Nr. 7 2013 - Re kirkelige fellesråd

Retur:
Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal
Informasjon
Nr. 7 Desember 2013 - 12. årgang
Jon-Geir Dittmann,
ny sogneprest i Re
side
3
Sports-, jakt- og bibelprest takker av
side
t
ad
13
bl
Biskopens julehilsen
Y
T
e T
6-7
RE
Sn u N
side
Det kimer nå til
julefest
RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal
Åpningstider:
Tirsdag – torsdag 10.00 – 14.00
Tlf.: 40 90 31 00 • [email protected]
Nettside: www.re.kirken.no
Kirkeverge:
Per Astrup Andreassen
486 00 380
[email protected]
Diakon:
Ole Hafell
934 01 955
[email protected]
Sekretær:
Fredhild Janette Einang
[email protected]
Trosopplærer:
Hilde Heitmann
997 36 710
[email protected]
Sogneprest:
Sølvi Kristin Lewin
[email protected]
Kantor:
Truls Gran
908 34 745
[email protected]
Menighetsleder:
Nadine Vaagen
[email protected]
Kantor:
Bjørn Vidar Ulvedalen
467 646 76
[email protected]
Ungdomsarbeider
Sveinung Vaagen
[email protected]
Kirkegårdsarbeider/kirketjener
Per Mørck
[email protected]
Underv. leder:
Randi Anne Skårdal
913 13 385
[email protected]
Kirkegårdsarbeider/kirketjener
Sven Erik Martens
[email protected]
Menighetsrådsledere:
Fon menighet: Harald Solberg• 415 59 471 • [email protected]
Revetal menighet: Jon Sundby • 928 89 938 • [email protected]
Ramnes menighet: Synnøve Finnerud • 995 04 117 • [email protected]
Undrumsdal menighet: Karl Anders Bråten • 913 18 084 • [email protected]
Vivestad menighet: Jorun Gravdal Martinsen • 950 20 859 • [email protected]
Våle menighet: Arnfrid Lyngved • 9204 2151 • [email protected]
Re kirkelige fellesråd:
Leder: Erik Kjær • 926 48 760 • [email protected]
Re menighetsblad • 40 90 31 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319
Sats: Print Konsult, Andebu
Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret
Forsidefoto: Jon-Geir Dittmann er ansatt som ny sogneprest i menighetene Våle, Fon og
Vivestad. Foto Per Astrup Andreassen.
Miljømerket trykksak 241 749
Print Konsult, Andebu
Å, kom bli med til Davids by
hvor engler synger under sky
Å, la oss gå på marken ut
hvor hyrder hører nytt fra Gud!
Hvor David gikk i unge år
som salvet drott og voktet får
der åpenbarer Herren nå
hva David kun i ånden så.
Hva dunkelt fra hans harpe klang
forklares nå i englesang
Ved nattetid i hyrdelag
forkynner engler Herrens dag.
I Betlehem er Kristus født
som frelser oss fra synd og død
Nå kom den store løvsalsfest
nå ble vår Herre hyttens gjest.
Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.
Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest
Hold selv i oss din julefest
Da skal med Davids harpens klang
deg takke høyt vår nyttårs-sang.
Julaften i Re
Kl. 14:00 Vivestad kirke.
Gudstjeneste v/A. Bårnes
Kl. 14:30 Røråstoppen skole.
Familiegudstjeneste v/N. Vaagen
Kl. 14:30 Undrumsdal kirke.
Familiegudstjeneste v/ S. Lewin
Leie av Våle menighetshus • Tlf. 40 90 31 00
2
Det kimer nå til julefest
det kimer for den høye gjest
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgaver, fryd og fred.
Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu
Kl. 16:00 Ramnes kirke. Familiegudstjeneste v/S. Lewin.
Kl. 16:00 Våle kirke. Familiegudstjeneste v/A. Bårnes
Prest med glade guttedager
i Våle
-Jeg har veldig sterke og positive minner
fra guttedagene på Sørby i Våle, sier JonGeir Dittmann (58). I februar slutter han
som assisterende generalsekretær i Stefanusalliansen i Oslo og begynner som
sogneprest i Våle, Fon og Vivestad.
Tekst og foto: Per Astrup Andreassen
Dittmann har vokst opp i Tønsberg, men har de siste
årene arbeidet i Oslo i Stefanusalliansen, tidligere Norsk
Misjon i Øst. Han er gift og har to voksne barn. Kona,
Lillian, er også prest og er nettopp ansatt som sogneprest
i Andebu. De to flyttet nylig inn i prestegården i Andebu.
Arbeid for forfulgte kristne
Jon-Geir har de siste 11 årene vært engasjert i arbeid for
forfulgte kirker i mange land. –Dette er et arbeid som
har gjort sterkt inntrykk på meg og som nok vil prege
meg, sier han. Jeg vil nok utfordre menighetene til et engasjement for forfulgte kristne. Jeg er opptatt av en gjensidighet, ikke bare at vi gjør noe for forfulgte kristen. De
gir også mye tilbake til oss og vi har mye å lære av dem,
sier han.
Guttedager på Sørby
Som gutt var Jon-Geir ofte i Våle og besøkte onkel og
tante, Inger Johanne og Arne Christian Backe, som er
døde. De drev både butikk og postkontor i de gamle lokalene i Herredshuset på Sørby.
-Våle er noe spesielt for meg med mange gode minner.
Minnene fra den tida er veldig sterke. Jeg var blant annet
med onkel som hjelpegutt. Vi kjørte rundt med kraftfor
til bøndene. Jeg hjalp til med og lempet 50 kilos sekker
fra bilen over på ryggen til Arne Christian. Jeg fikk også
være med på søndagsskolen onkel drev i Herredshuset.
Prest i innlandskommune
Det er 18 år siden Jon-Geir jobbet som pest. Da hadde
han vært prest i 11 år, blant annet et år som feltprest i
Flyvåpenet. –Jeg ber derfor om tålmodighet, for jeg må
nok rehabiliteres litt og lære på nytt igjen, sier han med
et smil. Det tar nok litt tid å komme inn igjen som prest,
men jeg har vært mye rundt om i menigheter i forbindel-
Jon-Geir Dittmann har mange gode minner fra Våle. 10. februar starter han som sogneprest her i Re.
se med arbeidet i Stefanusalliansen. Det blir nok også litt
annerledes å være prest på bygdene, jeg har kun erfaring
som byprest.
Ringen sluttet
Jon-Geir sier han lenge har tenkt på å starte som prest
igjen, og føler nå at ringen på en måte er sluttet. -Det er
derfor godt å komme til kjente trakter. Samtidig er jeg
glad for at vi begge kan være prest i nærheten av hverandre, sier han. Han er ydmyk i forhold til å være prest i
en innlandskommune. –Her står verdier som samhold og
dugnadsånd fremdeles sterkt, noe som er i ferd med å gå
tapt i byene. Jeg gleder meg til å bli en del av dette. Så
skal det bli fantastisk å være prest i middelalderkirker.
Det er noe spesielt å tenke på at her har folk gått ut og
inn i snart tusen år!
3
Trosopplæring i Re
Da Jesus ble født
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født?
Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å
hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært
urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen
alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut
om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea»,
svarte de.
Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og
spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg.
Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og
forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det,
så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle
det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og
se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem
inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de
så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i
huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på
kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram
gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Men i en drøm
ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.
4
Svar på Quiz:
????????
Han var redd for at en annen skulle bli konge
i stedet for han.
Fordi Herodes ville drepe Jesus.
For å vise vei til Jesus.
Gud. Han beskyttet Jesus.
1. Hvorfor ble kong Herodes urolig da vismennene spurte hvor Jødenes konge var født?
2. Hvorfor tror du egentlig Herodes ba vismennene om å melde fra til han når de hadde funnet Jesus?
3. Hvorfor lyste stjernen over stedet der Jesus ble
født?
4. Hvem tror du varslet vismennene i en drøm
om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes?
1.
2.
3.
4.
Quiz
Takk!
Loppemarkedet på Menighetshuset den 12. oktober innbrakte kr 38.000,-.En hjertlig takk til alle som hjalp til med
sortering av lopper, salg, kjøkkentjeneste, de som ga frukt
og grønnsaker og kom med lopper – og de som ryddet etterpå. All denne innsatsen måtte til for å få dette resultatet.
Hilsen Sjømannskirken.
Hopp og sprett i Revetal menighet
I Revetal menighet myldrer det av barn på
gudstjenestene. Tre aldersinndelte grupper tilbyr søndagsskoleopplegg og etter
gudstjenesten er det full fart med fri lek i
gymsalen.
Revetal menighet feirer gudstjeneste i gymsalen på Røråstoppen skole hver annen søndag. Gudstjenesten er lagt
opp slik at den passer for barn, og starter med lystenning,
barneandakt, nattverd og bønnevandring. Deretter går barna ut til gruppevise samlinger, mens de voksne fortsetter
med preken, lovsang og bønn.
Søndagsskole, K-klubb og J-klubb.
Gruppene er delt inn etter alder. De som er under skolealder går på Søndagsskolen, 1.-4. klasse går på K-klubb, og
fra 5. klasse og oppover er det J-klubb. Søndagsskolen og
K-klubben bruker opplegget Sprell Levende som er laget
av Søndagsskolen Norge. J-klubben har sitt eget opplegg
som lederne der forbereder. Felles for alle de tre gruppene
er at samlingene inneholder en bibelfortelling, leker, formingsaktiviteter, sang og bønn.
På J-klubben har freden senket seg etter at ”trampe-påballonger-leken” er avsluttet.
Gymsal og brødskiver
Julegudstjeneste med barneteater
Etter gudstjenesten samles både voksne og barn til kirkelunsj. Brødskiver og pålegg blir revet vekk fra fatene. Mens
barna spretter opp igjen straks de er mette, kan de voksne
sitte lenge med kaffekoppen og prate i fred og ro. Gymsa-
len som har vært kirkerom har nemlig blitt gymsal igjen
og der er det fritt fram for alle sprell levende barnekropper.
Hjertelig velkommen til å ta del i både søndagsfreden og
søndagsgymmen på Røråstoppen barneskole! Det er også
gudstjeneste på Revetal på julaften. Da blir det julespill av
og med barna i Revetal menighet.
Tiltak
Alder
Dag
KlokkeslettSted
Babysang
Småbarnsang
*BarnekoREt
Miniklubben
Fredagsklubben
Ramnes barneklubb
Orgelskole
Superfredag
Ungdomsklubb
Søndagsskole (Våle m.)
Sønd.skole (Revetal m.)
K-klubben (Revetal m.)
J-klubben (Revetal m.)
0-1 år
0-6 år
Fra 1.klasse
4-6 år
7-12 år
6-11 år
5-18 år
5.-7.klasse
13-18 år
2-12 år
3-6 år
2.-4.klasse
5.-10.klasse
Tirsdager Tirsdag oddetallsuker Torsdag partallsuker
Fredag partallsuker
Fredag partallsuker
Mandag partallsuker
Etter avtale
Fredag partallsuker
Fredag partallsuker
Søndager m.gudstj.
Søndag partallsuker
Søndag partallsuker
Søndag partallsuker
Kl.10.00
kl.17.30-18.45
kl.18.00-18.45
kl.18.00-19.30
kl.18.00-19.30
kl.17.30-19.30
Etter avtale
kl.18.30-20.45
kl.19.30-22.30
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
Brårsenteret
Røråstoppen
Røråstoppen
Fon Barnehage
Fon barnehage
Main: Ramnesvn. 796
Våle kirke
Røråstoppen
Revetal U.skole
Våle kirke
Røråstoppen
Røråstoppen
Røråstoppen
I tillegg til dette kommer 4- og 6års bok, Julesangverksted i Ramnes, Tårnagenthelg, Lys Våken, og Kirkens ferieklubb. Barna i den aktuelle
aldersgruppen vil få invitasjon i posten i forkant av disse arrangementene.
* Barnekoret er nå for 1. klassinger og oppover, mens de under 6 år har tilbud om Småbarnsang. NB! Aktivitetene har pause i skoleferiene.
5
Sportsprest, jaktprest og
bibelprest
- Det beste med å være prest er å møte
mennesker i viktige og sårbare faser i livet, forteller Nils Øyvind Kjøl. Som sogneprest i Våle, Fon og Vivestad vil han
bli husket som både sportsglad og bibelglad. - Jeg er en engasjert person som er
glad i å formidle, sier Nils Øyvind.
Tekst: Stina M. Aa. Neergård
Men noen forandringer blir likevel til det bedre nå når
yrkeslivet er omme. Etter 40 år med to til tre kveldsarrangementer hver uke, de siste 16 i Våle og Re, innrømmer han at det skal bli godt å få mer tid med kona Torill,
og med barn og barnebarn.
Skistafett i kirketiden ble verdensnyhet
Det er ikke så ofte det er mediehysteri i Vivestad, men
en av tingene Nils Øyvind virkelig vil bli husket for, er
at han har satt Vivestad ettertrykkelig på kartet. Under
OL i Torino i 2006 gikk herrestafetten søndag klokka
11. Det skulle være gudstjeneste i Vivestad, og sognepresten innså at det neppe ville komme mange i kirken
med et slikt sammentreff. Sportsinteressert som han er
hadde han dessuten lyst til å se stafetten selv. Derfor inviterte han likegodt menigheten til å se stafetten i kirken,
stafett først og gudstjeneste etterpå. Nils Øyvind tenkte
ikke over at dette kunne ha nyhetens interesse utenfor
Re, men kirkevergen, Per Astrup Andreassen, sendte en
pressemelding om dette til lokale media i Vestfold. Både
Tønsbergs Blad, TV Vestfold og NRK Vestfold laget en
forhåndsreportasje om sognepresten som inviterte til skistafett-visning i kirka og derfra ble nyheten raskt plukket
opp av andre, og ble til slutt både en nasjonal og en internasjonal mediesak. – Jeg ble kontaktet av sikkert 15-16
forskjellige media, forteller Nils Øyvind. Senere samme
år ble sønnen min gjenkjent på navnet på et hotell i Østerrike: ”Er du i slekt med skipresten fra Norge?”.
Svigersønn Kjell Johan, barnebarn Marius og Nils Øyvind på fotballtur til Manchester. Foto privat.
6
Kirken i Våle er godt besøkt, og utmerker seg med høy
deltakelse og godt fellesskap. - Folk har det ikke travelt
med kirkekaffen i Våle, sier Nils Øyvind. – Jeg er den
siste som forlater kirka og pleier nesten alltid å være
igjen en hel time etter at gudstjenesten er ferdig. Men
noe av det jeg virkelig har satt pris på med Våle menighet er sangen i gudstjenesten. Det synges virkelig i den
kirken! Dessuten har jeg satt pris på det gode samarbeidet med bygdas foreninger.
”Det er en guttunge i meg”
Klar til opptak. Nils Øyvind Kjøl gleder seg til OL-stafett,
mens NRK fester mikrofon. Foto Per Astrup Andreassen.
Nedtur ble opptur
- Det var en morsom opplevelse, men dette var ikke ment
som noe PR-stunt fra min side, forklarer Nils Øyvind.
– Jeg ønsket både å lage en sosial samling rundt noe som
alle er glade i å se på og å ha gudstjeneste. 60-70 mennesker var i kirken i Vivestad den dagen, og ingen gikk
hjem da stafetten var over, de fikk med seg gudstjenesten
også. Det hører med til historien at de norske skigutta
aldri har gjort det dårligere i en OL-stafett, det ble bare
femte plass. Nils Øyvind som skulle preke om Jesus og
disiplene på forklarelsens berg startet derfor prekenen på
denne måten: ”Nå har vi vært vitne til en skikkelig nedtur – nå kommer oppturen.”
Det er ikke så mange fritidsinteresser som lett lar seg
kombinere med å være prest. Men fotballinteressen har
likevel fått blomstre. Nils Øyvind har vært Manchester
United-fan siden tenårene. Han er vanligvis en rolig og
behersket mann, men avslører at hvis Manchester United
vinner en kamp på overtid går det ikke ubemerket hen i nabolaget – da høres det! To ganger i året er han på guttetur
til England for å se Manchester United spille.
- Det er en guttunge i meg som jeg håper ikke dør, sier
han smilende.
Gjerne tilbakemelding
Nils Øyvind og Torill Kjøl blir boende i sitt eget hus
i Våle. Nils Øyvind fortsetter også med undervisningskvelder på Brårsenteret til våren selv om han er blitt
pensjonist. En avskjedshilsen og et råd til menighetene
i Re, som nå skal ta i mot en ny sogneprest, vil han likevel komme med: - Ikke vær engstelig for å gi presten
tilbakemelding! Å preke er en veldig personlig ting og
presten har behov for å bli sett og oppmuntret!
Jegerotte
Kjendisstatus til tross, det er faktisk noe annet Nils Øyvind minnes med størst glede fra Vivestad. De siste fire
årene har elgjakta der blitt innledet med jegerotte: En
gudstjeneste i lavvoen på Bårnesknatten klokka sju søndags morgen. Da serveres det også frokost med egg og
bacon og gode jakthistorier, og oppmøtet har vært på 3040 personer. Ikke så underlig at han har fått en jaktkniv
laget av en lokal håndverker i avskjedsgave fra Vivestad
menighet.
Gode ører i Fon og god sang i Våle
Sognepresten må innrømme at Vivestad har en stor plass
i hjertet hans, men erfaringene fra Fon og Våle er like
gode. - Fra Fon husker jeg spesielt de flotte arrangementene vi hadde sammen med skolen før den ble lagt ned,
knyttet til høsttakkefest og jul. Dessuten har jeg lyst til
å trekke fram at menigheten i Fon er glade i å høre. Det
er godt for en prest å komme til en menighet som liker
grundig bibelundervisning!
TV2 skal ha kommentarer fra sognepresten om den norske
innsatsen. Foto Per Astrup Andreassen.
7
Suksess for Hallo venner!
Omkring 180 barn deltok
på kirkens alternative arrangement til Halloween;
Hallo venner i Våle samfunnshus. Med så stor
oppslutning flytter arrangementet til Vålehallen
neste år.
I løpet av de siste årene har feiringen
av Halloween blitt større og større
i Norge. Tradisjoner fra USA er blitt
mer vanlig også her til lands, og mange barn og unge går fra dør til dør for å
få litt ekstra godteri. Som et alternativ
til en slik Halloween-feiring har arrangementer som Hallo venner dukket
opp på flere steder. Også her i Våle!
Latter og smil var overalt, og barna
koste seg med både artige aktiviteter
og med godteri som de hadde fått. Til
neste år er Vålehallen reservert! Håper
det blir enda flere som ønsker å feire
Hallovenner sammen med oss! Hold
av datoen: 31. oktober 2014!
I år var det 13 ulike aktiviteter/poster. På en av postene kunne barna fiske seg en
overraskelse.
Vi var så heldige at Spar Brekkåsen
og Meny Revetal sponset oss med
popcorn og vaffelrøre så dette fikk
barna gratis. De voksne hadde mu-
lighet for å ta en kaffekopp i kafeen.
Arrangørene Normisjonen i Våle og
Oasen på Solvoll er stofornøyd: Det
var fantastisk!
Konfirmantjubilanter
i Vivestad
25. august var det gjensyn
for konfirmantjubilanter i
Vivestad kirke.
På bildet ser du: Per Hovbrender,
Aud (Lunde) Aadne, Randi ( Hovet)
Andreassen, Unni (Halvorsen) Henriksen, Astrid ( Nilsen) Hjort Johansen og Bjørg (Herman) Pedersen
8
Middag for fine damer
10. november var det ”damenes aften”
på Restauranten på Revetal. Resultatet
ble et overskudd på 15 000 kroner til Det
Norske Misjonsselskaps arbeid i Mali.
I samarbeid med Kirken i Re og Restauranten inviterte
Det Norske Misjonsselskap til tre-retters damemiddag.
Det ble en flott kveld med over førti damer fra Re samlet
rundt nydelig pyntede bord. Prisen på kroner 500 sørget
for et pent overskudd til Mali.
Biskopen var der
Maria Monger bidro med en nydelig framføring av egne
sanger og biskop Laila Riksaasen Dahl holdt en appell.
Are Jacobsen, alias Kristbjørg dukket opp til stor munterhet for forsamlingen. Vi hadde utlodning i form av åresalg. Det gikk strykende. Dermed ble det også et større
overskudd til Mali!
Takk for innsatsen!
Tusen takk til alle som kom! En ekstra takk til dem som
bidro med å pynte bordene og til de sju mannlige kelnerne
som stilte opp og sørget for at hvert bord fikk spesiell oppmerksomhet. Tusen takk også til Roger på Restauranten
og til butikker og enkeltpersoner her i Re, som bidro med
flotte gevinster!
Hvert bord hadde sin egen kelner. Jon Sundby sørger
her for at Stina Neergård, for anledningen i sine fineste
Mali-klær, får den beste oppvartning. Foto Kenneth Davidhaugen.
Sølvi Lewin og Stina Neergård har planer om flere liknende arrangementer. Hvis noen vil være med på navne-
lista og få innbydelse til slike arrangementer på SMS eller
mail, er det bare å ta kontakt!
Ja, takk!
Jeg vil gjerne motta SMS
eller e-post med en uforpliktende invitasjon til et morsomt og sosialt arrangement, til inntekt for kirkens
misjonsprosjekt hvert semester.
Ja!
Jeg vil gjerne bli med i en bønnegruppe for misjon,
som samles for å be én time hver måned.
Send ditt svar om hva du vil være med på til:
[email protected]
9
10
Nyttårsaften på
Våle prestegård
Nyttårsfest på Våle
menighetshus
Årets siste dag kan markeres i godt lag i hyggelige omgivelser.
Velkommen til nyttårsfest for barn og voksne
på Våle menighetshus kl. 18 – 01!
Velkommen til nyttårsaften på Våle prestegård!
Synes du det er hyggelig å feire nyttårsaften
sammen med andre og har kommet litt opp i
årene er du velkommen! Vi starter kl. 18:00. De
som ønsker må gjerne starte markeringen med
gudstjeneste i Våle kirke kl. 17:00.
Juletregang og nyttårstale. Lek og moro for barn
og voksne.
Middag serveres kl. 18:30 og etterfølges av kulturelle innslag, underholdning, allsang, kaffe og
kaker. Programmet avsluttes kl. 22.:00
Ta med en rett til koldtbord og egen drikke.
Raketter etter eget behov.
Bindende påmelding innen 28. desember
på tlf. eller SMS til Heidi Brundtland, 932 81 799.
Pris: Vi spleiser på husleia.
Pris for kvelden er kr. 190,- for voksne og kr. 80,for barn under 12 år. Selv om målgruppen er
eldre er arrangementet åpent for alle.
Påmelding til kirkekontoret v. diakon Ole Hafell
senest 5. juledag (29/12) kl.12. Tlf. 934 01 955
Med Vestfoldkortet er det
enkelt og billig å bruke buss
Reis så mye du vil i hele fylket til fast månedspris.
Barn, 4-15 år. kr
260,- pr måned.
Ungdom, 16-19 år.
kr 260,- pr. måned.
UngVoksen, 20-29 år.
kr 380,- pr. måned.
Voksen, 30-59 år.
kr 700,- pr. måned.
GodtVoksen, 60-66
år. kr 500,- pr. måned.
Honnør, 67+.
kr 310,- pr. måned.
Vestfoldkortet er et skreddersydd periodekort som gjør det fleksibelt for alle
å bruke buss. For en fast pris reiser du nemlig så mye du vil i hele fylket.
Enklere kan det ikke bli. Kortet får du kjøpt på salgskontorene.
smartinger bruker buss
www.vkt.no
11
Gudsjeneste med innsettelse
Tekst og foto: Per Astrup Andreassen
Søndag 24. november var det en spesiell gudstjeneste
i Revetal menighet på Røråstoppen skole. Nadine Vaagen ble innsatt som ny prest i menigheten. Samtidig ble
hennes mann, Sveinung Vaagen, ønsket velkommen som
ungdomsarbeider.
Prost Harald Bryne i Nord Jarlsberg prosti ledet i forbønn for Nadine og Sveinung og hilsen fra biskop Laila
Riksaasen Dahl ble lest opp.
Sveinung Vaagen ønskes velkommen som ungdomsarbeider på Revetal av Re kirkelige fellesråds leder Erik
Kjær.
Prost Harald Bryne ber for Nadine Vaagen og hennes
tjeneste som prest på Revetal.
15.12
Konserter
Vivestad kirke kl. 18.00. Julekonsert med
Ingunn Grude og Camilla Trøen Skeie
m/band
15.12
Ramnes kirke kl. 18.00. Vi synger julen
inn. Konsert med VÅRA-koret
15.12
Våle kirke kl. 18.00. Konsert med
adventsangerene
17.12
Våle kirke kl. 18.00. Konsert
med Gla’gjengen.
18.12
Ramnes kirke kl. 18.00. Konsert
med Blå’gjengen
18.12
Fon kirke kl. 18.00. Vi synger julen inn.
22.12 Våle kirke kl. 18.00. Vi synger julen inn.
12
Juledag og
nyttårshelg i Re
1. dag i Ramnes kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste v/S. Lewin
1. dag i Våle kirke kl. 12.00.
Høytidsgudstjeneste v/A. Bårnes
2. dag i Fon kirke kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste v/S. Lewin
Nyttårsaften i Våle kirke kl. 17.00.
Gudstjeneste
1. nyttårsdag i Ramnes kirke kl. 12.00.
Gudstjeneste v/A. Bårnes
Jul - lysets høytid
Til ettertanke
Juleevangeliet er fortellingen om
dem som tok imot: Det var først og
fremst Maria og Josef, så var det
gjetere og vise menn. Her er representanter for høy og lav, fattig og rik.
Tekst Biskop Laila Riksaasen Dahl
«Mens frost og vintermørke rår,»
synger vi i en salme. Nå er det mørketid på vår del av kloden. Årstidene
skifter, på grunn av jordaksens helling. Og natt følger dag. Det skyldes jordrotasjonen. I boka Gilead
av Marilynne Robinson filosoferer
en gammel prest over døgnets vekslinger: «Lyset er det samme, det er
vi som vender oss». Sola er jo den
samme, men vi er vendt mot den eller fra den.
Guds lys er det samme. Det er vi som vender oss
til det eller fra det. Guds kjærlighet er den samme.
Vender vi oss til eller fra den?
Jul er lysets høytid. Den kristne jul er å feire at Guds
kjærlighet kom til oss. Universets Herre kom, som et
lite menneskebarn, sårbart, avhengig – vil vi ta det
imot? Eller vender vi oss bort?
Juletrefest
3. januar på Våle menighetshus
kl. 18:00.
Guds lys er i vår verden. Han som lå
i krybben, er i sin kirke. Han viste
hvem han var ved sin oppstandelse.
Julebudskapet og påskebudskapet
utgjør et hele. De utfordrer oss til å
tro på ham som kaster lys over vår
tilværelse. Vi utfordres til å se alle ting i lyset fra
hans oppstandelse. Det endrer vår oppfatning av tilværelsen; det gir lys og håp inn i vår verden.
Derfor var det avgjørende viktig at han kom. Det
feirer vi i julen.
Gledelig jul!
Vi synger Julen inn
Våle kirke Søndag
22.desember kl. 1800
Arrangør: Våle Normisjon
6. januar på Våle menighetshus
kl. 18.00.
Våle kirkekor. Randi Gunhildstad,
Randi Lovise Hvittingsrud
Kristian Heian, Bjørn Vidar Ulvedalen
Thor Arvid Næss m.fl.
Velkommen!
Juletrefest for eldre.
Arrangør Østre og Vestre Misjonsforening
13
Slekters gang
DØPTE
RAMNES KIRKE
20.10 Mille Hermine Klausen
Hjelmtvedt
03.11 Maja Sølling Mortensen,
døpt i Søndre Slagen kirke
17.11 Ludvig Høyland
17.11 Zander Stenvi-Mogen
17.11 Mathilde Mørk-Hansen
17.11 Alma Sand-Adamsrød
17.11 Jens Søyland Hoel
VIVESTAD KIRKE
17.11 Aksel Stokke Meen
VÅLE KIRKE
20.10 Vida Silbodal
20.10 Marie Didriksen Reggestad
20.10 Matias Bråthen-Lund
24.11 Eline Aartun,
døpt i Vassås kirke
DØDE
FON
23.07 Johan Welton Engen
RAMNES
15.10 Olaf Jahre
16.10 Paul Venås
22.11 Else Marie Braathen
Kirkeskyss
Tjenesten er gratis. Bruk den!
VÅLE
18.10 Gustav Kjær
24.10 Terje Røed
25.10 Arild Nørgaard
01.11 Kirsten Bredegaard Stangsted
12.11 Kolbjørn Heimvik
19.11 Carsten Voss
Fon menighet.
Henvendelse til:
Harald Solberg
tlf. 33 39 74 17
Ramnes menighet.
Henvendelse til:
Fredrik Bogstad
Synnøve Finnerud
tlf. 33 39 60 39
tlf. 33 39 68 12
Undrumsdal menighet.
Henvendelse til:
Karl Anders Bråten
tlf. 33 06 30 55
Bibelord
I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.Og
dette skal dere ha til tegn: Dere skal
finne et barn som er svøpt og ligger
i en krybbe.». Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang: «Ære
være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»
Luk 2, 11-14
Vivestad menighet.
Henvendelse til:
Jorun Gravdal
Martinsen
tlf. 950 20 859
Våle menighet
Kirkeskyss fra Re sykehjem ca. 10.30
Fra Våletun ca. 10.40
Gullkorn
Forskjellen mellom dumhet og
genialitet er at genialitet har sine
begrensninger.
Albert Einstein
Gravmonumenter
Man-fre: 06.30-16.00
Torsdag: 06.30-18.00
Borre Steinhuggeri AS
Døvleveien 39, 3170 Sem
Telefon: 33 33 36 69
10 års garanti
Navntilføyelser, omslip
Borrevn. 64, 3186 Horten
Tlf. 33 07 34 16
- Gravmonumenter
- Navntilføyelser
- Oppussing
- Omslip
Vi tilbyr også:
Revetalgata 4, 3174 Revetal - www.dittkontor.no
Telefon: 33 39 41 98
14
- Skifer
- Peisplater
- Granitt
- Flis
- Ovn og varme
Ny stein fra
kr. 6.200,inkl.
montering
og
gravering
- Belegningsstein
- Støttemurer
- Forskalingsutleie
- Armering
- Mørtel/fug/lim
www.restec.no
www.klemmetsby-firing.no
Det skjer i Re
Gudstjenester
08.12 Røråstoppen skole kl. 11.00.
Gudstjeneste v/N. Vaagen
15.12 Ramnes kirke kl. 18.00. Vi synger
julen inn med VÅRA-koret.
Andakt
22.12 Våle kirke kl. 18.00. Vi synger
julen inn. Andakt.
24.12 Vivestad kirke 14.00. Gudstjeneste
v/A. Bårnes
24.12 Røråstoppen skole kl. 14.30.
Familiegudstjeneste v/N. Vaagen
24.12 Undrumsdal kirke kl. 14.30.
Familiegudstjeneste v/ S. Lewin
24.12 Ramnes kirke kl. 16.00. Familie
gudstjeneste v/S. Lewin.
24.12 Våle kirke kl. 16.00. Familie
gudstjeneste v/A. Bårnes
25.12 Ramnes kirke kl. 12.00. Høytids
gudstjeneste v/S. Lewin
25.12 Våle kirke kl. 12.00. Høytids
gudstjeneste v/A. Bårnes
26.12 Fon kirke kl. 11.00. Høytids
gudstjeneste v/S. Lewin
31.12 Våle kirke kl. 17.00. Gudstjeneste
01.01 Ramnes kirke kl. 12.00.
Gudstjeneste v/A. Bårnes
05.01 Røråstoppen skole kl. 11.00.
Gudstjeneste N. Vaagen
05.01 Undrumsdal kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste v/S. Lewin
12.01 Ramnes kirke kl. 11.00.
Gudstjeneste v/S. Lewin
12.01 Våle kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
v/A. Bårnes
19.01 Røråstoppen skole kl. 11.00.
Gudstjeneste v/N. Vaagen
26.01 Ramnes kirke kl. 12.00.
Gudstjeneste v/S. Lewin
26.01 Våle kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
v/A. Bårnes
02.02 Røråstoppen skole kl. 11.00.
Gudstjeneste v/N. Vaagen
02.02 Undrumsdal kirke kl .11.00.
Gudstjeneste v/S. Lewin
09.02 Ramnes kirke kl. 12.00.
Gudstjeneste v/S. Lewin
09.02 Våle kirke kl. 11.00. Gudstjeneste
v/A. Bårnes
Arrangementer
15.12 Vivestad kirke kl. 18.00. Julekonsert med Ingunn Grude og Camilla Trøen Skeie m/band
15.12 Ramnes kirke kl. 18.00. Vi synger
julen inn med VÅRA-koret.
Andakt.
15.12 Våle kirke kl. 18.00. Konsert med
adventsangerene
17.12 Våle kirke kl. 18.00. Konsert med
Gla’gjengen.
18.12 Ramnes kirke kl. 18.00. Konsert
med Blå’gjengen
19.12 Fon kirke kl. 18.00. Vi synger julen inn. Mini- og Fredagsklubben
deltar.
22.12 Våle kirke kl. 18.00. Vi synger julen inn.
31.12 Våle gamle prestegård kl. 18
Fest for eldre og enslige. Se s. 12
31.12 Våle menighetshus kl. 18-01
Nyttårsfest for barn og voksne.
Se s. 12
03.01 Våle Menighetshus kl. 18.00. Juletrefest i regi av Normisjon
06.01 Våle Menighetshus kl. 18.00. Juletrefest for eldre i regi av Østre og
Vestre Misjonsforening.
22.01 Ramnes kirke. Kl. 20.30 til 21.30.
Stille kveld i Ramnes kirke.
Babysang
Kl. 10.30 – 11.30 på Brårsenteret
Hver tirsdag med unntak av skolens ferier
Søndagsskole og K-klubb på Revetal
På Røråstoppen skole kl. 11.00,
08.12, 05.01, 19.01 og 02.02
Søndagsskolen i Våle
I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11.00,
Småbarnssang
For alle som ikke har begynt på skolen.
Tirsdager i oddetallsuker, på Røråstoppen
skole, kl. 17.30 til kl 18.45
BarnekoREt
For alle barn i skolealder
Kl. 18.00 til 18.45 på Røråstoppen skole
09.01, 23.01 og 06.02
Digent Olaug Jacobsen, musikalsk ansvarlig Truls Gran
Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
Kl. 18.00 - 19.30 i underetasjen Fon barnehage
4 år – 1.klasse og 2. – 7. klasse
13.12 Grøtfest med pakkebytte
19.12 «Vi synger jula inn» i Fon kirke
10.01 Gymsal og aktiviteter
24.01 Gymsal, aktiviteter og utlodning
KUFF’ens barneklubb i Ramnes
Kl. 17.30 – 19.30 hos Main Rosnes, Ramnesvn. 796
13.01, 27.01, 10.02
Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45
For 5.-7. klassinger
06.12, 17.01, 31.01
Retro, ungdomsklubben
31.01 Ungdomskolen kl. 19.00
Speidern i Re
For alle fra 3. klasse og oppover.
Kontakt Inge Myhre tlf 924 98 504
Våle kirkekor
Øvelse mandager på Våle Menighetshus
kl. 18.30 – 21.00
Sangkvelder
Alle datoer er onsdager kl. 18.30 – 20.00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
22.01 i Ramnes kirke
Eldretreff på Våletun
Lørdager kl. 16.00
18.01
For skyss ring:
Anfin Borge: 33 06 00 94
Roar Hillestad: 33 06 26 70
Nils Husabø: 33 06 20 19
Våle Normisjon
12.12 Kl. 19.00. Våle Menighetshus.
Adventsmøte.
03.01 Kl. 18.00. Våle Menighetshus.
Juletrefest.
23.01 Kl. 19.00. Årsmøte på
Våle Menighetshus.
Ramnes diakonat
Brårsenteret onsdag kl 17.00
22.01 Kl. 17.00. Brårsenteret. Besøk av
Leif Jahre
Våle misjonssamband
09.01 Kl. 19.00. Våle menighetshus.
Årsmøte
06.02 Kl. 19.00. Våle menighetshus
Østre og Vestre Misjonsforening
06.01 Juletrefest for eldre på
Menighetshuset. Kl. 18.00
03.02 Møte på Menighetshuset
kl 18.00.
Fon misjonssamband
15.12 Kl 19.00. Husmøte hos Astrid og
Kåre Solberg, Fon
12.01 Vi deltar på inspirasjonsmøte
i NLM på Misjonshuset,
Tønsberg
26.01 Misjonsmøte hos Wenche og Tor
Wilhelm Bue, Svinevoll
09.02 Misjonsmøte hos Reidun
H. Enne, Revetal
Tid for bønn
Hver mandag i kapellet bak Våle kirke fra
kl. 08.30 til 09.30.
15