ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012
Styrets sammensetning:
Leder
Jon E Tegneby
Nestleder
Einar Evensen
Styremedlemmer:
Sveinung Thunes
Oddvar Kjøs
Trygve Hammerstad
Vararepresentanter:
Line Berg
Frode Arntzen
Det er avholdt 6 styremøter.
Daglig leder fra 1.1.12 har vært Gabriella Gundersrud.
Økonomi:
Regnskapet er avlagt under forutsetning om videre drift.
Regnskapet viser et overskudd på kr 391.536, mot budsjettert overskudd i hht. godkjent
prognose årsmøte del 2-2012, på kr. 209.960. På tross av en betydelig inntektssvikt i forhold
til opprinnelig budsjett, har klubbens ledelse gjennom god styring oppnådd dette resultatet.
Ut fra dette er styret særskilt fornøyd med resultatet for 2012.
Regnskapsoppfølging og kontroll på klubbens driftskostnader, uten at dette har gått utover
utvikling og drift av klubben, har vært gjennomført i henhold til månedlige prognoser og
målsetninger.
Ytre miljø:
Både klubbens ansatte og medlemmer legger ned et betydelig arbeid i å rydde kratt og
småskog, vedlikeholde turveier og stier og holdet området fritt for søppel, slik at området
framstår som et attraktivt naturområde.
Det er kontinuerlig fokus på å holde Isesjø fri for forurensning, og klubben verner om naturen
i området ved å unngå unødig sprøyting.
1
Arbeidsmiljø:
Det har vært minimalt sykefravær i 2012.
Ansatte:
Bemanning har bestått av 4 hele årsverk, og 0,42 midlertidig.
Banen:
Banen er driftet godt innenfor budsjettrammene. Banekvaliteten og vedlikehold av banen må
sies å være meget god, sett i lys av de ressurser som er tilgjengelige i en klubb som vår.
Tiltaket med å erstatte gule og røde utslag med fire utslagssteder er blitt godt mottatt, det
samme er tiltaket med å snu spillerekkefølgen.
Avslutning:
I nok et år med behov for frivillig innsats er det gledelig å konstatere at mange legger ned et
betydelig frivillig arbeid på flere områder. Styret retter en stor takk til disse.
Jon Tegneby
Styreleder
2
BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN.
Kontrollkomiteen har hatt ett møte i løpet av regnskapsperioden. Vi har
gjennomgått protokollene fra styremøtene, og der er ingen spesielle
kommentarer til disse.
Det fremlagte regnskapet per 31.12.2012 re revidert av statsautorisert revisor
Robert Sundt, Ernst & Young AS, og beretningen er avgitt 14. februar 2013.
Kontrollkomiteen slutter seg til beregningen fra revisor, og anbefaler det
fremlagte regnskap fastsatt og godkjent som Skjeberg Golfklubb sitt regnskap
for foreningsåret 2012.
Skjeberg, 14. februar 2013
Gøran Emilsen (sign)
Jan Eirik Olsen (sign)
ÅRSBERETNING BANE 2012
Banekomiteen har i sesongen 2012 bestått av:
Oddvar P. Kjøs – leder + plangruppa
Finn Harald Ellingsen – felles dugnader
Egil Ørseng – veier/stier/dreneringer
Cato Lauritzen – bunkere
Kent-Roger Fallang Olsen – målinger
Kai Harlem – merkinger/lokale regler
Roger Eriksen
Kai Roger Pettersen
Line Berg
Per Terje Bakke
Per Årum.
Det er til sammen holdt 6 møter som det er ført referat fra i banekomiteen.
BANEN
Banen ble i år endret slik at 1. tee er flyttet til det som var 7. Dette er tilbake til banens
opprinnelige rekkefølge. Samtidig ble banen målt opp på nytt og det ble etablert 4 alternative
tee steder i tillegg til grønn merking for nybegynnere. Nye kart med forklarende tekster og
klosser med mål angivelse ble også montert.
Kent-Roger Fallang har målt og registrert alle strategiske mål på banen digitalt.
Kai Harlem har oppdatert merkingene og lokale regler.
Bunkeren på høyre side på hull 2 er endret til gressbunker for å bidra til raskere spill og
hindre kødannelse.
Det er utført et stort vedlikehold på avløpet fra vannet ved tee 17 der avløpet var tett slik at
vannstanden ble så høy at vannet stod over veien.
Det er også lagt ny drenering ved tee 8 som leder vannet bort fra green 7.
Egil Ørseng har stått for utbedring av veiene flere steder. En stor takk til han og hans
medhjelpere.
DUGNADSARBEIDER
Sesongen 2012 har vist at dugnadsånden i høy grad er levende i klubben.
Både hullfaddere og andre dugnadsarbeidere har gjort en stor innsats slik at banen i år har
framstått som mer åpen og ryddig enn på lenge.
Hullfadder ordningen er utvidet og vi har nå faddere på alle hull og på flere av hullene er det
grupper av faddere som samarbeider om oppgavene slik at vi til sammen har registrert 45
deltagende faddere som er oppført på vår nettside.
Fadderne har utført et imponerende arbeid med rydding på banen slik at den fremstår som en
mer velstelt bane enn tidligere og det rettes en stor takk til alle som har deltatt.
Vinteren og våren var tiden for rydding langs banen og rett før åpning hadde vi en stor og
intens dugnads aktivitet med fliskutting og brenning av det som var ryddet.
Kiosken ble flyttet til ny plass med kranbil. Her med god hjelp av Trygve Hammerstad som
skaffet transporten og med sponsorpris på strømkabel som Per Tore Solberg skaffet oss fra
firma Installatøren AS.
Det ble anslagsvis utført ca 2.000 dugnadstimer i denne perioden.
I sommer lyktes det oss å få Råde Graveservice AS som sponsor til matjord og transport av
masser til utbedring av hull 8. Dugnadssjef Finn Harald Ellingsen var pådriver for det, og ikke
3
minst fikk vi uvurderlig hjelp av Kjell Arne Belsby som stod for maskinarbeidene og planerte
området. Til slutt var det raking og såing som ble utført som dugnad.
Som avslutning på sesongen hadde vi søndag 7. okt. en uformell turnering for hullfaddere og
dugnadsarbeidere der vi spilte 9 hull. Det var hele 27 deltakere, 8 damer og 19 herrer. Dagen
ble avsluttet med et varmt måltid og premieutdeling på kroa.
FASTE OPPDRAG
Kai Pettersen og Roger Eriksen har også i år sørget for rene ballvaskere og tømming av
søppel beholdere på banen. En stor takk til disse.
BANENS TEKNISKE ANLEGG
Det er heller ikke i år foretatt større investeringer i tekniske anlegg og maskiner.
Mye av anleggene er preget av lang tids bruk og det er et klart behov for å gjøre betydelige
investeringer i fremtiden.
NYTT TRENINGSFELT
Det er arbeidet med planer om å etablere et nytt treningsområde øst for parkeringen.
Hermod Ludvigsen har tegnet forslaget som inneholder et treningshull på ca 120 m med to
tee steder, green og en bunker.
Søknad er levert til kommunen og er nå til behandling.
/Oddvar Kjøs
Leder Banekommitèn
4
ÅRSBERETNING SPORT 2012
Vi har hatt stor aktivitet i alle alderstrinn med mange gode resultater. Det er ca 50 aktive
juniorer fordelt over 5 grupper som har trent fra januar/mars og ut september. Monica
Gundersrud har trent de tre grupper mens Thomas Engh og undertegnede har trent Knøtt og
Birdie.
Målsettingen om å bli Østfolds ledende golfklubb sportslig innen 2013 jobber vi videre mot og
er sikre på at vi i løpet av neste sesong når det målet.
Vi har dessverre mistet noen av de eldste juniorer, samtidig som de minste gruppene stadig
blir større, noe som betyr at vi om noen år vil ha en stor gruppe aktive ungdommer, dersom
vi klarer å beholde de i klubben. Det har vært god aktivitet i alle gruppene gjennom hele
sesongen med mange gode resultater. Vi startet opp treningen inne i Østfold Golfsenter i
januar med de største juniorene, mens knøttene begynte litt senere i vinter og avsluttet ute
på Skjeberg i september.
TRENING
Vi har hatt ukentlige treninger gjennom hele sesongen fra januar til september, med størst
aktivitet ute fra mai til september. Elite har trent 2-3 ganger pr. uke, mens Eagle og
Albatross har trent to gang pr. uke, samt at Birdie og Knøtt har hatt en trening. I tillegg har
vi arrangert 2 juniorturneringer på Øya Golfpark med stor oppsluttning og gode
tilbakemeldinger fra samtlige deltagere.
TITLEIST-TOUR
Synne Lauritzen deltok i 2012 Titleist-tour og Titleist Region Tour. Resultatene var
tilfredsstillende og Synne har nå etablert seg på denne turneirngen. Synne havnet til slutt på
en 24 plass på OoM 2012. Synne har også deltatt på Titleist Region Tour, samt en turnering i
Norgescupen.
TITLEIST REGION TOUR
Truls Lauritzen har i år deltat på enkelte Titleist Region Tour turneringer og havnet på 62.
plass på Order of Merit.
JUNIOR TOUR/TO-CUP
I TO-Cupen har vi hatt god deltagelse gjennom alle 5 turneringer. 8-12 juniorer i alderen 812 år har deltat. Turneringen har vært en stor suksess og Skjeberg Golfklubb har vist seg
som den største klubben i regionen. På Junior Tour har Truls, Malin og Kristine deltat på noen
av turneringene.
5
ØSTFOLDMESTEREN
Det ble arrangert 6 turneringer på Østfoldmesteren i 2012 og Skjeberg deltok med følgende
juniorer:
Truls, Synne, Malin, Ole Martin og Kristine Kloda.
SUZANN JUNIOR CHALLANGE:
Hvert år spilles finalen i Suzann junior Challange og i år ble den spilt på Oslo GK. Her spilles
det turnering over 2 dager, med Suzann Pettersen på besøk. Fra Skjeberg deltok Synne
Lauritzen, Kristine Kloda og Truls Lauritzen. Synne fikk en flott 9. plass i sin klasse, Truls fikk
15. plass, mens Kristine fikk 8. plass.
NORGES CUP
Tim Kristian Lauritzen(4), Patrick Mørk Amundsen(1) og Magnus Ølmheim (3) har deltat på
turneringer i Norges Cupen i 2012. På Order of Merit havnet de på hhv. 27, 150. og 44. plass.
LAG NM Junior
Lag NM Junior ble i år arrangert på Mjøsen Golfklubb og vi stilte med lag i både jente og
gutteklassen. Begge i 2. divisjon. Guttelaget bestod av Truls Lauritzen, Ole Martin
Skjervengen, Jon Henrik Gabrielsen og Henrik Tenge Hansen. Laget fikk en fin 4. plass som vi
er veldig fornøyde med. Jentelaget bestod av Synne Lauritzen og Malin Tveter Andersen som
fikk en meget bra 3. plass. Gratulerer. Gabriella Gundersrud og Inger Lauritzen var
kaptein/lagledere.
LAG NM
Lag NM herre stilte vi med Tim K. Lauritzen, Patrick Mørk Amundsen, Cato Lauritzen, Tomas
Ohnstad og Frode André Arntsen som spilte 1. divisjon på Sandnes GK og klarte og beholde
plassen i 1. divisjon med en 10. plass.
Lag NM damer stilte vi med Monica Gundersrud, Line Berg og Synne Lauritzen. Laget spilte
bra og klarte en fantastisk 5. plass blant de beste damegolferne i Norge. Gratulerer til begge
lag.
NM Mid amatør
NM Mid amatør ble arrangert på Nøtterøy GK og vi stilte med en deltager, nemlig Cato
Lauritzen. Han fikk en 24 plass i denne turneringen.
KLUBBMESTERE 2012
A-mesterskap:
Herreklassen: Magnus Ølmheim.
Dameklassen: Synne Laurtizen.
Senior Herre: Bjørn Hansson
Senior Dame: Julia Jones
Eldre Senior Herre: Bjørn Egil Widlund
6
B-mesterskap:
Klasse A: Joan Santos
Klasse B: Hans Jakob Hermansen
Klasse C: Kai Johannesen.
TALENTSAMLING
Synne Lauritzen var på to treningssamlinger i hhv Frankrike og Portugal på våren.
REKRUTERING
Vi jobbet aktivt med rekruttering i 2012 og arrangerte “Ta med en venn” hvor alle juniorene
ble oppfordret til å ta med en venn på en spesifik treningssamling. I tillegg inviterte vi 4
skoler på Gratis golfskole på Skjeberg rett før skoleferien. Totalt resulterte aktivitetene i 10
nye juniorspillere.
KLUBBANTREKK
Vi innførte i 2012 klubbantrekk til bruk på trening og konkurranse for alle våre juniorer. De
fleste gikk til innkjøp av antrekket som i all hovedsak bestod av pique, fleecevest/jakke og
caps. Målet var å skape en sterkere identitet/klubbtilhørighet ved trening og ikke minst i
turneringer.
A-TEAM
Det ble forsøkt å samle en gruppe herre- og damespillere blant de beste i klubben for å lage
et A-lag. Det ble gjennomført 4 samlinger (1 inne og 3 ute) gjennom sesongen, samt at
medlemmene i A-laget dannet grunnlaget for deltagelse i Lag NM, samt hvem vi eventuelt
skulle gi støtte til ulike tureringer som f.eks. Norgescup og Mid Am. A-Team Herre bestod av:
Cato Lauritzen, Frode Arntsen, Tim Lauritzen, Patrick Amundsen, Magnus Ølmheim, Tomas
Ohnstad, Kent Fallang og Lars Rune Aasberg. Damelaget bestod av: Synne Lauritzen, Hege C.
Lauritzen, Hege K. Lauritzen, Line Berg, Gabriella Gundersrud og Monica Gundersrud.
SUMMERCAMP
Som ett ledd i å skape et enda bedre og solid sportslig miljø i junioravdelingen arrangerte vi
SummerCamp på Skjeberg Golfklubb i slutten av juni. Alle juniorer og foreldre ble invitert til
klubben hvor vi spilte turneringer, grillet og koste oss med leker m.m. Noen overnattet i
teltleir bak klubbhuset, mens andre sovi i klubbhuset. Avsluttet det hele med frokost i kroa og
treningssamling. Et meget vellykket arrangement som frister til gjentagelse.
TRENINGSLEIR TIL BLOKHUS
Torsdag 12. til søndag 15. april reiste 16 juniorer/foreldre på treningsleir til Blokhus i
Danmark. Vi bodde på Rødhus Feriesenter og spilte golf på Blokhus Golfbane rett i nærheten.
En kjempeinspirerende og lærerik tur for alle sammen. Vi ble godt kjent med hverandre og
fikk spilt mye golf.
7
AVSLUTTNINGSTURNERING
Vi kunne jo ikke slutte sesongen uten og ha en avslutnings turnering. Torsdag 27/9 stilte det
over 80 stk, store og små som spilte scrambel over 5 hull, dette er alltid vellykket og her får
de foreldre, besteforeldre eller søsken som ikke spiller til daglig være med å spille. Avsluttet
kvelden med premieutdeling og pølser.
BADELAND
Vi valgte i år igjen å avslutte sesongen med en tur til Badeland. 20 juniorer med foresatte
møtte opp og vi hadde en hyggelig avsluttning med bading og pizza.
Jeg vil takke alle de aktive som har bidratt med de flotte prestasjonene i 2012 og håper at de
trener like godt i vinter slik at vi kan få en like bra sportslig sesong neste år.
Og ikke minst en kjempe takk til lagledere, trenere og foreldre som har gjort dette mulig å
gjennomføre en slik god sesong. Junior komiteen har i år bestått av Sveinung Thunæs,
Thomas Engh, Hege Lauritzen og Jan Tommy Andersen.
Mvh Sportskomiteen
Sveinung Thunæs
8
ÅRSBERETNING DAME 2012
Styret
i damegruppa sesongen 2012 har bestått av Jorunn Stakston, leder, Karin Kjøs, nestleder, Liv
Solveig Strand Johansen, sekretær, Vivi Tegneby, kasserer, og Ellinor Mathisen,
styremedlem.
Valgkomitéens medlemmer har vært Astrid Eriksen og Signe Høstbjør.
Vi har hatt 5 ordinære styremøter med start i januar, der vi konstituerte oss og planla
sesongen. I tillegg har vi hatt flere småmøter i forbindelse med diverse arrangementer.
Årets første damedag,
den 25.april, møtte 12 spillesugne damer opp. Det ble 9 hull og en hyggelig kaffestund med
litt info etterpå.
Ladies Tour
gikk av stabelen på Hevingen søndag 13.mai. I flott vær startet 35 damer i klassene 1 og 2.
Deltakerne kom fra 12 forskjellige klubber på Østlandet, inkl. Skjeberg GK. Damegruppa
arrangerte turneringen med god og velvillig hjelp fra Kay, Henning, Gabbi og Monica. Takk til
dere!
Det ble en fin turnering, med god mat fra Zanos kjøkken og premieutdeling etterpå.
Faste turneringer
Vi har spilt stableford, eclectic, slaggolf og scramble i løpet av 24 damedager denne
sesongen. Onsdag 3.10. ble runden avlyst pga regn, men ellers har vi vært utrolig heldig med
været på onsdagene våre.
Den 6.juni inviterte vi, tradisjonen tro, herrene i klubben til en sosial turnering. I alt stilte
35 spillere, og det ble en hyggelig golfrunde med kaker og kaffe og premier til de seirende.
En annen fin tradisjon er vennskapsmatchene mellom Borregaards- og Skjebergdamene. I år
var de hos oss 20.juni, og vi hos dem på høsten, 14.august. Det var god stemning og
hyggelig som alltid!
9
Østfoldpokalen
ble også i år spilt på Mørk golfklubb, men i motsetning til i fjor stilte vi med fullt lag. Det ble
en fin runde for mange av damene våre, og Skjeberg endte på 2.plass. Hege Lauritzen og
Ragnhild Lindbeck ble nr.1 og 2 individuelt. Bravo!
Etter premieutdelingen ble det vedtatt at Skjeberg GK skal ta arrangementet i 2013. Det ble
også fremsatt ønske om å få det i juni.
Årets dametur
gikk til Borås GK 1. og 2.september, der 15 skjebergdamer spilte både lørdag og søndag.
Banen var fin, og servicen var på topp. De dro bl.a. land og strand rundt for å skaffe nok
traller til oss. Lørdagen hadde vi et fantastisk vær, og vi gledet oss til søndagen – nå som vi
”kunne” banen-, men søndagen kom med høstvær; regn og vind. Humøret var imidlertid på
topp etter en kjempehyggelig kveld på Børshult Gårdshotell.
De fleste mente nok at 7t kjøring t/r er i lengste laget for en kort helg. Neste år ser vi oss
om etter noe nærmere, men det var ingen uenighet om turen ellers - den var vellykket!
Oppsummering
Vi har hatt en fin sesong med godt fremmøte. 44 damer har vært innom damedagene våre,
noen meget trofast og andre mer sporadisk. Vi har gjennomført 24 turneringsdager . Totalt
har det vært 364 spillere i aksjon. Det gir et snitt på 15 deltakere pr turnering.
Utmerkelser
Også i år har det vært kamp om utmerkelsene, men det er to suverene vinnere:
Årets lady er Gerd Grimstad Nilsen! Hun har deltatt på 23 av 24 damedager.
Årets handicapjeger er Julia Jones, som har gått ned 5.0 i hcp fra 14.1 til 9.1!
Vi gratulerer begge to!
Avslutning
Den offisielle golfsesongen for damegruppa ble avsluttet med en sosial sammenkomst på
klubbhuset fredag 26.oktober. Kvelden ble innledet med en oppsummering av sesongen,
økonomien, utdeling av utmerkelser, takksigelser og valg.
10
Etterpå var det god mat fra Zanos kjøkken – og litt godt å drikke. Det ble en hyggelig
avslutning på golfsesongen 2012, der 23 damer deltok.
Takk
til alle som har stilt opp for damegruppa; hyggelige og snille arbeidsgivere, ektefeller med
premier og blomster, damer som har bakt, pyntet og organisert, Zano med kaffekanner,
matlaging og imøtekommenhet, Gabbi, Monica og Philip for støtte, velvillighet og godt
samarbeid.
Vi takker klubben som støtter oss med redusert greenfee til besøkende damer på
arrangementene våre.
Vi takker hverandre for i år, for mange fine runder, for smil og latter og for alle hjelpende
hender. Snart er det april igjen, og da håper vi enda flere damer vil finne veien til Skjeberg
golfklubbs damegruppe og onsdagsturneringene våre!
Skjeberg GK’s damegruppe
Jorunn H. Stakston
Leder
11
ÅRSBERETNING SENIOR 2012
Komiteens sammensetning og aktivitet.
Komiteen har i 2012 fungert uten valgt leder. Styret har bestått av: Kasserer: Kjell
Karstensen, Sekr.: Ragnhild Lindbeck, NSG: Thore Daae Olseng, ØSG: Tore Moen, Styrets
repr.: Einar Evensen og flg. med spesifikke oppgaver: Terje Bakke, Lasse Delebekk og Svein
Moen.
I løpet av perioden er det blitt avholdt fire styremøter. I tillegg kommer samtaler via telefon
og mail. Anslagsvis 20 saker har blitt behandlet. Størst oppmerksomhet har blitt viet
arrangement, men lederproblematikken i komiteen har også vært drøftet, naturligvis.
Arrangement.
Komiteen har gjennomført tre store arrangement i løpet av året. To stevner i NSG regi med
god deltakelse, samt Østfoldmesterskapet for seniorer. Nok en gang ble arrangementene
prikkfritt gjennomført. En stor takk fra seniorkomiteen til de frivillige som stiller opp og hjelper oss, uten disse hadde det blitt tunge arrangement.
Østfold seniorgolf (ØSG) har gjennomført 21 arrangement på Skjeberg i løpet av sesongen.
35 spillere fra Skjeberg har deltatt. I tillegg til disse har spillere utenfra spilt hele 257 ganger
på banen vår, en økning med hele 70 runder. Ingen tvil om at vår bane er den mest benyttede i ØSG-sammenheng. Greenfeeinntekter utgjorde ca. kr. 40 000,-. Stor takk til
”general” Tore Moen for utmerket innsats.
Seniorene har også i år fungert i marshall-tjeneste i helgene.
Resultater og representasjon.
NM-senior ble arrangert på Bjåvann. Vi hadde kun to deltakere, Per Aarum (nr. 12) og Julia
Jones (nr. 8). Komiteen er imponert over den fremgangen Julia har hatt i år.
Lag-NM ble arrangert på tre forskjellige steder. 1. div. på Norsjø der vi deltok med:
P.Aarum, T.Heier, P.S.Gjerstad og K. Aasberg. Dessverre lykkes ingen av våre og det hele
endte med 14. plass og sannsynlig nedrykk til 2. div. 2.div. damer spilte i Sandefjord. Laget
som besto av J.Jones, S.Høstbjør, A. Eriksen og R.Lindbeck kapret en 5. plass og forsvarte
plassen i 2. div. med god margin. Vårt herrelag i 3. div. spilte på Moss & Evje. Laget besto
av R.Sonerud, A.Watvedt, R.Eriksen og J.Langsholt. Etter en dårlig start spilte laget seg fram
til en 3. plass.
NSG’s lagserie. Et herrelag og et damelag representerte Skjeberg. Ingen av lagene vant
sin pulje og gikk videre til sluttspill.
NSG’s regionsmesterskap. Spilt på Skjeberg og med gode resultater. Per Aarum vant kl.
1 med Bjørn Hansson på 3.plass. Lasse Delebekk vant kl. 2 med Vidar Rønning på 3. plass.
12
Svein Moen vant kl. 4 med Astrid Eriksen på 3. plass. Svein Moen vant også pokalen som
beste netto-spiller. Marianne Moen ble nr. 2 i kl. 6 med samme resultat som vinneren.
Østfoldmesterskapet for seniorer. Dette mesterskapet ble arrangert på Skjeberg og nok
en gang forsynte vi oss grovt av premiebordet. Lasse Delebekk vant kl. 1 foran Per S.
Gjerstad, Cato Rasmussen og Tor Heier. På 2. plass i herrer kl. 2 finner vi Kai R. Pettersen.
Kl. 3 ble vunnet av Kai R. Jacobsen mens Julia Jones vant dameklassen. Nesten full pott for
Skjeberg.
NSG-turneringer. Våre seniorer har deltatt i 25 turneringer i løpet av året og har oppnådd
flg. resultater: 15 førsteplasser, 12 andreplasser og 12 tredjeplasser. Flest konkurranser har
Lasse Delebekk. I NSG’s Order of Merit (OoM) er Lasse rangert som nr. 3 i kl. 2 (altså den
tredje beste spilleren i kl. 2 i landet). Per Aarum er rangert som nr. 14 i kl. 1 og Julia Jones
som nr. 21 hos damene i den samme oversikten.
Klubbmesterskap. Klubbmestere i 2012 ble: Senior: Bjørn Hansson, Eldre senior: Bjørn
Widlund. Damer: Julia Jones.
Representasjon: Lasse Delebekk og Tor Heier har spilt landskamper for Norge mot henholdsvis England og Danmark.
Økonomi.
Det er småpenger vi opererer med i seniorkomiteen og vi må dessverre be om midler fra
hovedlaget. I år har vi spurt om, og fått tildelt kr. 15000,- til våre aktiviteter som i hovedsak
dreier seg om reiseutgifter, greenfee og overnatting for spillere som har blitt uttatt til å representere Skjeberg i NM-sammenheng. Fra neste år vil vår ”kasse” bli overført til hovedlaget. Det skal ikke by på problemer… håper vi.
Tur.
En stor gjeng av seniorene reiser hver vinter/vår til Spania for å spille golf og slikke sol. Så
også i år, men det forhindret ikke at Svein Moen nok en gang dro i gang den tradisjonelle
vårturen til Vest-Sverige. 30 seniorer dro til Marstrand og spilte på Lycke golfbane begge
dager i helgen 14.-15. april. Tor Heier og Ragnhild Lindbeck vant hver sin klasse i en meget
vellykket turnering. Takk til organisator Svein for vel gjennomført arrangement.
Konklusjon.
Seniorkomiteen beklager at de ikke klarte å fremskaffe en leder for seniorene. Ingen ville
påta seg det ansvaret, men dette til tross mener vi at sesongen har blitt gjennomført på en
forsvarlig måte. Alle turneringer/arrangement har gått uten problem av noe slag, og nok en
gang, takk til våre frivillige.
Sportslig har det ikke vært det store året, og spesielt vårt 1.lag i lag-NM hadde to svarte
dager på Norsjø. Vi er sikre på at de gjorde sitt ytterste, men det er dager da ingenting
stemmer. Verst var det helt sikkert for spillerne som nok hadde en trist retur til Sarpsborg.
13
Våre to andre lag i lag-NM klarte seg rimelig bra. Trist er det imidlertid at spillere prioriterer
andre arrangement istedenfor å representere klubben i et lag-NM. Det er tross alt, også
innen golf, noe som heter lagånd. Vi håper at dette ikke vil skje igjen ved neste uttak.
Komiteen synes også det er trist at kun et lag for herrer deltok i NSG’s lagserie. Hele 20
mannfolk var villige til å stille opp for klubben, men kun en mann var villig til å påta seg ”jobben” som kaptein på laget. NSG krever en kaptein for hvert lag. Dette resulterte i at kun et
lag ble påmeldt i 2. divisjon (laget ble av NSG flyttet til 1. div). Vi håper at dette retter seg
til sesongen 2013.
Østfold seniorgolf går så det suser. Vår primus motor, Tore Moen, ordner det meste på
mandager, og som skrevet har vi absolutt den største deltakelsen i Østfold. Tore har bedt
om avløsning fra 2013 og har fått dette ”innvilget”. Vi vil få takke Tore for den utmerkede
jobben han har gjort gjennom mange år og håper at vi kan bry ham enkelte ganger også i
2013.
Vårt samarbeid med daglig leder, pro og øvrige ansatte er meget godt. All vår kommunikasjon mot styret i klubben har gått gjennom daglig leder og har fungert knirkefritt.
Vi ser fram mot et forhåpentligvis godt år i 2013. Ny leder er på plass, og samtlige ”plasser” i
seniorstyret er besatt. Per dato vet vi at vi får et NSG-arrangement i 2013. Videre håper vi
at ikke alt for mange melder overgang til annen klubb og at aktiviteten vil vokse i seniorgruppa.
Takk for i år og lykke til i 2013.
/Seniorkommiten
14
ÅRSBERETNING TURNERING 2012
Vi hadde lagt opp til 15 klubbturneringer i år, men har avlyst 5 på grunn av manglende
påmelding. Noe vi synes er meget uheldig.
Men av de turneringer vi har avholdt startet vi som vanlig siste helg i april med løvspretten.
En turnering som er meget populær. Her hadde vi 56 deltagere fordelt på 14 lag.
Denne ble vunnet av Cato Lauritsen, Svein Moen og 2 ganger Thunæs. Grete og Sveinung.
Andre resultater og nevne:
Klubbmestere 2012
Herrer:
Magnus Ølmheim
Damer:
Synne Lauritzen
Junior Herrer:
Truls Lauritzen
Junior Damer:
Synne Lauritzen
Eldre Senior Herrer:
Bjørn Widlund
Senior Damer:
Julia Jones
Senior Herrer:
Bjørn Hansson
B-mesterskapet
Klasse A:
Joan Santos
Klasse B:
Hans J. Hermansen
Klasse C:
Kai Otto Johannesen
Vi har også avholdt Seniormesterskap for Østfold der Skjeberg også var godt representert på
“pallen”.
Klasse A ble vunnet av Lasse Delebekk, Klasse B der ble Kai Roger Pettersen nr 2, Klasse C
ble vunnet av Kai Robert Jacobsen og i Dameklassen ble Julia Jones nr 2. Kjempeinnsats her
.
Det store for Skjeberg i år var bedrifts NM som ble avholdt over 2 dager med singelspill
lørdag og lagspill søndag. Som vanlig ble dette arrangert på en utmerket måte og jeg vil
takke alle de frivillige som nok en gang stiller opp og gjør dette mulig. Takk takk.
Og på resultatlisten her var også medlemmer av Skjeberg godt representert blant de beste
i landet.
15
Lars Aasberg ble nummer 2 i Klasse A, Bjørn Skjervengen vant Klasse B, Henning Nøklebye
vant Klasse C og Bjørn Hansson med makker Harald Wibye vant lagkonkuransen på Søndag.
Årets siste klubbturnering var som vanlig Flaggmatchen. Her var det kun 16 lag med i år,
men vii som var med hadde en fin dag.
Her var det flere kort på greenen etter 19 hull og nærmest hullet og vinnere ble Freddy
Gjøs og Tom Larsen med Berit Svendsen og Geir Pettersen på 2 plass. 3 plass gikk til Daniel
Holmberg og Tomas Onstad.
Til slutt nevnes Hevingen Matchplay som har gått over flere runder i hele år.
Vinner her ble Joan Santos
Ellers kan nevnes at vi hadde en 9 hullsturnering for frivillige med mat etter runden. Her var
28 med.
En stor takk til alle i turneringskomiteen og andre som har stilt opp og hjulpet til for og få
avviklet turneringene. Også til Gabbi, Monica og Philip som har hatt jobben med scorekort og
betaling på turneringsdagen. Dette har fungert utmerket.
Henning Nøklebye
Turneringskommiten
16
ÅRSBERETNING HUS 2012
Huskomiteen har bestått av følgende.
Inger Lauritzen
Lisbeth Rydstrøm
Vivi Tegneby
Gøran Langsholt
Jorunn Stakston
Øyvind Guttormsen
Cato Lauritzen
Trygve Hammerstad
Komiteen har avholt 2 møter og befaringer på bygninger og utomhus arealer.
Første møte ble avholdt i Mars 2012 hvor det ble utarbeidet en handlingsplan på bakgrunn
av det vi registrert på befaringene.
Følgende arbeider ble i hovedsak utført sesongen 2012.
Beising av sittegrupper, utvendig beplanting, rengjøring av områdene rund klubbhus og
range.
Opp pussing av rom og skaper, som benyttet til oppbevaring av golfutstyr.
Start bua ble flyttet igjen, da det ble besluttet å snu banen.
Komiteen var også delaktig i flytting av kiosken, beising, oppbygging av terrasse , etablerte
vei etc.
Ellers ble det gjort betydelig vaktmester arbeide, spesielt av Jentene.
For Huskomiteen
Trygve Hammerstad.
17