trykk her for å lese

LOHØGDA-NYTT
Organ for styret i Lohøgda borettslag
Rundskriv nr 2/2011
Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil
22. mars 2011
BETALINGSVASKERI
Dersom forsamlingen vedtok forslaget om å innføre betalingsvaskeri ville inntektene fra salg av
vasketid være tilstrekkelig til å betjene lånet.
Det var godt frammøte på den ekstraordinære
generalforsamlingen i borettslaget den 7. mars i
Haugerud kirke. Det møtte fram 100 andelseiere
og 24 med fullmakt.
Dessuten ville nye vaskemaskiner kunne halvere
strømforbruket i forhold til de gamle maskinene.
GENERALFORSAMLINGEN VEDTOK
Generalforsamlingen skulle ta stilling til et forslag om å innføre betalingsvaskeri i borettslaget
og om tørkeviftene skulle beholdes.
Flere i forsamlingen klaget over mangelfull informasjon fra styret i forkant av møtet. Styret tar
dette til etterretning.
Det vil således ikke medføre økt husleie. Når det
gjelder prisen brukerne skulle betale ble det antydet kr 10/maskin. Nye maskiner vil også medføre endringer for vaktmesterne som i dag reparerer 1-2 maskiner hver uke. Denne tiden kan
nyttes til andre gjøremål.
Forslaget om å innføre betalingsvaskeri ble vedtatt med 64 mot 59 stemmer.
Foto: Lars Gulbrandsen
Styreleder opplyste at man i forbindelse med den
planlagte oppussingen i vaskeriene, utskifting av
vaskemaskinene og utplassering av tørketrommel og tørkeskap, samt tilrettelegging for betalingsvaskeri ville oppta et lån på ca 7 mill.
Foto: Solveig Nilsen
Fra noen i forsamlingen ble det hevdet at vedtaket om betalingsvaskeri krevde 2/3 flertall og
at styret ikke kunne foreta investeringer som
oversteg 5 % av borettslagets samlede felleskostnader.
STYRETS KONTORTID – POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT
TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE
Hjemmeside: www.lohogda.no
Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl 17.30 - 19.00 (unntatt juli og august)
Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39.
Borettslagets e-postadresse er: [email protected]
Vaktmesternes e-postadresse er: [email protected]
Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.
Dette ble avvist av møteleder. Etter møtet konsulterte vi for tredje gang en jurist om saken og
fikk samme svar som tidligere. Det kreves ikke
2/3 flertall for å treffe vedtak i slike saker.
5% regelen kommer heller ikke til anvendelse.
Den skal kun nyttes dersom det er saker som går
ut over vanlig forvaltning, som for eksempel at
borettslaget ønsker å drive en kiosk eller etablere
annen virksomhet.
Det er heller ingen grunn for styret til å bekymre
seg om at “forsikringen er i orden”.
Ikke pålagt å sende ut.
Borettslagenes styrer er ikke lenger pålagt å
sende generalforsamlingsprotokollene ut til alle.
De skal være tilgjengelige for de som ønsker å få
dem. Etterspørselen er som regel minimal. Slik
har det vært i flere år. Ikke alle har fått med seg
det.
Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling
7. mars deles ut sammen med Lohøgda-Nytt.
KONTROLL AV BEREDERE
Vannskadene i Lohøgda opptrer stadig oftere.
Nesten alltid er det gamle defekte beredere, som
er årsaken.
Dette kan ikke fortsette. Styret har engasjert
OPAS til å foreta en forenklet VVS-kontroll i
alle leiligheter, med fokus på berederne.
Beredernes alder og tilstand vil bli registrert.
Kontrollen omfatter også rør i kjøkken og på
bad. Alt dokumenteres med foto.
Foto: Solveig Nilsen
Generalforsamlingen vedtok med 52 mot 40
stemmer å beholde de energikrevende tørkeviftene. Styret har derfor besluttet at planene om
innkjøp av tørkeskap stilles i bero inntil videre.
Utskifting av bereder er beboers ansvar. Forhold
som betinger tiltak vil bli tatt opp med beboer.
For de som ønsker å fordele kostnadene over tid
har styret avtalt en nedbetalingsordning med
OBOS hvor dette skjer ved et tillegg i husleien.
“MASKINENE ER LIKE BRA”
Den 15. mars mottok styret følgende melding fra
vaktmesterne:
- Begge vaskemaskinene i Kristins vei 39 hadde
stoppet. Den ene fikk vi ordnet selv, for å få i
gang den andre måtte vi tilkalle servicemann.
- Tørkevifta i Erlends vei 21 er defekt. Servicemann er tilkalt.
- Varmtvannsbereder i Kristins vei 16 ser ut til å
være defekt. Vi får vite det i løpet av dagen.
Servicemann er tilkalt.
- Den store vaskemaskinen i Kristins vei 9 hadde
vi en stor jobb på i forrige uke. Hovedlagre er i
ferd med å gå. Stor jobb og dyrt når den ryker.
Allikevel sier noen at maskinene er like fine.
Dette minner mest av alt om å bære havre til
døde hester.
Foto: Solveig Nilsen
Kontrollen starter 24. mars. Vi håper å kunne
avslutte før påske. Beboerne vil bli varslet en uke
i forveien ved skriv. Kontrollen skjer fortrinnsvis
på hverdager, men også lørdager og søndager vil
bli benyttet.
Ta vel imot kontrolløren. Hensikten med besøket
er å prøve å forhindre vannskader, både hos deg
og hos naboen.
NYE GARASJEPORTER
Garasjeportene vil bli skiftet ut før ferien. Styret
har innhentet pristilbud fra flere leverandører og
valget falt til slutt på Mora AS.
Portene er fra samme leverandør, som Smalvollskogen borettslag på Tveita har valgt.
Saken fikk stor prioritet etter at en beboer fikk
garasjeporten i hodet og en annen port falt ned
uten å skade beboer. Hadde noen blitt skadet
alvorlig ville borettslaget kunne blitt holdt erstatningsansvarlig.
fleste inngrep i våtrom skal godkjennes av Planog bygningsetaten i Oslo kommune.
Det rørleggerfirmaet du benytter vil kunne hjelpe
deg med søknaden til kommunen.
Borettslagets praksis i forbindelse med godkjenning av ombygging/arbeider i våtrom må
derfor endres.
Igangsettelsestillatelse
Styret kommer heretter ikke til å godkjenne noen
søknader vedrørende våtroms-arbeider uten at
igangsettelsestillatelse fra Plan- og bygningsetaten er vedlagt, eller at etaten uttaler at
arbeidene er av en slik art at tillatelse fra dem
ikke er nødvendig.
Benytt godkjent materiell
Dersom det skal utføres arbeid på røranlegg for
vann og avløp skal det utføres av autorisert
rørlegger med materiell som er sanitærteknisk
godkjent for bruk i Norge.
Kvalifiserte personer
Foto: Solveig Nilsen
Styret hadde først en grundig vurdering av mulighetene for å skifte ut opphenget og beholde
nåværende dører. Kostnadene ville blitt betydelige. Dessuten er slitasjen på mange av dørene så
store at deler av treverket også måtte skiftes.
De nye dørene er ledd-dører med motorstyring.
Vippeporter er ikke lenger tillatt. I avtalen med
Mora AS ligger også inne vedlikehold, ettersyn,
deler og utstyr for 5 år fremover.
Plan og bygningsetaten er forespurt om utskiftingen medfører søknadsplikt. Vi fikk til svar at
dette var å anse som en mindre fasadeendring,
som ikke endrer bygningens karakter og er unntatt søknadsplikt etter plan og bygningsloven.
ARBEIDER I VÅTROM
NYE OG STRENGERE REGLER
Det er kommet en ny bygningslov. Den er langt
strengere når det gjelder arbeider i våtrom. De
Ikke ta risikoen på å benytte ukvalifiserte
personer til rør- og elektroarbeider i din leilighet. Det kan vise seg å bli dyrt. Du kan
tape stort ved en eventuell forsikringsskade.
LEKKASJER - VANNSKADER
Meldingene om forsikringsskader fortsetter å
strømme inn. Siden sist har vi blitt informert om:
Lekkasje fra oppvaskmaskin.
I en leilighet oppsto lekkasje fra slange fra oppvaskemaskin. Vannet fra oppvaskmaskinen ble
pumpet utover kjøkkengulvet og deler av stuegulvet. Skadeomfang: Kr. 42 823.
Skadeårsaken var brudd i sammenkobling mellom avløpsslange fra oppvaskmaskinen og
tilkoblingspunktet i benkeskapet under vasken.
Eier hadde selv koblet dette sammen. Delene var
ikke kompatible og man oppnådde ikke tilstrekkelig lås i sammenføyningen.
Vilkårenes pkt. 4.4.2 er en sikkerhetsforskrift,
som sier at rørinstallasjoner, utskiftninger og
reparasjoner, skal utføres av autorisert installatør.
Det var her et brudd på denne sikkerhetsforskrift
og det ble derfor trukket dobbel egenandel.
Feil på bereder
En beboer oppdaget at kjøleskap og bereder ikke
virket, når hun kom hjem fra ferie. Mat i fryser
var ødelagt. Årsaken var feil på bereder, som
medført at sikringen er gått. Berederen var fra
1986. Skadeomfang: 20.200.
I dette tilfelle ble det gjort et aldersfradrag på
75%, dvs 5% for hvert år over 10.
Lekkasje fra rør under blandebatteri i benk
Lekkasjen ble oppdaget ved at furugulvet foran
benken hevet seg. Skadeomfang: Kr 33 474,-
Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen.
Bestilling av nødvendige nye nøkler gjøres til
vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro blir
nøkler deretter utlevert.
GENERALFORSAMLINGEN 2011
Generalforsamlingen avholdes i aulaen på Hellerud videregående skole 14. juni. Forslagsfristen
er 19. april.
BORETTSLAGETS HJEMMESIDE
Lekkasje fra bad
Styret fikk melding om lekkasje fra en leilighet
til underliggende. Årsaken viste seg til slutt å
være en meter lang sprekk på baksiden av avløpsrøret. Skaden er utbedret og borettslaget
dekker egenandelen.
Borettslagets hjemmeside er lagt ut på nettet.
Siden inneholder en mengde stoff - gå inn på:
www.lohogda.no
Brann i sikringsskap
Det oppsto brann i et sikringsskap i Erlends vei.
Skapet var fra 1960-tallet og elektriker har utbedret skaden og oppgradert skapet.
Vi gjør oppmerksom på at henvendelser til styret
også kan skje ved å benytte e-post. Borettslagets
e-postadresse er [email protected] Den er
også tatt inn i rammen nederst på første side.
VELKOMMEN SOM NABO
Styret har godkjent følgende nye andelseiere:
1. Tore Rønning/Jenny Jansson, Kr.v. 21, L 116
2. Vidar Aron Røsand, Erlends vei 16, leil 129.
3. Silje Haugum, Kristins vei 28, leil 3046.
Velkommen til Lohøgda borettslag. Vi håper og
tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss.
Nyinnflyttede får ett eksemplar av lagets jubileumsbok.
I borettslagets husorden finnes råd og veiledning
om forholdene i vårt borettslag.
Ta en kikk på husordensreglene før du setter i
gang med reparasjonsarbeider. Der finner du noen regler om når naboene setter pris på at det
ikke bankes og bores.
Det er viktig å merke seg at støyende arbeider
ikke finner sted fra kl 18.00 dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl 07.00.
DU KAN OGSÅ BENYTTE E-POST
VAKTMESTERKONTORET
Vaktmesterkontoret ligger i Erlends vei 62,
inngang fra gavlsiden. Beskjeder til vaktmesterne kan legges i postkassen samme sted.
Vaktmesterne kan treffes på telefon 22 27 21 24
mellom kl 12-13. Vaktmesternes e-postadresse
er [email protected]
MØTEPLAN - KONTORTID
For resten av 1. halvår 2011 har styret denne
møteplan: 17.3, 14.4, 5.5, 16.6. Alle dager kl
17.00.
Styret har kontordag den 1. og 3. tirsdag i måneden kl 17.30-19.00 - unntatt juli og august. Styret
vil imidlertid behandle innkommet post.