Høring – forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til

YS
v/ Ørnulf Kastet
Oslo, 7.1.14
Høring – forslag til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer
uten fast bopel i Norge
Arbeidsdepartementet har sendt ut på høring forslag til endring av § 5 i forskrift om sosiale tjenester
for personer uten fast bopel i Norge.
Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester har blant annet som krav at søker oppholder seg i
landet og at oppholdet er lovlig. I dag er det opp til det enkelte NAV-kontor om det skal legges til
grunn opplysninger og dokumenter som fremlegges av søker, eller om det skal innhentes oppdatert
informasjon om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene. Praksisen på området varierer.
Bakgrunnen for forslaget er at departementet mener det er viktig å sikre at vedtak i saker om sosiale
tjenester bygger på riktig faktisk grunnlag, og at kommunene bør ha mest mulig ensartet praksis med
hensyn til innhenting av oppdatert informasjon om oppholdets varighet.
Forslaget er å pålegge NAV-kontoret å innhente oppdatert oppholdsstatus fra
utlendingsmyndighetene når utenlandske borgere søker sosiale tjenester, og det er grunn til tvil om
riktigheten av den informasjonen NAV-kontoret har.
AD mener plikten til å innhente oppdatert informasjon bør gjelde i alle saker der forhold ved søkeren
eller ved den dokumentasjon søker fremlegger, gir grunnlag for tvil om vedkommendes
oppholdsstatus.
De mest aktuelle avgiverorganene for informasjon om en persons oppholdsstatus i Norge er UDI og
UNE. Departementet har vurdert at endringsforslaget ikke kommer i strid med sosialtjenestelovens
bestemmelser om taushetsplikt og er i samsvar med lovens bestemmelse om
informasjonsinnhenting.
AVYO støtter forslaget om å pålegge NAV-kontoret å innhente oppdatert informasjon om
oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene når det foreligger tvil. Vi mener dette er et viktig
virkemiddel for å sikre mest mulig ensartet praksis og riktige vedtak når det søkes om økonomisk
sosialhjelp fra personer uten fast bopel i Norge.
Videre mener vi det blir viktig at NAV-kontorene faktisk får den informasjonen om oppholdsstatus
som de ber om, og innen rimelig tid. Vi har tilbakemeldinger fra NAV-kontor om at tilgjengeligheten
hos utlendingsmyndighetene er begrenset, som for eksempel lang ventetid på telefon og begrenset
åpningstid. Konsekvensen av slik redusert tilgjengelighet kan være økt saksbehandlingstid i NAVkontorene, og som kan forverres dersom det innføres et pålegg om informasjonsinnhenting.
Vi mener derfor at en god samhandling mellom NAV-kontorene og utlendingsmyndighetene blir
viktig og helt nødvendig, og forutsetter at UDI og UNE bedrer sin tilgjengelighet overfor NAV.
Dersom utlendingsmyndighetene tolker sin taushetsplikt for strengt, kan det føre til at NAVkontorene ikke får den informasjonen om oppholdsstatus de trenger.
Departementet har drøftet dette i høringsnotatet, men vi synes det fortsatt er uklarheter når det står
slik: “Departementet vil presisere at NAV-kontorets rett til å innhente informasjon ikke overstyrer
avgiverorganets eventuelle taushetsplikt. Det er opp til avgiverorganet å avgjøre om informasjonen
skal gis, selv om NAV-kontoret har hjemmel til å be om opplysninger.”
Vi mener at eventuelle uklarheter rundt taushetsplikten må avklares, slik at NAV-kontorene sikres å
få den nødvendige informasjon de trenger ved søknad om sosialhjelp fra person uten fast bopel i
Norge.
Med vennlig hilsen
AVYO
Per Jørgen Halvorsen
Rådgiver