Digitalisering av byggebransjen er her nå – hva gjør vi? v

03.09.2014
FORSVARSBYGG
Forsvarssektorens egen
eiendomsekspert
Digitalisering av
byggebransjen er her nå –
hva gjør vi?
Burning platform, myndighets føringer, globale
trender, sky og e-handel, handel og logistikk
Logiq kundesamling, Fredriksten festning 4.sept 2014 v/ Knud Mohn
«Burning platform»
•
•
•
•
•
•
•
Samfunnet endrer seg i aksellererende tempo
BAE-næringen må lære å lage «tidløse bygninger», brukerstyrt
Nye muligheter gir rom for en ny virkelighet
Globale trender: global e-handel og bruk av internett
England, Tyskland og Frankrike kommer etter i anvendelse av
åpne digitale standarder (stor markedsmakt påvirker
programvare)
buildingSMART Int. søker finansiering hos Trimble, Autodesk
og Nemetscheck (de verdensledende på BIM programvare)
BAE-næringen må standardisere for å utnytte digitalisering
1
03.09.2014
Eiendomsbransjen utfordres
Gårsdagens ambisjoner = dagens krav = morgendagens selvfølgeligheter
Rask utvikling – nye krav
Lovverk, nasjonale mål, EU-krav mv.
Samfunnsansvar og samfunnskrav.
Ref. St.meld.nr.7 (2008-2009):
(Innovasjonsmeldingen) Miljøkrav og
mer miljøvennlig offentlig eiendomsforvaltning og –utvikling
Ref. St.meld 28 (2011-2012):
(Gode bygg for eit betre samfunn)
Ref. St-meld 21 (2011- 2012):
(Norsk klimapolitikk)
Miljøkrav og mer miljøvennlig
offentlig eiendomsforvaltning og –utvikling
Vi vet at bruken av bygninger endrer seg over
tid og i akselererende tempo - byggets
bruksegnethet
1932
1987
Banktjenester erstattes med APP, hva
med bankenes bygninger?
2005
2013
2
03.09.2014
«Tidløse bygninger»
Tilpasningsdyktighet
Bygning
Krav, behov og ønsker
Organisasjon/aktivitet
(Mennesker)
Tilpasningsdyktighet
er nødvendig
for at
Tilpasningsdyktighet er nødvendig
for at
en bygning
skal tilfredsstille
krav, behov
ogbehov
ønsker til
en bygning
skal tilfredsstille
krav,
den organisasjonen
den
skal
huse,
over
tid
(LCC)
og ønsker til den organisasjonen den
huser, over tid.
Kostnadsutviklingen på nybygg
sammenlignet med bil og elektronisk utstyr
1992
2012
1 ganger
10 ganger
1 ganger
4 ganger
1 ganger
0,5 ganger
på biler og elektronisk utstyr er
kostnadene mer og mer flyttet over på bruk
F.eks
3
03.09.2014
I dag fraktes 10% av innkjørt materiell ut som avfall
Reduseres byggefeil, reduseres avfallsmengden vesentlig
Utrolig stort miljøgevinst for nybygg bare med bedre og
digital planlegging
Byggenæringen har som eneste
næring, ikke tatt i bruk IT
i sine faglige prosesser.
Dertil er næringen svært fragmentert
(i Norge ca 40.000 enheter, hvor 97 %
av dem har mindre enn 20 ansatte).
Dette har også medført at næringene
har hatt en negativ produktivitetsutvikling de siste 40 årene.
BIM er byggenærings IKTplattform, med digital kommunikasjon på åpne internasjonale standarder.
For å hente ut gevinster må
samhandling mellom aktører
etableres, og det må være
endringsvillighet blant dem.
4
03.09.2014
Myndighetenes føringer
- forenkle, forbedre, fornye
- forvalte (tillegg for BAE-næringen)
- tidstyver (effektiv forvaltning)
5
03.09.2014
DET OFFENTLIGE
Storting
Statlige virkemidler
i fugleperspektiv
Regjering
Departementene
Direktorat/tilsyn
Fylkene
Kommunene
DET SIVILE SAMFUNN
Vaktmester
Bank
Eier
Energi
Byggherre
Entreprenør
Materialer
Leverandører
Arkitekt
Forvalter
Takstmenn
Forsikring
Bruker/leietaker
Meglere
Indeksbygg-prosjektet
Direktør Morten Lie i Direktoratet for
byggkvalitet (DiBK) undertegner
samarbeidsavtalen med
byggenæringen. Kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore
Sanner bivåner mens direktør Egil
Skavang i Arkitektbedriftene venter på
å signere.
Samarbeidsavtalen, kalt
Indeks-bygg, går ut på å
vurdere konsekvenser av nye
byggeregler.
Dette er oppstarten på en viktig samarbeidsplattform, sa kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han deltok under signeringen av
en avtale mellom byggebransjen og myndighetene i dag. – For en regjering
som har ambisjon om å forenkle, fornye og forbedre er dette et viktig tiltak,
sa statsråden.
6
03.09.2014
Utfordringer i BAE-næringen
- Næringen er fortsatt håndverkspreget
med «ad-hoc»-løsninger på arbeidssted
- Dagens dokumentasjonsprosesser er
tidskrevende manuelle prosesser
- BAE-næringen er blitt mye mindre attraktiv, og rekrutteringen er altfor liten
- Næringen er sterkt fragmentert,
og fragmenteringen øker
- Markedet er leverandørstyrt, og balanserer på grensen av
hva kundene vil betale og akseptere. (Resultatet er at
byggekostnadene har aksellerert uten av fortjenesten har økt)
Digitalisering gir effektivisering
-
Det offentlige Norge blir digitalisert.
Dokumentasjonskravet øker.
Dokumentasjon blir tilgjengelig i «skyen»
Bygget må gjøres «smartere» for å levere
på energikrav, UU og HMS-krav
- BAE-næringen MÅ høste av effektiviseringene IKT-løsninger kan gi.
- Eiere av bygninger er bestillere. (offentlige
og private eiere bruker BAE-næringen likt)
- Premissene for endring legges av bestiller.
- Bestillerleddet mangler kompetanse i nyttegjøring av
IKT i dag.
- Kontraktregimene må tilpasse seg til endrete krav i
leveransene.
Potensialet er mye større i BAE-næringen enn i andre næringer,
den er informasjonsintensiv, men fortsatt «håndverksdrevet».
7
03.09.2014
IT blir 100% i alle deler av
samfunn og næringsliv,
også i BAE-næringen
Derfor nå fokus
med objekter
på WEB, og
og dokumentasjon i skyen
Ulike tilganger blir mer og mer vanlig!
Online Web
Service
(“Google like” search, Apps.++)
?
Modern
communication
devices
(eg. Smart
phones ,IPad)
All Informasjon du trenger,
virker
forbiSMART
bruker, som om
biSMART
den
erWarehouse
samlet
på et sted.
Data
«Cloud»
services
8
03.09.2014
Data Flow in Oil and Gas Field Development Projects
Typical figures (1 B$ project):
Procurement
Engineering
200.000 tags
Construction
100.000 documents
20M characteristics and relationships
Design review
Contractor
system
Manufacturer
system
Commissioning
Manufacturer
Operator
system
Procurement
Contractor
system
Operation
Slik kan også bygningsinformasjoner organiseres
Internet of Things (IoT)
Alt blir knyttet til alt
9
03.09.2014
Accenture
miljø- og samferdselsbyråd Ole Elvestuens
Ulike innlegg på «fremtidens Smarte byer»
22.aug.2012 i regi av IKT-Norge
Personstyrt programvare, basert på End-user
(brukers) behov fra samling fra Big-data.
Ved at de er personstyrt, kan informasjonssikkerhet ivaretas og skyløsning gjør forsøk på
«hacker»-brudd sporbart.
Det kan være et persons sykdomshistorie, hvor
alle opplysninger og tapping av disse kan spores.
Deltakende miljøer i dette EU-prosjekt
10
03.09.2014
Global e-handel gir store
omstillinger også i BAEnæringen
for bygg består utelukkende av handelsvarer, som bestilles, leveres og
settes sammen på byggverket, men innholdet må dokumenteres.
Derfor nå fokus
på produkter og e-handel,
med dokumentasjon i skyen (WEB), og
varen fra produksjonssted på lastebil (som før)
BIM er bare et verktøy –
men vil forandre måten å (for)handle og levere varer på!
Elektronisk handel med byggevarer – i dag!
IFD SignOn
Produkter
Prosjektarena
LEVERANSE
Effektiv handel med
byggevarer
AVFALL
DRIFT
BYGG
11
03.09.2014
Innhold i OFU-kontrakt (IFD-SignOn)
(modell for innkjøpsplanlegging/ grunnlag for e-handel)
Grensesnitt merkantilt
Kundens
innkjøpssystem
Grensesnitt IFC
output beskrivelse
output e-handel
BIM
Inkludert i prosjektet
Dataeksport
IFD-SignOn
Input beskrivelse
Felles kommunikasjonsplattform
Kommersielt
Globalt
Datavarehus
fra en BIM / regneark (IFCxml),
slik at man kan lage bestillingsunderlag av materiallister
knyttet til hele bygg.
Mapping
IFDlibrary
IFD-maskinkode
EFO
NRF
NOBB
Vareeiere
Maskin til maskinkommunikasjon
E-handelsportalen blir et
grensesnitt for å takle de
merkantile prosessene.
IFD-maskinkode
Gjøre
produktinformasjonene
tilgjengelig på åpen
digitale standarder
12
03.09.2014
IFD-SignOn leveranser:
• Alle bygg består av produkter, som tilbys i
markedet.
• Anvender egenskaper for å standardisere
produktidentifikasjoner
• kvalitetssikre beskrivelsene som sendes ut
for utførelse fra entreprenører, inneholder kun
produkter, som markedet kan levere.
• effektivisere grunnlaget for innkjøpsplanlegging, slik at e-handel kan bli mer
effektiv.
IFD er sammensatt av:
Produkt-id
For innkjøp
Egenskaper
bestillerkrav
Miljødata
myndighetskrav
Utfordringer for alle i verdikjeden
13
03.09.2014
Hvordan blir produktene spesifisert?
(utplukkede egenskaper i eksemplet)
………...av LEVERANDØR / produsent av handelsvarene!
14
03.09.2014
IFD-SignOn and e-Commerce
Process using EHF order
PEPP
OL
SML
Projectmanager
SMP 1
Forsvarsbygg
Agresso
PEPPOL
XML-EHF
katalog
1 Inventory list compiled by professionals
2 Inventory list is converted to XML
EHF orders
3 EHF orders are sent via the AP as a
professional choice.
4 orders via the EHF EHP AP and sent
on to Agresso.(accountingsystem)
5 Mercantile process NDEA:
- Check contents of "cart" EHF orders
- Sending orders through Agresso
EHP to the supplier.
Projectmanager
Itella
Itella
Access point Message
broker
SMP
Itella
Itella
Access point Message
broker
SMP
AP1
XML-EHF catalog
Projectmanager
Product list
AP2
Prisdatabase for det offentlige Norge ?
15
03.09.2014
Prisfokus på bruttopris
Synlige kostnader
Alt du får en faktura på er bruttopris
Skjulte kostnader må synliggjøres for å kunne minimeres
• Interntransporter
• Skader, spill och svinn
• Bundet kapital
• Produksjonsforstyrrelser
• Tjeneste ytelse må prises seperat av de enkelte aktører
•
•
•
•
Logistikk
Produkt INFO
MiljøINFO
Transportkostnader
03.0
9.20
14
Gjøre transport
av byggevarer i et
transparent samspill
fra produksjonssted
til byggeplass
(Løst hos IKEA / dagligvarebransjen)
16
03.09.2014
Praktiske utfordringer
Handelen opplever et voldsomt fokus på produktpriser?
Hva er produsentens rolle i et samspill?
Hva er grossistens rolle i et samspill?
Hva er bestillerens (entreprenørers/forvalters) rolle i et samspill?
Hvorfor er ikke logistikkrollen mer sentral?
Er samspill i verdikjeden bare en utopi?
Handelens rolle i et samspill
LOGISTIKK!
Logistikk er kunnskapen om å lede og kontrollere
materialflyt, energi, informasjon og andre ressurser.
I mange tilfeller kan det handle om å oppnå størst mulig
effektivitet for på beste måte kunne tilfredstille ulike parter i
salgsprosessene.
• Logistikk er ikke lenger like differensierende som det var
• Flere aktører er profesjonalisert
• ”Hygienefaktor” å levere på generell servicegrad
= Nye differensieringsstrategier for handelen
17
03.09.2014
Praktiske utfordringer med samspill
Er samspill i verdikjeden bare en utopi?
Produsent
Grossist
Underentreprenør
Entreprenør/forvalter
Byggherre
Logistikk, helhetlige løsninger, byggeplasseffektivitet,
m.v. blir underordnet (den vertikale konkurransens naturlige karakter)
(Egenskaper sakset fra nettet:)
Samarbeidsformen er dialog, tillit og åpenhet. Kjennetegnes ved tidlig involvering av alle parter. Felles
målsetning, aktiviteter og økonomiske interesser.
Mer en samarbeidsform enn en kontraktsform. Samspill er ikke bare et regelbundet, men også et
verdibasert samarbeid.
Samspillkontrakter kjennetegnes også ved fullstendig åpenhet omkring alle økonomiske forhold i
prosjektet. Alle parter har fullt innsyn til enhver tid, og anskaffelse/innkjøp fra underentreprenører og
leverandører skjer i åpenhet
Alle veier fører til bygg…
Dagens prosesser
Ønskede prosesser
Start-stopp-start-stopp
Sømløs
ANSVARET i de ulike deler av kjeden blir tydeligere og tydeligere, mens
DOKUMENTASJONEN blir mer omfattende og den ender hos produsentene
Samtidig med at ansvaret blir klarere og klarere, så vil PROSESSENE OG
ROLLENE forhåpentligvis veves i hverandre på en mer sømløs måte enn i
dag.
prosessen i dag er som full start/stopp som i trafikken mellom hver aktør.
Budskapet må være at hver «fører» er ansvarlig for sitt «kjøretøy», men
«trafikken» kan tilrettelegges uten kø.
18
03.09.2014
Hvilke roller og prosesser gjør hvem?
Products
Products Information / properties (IFD)
Logistic / cargo transport (RFID)
border customs clearance:
Prissett disse tjenestene (ikke påslag på produktpris)
I den virkelige verden er fortsatt menneskene der:
-
Etikk
Markedsføring
Standardiserte prosesser
Skjulte agendaer
Der er alt som før
19
03.09.2014
Vil du jobbe mer eller smartere?
- Dokumentasjonkravene øker, spesielt produktdata dokumentasjon
Takk for
oppmerksomheten
Paradokset i byggenæringen?
20