Helsedirektoratets foredrag

Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter
samhandlingen og videre framover, med
fokus på ansvarsfordeling og samhandling
mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten
Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
6. juni 2013
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1/1 2012
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
2
Om rehabilitering i samhandlingsreformens
dokumenter
”Samhandlingsreformen og Stortingets behandling av denne
innebærer at kommunene skal få en sterkere ansvars- og
oppgavemessig rolle. Rehabiliteringsområdet er et område der det
vil være naturlig å gi kommunene større ansvar. Spesielt er det
viktig at pasienter som bør få et rehabiliteringstilbud i nær
tilknytning til hjemmet, eller som har stort behov for tverrfaglig
oppfølging over tid, får tilbud i kommunen. ”
HOD 2011
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
3
Om rehabilitering i samhandlingsreformens
dokumenter
• Klarere pasientrolle
–
Fokus på pasientenes helhetlige behov og ikke delbehov slik de fremstår for faggrupper enkeltvis.
• Ny fremtidig kommunerolle
–
den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste må i størst mulig grad finne sin løsning i
kommunene.
• Etablere økonomiske insentiver
–
Rehabilitering er bl.a. med i ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
• Utvikle spesialisthelsetjenesten slik at den i større grad kan bruke sin
spesialiserte kompetanse
–
Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon med
vekt på standardiserte pasientforløp og ivaretakelse av pasientens behov for koordinerte tjenester.
• Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer.
–
Det skal utvikles mer systematikk i prioriteringene som gjøres i helsevesenet.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
4
To nye lover i forbindelse med
samhandlingsreformen
• Folkehelseloven
• Helse- og omsorgstjenesteloven
I tillegg endringer i en rekke andre lover, deriblant
spesialisthelsetjenesteloven.
Spesielt viktig i rehabiliteringssammenheng:
Ny forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
5
Definisjonen av habilitering og
rehabilitering står ved lag:
• Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte
prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører
samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i
samfunnet.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator,
Kap. 2, § 3
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
6
Samarbeidsavtaler
• Nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler som ble
utgitt i 2011, konkretiserer blant annet samarbeid mellom
koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i
henholdsvis kommune og helseforetak, ambulant virksomhet,
arbeid med individuell plan og hjelpemidler.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
7
Momenter i statsbudsjettet som kan påvirke
utviklingen på rehabiliteringsområdet
2.1 Økt pasientbehandling
• Etterspørselen etter spesialisthelsetjenester øker, og regjeringen
møter det økte behovet gjennom å styrke sykehusenes økonomi,
slik at flere pasienter kan få behandling. Krav om reduksjon i
ventetider videreføres og arbeidet med kvalitet og
pasientsikkerhet styrkes. Ut over generell pris- og lønnsjustering
av bevilgningene med 3,3 pst., foreslås det 1 950 mill. kroner
mer til drift sammenliknet med saldert budsjett 2012. Veksten
omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og
rehabilitering.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
8
Momenter i statsbudsjettet som kan påvirke
utviklingen på rehabiliteringsområdet
•
I 2013 omdisponeres 30 mill. kroner til forebyggende helsetjenester i
kommunene, herunder utviklingstiltak rettet mot hjemmerehabilitering (s.
139)
:
•
Regjeringen følger opp stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" med å
foreslå å bruke 100 millioner i 2013 til blant annet velferdsteknologi,
pårørende, frivillige og økt aktivitet på eldresentre, hverdagsrehabilitering,
miljøbehandling og menn i omsorgssektoren.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
9
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
10
Modell for fordeling av ansvar og oppgaver mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
11
Ansvarsfordeling
•
Styrket kompetanse og økt faglig bredde i kommunen. Tilgang til profesjonsspesifikk
fagkompetanse på høgskole-/ universitetsnivå relatert til behov på minimum følgende
områder:
– kognitive vansker
– kommunikasjonsvansker
– fysisk, psykisk og sosial funksjon
– funksjon knyttet til aktivitet og deltagelse (ADL)
– sansetap
– livsstilsproblematikk
– hjelpemidler og bolig
– universell utforming
– sosioøkonomiske forhold
– tverrsektoriell samhandling (NAV, arbeid, skole, spesialpedagogikk, fritid etc)
07.06.2013
|
| 12
Ansvarsfordeling
• Spesielt innen områdene artrose og overvekt / livstilsproblematikk må
pasienter overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunale tilbud.
• Tidlig rehabilitering av for eksempel hjerte, lunge, slag- og kreftpasienter
skal fortsatt ligge i spesialisthelsetjenesten, men mye av den senere
rehabiliteringen skal økes/ styrkes i helse- og omsorgstjenesten i
kommunen.
• Rehabilitering, spesielt i tidlig fase, av pasienter med spinalskade,
traumatisk hodeskade, amputasjoner, multitraumer og sjeldne diagnoser
er noe som spesialisthelsetjenesten fortsatt må ha hovedansvaret for.
07.06.2013
|
| 13
Modellen ble brukt også for å vurdere ansvarsavklaringen
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste knyttet til tilbudet
som gis i de private rehabiliteringsinstitusjonene
07.06.2013
|
| 14
Anbefalinger knyttet til private
rehabiliteringsinstitusjoner
|
Anbefalinger knyttet til private
rehabiliteringsinstitusjoner
•
Progredierende nevrologiske tilstander, samt andre nevrologiske tilstander som for eksempel
CP (Cerebral Parese), bør komme høyere opp på statistikken over pasienter som får tilbud i
de private rehabiliteringsinstitusjonene. Her bør det også være lettere å få gjentatte opphold.
•
Hjerneslag med store komplekse funksjonsutfall over tid, for eksempel av kognitiv art, bør i
større grad prioriteres plass i private rehabiliteringsinstitusjoner. Se ellers Nasjonal
retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
•
Barn og unge med funksjonsnedsettelser, særlig av sjelden art, bør vurderes innvilget tilbud i
private rehabiliteringsinstitusjoner med stor erfaring på området i kombinasjon med andre
tiltak.
•
Personer med store og sammensatte funksjonstap, som har et rehabiliteringspotensial, bør
vurderes gitt et tilbud i de private rehabiliteringsinstitusjonene.
|
Rehabilitering i dag
• Både samhandlingsreform og den Nasjonale helse- og
omsorgsplanen er i utgangspunktet godt nytt for
rehabiliteringsfaget. Viktigheten av rehabilitering er tungt
understreket i disse. I tillegg er altså rehabilitering omtalt flere
steder i lovverket.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
| 17
Riksrevisjonens rapport
• Riksrevisjonen publiserte i mars 2012 sin rapport:
Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen
helsetjenesten.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
18
Noen av hovedfunnene i rapporten:
• Samlet sett er det ikke mulig å måle en styrking av
rehabiliteringsfeltet i spesialisthelsetjenesten i perioden 2005 til
2010.
• Aktivitet målt i DRG-poeng viser en reduksjon både innen vanlig
og spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
• Manglende informasjon om rehabilitering i kommunene.
Helsedirektoratet får noe informasjon gjennom KOSTRA og
IPLOS, men informasjonen er oppstykket. Mangelen på gode
måleindikatorer gjør det vanskelig å vurdere om kravet til
styrking av kapasiteten er innfridd når det gjelder spesialist- og
kommunehelsetjenesten sett under ett.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
19
Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i
sykehjem – Helsetilsynet 2011
• Mangelfullt tverrfaglig samarbeid
– Mangelfulle rutiner for tv.f. samarbeid
– For små ressurser innen fysio- og ergoterapi
• Mangelfull dokumentasjon
• Igangsatte rehabiliteringstiltak manglet evaluering
• Kompetanse og opplæring ikke tilstrekkelig prioritert
Hva sier statistikken om utviklingen på
rehabiliteringsfeltet?
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
21
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2009-2011
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
22
Rehabilitering i kommune, utenfor institusjon, 2009-2011
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
23
Institusjonsbasert rehabilitering i kommune, 2009-2011
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
24
Tendenser for 2012
Utviklingen på rehabiliteringsområdet ser i spesialisthelsetjenesten
ut til å følge noenlunde samme spor*:
• Kompleks rehabilitering på samme nivå som foregående år
• Vanlig rehabilitering på vei ned
• Poliklinisk rehabilitering på vei opp
*Kun foreløpige tall
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
25
Tendenser for 2012
• Det er en svak oppgang fra 2011 til 2012 hva gjelder både
rehabilitering i og utenfor institusjon i kommunene, målt per
31/12 hvert år.
• Målt per årene totalt er det imidlertid en svak nedgang hva
gjelder rehabilitering utenfor institusjon fra 2011 til 2012.
Fremdeles svak oppgang hva gjelder rehabilitering i institusjon.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
26
Så…
• har vi en nedbygging av rehabiliteringen
i spesialisthelsetjenesten uten at kommunene bygger opp?
Vanskelig å gi et entydig svar. Nedgang på enkelte parametre i
spesialisthelsetjenesten, forsiktig oppgang på andre – tilbakegang,
stillstand eller forsiktig oppgang på enkelte parametre i
kommunen.
Hvorfor er det så vanskelig å gi et entydig svar?
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
27
Pasientforløp rehabilitering
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
28
Det er utfordrende å måle utviklingen på rehabiliteringsområdet
helt sikkert
• Pasientforløpet er komplekst – mange aktører, mange systemer,
mange overganger, allerede mye press på rapportering som kan
gå på bekostning av tiden som brukes på brukerne/pasientene
• Vanskelig å skille habilitering fra rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten. Tall for habilitering blir fraværende, tall
for rehabilitering blir unøyaktige.
• Hva defineres som rehabilitering i kommunen?
• Rehabilitering på forskjellige nivåer synliggjøres ikke per i dag…
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
29
Mulig løsning
• En trenger gode indikatorer som gir svar på følgende spørsmål:
– Er den samlede tiltakspakken som pasienten mottar nok til å
kalle helsehjelpen for rehabilitering?
– Hva slags rehabilitering er blitt gitt?
Rehabiliteringsindikatorer i
spesialisthelsetjenesten
• I spesialisthelsetjenesten er det rehabiliteringskodene innen
diagnosekodeverket ICD-10 som besvarer spørsmålet om
pasienten har mottatt rehabilitering.
Dagens kodeverk i spesialisthelsetjenesten:
Eksempel på hvordan rehabiliteringskodene i ICD-10
er utformet:
Z50.80 Kompleks rehabilitering:
•
•
•
•
•
•
Rehabilitering som omfatter målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan,
samarbeid med relevante etater utenfor institusjonen og minimum 6 spesialiserte
helsefaggrupper i tverrfaglige team. I tillegg gjelder følgende ekstrakrav:
Arbeidet foregår store deler av dagen/døgnet fram til utskrivning eller minimum fem
virkedager
Pasienten har minimum en overnatting
Pasienten har i tillegg funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker og tilpasning av
hjelpemidler/miljø
Det foretas en vurdering av tiltak i forhold til personlig mestring i hjem, skole, arbeid og fritid
Arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområdene
reumatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri kan habilitering/rehabilitering ledes av spesialist
innen nevnte områder
Utkast til modell for differensiering av
rehabiliteringsbegrepet
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
34
Rehabilitering i kommunen skjer på flere nivåer.
Rehabilitering
• Nivå 3 (komplekse rehabiliteringstiltak)
• Nivå 2 (mer komplekse, tverrfaglige rehabiliteringstiltak)
• Nivå 1 (mobilisering/opptrening/enklere rehabiliteringstiltak)
Mulig design på rehabilitering nivå 3 i
kommunen:
–
–
–
–
–
–
–
–
Rehabiliteringstiltakene skal være individuelt tilpasset den enkelte bruker, og tilrettelagt plan
(fortrinnsvis Individuell plan) skal utarbeides. Hovedinnholdet i tiltakene skal være individrettet,
men deler av innholdet kan gjennomføres gruppebasert
Det må være samsvar mellom tiltak som er beskrevet i planen og det som gjennomføres i praksis
Pasienten har fått tilbud om koordinator
Tiltakene skal i hovedsak bestå av tverrfaglige rehabiliteringstiltak som kan bidra til å bedre brukers
funksjonsevne og evne til deltagelse sosialt og i samfunnet
Tiltakene må foregå med tilstrekkelig intensitet og varighet
Tiltakene må igangsettes uten forsinkelser som kan medføre at rehabiliteringspotensialet reduseres
vesentlig. For alle pasienter med kronisk progredierende sykdommer er det også viktig at tiltak
igangsettes så raskt at ytterligere tap av funksjon, muskelmasse og styrke unngås
Det må være mer enn to yrkesgrupper involvert for å tilfredsstille kravet om tverrfaglighet på dette
nivået. Tiltakene fra de forskjellige yrkesgruppene skal også være koordinerte med hverandre.
Fysio- og ergoterapeut må være en del av teamet
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre sektorer enn helsesektoren dersom dette er
ansett som nødvendig i brukers rehabiliteringsprosess
Hverdagsrehabilitering (nivå 1)
Hverdagsrehabilitering er en type
rehabilitering som kan drives i større omfang
gjennom å involvere hjemmetjenestene i
arbeidet.
Hverdagsrehabilitering medfører en dreining
fra kompenserende tiltak til aktivisering og
egenmestring i hverdagen.
En faglig omlegging til mer aktiv hjelp gir
omsorgstjenestene flere verktøy å arbeide
med.
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
37
Aktivitetsindikatorer kan altså etableres. Hva
med resultatindikatorer?
•
Mange signaliserer ønsker om å få indikatorer som sier noe om
rehabiliteringstiltakenes effekt, heller enn indikatorer som sier noe om hva som er
blitt gjort.
Fordeler:
• Muligens mer reelle kvalitetsindikatorer
• Viktigere å få oversikt over hva effekten ved tiltakene er enn hva tiltakene går ut på
• Setter bruker i fokus heller enn tjenestene
Ulemper:
• Vanskeligere, og potensielt mer ressurskrevende, å måle
• Progredierende eller kroniske tilstander vil være utfordrende ved slike indikatorer
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
38
Spesielt for området private
rehabiliteringsinstitusjoner akkurat nå:
• Det utredes om de private
rehabiliteringsinstitusjonene skal inkluderes i
ordningen med fritt sykehusvalg
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
39
Fire grep fra Jonas Gahr Støre på
rehabiliteringsfeltet – Stortinget 23/4 2013
Ett av disse fire grepene er ”fritt rehabiliteringsvalg”:
”I tråd med ordningen med fritt sykehusvalg er det vanskelig ikke å
legge samme tilnærming til grunn for opptrenings- og
rehabiliteringsinstitusjonene. Jeg vil arbeide for dette og har startet
arbeidet med å utrede hvilke organisatoriske, juridiske og
økonomiske konsekvenser en slik utvidelse vil innebære.”
Fritt rehabiliteringsvalg
07.06.2013
40
Følg med på Helsedirektoratets
rehabiliteringssider for oppdateringer…
Rehabilitering etter
samhandlingsreformen
07.06.2013
41