Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS)

Kronstad
distriktspsykiatriske senter (DPS)
INFORMASJON
HELSE BERGEN
Haukeland universitetssjukehus
OM KRONSTAD DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER
Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er eit lokalsjukehus innan
psykisk helsevern for vaksne. Vi yt spesialisthelsetenester Ɵl befolkninga
i bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda i Bergen
kommune. I desse bydelane bur det Ɵl saman 86.100 Betring er ein
personleg prosess.
menneske over 18 år (2012).
Medarbeidarane
DPS skal bidra Ɵl at menneske med psykiske
i DPS kan bidra
med sin kunnskap
lidingar kan leve eit normalt liv preget av deltaking,
og kompetanse.
uavhengighet og meistring.
Kronstad DPS er eit moderne lokalsjukehus lokalisert i nybygg på
Danmarksplass. TenesteƟlbodet vert Ɵlbydd primært på dagƟd/eƩermiddag og omfaƩar poliklinikk, dagbehandling og
oppsøkjande team. Vi har og døgnbehandling og
Målet vårt er at
brukarstyrte sengjar.
du skal bli møƩ
med openheit,
venlegheit og
respekt.
TENESTETILBODET I KRONSTAD DPS
BehandlingsƟlbodet omfaƩar både akuƩ og planlagt behandling,
hovudsakleg eƩer Ɵlvising frå fastlege. Kronstad DPS har som målsetjing å
Ɵlby behandling på reƩ nivå.
Poliklinikk: Ulike former for behandling som skjer individuelt eller i gruppe.
Dagbehandling: Utvida behandlingsƟlbod på dag/eƩermiddag som er
basert på grupper, men også individuell oppfylgjing.
Ambulante tenester: Oppsøkjande verksemd der
behandling skjer i heimen eller på anna avtalt stad.
Fysisk akƟvitet er
Døgnbehandling: Individuelt Ɵlpassa opphald med
del av behandlingsavgrensa og målreƩa behandling.
Ɵlbodet: trening,
avspenning og
Andre tenester: Vi Ɵlbyr også tenester frå
akƟviteter ute.
sosionom, ergoterapeut, uƩrykksterapeut,
fysioterapeut og prest.
OpningsƟder
Kronstad DPS svarar telefonen mellom 08.00 og 15.30 på kvardagar.
På eƩermiddag/kveld er det Helse Bergen siƩ sentralbord som svarer.
Visiƫd er frå kl. 17.00 Ɵl 20.00.
Familierom og samtalerom
Det finst familierom i bygget der pasientar kan ta i mot familie/vener med
barn. Det finst og nøytralt samtalerom ved behov.
Trådlaust interneƩ
Det er mogeleg å nyƩe trådlaust neƩ i bygget.
Rusmidlar
Kronstad DPS siƩ område skal være rusfriƩ.
Parkering
Det er mogeleg å parkere i eige garasjeanlegg mot betaling, innkøyring
frå Ibsensgate ved idreƩsanlegget. KrediƩkort eller kontantar kan nyƩast.
AlternaƟvt kan ein parkere i parkeringshus i Solheimsgaten.
HELSE BERGEN
Vi holder Ɵl i nye
fine lokale like ved
Danmarksplass.
Bybanen stoppar
like utanfor døra og
stoppestaden heiter
Danmarksplass.
bybanen.no
skyss.no
Haukeland universitetssjukehus
Kronstad DPS
5021 Bergen
Besøksadresse:
Fjøsangerveien 36
Telefonnr.: 55 95 60 00
Byparken
Nesttun
0 minutt
0 minutt
Nonneseter
Hop
2 minutter
2 minutter
Bystasjonen
Paradis
3 minutter
4 minutter
Nygård
Fantoft
5 minutter
6 minutter
Florida
Slettebakken
6 minutter
8 minutter
Danmarks plass
Sletten
8 minutter
10 minutter
Kronstad
Wergeland
10 minutter
11 minutter
Brann stadion
Brann stadion
11 minutter
12 minutter
Wergeland
Kronstad
13 minutter
14 minutter
Sletten
Danmarks plass
15 minutter
16 minutter
Slettebakken
Florida
17 minutter
17 minutter
Fantoft
Nygård
19 minutter
18 minutter
Paradis
Bystasjonen
21 minutter
20 minutter
Hop
Nonneseter
23 minutter
21 minutter
Nesttun
Byparken
24 minutter
23 minutter
www.helse-bergen.no
Haukeland universitetssjukehus
Telefon: 05300
202 4200 - Bergen Grafisk - 15.04.13
Haukeland universitetssjukehus
Kronstad distriktspsykiatriske senter