Nr 1/2011 - Dnk i Melhus kommune

Helg i bygda
Menighetsblad for Melhus prestegjeld 5/2011, 71.årgang
Foto: Tove Hammervik Flø
Flå kirke
Horg kirke
Hølonda kirke
Melhus kirke
HELG I BYGDA
Helg i bygda - Nr 1/2011
Utgitt av menighetsrådene i Melhus
prestegjeld
Distribueres alle husstander i Melhus
REDAKSJON:
Aase Fjelldal, Gunvor Berg, Brita
Narjord Kjell Arne Morland, Heidi Engen
Krogstad og Magnhild Nordbø
Postgiro: 0802 5501 374
Bankgiro: 4230 20 12517
KIRKEKONTORET
Ekspedisjon: kl. 09.00 – 15.00
Melhus rådhus, 7224 Melhus
Tlf. 72 85 86 21 /72 85 80 00
Faks. 72 85 51 65
[email protected]
www.kirken.melhus.no
PRESTEKONTORET:
Skysstasjonen, 7224 Melhus
Kantor i Melhus
Prosten i Gauldal
Prostesekretær
Sokneprest Flå og Horg
Sokneprest Hølonda
Sokneprest Melhus
KIRKER:
Flå kirke
Horg kirke
Hølonda kirke
Melhus kirke
- servicebygg
BOLIGTELEFONER:
Sokneprester:
John Olav Hodne
Kjell Arne Morland
72 85 86 29
72 85 86 26
72 85 86 27
72 85 86 23
72 85 86 28
72 85 86 22
72 85 17 18
72 85 49 59
72 85 05 92
72 87 13 72
72 87 13 54
990 22 608
72 87 03 39
952 33 532
Kateket Sonja Bruholt
72 87 97 72
976 62 874
Diakon Tone Njøs
72 87 17 13
Kirkeverge Kurt Rylandsholm977 17 870
Kantor Bjørn Vevang
Organist Lars Høiseth
Organist Margot Bjørseth
Organist Randi Vik
909 60 489
481 60 485
918 95 980
416 78 575
LOKALE KIRKEVERGER:
Flå: Johan Strengen
72 85 18 42
951 29 586
Horg: Per H. Gylland
72 85 61 84
909 61 251
Hølonda:Harold Pedersen
72 85 05 00
990 23 267
PRESTEVAKT:
I Melhus skal det alltid være mulig å få
kontakt med en prest. Se telefonlista over.
Fem roser
Av Øystein Flø
På langfredag er alteret i kyrkja nakent,
utan blomster eller lys. Slik minnes vi at
Jesus vart kledd naken og fornedra. På
denne dagen slokna han som er verdas
lys. Han gjekk inn i mørket, inn i døden
og grava.
Det einaste vi har på alteret denne dagen
er fem raude roser, som minner oss om
Jesu fem sår – i hans hender, i hans føter
og i sida.
Jesus la ein gong hendene på eit lite barn og sa: “Den som tek imot dette
barnet i mitt namn, tek imot meg. Og den som tek imot meg, tek imot han
som sende meg. For den som er minst av dykk alle, er stor” (Luk 9,48).
Slik identifiserer Jesus seg med dei minste. Jesu hender er merka av alle
dei sår på kropp og sjel som hans minste brør og søstrer har vorte utsette
for.
Ei kvinne stod ein gong og gret ved Jesu føter, ho tørka tårene bort frå
føtene hans med håret sitt og salva dei med salve. (Luk 7,38) Farisearen
tenkte med seg sjølv: “Var denne mannen ein profet, visste han kva slag
kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv” Men Jesus
fortalde om to menneske som begge fekk ettergjeve si gjeld av den same
herren. Jesus peika da på at den som har fått mykje tilgjeve, elskar mykje.
Såra i Jesu føter peikar tilbake til denne hendinga og viser at i
fellesskapet rundt Jesus skal det vera rom til alle. Slik sa Jesus det da han
hadde vaska føtene til disiplane Skjærtorsdag: “Som eg har elska dykk,
skal de elska kvarandre” (Joh 13,34)
Såret i Jesu side fekk han da soldaten skulle kontrollere at Jesus verkeleg
var død på korset. Han stakk Jesus i sida med eit spyd, slik at hjartet brast
og det kom ut vatn og blod. (Joh 19,34) For soldaten var dette eit sikkert
teikn på at avrettinga var fullført,
blodet i hjartet hadde teke til å
skilje seg. Men for Johannes,
som har fortalt om dette, peikar
dette teiknet framover mot dåpen
og nattverden.
Jesu hjarte brast, men fordi
dette hjartet var så fullt av den
kjærleiken som er sterkare enn
døden, så kunne ikkje døden
halde på han. Denne kjærleiken
er det som kan vaske bort
syndene våre og som vil gje oss
den maten som varer og gjev
evig liv.
Neste nummer av Helg i Bygda kommer
ut i uke 19, 2011.
Layout: Magnhild Nordbø
Trykk: PK Trykk
FORSIDEBILDE:
Fra Korshøyden i Litauen, sommer 2010
Foto: Tove Hammervik Flø
www.kirken.melhus.no
2
HELG I BYGDA
Ha pengene klar tirsdag 12. april!
Da kommer konfirmanter og frivillige med
bøsse for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon. Temaet i år er:
Hjelp mot økonomisk urettferdighet!
Det er medlemmene
selv som eier
”banken”. Renter
på lånene som tas
opp kommer alle
eierne til gode. Slik
går overskuddet fra
prosjektet tilbake til
lokalsamfunnene.
Kirkens Nødhjelp
støtter VICOBAgruppene med
opplæring, i tillegg
til bankbokser og
annet materiell.
- Jeg blir stadig imponert av mennesker som tidligere
ikke har hatt ressurser til å gjøre noe ut av livet sitt,
men som nå reiser seg på VICOBA-møtene og forteller
den ene suksesshistorien etter den andre: Om at de
kan holde barna i skolen, om at de har skapt seg et
levebrød og at de tjener penger, forteller Walalaze.
Da mamma fikk lån til
å starte en grønnsaksbod, fikk Yohana (14)
et helt nytt liv.
Yohana (14) er i sin
egen verden mens han
trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig
om morgenen, og han
er trøtt. De skal gå langt
for å hente grønnsaker
til boden på torget.
- Jeg hjelper mamma
med jobben morgen
og kveld. Det er en glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, forteller Yohana. Han
bor sammen med moren sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år siden ble moren med i en
VICOBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp.
- Da ble livet bedre. Nå har vi råd til mat, klær og
skole, forteller den unge gutten.
Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme hos bonden der de
skal hente dagens grønnsaker. Den unge gutten har
drømmene klare for framtiden:
- Siden moren min er med i VICOBA, kan jeg studere
hvis jeg jobber hardt for det. Jeg har lyst til å bli
politi. Eller jobbe for at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være med å gjøre Tanzania
til et godt sted å leve for mange.
I dag er det salatblader som skal bæres tilbake til
torget. Flaks! Stort volum, men lett å bære. Yohana
smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god.
Skaper forandring
VICOBA (Village Community Banks) er spare- og
lånegrupper der medlemmene sparer små beløp hver
måned. Pengene samles i en pott, og medlemmene
får anledning til å ta opp små lån for å investere i
inntektsgivende arbeid og en bedre framtid.
- Vi startet arbeidet med VICOBA i 2006. I dag er
det over 1000 registrerte VICOBA-grupper, forteller
Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgiver
i Tanzania.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011
Over én milliard mennesker lever i ekstrem
fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv
hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten
fattigdom.
Det er menigheter landet rundt som står
for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon. Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.
Dersom du ikke er hjemme når bøssebærerne
kommer, kan du støtte aksjonen direkte ved å
- Benytte kontonummer 1594.22.87493.
- Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
- Sende en sms <KN100> til 2090 (100 kroner)
3
Nytt fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm
Kulden og kirkelige
handlinger
På grunn av ekstremkulde denne
vinteren har en opplevd driftsutfordringer i forbindelse med
gjennomføring av enkelte kirkelige
handlinger. Bl.a. har en ikke fått
opp varmen i kirkene til ønsket
temperatur, instrumentene har
blitt ustemte og/eller satt ut av drift grunnet den tørre
luften, og mye tele på kirkegårdene har medført en
forlenging av tid ut over det normale før begravelsene
kan gjennomføres.
Fellesrådet vil beklage eventuelle negative
opplevelser man har ved arrangementer og/eller
kirkelige handlinger i kirkene våre som en følge av
ekstremkulden.
3.
Dersom det før kartleggingen er ferdig, ut fra
festers rettigheter, oppstår behov for gravlegging
på felt 1-18, forutsettes det at fellesrådet foretar
en individuell vurdering av om det kan foretas
gravlegging.
4.
Bispedømmerådet ber om å bli orientert om
resultatet av nevnte kartlegging av felt 1-18 og
fellesrådets etterfølgende behandling av saken.
Parter som har klaget på fellesrådsvedtak 037/10 skal ha
blitt tilskreve av Nbdr. Fellesrådet har i skrivende stund
ikke tatt stilling til bispedømmerådsvedtaket.
Melhus kirkegård – Midlertidig forbud mot
gravlegging av kister
Nidaros bispedømmeråd (Nbdr) behandlet i sak 030/11
den 28.2.2011 saken om midlertidig forbud mot
gravlegging av kister i felt 1-18 ved Melhus kirkegård,
og fattet følgende vedtak:
1. I medhold av § 4 i gravferdsloven stadfester
bispedømmerådet fellesrådets vedtak 037/10 som
et midlertidig vedtak.
2.
fredningstiden på minimum 20 år ved åpning av
grav. Der samme kartlegging viser at det ikke er
risiko for å støte på kiste innenfor fredningstiden
på minimum 20 år ved åpning av grav, gjelder ikke
fellesrådets vedtak 037/10 p. 1. Gravlegging på felt
1-18 må uansett skje i henhold til gravferdslov og
forskrift.
Bispedømmerådet setter som vilkår for dette at det
foretas en snarlig gjennomgang av felt 1-18 for
å kartlegge de graver hvor gravlegging ikke kan
skje fordi en må påregne å støte på kiste innenfor
Personalsituasjonen
Fellesrådet har mottatt oppsigelser som medfører at
klokkerstillingene i Hølonda og Melhus kirke vil bli
ledige sommeren 2011. Samtidig er det kommet signal
om at stillingene som kirkemusiker i Flå og i Horg vil
bli ledige senest i løpet av 2012.
Fellesrådet har også fra sentralt hold fått midler
til ansettelse av 1,2-1,5 årsverk knyttet opp mot
trosopplæring i kommunen. En tar sikte på tiltreden i
trosopplæringsstillingene i august.
En overveldende julegave til ”Helg i bygda”.
Vi i redaksjonen trodde nesten ikke det som vi fikk vite på nyåret: Vi
hadde gitt ut et julenummer som vi ikke hadde penger til, og ba om å
få en ekstragave på drøyt 20 000 kroner. Dere gav over 120 000 kroner,
og et par av gavene var til og med 5-sifrede! Dermed er antakelig
økonomien i bladet berget for mange år framover. Vi er utrolig
takknemlige, og vil rette en stor takk til alle dere som gav!
Støren kirkekontor,
Rådhuset Støren
Tirsdag 12-20
Onsdag 09-16
Avtale om samtale og
sjelesorg:
tlf 952 75 210
eller epost:
[email protected]
kr. 300 pr. time
mere info: www.fermate.no
Nå har vi muligheten til å utsette den årlige giroen til første nummer
på høsten hvert år, for det tror vi er en bedre tid for dere til å huske å
betale den frivillige kontingenten. Dersom vi får inn like mye som før
om årene, så har vi gjort noen innsparinger i produksjonen som gjør
at vi kan ha råd til å gå med et lite underskudd i mange år framover.
Dermed kan vi i redaksjonen konsentrere oss om å fylle bladet med
godt innhold, i stedet for å bruke tid på å bekymre oss for økonomien.
Det er vi svært glade for!
4
HELG I BYGDA
Bli bedre kjent med presten:
John Olav Hodne
Av Magnhild Nordbø
Dere har helt sikkert møtt han, i kirkesammenheng eller i gatene i Melhus,
- den joviale karen med den umiskjennelige bergensdialekten. Nå har han
vært sogneprest i Melhus siden 2005.
John Olav Hodne er født på
selveste juleaften, og de to eldre
søsknene glemmer nok aldri den
jula da all juleglede og -moro
i heimen ble ødelagt, og de ble
sendt til naboen i hui og hast, fordi
lillebror skulle komme, akkurat
da! Den beste kvelden i hele året!
De ler av det i dag, men det var
helt sikkert en ganska spesiell jul
for familien Hodne i Brattlien i
Bergen den gangen i 1951.
Ved siden av studiene var det
jobbing og stadig vekk nye
aktiviteter; basketball og fotball.
Det var ei travel og sosial tid
minnes han.
Livet er adskillig roligere nå. Han
trives godt i eget selskap. Han
kan heller lese ei bok, en god krim
for eksempel, eller lytte til god
musikk. Sportslig dreier det seg
mest om sport på TV, personlig
holder med noen spaserturer langs
Ladestien, like i nærheten av der
han bor. Hodne ble trondhjemmer
for 10 års tid siden. Etter å ha
praktisert som prest blant annet
John Olav gikk på det som i dag er Norges eldste
barneskole, Christi Krybbe skole, grunnlagt allerede i
1739, og som fortsatt er i drift.
- Det var helt utmerket å vokse opp og å være ung
i Bergen. I løpet av konfirmasjonstiden kom jeg i
kontakt med det kristne ungdomsarbeidet, KFUM,
best kjent for speiderbevegelsen, men også for annet
ungdomsarbeid, for eksempel ungdomsklubber, som ble
min innfallsvinkel.
Vi var en ungdomsgjeng som holdt sammen, og ganske
tidlig fikk vi lederansvar i klubben. Vi hadde veldig frie
tøyler. Den kristendommen som jeg ble kjent med var
svært livsbejaende, det var masse liv. En fabelaktig tid!
Det var gøy! Presten kikket inn til oss en gang i blant,
men vi slapp til, - det var klart vi trivdes, mimrer John
Olav.
Etter hvert ble det gymnas, realfag. Hodne var en
teoretiker, han skulle bli ingeniør…, eller kanskje
arkitekt. I stedet ble han prest.
i Bergen og Mo i Rana, fikk han jobb i Trondheim
kommune, som prest i helse- og omsorgstjenesten.
Det var akkurat en slik jobb han aller helst ville ha,
og skuffelsen var stor da Trondheim valgte å legge
ned den kommunale prestetjenesten, - mens andre
storbyer valgte å utvide.
Han så for seg et langt yrkesløp i helsetjenesten,
hadde også tatt videreutdanning innenfor sjelesorg,
eller pastoral klinisk utdanning som det heter, og var
godt rustet til jobben i institusjoner og helsevesenet
forøvrig.
Nå er John Olav en av sokneprestene i Melhus,
og her tror han kanskje at han blir resten av
yrkeskarrieren. Med mindre det dukker opp noe
riktig spennende lenger sør i landet.
Hodne har tre voksne døtre som alle bor i Telemark,
og han skulle gjerne vært litt nærmere dem.
Som sokneprest er man gjerne litt potet. John
Olav liker variasjonen i stillingen, men trives nok
aller best i møte med mennesker. Han er glad i
forkynnerdelen, i gudstjenestene. Festtaler ved
vielser er flott, men Hodne uttrykker større glede
ved å delta i begravelser.
- Jeg hadde overhodet ikke tenkt på teologistudier
selv. Men det rare var at alle andre trodde jeg skulle
gå den veien. Mulig det var noe gruppegreie. Etter
forberedende, var vi i alle fall fire stykker fra gjengen i
ungdomsklubben som valgte teologi.
Så fulgte noen år med latin, gresk og hebraiske studier i
Bergen, deretter menighetsfakultet i Oslo, og også ett år
som utvekslingsstudent i Bayern i Tyskland.
– Jeg husker spesielt da vi leste gresk med pater
Härtmann i Den katolske kirke i Bergen, mens nonnene
serverte oss te. Det var litt spesielt, forteller han.
5
- Det høres kanskje rart ut. Men begravelse er
mer utfordrende. Man møter mennesker i en
sårbar situasjon, og det gir så mye tilbake, sier
soknepresten, som nærmer seg 60 år, og som selv
har opplevd både opp- og nedturer i livet, og som
gjerne deler egne erfaringer med menneskene han
møter.
e
d
i
s
s
Barna
Morsomme historier:
Hva kan du om påskebudskapet?
(svar på siste side)
1. Hvem var den første Jesus viste seg for etter
oppstandelsen, ifølge Bibelen?
2. Hva er kristendommens symbol for påsken,
påskelammet eller påskeharen?
3. Hvilken dag markerer starten på ”Den stille uke”?
4. Har påske noen gang blitt feiret i mai?
5. Getsemane ligger ved foten av hvilket fjell?
6. Hvilket dyr red Jesus på inn i Jerusalem?
7. Hva het disippelen som forrådte Jesus tre ganger?
Det var en gang en bonde som hadde to hester
han ikke kunne se forskjell på. En dag klippet han
manen på den ene. Det hjalp en stund, men så
vokste manen ut igjen, og bonden var like langt.
Så klippet han halen på den andre. Det hjalp også
en stund, men så vokste den også ut igjen.
Men så en dag oppdaget bonden at den hvite
hesten var litt høyere enn den svarte...
Naboen hadde nettopp kjøpt ny bil og stod og
vasket den. Så kom en forbipasserende og sa: "Det
nytter ikke å vanne den, den blir ikke større!"
Noe å lage:
Garn-egg
Blås ut et egg. Ta litt lim på eggeskallet (litt etter litt) og surr garn
rundt.
Fest en tråd i en avbrukket binders,
fyrstikk el.l. som du stikker ned i
egget for å henge det opp.
Gutten spurte faren: "Hvem er verdens største
tryllekunstner?"
Faren: "Jeg vet ikke."
Gutten: "Jo det er hesten til naboen. Når han spiser
et eple så kommer det ut en pære!"
I geografitimen spurte læreren Ole:
"Hvor ligger Liverpool."
Ole svarte: "De ligger øverst i tabellen."
Vinduspynt
Blås ut egg.
Fest gult silkebånd rundt egget ved
hjelp av lim og lag en sløyfe på
toppen. Eller du kan feste en tråd i
en avbrukket binders, fyrstikk el.l.
som du stikker ned i egget for å
henge det opp.
Gåter
1. Hvilket dyr er det tristeste i skogen?
2. Hvor mange store menn er født i Oslo?
3. Hva er det som reiser verden rundt men sitter
hele tiden i et hjørne?
4. Hva er det som har ett øye og ikke kan se?
5. Hvem må alle mennesker, selv konger og
keisere, ta av seg hatten for?
6. Hva har hals men ikke hode?
7. Vet du om et dyr som ikke liker
berg-og-dal-baner?
Tips til påskeaktiviteter?
Se www.kirken.melhus.no
6
HELG I BYGDA
Kirken satser stort i Gauldalen:
Vi har fått 2,3 millioner til trosopplæring!
Den store nyheten kom i november: Høsten 2011 er
turen kommet til Gauldal prosti for å få midler til
øket trosopplæring. Nå er det 7-8 år siden de første
menighetene begynte å gjøre forsøk på nye tiltak
overfor barn og unge. Mange tiltak er prøvet ut og
mange har vært vellykkede. Nå ansettes nye personer
over hele landet slik at alle menighetene skal kunne nå
videre ut. Fra høsten er det vår tur. Det blir spennende!
Det foreligger en plan for trosopplæring. Den heter
”Gud gir – vi deler”. Målet for planen er altså at alle
som blir døpt skal få tilbud om opplæring i den tro de er
døpt til, gjennom hele oppveksten fram til de er 18 år.
Dette er en kjempejobb!
Nå planlegges det i arbeidsgrupper over hele prostiet.
Menighetsrådene har sine drøftinger, og de har
valgt folk til å være med på et fellesutvalg for hele
Den pengesummen vi har fått, skal fordeles etter antall kommunen. I tillegg er det et utvalg i gang for hele
prostiet, og det hadde en stor inspirasjonssamling på
døpte over hele prostiet. Det innebærer at vi her i
Melhus kommune skal utlyse stillinger som tisvarer en Støren lørdag 12. mars. Snart skal stillingene lyses ut,
og en kvart stilling. Hvis disse personene får hjelp av og de nyansatte kan ta fatt fra august av. Kateketen vår,
Sonja Bruholt, er svært engasjert av dette. Les hva hun
mange frivillige i menighetene våre, så er det utrolig
har å si om hvor mye dette arbeidet kan komme til å
hva vi kan få til av nye tiltak.
bety.
Kan man lære tro?
Av Sonja Bruholt
Troen sitter i hjertet.
Eller i hjernen. Eller
i kroppen, eller i
bevisstheten. Hvordan
vet du hva du tror på?
Hvem lærte deg dette?
Eller har du kommet
på det helt av deg selv?
Vi har alle en troshistorie; mennesker og
hendelser i barndom,
ungdom og voksen
alder som har betydd
noe for vårt liv;
foreldre, besteforeldre,
læreren, konfirmantpresten eller andre. Kanskje ble
du invitert med på Søndagsskolen av en nabo, eller til
barneforening av en tante. Kanskje opplevde du Guds
nærvær i løpet av konfirmasjonstiden?
Det vi jobber for nå, er å gjøre disse møtepunktene mer
systematiske: Barna som blir døpt skal få muligheten
til å oppleve kirken, menigheten og Gud hvert år,
gjennom opplegg som er skreddersydd for akkurat den
aldersgruppen. Håpet og målet er at de gjennom dette
skal oppleve: Ja, det er plass for meg i menigheten. Ja,
jeg er elsket av Gud. Ja, jeg er en kristen.
Kan man så lære tro? Jeg vil spørre motsatt: Hvordan
skal man ellers finne ut hva man tror? Ingen vokser
opp i et vakuum. Vi blir alle påvirket av menneskene
rundt oss, det de sier og gjør, og det vi opplever. La oss
sammen arbeide for at barn og unge får en opplevelse
av den Levende Gud, en Far som elsker dem og som
ønsker å være en del av deres liv! Du trengs. Jeg
trengs. Gud ønsker å bruke oss. Sammen med Ham
skal vi greie oppdraget: Å bringe Hans Ord ut til alle
døpte i menighetene våre.
Harald Åmodt og
redskapsstativene på Hølonda
kirkegård.
Hølonda menighet er svært takknemlig for det
flotte redskapsstativene Harald Åmot lagde til
kirkegården senhøstes i fjor. Som vanlig ble
arbeidet utført raskt og skikkelig. Dessverre
døde Harald nå i februar. Stativene vil stå som et
flott minne etter han i mange år framover.
7
Bisettelse
Bi
l eller
ll gravferd?
f d?
2011 er et godt år å arrangere kirkevalg.
De nærmeste årene skal nemlig rammene for det nye
kirke-statforholdet bestemmes. En ny kirkeordning skal
vedtas. Nye liturgier skal gjøres kjent og tas i bruk i
kirken, og det kommer en ny hovedsalmebok.
Kirkevalget foregår over hele landet samtidig med
kommune- og fylkestingsvalg, 11.-12. september. Vi
regner med at det i Melhus bare blir èn valgdag, 12.
september, men nærmere inforasjon vil følge til høsten
Kirkevalget i år skal bygge videre på den økte
interessen Kirkevalget 2009 skapte.
Velgeroppslutningen økte fra 4,2 % av de
stemmeberettigede i 2005 til 13 % i 2009. Den
prosenten kan økes!
Først må vi finne gode kandidater til å stå på listene til
de ulike menghetsrådene. Har du lyst til å få innflytelse
på menighetsarbeidet, må du melde deg som kandidat!
Alle som er medlemmer av kirka (er døpt og ikke
utmeldt), bor i menigheten og er over 18 år, er valgbare
til menighetsrådet. Ta kontakt! I noen av menighetene
vil det også gå ut forespørsler pr brev og telefon om å
stille opp. Det er svært ønskelig at de som blir kontaktet
på den måten, svarer ja.
Det vil også være mulig å stille flere lister. Hver av
listene må underskrives av 10 personer og leveres til
menighetsrådet innen 1.mai.
Det nye menighetsrådet trer i funksjon fra
1.november 2011.
Storkonsert i Melhuskirka
Konsert med Stephen Brandt-Hansen
Vi minner om storkonsert i Melhus kirke kommende
søndag 3. april. Konserten er til inntekt for nytt orgel
i Melhus kirke, og alle billettinntektene går uavkortet
til saken. Artistene stiller gratis opp på konserten!
Medvirkende: Stephen Brandt-Hansen med musikere.
Konserten arrangeres av Lydbokforlaget, Melhus.
8
Det er så mange måter å gå fram på ved et dødsfall,
og hvilke ord er det rett å bruke om hva?
I Store norske leksikon står det slik: ”Bisettelse,
egentlig den religiøse seremoni som utføres i
dødsstedets kirke eller kapell når kisten skal sendes
til et annet sted. Brukes nå mest om den kirkelige
handling med jordpåkastelse ved kremasjon”.
Bisettelse handler altså om at kisten settes til side,
den settes bi, i påvente av at det senere skal skje en
viktig handling et annet sted.
Den første typen bisettelse skjer som regel når
kisten fraktes fra hjem eller sykehus til bårehuset
ved kirken. Da settes den i et eget rom i påvente
av at gravferden skal finne sted. Mange har en kort
minnestund i bårehuset ved den anledningen. Kisten
settes bi i et annet rom enn kirkerommet i påvente av
gravferden.
Den andre typen bisettelse skjer som regel i de
tilfellene der kisten skal til kremasjon. Da har vi
jordpåkastelsen i kirken, og følger kisten ut til bilen,
og står i høytidelig ro til bilen har kommet ut av
syne for oss. Kisten settes bi i påvente av at den skal
kremeres.
Noen ganger skjer gravferden i en av kirkene våre,
men så kjøres kisten til en annen kirkegård for å
senkes der. Det skjer som regel samme dag uten
at det går lang tid, så da kaller vi alt sammen for
gravferd, fordi vi ser det som en enhet.
Kanskje blir det mer av bisettelser til kremasjon også
her på bygdene framover? I byene har de måttet gjøre
mer av det, for det er ikke lett å finne gravsteder
til kister overalt. Slike problemer har vi også fått
på Melhus kirkegård. Mange har følelsesmessige
problemer med å tenke seg kremasjon. Det er
forståelig, for det er ukjent. Men de restene som
ligger i jorda, blir på lang sikt de samme: Den
nedbrytingen som skjer over 40 år i ei kistegrav, den
skjer over noen timer ved kremasjon. Så teologisk
sett kan begge skikker anses som likeverdige.
Ellers kommer det nok til å bli navneendring på
kirkegårdene våre. Det offisielle navnet kommer til
å endres til gravlund eller gravplass, for å få et mer
nøytralt begrep som kan favne alle uansett om man
tilhører kirken eller ikke.
HELG I BYGDA
Slekters
Sl
k
gang
Melhus sokn
Døpte
07.11.2010:
Thea Syvertsen
Emil Strøm Løvås
Leon Berntsen
Johannes Jaans
Edvard Flatås-Nordbotn
14.11.2010:
Isak Løkken
Ine Krogstad
Kristian Hugås Pettersen
Carina Sørgård Kregnes
Olivia Aune Thornburg
William Quenild Herskedal
Syver Gåsterud Bredeli
Linus Christopher Høyem
Leander Eugen Høyem
Isabell Brandmo Martinsen,
døpt i Jøssund kirke
28.11.2010:
Kasper Elias Rogne
Linnea Kvam Ramvik
Emil Grøseth
Amalie Lien
Lina Kristine Enodd Folstadli,
døpt i Soknedal kirke
5.12.2011:
Matheo Strøm-Joramo
01.01.2011:
Tiril Solberg-Øyås
02.01.2011:
Guro Wold-Bergsmyr,
døpt i Havstein kirke
23.01.2011:
Isabella Esperanza
Bråthen Aune
Emil Skjetne
Marielle Sjøflot
Iselin Bye Dybvik
Amund Fostervoll Børmark
Michael Myren Ross
Louise Myhre Smistad
30.01.2011:
Sela Olderøien Elvegård, døpt i
Den Læstidianske Forsamling
06.01.2011:
Frida Elise Hilstad Bøhle
Pernille Lossius Brendryen
Even Grøtheim Fjerdrumsmoen
13.02.2011:
Tuva Gynnild Trøan
Elea Frandsen Jevnaker
Simen Domaas
20.02.2011:
Angelica Reiten Løseth
Martine Kuldvere
Horg sokn
Døpte
07.11.2010: Leon Andreas Hope,
døpt i Hallaren kirke
Døde:
05.12.2010:
16.11.10: Marit Hanna Gorseth f. 1924
Harald Evjen Kleven
05.12.10: Arvid Ross Søreggen f. 1924
Vilde Gjersvold-Trondsen
05.12.10: Ivar Leraand f. 1930
Emma Stamnli
16.12.10: Aud Irene Lund f. 1952
12.12.2010: Erik Losen Vingelen,
25.12.10: Karl Tømmerdal f. 1927
døpt i Soknedal kirke
29.12.10: Olaf Stavsøien f. 1915
25.12.2010: Endre Inderberg Hovin
01.01.11: Bodil Johanne Nordbotn
01.01.2011: Håkon Woldmo Sørvik
f.1942
16.01.2011: Ellen Kristine Eidsmo
01.01.11: Einar Gyllensten f. 1952
Hova, døpt i Flå kirke
19.01.11: Baard Johan Wolleberg f. 1947 30.01.2011:
24.01.11: Ruth Svorkås f. 1929
Hans-Jørgen Røste Jønland
03.02.11: Agnar Winsnes f. 1925
Ane Sofie Løhre
06.02.11: Petra Løvås f. 1934
Petter Klemmetvoll
14.02.11: Brynjulf Kregnes f. 1953
Oliver Murvold
16.02.11: Bjørn Løkken f. 1931
13.02.2011: Ina Lyngen
27.02.11: Ingvar Sigurd Folstadli f. 1918
02.03.11: Arnt Eidsmo f. 1927
Vigde:
26.02.2011.
Hølonda sokn
Anita Irene Hammer og Ivar
Døpte:
Tallaksen
06.02.2011:
Ingrid Elise Krogstad
Døde:
Sander Høston Gaustad
12.11.10: Trygve Jan Snekvik f. 1930
05.03.2011: Håvard Sunnset,
16.12.10: Kristian Arthur Berge
døpt i Kolbrandstad stavkyrkje
f. 1931, gravlagt Soknedal
kirkegård
Vigde:
26.12.10: Roald Sørtømme f. 1924
05.03.2011:
29.12.10: Helga Refsethås f. 1916,
Trine Pedersen og Jan Henrik Sunnset,
gravlagt Støren kirkegård
viet i Kolbrandstad stavkyrkje
04.01.11: Reidar Jostein Evjen
f. 1933
Døde:
17.01.11: Sverre Olav Foss f. 1925
30.12.2010: Eivind Almås f. 1941
24.01.11: Øistein Langland f. 1924,
06.01.2011: Johan O. Syrstad f. 1920
gravlagt på Flå kirkegård
23.02.2011: Harald Åmodt f. 1926
30.01.11: Hilmar Andreassen f. 1923
27.02.2011: Borghild Bjerkenås f. 1917
24.02.11: Morten Buum f. 1976
Flå sokn
Døpte:
28.11.2010: Vegard Mosand
26.12.2010: Jonas Holte Vetlesen
28.12.2010: Solveig Irene Rolseth
Snuruås
27.12.2010: Odin Raanes Maria Ljøkjell
Døde:
14.11.2010: Karin Anny Solstad f. 1928
31.01.2011: Thor Ottar Ekenes f. 1940
01.03.2011: Odd Langland f. 1957
9
Takk !
N
Nedre
Melhus helse og omsorg, Jarlsbu/Gimsebu,
takker pårørende og givere for pengegaven vi har
mottatt i forbindelse med Olaf Stavsøien sin
bbegravelse.
Nedre Melhus Sanitetsforening takker hjerteligst
for pengegaven ved Petra Løkken sin begravelse.
Hølonda helse og omsorg takker for pengegaven etter
begravelsen til Johan O. Syrstad.
Nedre Melhus helse og omsorg, hjemmesykepleien
og Kroa eldresenter takker pårørende og givere for
pengegaven vi har mottatt i forbindelse med
Marit Gorseth sin begravelse.
Horg/Flå helse og omsorg takker hjerteligst for
mottatt pengegave i forbindelse med Oddrun Almås,
Karen Laugen, Helga Refsethås og
Øistein Langland sine begravelser.
Nedre Melhus helse og omsorg, hjemmesykepleien,
takker pårørende og givere for pengegaven vi har
mottatt i forbindelse med Arvid Ross Søreggen
sin begravelse.
Horg/Flå helse og omsorg, Valdumstua, takker
hjerteligst for mottatt pengegave i forbindelse med
Roald Sørtømme sin begravelse.
Nedre Melhus helse og omsorg, Sagatun/Rimolstun,
takker pårørende og givere for pengegaven vi har
mottatt i forbindelse med Aud Irene Lund
sin begravelse.
Horg/Flå helse og omsorg, hjemmetjenesten, takker
hjerteligst for mottatt pengegave i forbindelse med
Sverre O. Foss sin begravelse.
Påskefeiring i hjemmet og på
hytta
Bli påskepilgrim – besøk flere
kirker!
Det går an å gjøre mange spennende og fine aktiviteter
hjemme eller på hytta, slik at påskens budskap blir
nært og levende. I år vil vi gi alle familier gode tips til
hvordan de kan gjøre det. Det blir tips både til familier
med små barn, og familier med store barn eller bare
voksne. Det blir lagt ut både spill, oppskrift på påskevei
og symbolbord og mye mer. Sokneprest Kjell Arne
Morland har skrevet tekstene, og kateket Sonja Bruholt
har stått for lay-out og bilder. Se på det litt i god tid
før påske, slik at dere kan skaffe fram det utstyret som
trenges.
Det er mange som reiser bort i påsken, men også vi
som blir hjemme kan bli pilgrimer på vår måte. Det blir
nemlig lagt til rette for at gudstjenestene i hele Melhus
kommune sees i sammenheng, slik at det skal bli mulig
å få med seg hele påskebudskapet på en fin måte. Vi
kan ikke feire alt i alle kirker. Men den som vil vandre
litt til ulike kirker, kan få med seg det meste!
Se i gudstjenestelista: Det er gudstjenester både
formiddag og kveld, ja, til og med påskenatten! Vi
garanterer at hver eneste gudstjeneste kommer til å ha
et særpreget innslag av musikk og/eller symbolbruk
som vil gjøre den til noe helt spesielt i kirkeåret!
Det blir laget en flott brosjyre om gudstjenestene, og de
vil bli lagt ut på sentrale steder i alle bygdene.
Tipsene finnes på www.kirken.melhus.no.
Nytt orgel i
Melhus kirke
Bli med på Giveraksjon:
kto: 4230 55 19906
Innsamlingsmål:1,5 mill
Symbolbordet i Varmbo prestegård fra 2006.
Kondolansetelegram i Flå
fås kjøpt ved å henvende seg til Margot Bjørseth,
tlf. 91 89 59 80
10
HELG I BYGDA
Gudstjenester
G
d j
3. april - 4. søndag i faste
Joh 6,1-15
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Andresen
Dåp. Nattverd.
Ofring: Menighetsarbeidet
Enkel kirkekaffe
10. april - 5. søndag i faste
Joh 11,45-53
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Morland
Dåp
Ofr: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Hodne
Dåp
Ofring: Menighetsarbeidet.
Enkel kirkekaffe
17. april - Palmesøndag
Joh 12,1-13
Lundamo misjonshus
kl 18.00
Gudstjeneste v/ Andresen
Ofring: NMS
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Dåp
Ofring: Menighetsarbeidet.
21. april - Skjærtorsdag
Luk 22,14-20
Horg kirke kl 11.00
Skjærtorsdagsgudstj.
v/Morland
Nattverd
Ofring: BARA-prosjektet
Korsvegen bedehus,
kl 11.00
Skjærtorsdagsgudstj.
v/Hodne
Skriftemål. Nattverd
Ofring: Menighetsarbeidet
Kirkekaffe
Melhus kirke kl 19.00
Skjærtorsdagsgudstj.
v/Hodne
Nattverd
22. april - Langfredag
Luk 22,39 – 23,46
Melhus kirke kl 11.00
Langfredagsgudstjeneste
v/prost Flø
Langfredag aften
Matt 27,57-61
Flå kirke kl 18.00
Langfredag aften v/Hodne
23. april - Påskeaften
Kolbrandstad
stavkyrkje kl 11.00
Påskeandakt v/prost Flø
Påskenatt
Mark 16,1-8
Horg kirke kl 23.15
Påskenattsgudstj.
v/Andresen
Ofring: Kirkens SOS
9. mai - Mandag
Melhus kirke kl 18.00
Samtalegudstj. v/Bruholt
Ofring:
Melhus Soul Children
24. april - Påskedag
Matt 28,1-8
Melhus kirke kl 11.00
Høytidsgudstj. v/Hodne
Dåp. Ofring:
Misjonsprosjektet for NMS
12. mai - Torsdag
Hølonda kirke kl 19.00
Samtalegudstj. v/Morland
25. april - 2. påskedag
Flå kirke kl 11.00
Høytidsgudstj. v/Hodne
Dåp. Nattverd
Ofring: Helg i bygda
Hølonda kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste v/
Andresen
Arve Gaustad, kornett
Ofring: Normisjon
Kirkeskyss: Jofrid Øyen,
tlf. 416 64 687
1. mai - 1. søndag etter påske
Joh 20,19-31
Melhus kirke kl 11.00
1. mai-gudstj. v/Morland
Dåp. Ofring: Redd Barna
8. mai - 2. søndag etter påske
Joh 10, 11-16
Flå kirke kl 18.00
Samtalegudstj v/Andresen
Ofring:
Barne- og ungdomsarb.
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Andresen
Dåp
Ofring: Helg i bygda
Hølonda kirke kl 11.00
Diakoniens dag
Gudstj. v/Hodne og Njøs
Vandrenattverd
Sang v/ Misjonskoret
Ofring: Diakoniutvalget
Kirkekaffe
Kirkeskyss: Kåre Krokhaug,
tlf. 72 85 33 56/481 60 481
Brekkåsen skole kl.11.00
Familiegudstj. v/Morland
Ofring: Menighetsarbeidet
(trosoppl.)
11
11. mai - Onsdag
Melhus kirke kl 18.00
Samtalegudstj. v/Morland
Ofring: KRIK Melhus
15. mai - 3. søndag etter påske
Joh 16, 16-22
Horg kirke kl 11.00
Samtalegudstj. v/Andresen
Ofring: Ungdomsklubben
17. mai - Grunnlovsdag
Luk 1, 50-53
Flå kirke kl 12.00
Festgudstj. v/Andresen
Ofring: Menighetsarbeidet
Horg kirke kl 10.30
Festgudstj. v/Andresen
Ofring: Diakoniarbeidet
Hølonda kirke kl 11.00
Festgudstj. v/Morland
Barnegospelkoret deltar
Ofring: Barnegospelkoret
Melhus kirke kl 10.00
Festgudstj. v/ prost Flø
Ofring: Sjømannskirken
22. mai - 4. søndag etter påske
Flå kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstj.
v/Andresen
Melhus kirke kl 10.30
Konfirmasjonsgudstj.
v/Bruholt og Hodne
Melhus kirke kl 12.30
Konfirmasjonsgudstj.
v/Bruholt og Hodne
29. mai - 5. søndag etter påske
Horg kirke kl 11.00
Konfirmasjonsgudstj.
v/Andresen
Melhus kirke kl 10.30
Konfirmasjonsgudstj.
v/Morland
Melhus kirke kl 12.30
Konfirmasjonsgudstj.
v/Morland
Full distribusjon
Svar på oppfaver side 6:
1.Maria Magdalena 2.Påskelammet 3.Palmesøndag
4.Nei 5.Oljeberget 6.Esel 7.Judas
Gåter:
1.U-gla 2.Ingen, bare spedbarn 3.Frimerket
4.Nålen 5.Frisøren 6.Flaska 7.Anti-loopen
Åpent: man-fre:09.00-18.00
Lør: 09.00-15-00
Tlf. 72878250 Fax: 72878251
[email protected]
Midttømme A/S
7236 Hovin - Tlf. 72 85 20 00
7224 Melhus, tlf. 72 85 72 50/72 87 06 66
Tlf. 414 52 610
www.oya.vgs.no
www.melhusbanken.no
Tlf. 72 87 80 00
Kvål, tlf. 400 01 238 Åpent 8-23 (8-21)
www.melhus-regnskap.no
Tepps® tar det !
Renhold Byggforberedelser Tjenester
Tlf
934 34 528
[email protected]
www.tepps.no
Hovin
9 - 20 (18)
Lundamo
9 - 22 (20)
Ler
7 - 23 (9 - 20)