November 2011

November 2011
1
Eirik J. Irgens
Dynamiske og lærende organisasjoner
Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring
Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter
på samme tid begrensende rammer og skaper nye muligheter for ledere og
ansatte. I dette spenningsfeltet skal det skapes en god praksis. Det krever
kunnskap om organisasjon og ledelse.
Fagbokforlaget
Denne boken handler om utfordringer vi står overfor når vi skal lede, utvikle og arbeide i et arbeidsliv som preges av usikkerhet og forandring. Slike
utfordringer krever dynamiske organisasjoner som evner å bevege seg mellom stabilisering og endring, og ledere og ansatte som lærer av beslutninger, planer og handlinger og utvikler ny kunnskap i sitt daglige arbeid.
Det fordres kort sagt reflekterte mennesker i dynamiske og lærende organisasjoner.
1. utg. 2011
ISBN 9788245008227
Pris kr. 349,00
Boken passer for ledere, organisasjonsutviklere, forskere, studenter og enhver som ønsker å forstå og forbedre et arbeidsliv i endring, og den har relevans for både privat og offentlig sektor.
Tom Tiller og Svein Helgesen
Bedre leder
Lederutvikling gjennom reflektert erfaring
Bedre leder handler om ledelse og læring i tider preget av stort endringsog utviklingstrykk. Ledere skal være i front og gå i bresjen. De står i krysspresset mellom tradisjon og innovasjon, og presses av ulike rasjonaliteter.
Det kreves mot å lede sine medarbeidere inn i grensefeltene og over grensen mot nye horisonter. Lederposisjonen utfordrer ikke minst evnen til å
lære, og boka viser hvordan ny kurs i læringen, med vekt på refleksjon over
hverdagserfaringene, gjør en merkbar positiv forskjell i ledernes hverdag.
Høyskoleforlaget
1. utg. 2011
ISBN 9788276349399
Pris kr. 239,00
Forfatterne tar utgangspunkt i at klokt lederskap må ha fokus på læring,
først og fremst på å lære i og gjennom egen erfaring. Erfaringslæringen er
en stor og uutnyttet ressurs for utvikling på arbeidsplassen, og i boka vises
det konkret vei for å øke læringen i egen hverdag. Sentralt i boka er det
forfatterne benevner som veivisere for godt lederskap. Forfatterne bruker
aktivt egne erfaringer fra samarbeid med topp- og mellomledere og presenterer sju konkrete veivisere for utvikling og klokt lederskap. Det trekkes
blant annet på konkrete erfaringer fra utvikling av topp- og mellomledere i
to norske og en svensk kommune.
Hvert kapittel avsluttes med noen spørsmål som utfordrer leserne til videre
refleksjon, enkeltvis eller i grupper.
2
Trygve Jakobsen Steiro og Glenn-Egil Torgersen
Bedre motivasjon
Praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre
Læringsforlaget
1. utg. 2011
ISBN 9788293003106
Pris kr. 330,00
Motivasjon er avgjørende for å kunne drive selvledelse og ledelse av andre.
I denne boken presenteres en rekke ulike teorier med konkrete og praktiske eksempler og som tar leseren med på refleksjon underveis. Boken spenner fra visjoner til praktisk motivasjonsgrep i hverdagen. Den er derfor både teoretisk og praktisk, hvor stoffet er gjort lett tilgjengelig for leseren.
Teksten skaper mening mellom teori, eksempler og refleksjon. Den inneholder blant annet 130 coachende spørsmål til refleksjon og til hjelp i motivasjonsarbeid, mange varierte og konkrete eksempler på motivasjon, oppdatert kunnskap fra state of the art forskning innen motivasjonsfeltet,
konkrete teknikker for utvikling av motivasjon og den "lille motivasjonsutvikler". Boken er skrevet for alle som mener motivasjon er viktig: Ledere,
medarbeidere, konsulenter, lærere, helsepersonell og mennesker som jobber med å veilede og rettlede andre. Boken vil også være svært nyttig for
de som ønsker å utvikle sin evne til å lede seg selv.
Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness og Yngve Lindvig
Entusiasme for endring
En håndbok for skoleledere
Gyldendal
1. utg. 2011
ISBN 9788205400191
Pris kr. 349,00
Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring skapes?
Trenger du konkrete tips til hvordan endringsarbeid i skolen kan organiseres og ledes?
Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med,
eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen.
Boken kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. Rådene og eksemplene som benyttes i boken kommer delvis fra relevant forskning, men
mye er også basert på mange års erfaringer fra skoleutviklingsarbeid.
Her finner du hjelp og inspirasjon til hvordan du kan definere, prøve ut,
evaluere og sette i drift nødvendige endringer. I endringsprosesser støter
man ofte på utfordringer. Forfatterne kommer med konkrete forslag til metoder og måter disse kan løses på.
Boken egner seg også som pensum i ulike utdanninger som fokuserer på
utdanningsledelse, for eksempel rektorskolen.
Om du jobber med utdanning og ønsker forbedring, er dette boken for deg!
3
Jon Aarum Andersen
Ledelsesteorier
Om ledelse skal lede til noe
Boken er skrevet for masterstudenter og forskere. Den gir en oversikt over
ledelsesområdet samtidig som enkelte sentrale teorier behandles grundig.
Boken beskriver hvordan teoriene har oppstått, hvordan de er testet, og
hvilken kritikk de er utsatt for. Spesielt behandles teorier om ledelse som
årsak til effektive organisasjoner –om ledelse skal lede til noe. Konflikten
mellom universelle og situasjonelle teorier behandles inngående.
De viktigste spørsmålene som boken tar opp, er:
Fagbokforlaget
1. utg. 2011
ISBN 9788245011760
Pris kr. 439,00
• Kan personlige egenskaper forklare hvorfor noen blir ledere og andre ikke?
• Finnes lederegenskaper?
• Effektivitetsbegrepet står sentralt i ledelsesforskningen. Hvordan defineres og måles effektivitet?
• Kan lederes atferdsmønster (stil) forklare effektiviteten?
• Er det én beste måte å lede på, eller er effektiv ledelse situasjonsbetinget?
• Hvordan agerer ledere i konfliktsituasjoner?
• Hvordan oppfatter ledere problemer og fatter beslutninger?
• Hvilken betydning har lederes motivasjon?
• Hvordan oppfattes ledere og lederskapet?
• Hvilken betydning har ledelse for organisasjoners effektivitet?
• Hvilke problemer strir ledelsesforskningen med?
Otto Ottesen (red)
Ledelse
Å bruke teori i praksis
Formålet med denne boken er å bidra til økt kompetanse i å bruke teori av
relevans for ledelse i praksis. Erfaring og forskning viser at evnen til å bruke
teori ikke utvikler seg «automatisk» som følge av at en setter seg inn i teori
som formidles i forelesninger, faglitteratur, fagseminarer, foredrag, osv.
Hvordan «gapet» mellom teori og praksis kan overvinnes, interesserer både studenter, utdanningsplanleggere og forskere.
Høyskoleforlaget
1. utg. 2011
ISBN 9788276349344
Pris kr. 339,00
I boken henvender vi oss til alle som arbeider med ledelsesfag. Vi formidler
resultater av et prosjekt hvor vi i forbindelse med undervisning i ledelse på
masternivå har lagt vekt på og gjort erfaringer med teorioverføring. Sentralt står en modell, kalt Lille-jeg-modellen, som skildrer vesentlige oppgaver og prosesser innen ledelse, og som viser hvordan en kan arbeide med å
få tatt i bruk teori i praksis. Vi illustrerer anvendelsen av modellen gjennom
en rekke eksempler på hvordan en leder kan gjøre nytte av teori hentet fra
ulike fagområder.
4
Mia Törnblom
Du leder!
Personlig lederskap
Personlig lederskap handler om ansvar, tillit og gode relasjoner. Nøkkelen er selvinnsikt og selvfølelse.
Mia Törnblom har tidligere skrevet populære håndbøker om å lede seg selv
– dette er den første om å lede andre. Boken retter seg likevel ikke bare
mot sjefer, men til alle som er interessert i å nå et mål, håndtere vanskelige
samtaler, skape fellesskap og fremgang. Som fotballtrener, lærer eller prosjektleder trenger du verktøy for å spre motivasjon og drive dine visjoner
gjennom. Og mekanismene er de samme enten det er snakk om å motivere
tre hundre ansatte mot et felles mål eller å få barna til å rydde rommet sitt.
Tenker du etter, så leder du mer enn du tror.
Med egne erfaringer, humor og eksempler, viser Mia Törnblom hvordan bli
en bedre leder.
Cappelen Damm
1. utg. 2011
ISBN 9788202347086
Pris kr. 299,00
Ellen Vahr
Drømmekraft
En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer
Gyldendal
Realiser drømmen din!
Mange bærer på drømmer de ønsker å virkeliggjøre, enten det er snakk om
å finne tilbake til en inspirerende hobby, eller å starte egen business. Denne boken kan hjelpe deg så drømmen går i oppfyllelse.
Drømmekraft er delt inn i tre hoveddeler som handler om
å finne drømmen, å forfølge drømmen og å fastholdedrømmen slik at du
kan leve et liv i tråd med den du egentlig er og med dine verdier.
Har du allerede funnet din drøm, men sliter med å lykkes økonomisk? I boken får du 30 konkrete suksesstrategier, i tillegg til gode eksempler og inspirerende gründerhistorier.
Forfatteren er opptatt av å se ting i en større sammenheng, blant annet ved
å fokusere på den verdiskapningen kvinner bidrar med i samfunnet.
1. utg. 2011
ISBN 9788205408449
Pris kr. 349,00
5
Jan Spurkeland
Prestasjonshjelp
Hvordan gjøre andre god?
Prestasjonshjelp er en bok som skal få leseren til å reflektere, bli mer besvisst over valg i eget liv, for å kunne bidra til å veilede andre.
Boken handler om å gjøre andre mennesker mer kompetente, mer psykisk
sterke, kort sagt å få frem det beste i dem. Sånn sett er begrepet større enn
coaching, veiledning og mentoring og omfatter alt et menneske kan gjøre
for å gjøre andre gode. Sentralt står likevel menneskelige relasjoner.
Universitetsforlaget
1. utg. 2011
ISBN 9788215018041
Pris kr. 349,00
Dette er også en bok som gjør deg i stand til å bli bedre kjent med seg selv
som prestasjonshjelper for andre. Blant annet blir du presentert for en rekke selvevalueringsverktøy, som hjelper deg til å kartlegge muligheter og
begrensninger i deg selv. Den samme metodikken kan anvendes for å bli
bedre kjent med andre slik at du kan gi dem tilpasset hjelp. Videre gir boken en innføring i prestasjonshjelp som treningsmetode.
Anne Hilde Hals, Ingebjørg Trydal og Andreas Aase
Å lede mennesker
Verdier, veivalg og virkemidler
Ledelse er et mangfoldig fag. Forfatterne har i denne boken valgt å fokusere på den menneskelige dimensjonen i ledelse.
Portal forlag
1. utg. 2011
ISBN 9788292712450
Pris kr. 349,00
Det betyr at de stiller spørsmål som:
Hvordan kan mennesket forbedre seg?
Hvorfor er det viktig for en leder å kjenne seg selv?
Hvordan bli kjent med seg selv gjennom personlighetstester?
Hvordan er menneskesyn med på å prege måter å lede mennesker på?
Hvordan kan du best motivere medarbeidere?
Hvordan kan du forbedre din kommunikasjon med andre?
Hvorfor er det viktig å arbeide med verdier på arbeidsplassen?
Hvordan bygge gode team?
Forfatterne har erfaring som ledere i privat og offentlig sektor. Andreas
Aase har undervist i ledelsesfag på Universitetet i Agder og høgskoler. Forfatterne arbeider nå med lederutvikling i konsulentselskapet Mentor Partner i Kristiansand. Boken har blitt til i et samspill med deltakere i Mentor
Partners lederutviklingsprogrammer.
6
Marit Strandquist og Lise Adal
Veien til bedre helseledelse
IKOS - individbasert kompetansestyring
Store endringer i helse- og omsorgstjenesten de siste tiårene har ført til
press på tjenesten. Det er nødvendig å se med nye øyne på styringen av
fremtidens kommunehelsetjeneste
Krav og forventninger til hva kommuner og den enkelte helsearbeider skal
ivareta øker, mens den økonomiske rammen er trang.
Kommuneforlaget
Denne boken presenterer individbasert kompetansestyring (IKOS), en helt
ny modell for hvordan kommuner kan møte utfordringene innenfor sin
økonomiske ramme. Målet med IKOS er kvalitet, arbeidsmotivasjon og
effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse.
1. utg. 2011
ISBN 978824462635
Pris kr. 328,00
Siw Skrøvset og Tom Tiller
Verdsettende ledelse
Verdsettende ledelse er en nøkkelfaktor for godt arbeidsmiljø. Større vekt
på verdsettende kommunikasjon i møte med de ansatte øker friskhetsnærværet og arbeidsgleden. Også den verdsettende kompetansen må læres, og
de aller fleste ledere kan bli bedre på dette området. Best blir resultatene
om de små grepene i hverdagen kan knyttes til store dimensjoner som verdier og holdninger hos lederne.
I denne boka er det lagt vekt på å få fram hvordan selv små, verdsettende
tegn og kommentarer fra ledelsen kan gi store positive konsekvenser. Forfatterne viser til egne forskningserfaringer fra skole, idrett, kommuner og
næringsliv og beskriver en rekke eksempler der ledere har lært verdsettingens betydning og aktivt praktiserer sin nye kunnskap.
Høyskoleforlaget
1. utg. 2011
ISBN 9788276349054
Pris kr. 239,00
7
Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker:
Ant
Forfatter
Tittel
Pris
Irgens
Dynamiske og lærende organisasjoner
Kr. 349,00
Tiller mfl
Bedre leder
Kr. 239,00
Steiro mfl
Bedre motivasjon
Kr. 330,00
Skandsen mfl
Entusiasme for endring
Kr. 349,00
Andersen
Ledelsesteorier
Kr. 439,00
Ottesen
Ledelse
Kr. 339,00
Törnblom
Du leder!
Kr. 299,00
Vahr
Drømmekraft
Kr. 349,00
Spurkeland
Prestasjonshjelp
Kr. 349,00
Hals mfl
Å lede mennesker
Kr. 349,00
Strandquist mfl
Veien til bedre helseledelse
Kr. 328,00
Skrøvset mfl
Verdsettende ledelse
Kr. 239,00
Navn:
Att.:
Adresse:
Postnr./sted:
E-post:
8