravdelingen.
6
- Hele prosjektet ble en del forsinket, og vi måtte jobbe veldig
fort på slutten for å få leveransen ferdig så fort som mulig.
Men vi hang med, og fikk til et veldig bra produkt som endte
med å bli sendt med fly.
70 meter lastegigant
I og med det sprengte tidsskjemaet og størrelsen på leveransen, fant SHI det nødvendig å leie inn det enorme Antonov
An-124-100 fra det ukranisk-russiske flyfraktselskapets VolgaDnepr.
Flyet kom til Sola fredag 8. mars, og K. LUND Offshore fikk
da lastet inn utstyret på rett under 30 tonn og inntil 6 meters
lengde. Med sin kapasitet på hele 150 tonn last var det ikke
noe problem for den nesten 70 meter lange Antonoven å
sluke unna hele ”pakken”, før det dro videre til Sør Korea
allerede neste dag.
Fakta Antonov
An-124-100 ”Ruslan”
Mannskap: 4-6
Kapasitet passasjerer: 88
Kapasitet last: 150 tonn
Lengde: 69 meter
Vingebredde: 73,3 meter
Høyde: 20,78 meter
Vingeflaste: 628 m2
Motorer: 4 stk. Lotarev D-18T jetmotorer
Topphastighet: 865 km/t
Marsjfart: 800 – 850 km/t
Maks rekkevidde: 4 500 km (m/ full last), 15 000 km (u/ last)
Vekt u/ drivstoff: 175 tonn
Vekt med fulle drivstofftanker: 229 tonn
Mål lasterom: 36,45x6,4x 4,4 m (lxbxh) - 1 060 m3
Maks vekt v/ avgang: 405 tonn
å hektisk prosjekt
Foto: Thomas Plahte
Trivia:
-Utviklingen av An-124 begynte
tidlig på 70-tallet, og produksjonen startet i 1979. Jomfru-turen
ble tatt i desember 1982.
-An-124 er verdens største serieprodusert transportfly og nest
største fly i drift – kun slått av
84 meter lange Antonov An-225
(som det kun finnes ett av!).
-Antonov An-124-100 har lasteluker både foran og bak, og er
utstyrt med vinsjer, kraner og rullebånd for lasting og lossing uten
bruk av eksternt utstyr. Flyet kan
”knele” foran når nesen er løftet,
slik at last kan kjøres direkte inn
på den uttrekkbare rampen uten
å måtte løftes.
- ”20”-logoen på flyet som fraktet
leveransen fra K. LUND Offshore
ble satt på dette og flere andre
av Volga-Dnepr sine fly i 2010 for
å markere det ukranisk-russiske
flyfraktselskapets 20-års jubileum.
-Det er bygget rundt 60 An-124,
og 25 av disse benyttes av det
russiske militæret.
-I 2004 ble det bestemt å starte
opp serieproduksjon av en oppgradert versjon av An-124-100.
Det er planer om produksjon av
rundt 80 nye fly frem mot 2020.
-Et An-124-100 ble brukt i en sekvens i James Bond-filmen ”Die
Another Day”.
- I NATO-sammenheng kalles flyet
for ”Condor”.
- Antonov lastefly har transportert alt fra hvaler og elefanter til
lokomotiver, flymotorer, yachter,
satelitter, helikoptre og tanks.
7
Kompressoravdelingen
reorganiseres
Som et ledd i K. LUND Offshore sitt
forbedringsarbeide, er det foretatt en
reorganisering av kompressoravdelingen. Tidligere var denne delt opp
i salg, service og prosjekt, men nå er
disse tre slått sammen, samtidig som
det er gjort interne omrokkeringer.
- Vi så at kapasiteten i kompressoravdelingen ikke var på det nivået vi
ønsket, slik at vi måtte strekke oss i
overkant langt for å ta i mot bestillingene som kom inn. Med den nye
strukturen er vi i gang med å bygge en
organisasjon som klarer å takle dette,
forteller avdelingsleder Johan Agnell
- Større delegering av ansvar
- Vi bygger opp team med prosjektleder,
med dedikerte ressurser og personell.
Dermed slipper jeg som avdelingsleder å
fordele ressurser etter behov, og
prosjektlederne har bedre kontroll over
8
sin hverdag. Vi får en større delegering
av oppgaver, samt en bedre linje i
organisasjonen både opp mot ledelsen
og ut mot kunden. Mens det tidligere
var tre ledere fra kompressoravdelingen
som rapporterte til direktøren, går alt
nå gjennom avdelingsleder via prosjektlederne.
Agnell har stor tro på at reorganiseringen vil gi en god effekt når alt er på
plass, men innrømmer gjerne at det
fortsatt er mye arbeid som gjenstår.
- Kan føles litt frustrerende
- Akkurat nå er vi midt i prosessen, og
det kan føles litt frustrerende at effekten av det vi gjør fortsatt ikke er så godt
synlige. Det er mye som skal etableres
under samme tak, deriblant prosjektgruppene, en egen operativ funksjon og
en product marketing-enhet som vi ikke
har hatt før.
I den operative funksjonen inngår
innkjøp og produksjon, og denne skal
fungere som støtte for prosjektgruppene og selgerne. Product marketing
skal i hovedsak få frem, utvikle og følge
opp K. LUND Offshore sin produktportefølje. For å øke produktiviteten og
kostnadseffektiviteten er standardisering av produktporteføljen er et viktig
element.
- Standardisering er nødvendig
- Produktene våre skal møte kravene
som NORSOK og våre kunder i olje- og
gassindustrien stiller, samt ha en fleksibel design. En høyere grad av standardisering er nødvendig for å imøtegå
kundenes krav når det gjelder produktivitet og pris, og ikke minst kvalitet.
Derfor må vi ha et fokusert arbeid mot
dette, og ha en funksjon som driver frem
arbeidet.
- Den største utfordringen her og nå er
etterslepet i prosjekter som gjenstår
å ferdigstille. De må tas i den ”gamle”
organisasjonen, og vi kan ikke gå 100
prosent inn i det nye før vi har gjort oss
ferdige med det gamle, forklarer kompressorlederen.
Bedre kalkyler
Men selv om det henger igjen enkelte
utfordringer, er mange forbedringer
allerede implementert. Blant de nyeste
er bedre verktøy for ferske og korrekte
etterkalkyler av prosjekter. Nå vil det
i prinsippet være en grei sak å følge
prosjektene kontinuerlig og ha etterkalkylen klar før ferdigstilling.
- Dermed kan vi bruke kalkylen på
fremtidige produkter, unngår å prise feil
og slipper bekymringer både hos oss
og kundene. Som nevnt har vi også blitt
mye flinkere på å ha oversikt over og
styre ressursene vi har tilgjengelige –
både internt og mot underleverandører
– og kan lettere gi gode estimater i
leveransetilbudene. Dermed vil vi ved
kontraktsinngåelse være helt sikre på
at vi er i stand til å gjennomføre det vi
har tatt på oss, fastslår Agnell.
Kompetansearbeid
I reorganiseringen og forbedringsarbeidet ligger det også et program for økning av kompetansen i kompressoravdelingen. Dette er ikke minst viktig for å få
overført erfaringen som ligger i avdelingen til de mange nye medarbeiderne
som har kommet til i det siste. Samtidig
er det viktig å videreutvikle både de
som fortsetter i sine ”gamle” funksjoner
og de som går over i nye posisjoner i
forbindelse med reorganiseringen.
- I tillegg har vi begynt med å arbeide
med kontinuerlig rekruttering, og søker
etter nye medarbeidere selv om vi ikke
har ledige stillinger. Kanskje dukker det
opp et talent når vi minst venter det, og
da er det viktig å være på hugget, forteller avdelingsleder Johan Agnell.
Avdelingsleder Johan Agnell er
fornøyd med reorganiseringen
så langt og ser frem til å løse
de utfordringene som gjenstår.
9
Splitter ny HV60 ankommer
K. Lund Offshore på sola
« State of the art »
vinsj i utleieparken
For å møte etterspørselen etter en lett,
hydraulisk vinsj med stor kapasitet, har
K. LUND Offshore fått produsert en
60-tonner. Kapasitetsmessig havner
HV60 mellom dagens HV50 og HV75,
men den nye vinsjen har en del detaljer
og spesifikasjoner som gjør den spesielt
interessant.
- HV60 tilfredsstiller kravene etter NORSOK R-002, og er per i dag en av svært
få vinsjer som følger denne standarden,
påpeker teknisk sjef, Tor Egil Nummedal,
hos K. LUND Offshore.
Det har blitt sprengjobbet for å få den
nye vinsjen ferdig så fort som mulig.
Markedet har vært svært interessert i
HV60-en.
- Det gjør at vinsjen var klar til bruk
allerede i mai, og gikk da til norsk
sokkel for å benyttes ved utskifting av
livbåter, forteller Nummedal. Han er
10
godt fornøyd med den polskproduserte
vinsjen, som er blitt designet for å være
svært lett i forhold til kapasiteten.
- Det er blitt brukt mye smidd og
høylegert stål, for å få ned vekten maksimalt. Dette gjør at den ikke veier mer
enn 11,6 tonn med tom trommel og rundt
19 tonn med 575 meter vaier. Den kan
operere med vaierhastigheter på inntil
0,75 meter per sekund, har doble bremser, tretrinns, automatisk gir og er
bygget for å opereres manuelt eller med
radiostyring, forklarer K. LUND Offshore
sin tekniske sjef, som ikke tror de får
se mye til den nye vinsjen i lang tid
fremover.
- Vi har hatt en del etterspørsel etter
en vinsj i denne størrelsen, så den vil
nok ikke stå mange timene på verkstedgulvet hos oss! - Er Tor Egil Nummedals
siste kommentar.
Tekniske data 60
tonns Hydraulisk
boredekkvinsj:
Vekt: 11,6 tonn
Maks. belastning: 60 tonn på
midtre vaierlag
Hastighet: 0,75 m/ sek
Vaierkapasitet: 575 m
Vaierdiameter: 48 mm
Girtype: Ringgir
Utveksling: 1,15
Bremsetype: Disk primærbrems
(Hagglunds Mda 14), bånd
sekundærbrems
Motortype: Hagglunds CA 140/120
Arbeidstrykk motor: 350 bar
Gjennomstrømning v/ arbeid: maks
1 000 l/min
Utleiekoordinator Stig Nesse:
Trives godt med å ha noe å gjøre hele tiden
Stig Nesse er en energibunt som trives
best når han har noe å henge fingrene
i. Det passer fint når han nå er gått inn
som K. LUND Offshore sin nye utleiekoordinator, der det ofte kan være nok
av baller i luften å holde kontroll på
samtidig.
Men 38-åringen hadde allerede god fartstid i bedriften før han fikk sitt nye
kontor. Det hele startet nemlig på
lageret for seks år siden.
Sent, men godt
- Jeg hadde noe erfaring fra lagerarbeid,
og så at K. LUND Offshore hadde utlyst
en stilling som jeg hadde lyst på og som
jeg trodde ville passe meg godt. Egentlig
var jeg for sent ute med å søke, men jeg
kom heldigvis med i vurderingen – og
fikk jobben, minnes Nesse.
I lagerjobben fikk han grundig opplæring
i arbeidsrutiner, tekniske innretninger og
mye annet. Og da det ble nødvendig å
ansette ny lagerformann, var Stig Nesse
helt klar for å ta på seg oppgaven.
- Han som hadde lært meg opp, skulle
pensjonere seg. Jeg hadde gått i en god
skole hos ham, og hadde også tatt til
meg mye ekstra oppgaver i løpet av de
tre årene jeg hadde vært der. Og så tok
jeg like godt over som formann, forteller
han.
- Jeg trives godt med å ha noe å gjøre
hele tiden, og er nok ivrig på å ta på meg
ekstra oppgaver. På lageret gikk det stort
sett i ett hele tiden, men jeg gikk også
inn i forskjellige arrangementskomiteer
og arbeids- og ressursgrupper. Kombinert med firmaturene og forskjellige
sammenkomster utenom jobben ble jeg
fort godt kjent med de aller fleste, noe
som mener er veldig viktig, slår Nesse
fast.
Trives kjempegodt
Etter tre år som lagerformann, fikk Stig
Nesse i fjor sommer jobben som utleiekoordinator. Og han forteller at han
trives kjempegodt med sine nye arbeidsoppgaver som K. LUND Offshore sin
kontaktperson for kunder som har behov
for forskjellige typer løfteutstyr.
- Det går stort sett i mindre utstyr,
forskjellige taljer og vinsjer. Jeg setter
sammen pakker med utstyr etter å ha
klarlagt hva kunden trenger, og ordner
så resten via ordrebekreftelse til verkstedsgjennomgangen og frem til transport
og fakturering. Så følger jeg opp tilbud
og utgåtte leieavtaler som eventuelt
skal fornyes, og sørger for å alltid ha
tilgjengelig det utstyret som det er
behov for – med den koordineringen av
vedlikehold som det innbærer, forklarer
tobarnsfaren.
- Godt av noen år ”på gulvet”
Men selv om han sitter på eget kontor
i øverste etasje, er Stig Nesse ikke i tvil
om at han har hatt godt av å bruke noen
år ”på gulvet” i lagerhallen.
- I jobben jeg gjør nå, er jeg kjempeglad
for at jeg startet på lageret. Jeg vet hva
de på verkstedet gjør, skjønner gangen i
innkjøp, vedlikehold og forsendelser, har
kontroll på datasystemene og logistikken – og kjenner til hva de forskjellige
transportørene er best på. Alt dette er
ting jeg har stor fordel av å vite i jobben
som utleiekoordinator, poengterer han.
- Jeg har sagt til blant annet opplæringsansvarlig her på huset at alle burde
hatt seg et par uker på lageret først når
de begynner hos oss. Da får de en unik
mulighet til å bli kjent med virksomheten fra innsiden av.
Tar fagbrev
I tillegg til å ha jobbet seg opp og lært
gjennom erfaring, har Nesse også gått
inn for å få en mer formalisert opplæring. Derfor har han samtidig med
jobben også tatt fagbrev i materialadministrasjon – og er i gang med fagbrev
i logistikk.
- Det er igjen et utslag av at jeg hele
tiden må ha noe å gjøre. Jeg engasjerer
meg i det meste, enten det er i kunstklubben, som formann for idrettslaget,
leder i logistikkgruppen eller andre ting.
Trives med å være sosial – og trives
kjempegodt på jobben, avslutter utleiekoordinator Stig Nesse.
11
K. Lund Offshore
Skvadronveien 29
4050 Sola
Tlf: 51 64 81 50
Fax: 51 65 76 06
[email protected]
www.kl-offshore.no