Menighetsblad oktober 11 - februar 12

1
Meløy Søndre menighet
Oktober 2011 - Februar 2012
2
Årets konfirmanter
Se bildet på framsida.
Bak fra venstre:
Mathias Blokkum, Bendik Stavnes, Mats-Torry Dahl.
Andre rekke fra venstre:
Åsa Rykkelid, Sigrid Halsos, Victoria Hansen, Gunnhild Steine.
Foran fra venstre:
Pastor Bjørn Roger Stien, Elise Pedersen, Therese Nilsen,
Ulrikke Ariel Åsjord, pastor Roar Storjord.
La oss fortsatt huske på disse fine ungdommene. De har på mange
måter ei vanskelig tid foran seg, med valg av skolegang og andre
forhold som vil ha betydning for dem videre i livet. Må det de har
snakket om og lest om i konfirmasjonstida få være med og prege
deres videre ferd i livet.
Besøk av Jens Petter Jørgensen 7. - 9. okt.
Møter
Fredag 7. okt. kl. 19.30: Kveldsmøte Osa Frikirke
Lørdag 8. okt. kl. 10.00: Inspirasjonssamling i Halsa Frikirke for
ledere i menigheten. Samlingen er åpen
for alle interesserte!
Søndag 9.okt. kl. 11.00: Gudstjeneste Halsa Frikirke
Kl. 19.00: Kveldsmøte Osa Frikirke
Alle velkommen på alle møtene!
Vær med og be for møtene!
Menighetsweekend Karihaug
14. - 16. oktober
Påmelding innen 3. oktober
til Helge Halsos
tlf. 75 75 07 58 eller 41 42 48 23
e-post: [email protected]
3
FORVANDLING - FORANDRING.
”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende
verden, men la dere forvandle ved at sinnet
fornyes” Rom 12,2a.
Det er mange tv-program fortiden som handler om
forvandling og forandring. Det handler om forandring
og forvandling av hus og utearealer om klær eller i de
mest dramatiske tilfeller kosmetisk kirurgi. Det handler
altså om en forandring i det ytre.
Gud vil at vi skal bli forvandlet og forandret. Som vi ser
av skriften vil Gud også forvandling og forandring i våre
liv, ikke i det ytre men i det indre. Han som bøyer
kongers hjerter som vannbekker han ønsker også å
forandre deg og meg. Han vil at du og jeg skal bli
forvandlet og forandret ved at sinnet vårt blir fornyet.
Døperen Johannes har forstått dette for han sier:
” Han skal vokse, jeg skal avta”. Det handler om
overgivelse av våre liv til Guds vilje, og det handler om
lydighet til Guds ord og Jesu befaling. Vi ber jo om det i
vårt Fader Vår: La din vilje skje. Med dette sier vi at vi
ønsker at Guds vilje skal skje i vårt liv.
Hvordan skal dette skje, og hvor skjer denne
forvandling og forvandling. Guds Ords løfter er knyttet
til det kristne felleskap som er menigheten.
Når vi samles i menighetens fellesskap. Når Guds Ord
forkynnes. Når vi kommer sammen i bønn. Når vi feirer
nattverden og mottar brødet og vinen. Skjer
forvandlingen og forandringen og vårt sinn blir fornyet.
Velkommen til felleskap. Velkommen til forvandling og
forandring.
Vennlig hilsen Pastor Roar
4
Årets 50-års konfirmanter
Bak fra venstre: Anfinn Myrvang, Odd Myhre, Herleif Johnsen.
Foran fra venstre: John R. Kildal, Marry Nilsen, Ann Elise Andreassen,
Hilveig Hansen, Per-Arne Engamo
Søndag 25. juni 1961 sto 22 unge til kunnskapsprøve i Osa
Frikirke.
Disse var: Karin (Kilvik) Johansen, Alise (Kvanåli) Nilsen, Marry
(Kvanåli) Nilsen, Hilveig Hansen, Milly (Andersen) Devik,
Eva (Nordgård) Knudsen, Ann Elise (Tollefsen) Andreassen,
Aud Engen(), Anfinn Myrvang, Hans Selvær, Herleif Johnsen,
Karstein Karlsen, Einar Tor Eriksen, John R. Kildal, Gunnar Rendal,
Per-Arne Engamo, Dag Kristiansen, Odd Myhre, Jarle Sørensen,
Asbjørn Karlsen (), Ole Brantzæg (), Inge Pedersen ().
Søndag 19. juni var åtte av dem samlet til middag med
mimrestund, gudstjeneste og fest i Osa Frikirke.
Vi delte gode minner fra undervisningstiden med
forstanderne Øystein Gilberg og Reinert Jansvik.
Takk til menigheten for dette fine arrangementet!
5
Friluftsgudstjeneste Ågvatnet
Roar ledet
Fellesgudstjeneste søndag
3. juli.
Pastor Roar Storjord ledet
og daværende sogneprest
i Rødøy, Arild Strand talte.
Etter gudstjenesten var
det kaffe og grilling.
Denne gudstjenesten er
også en av tradisjonene
som innarbeides. Det er
Sogneprest Arild Strand talte
fint å møtes slik fra de forskjellige arbeidslag i distriktet vårt.
Bilder: Magne Hansen
Utsnitt av noe av forsamlinga ved Ågvatnet
Norges ledende leverandør av vaskeritjenester
Duker og servietter
Sengetekstiler ● Kokketøy ● Arbeidstøy
Matteutleie ● Mopper ...
NorTekstil Avd. Glomfjord (Tidl. Glomfjord Vaskeri)
Lars Evensensvei 22, 8160 GLOMFJORD
T: 75752155, M: 41562153, F: 75752508
E: [email protected] ● www.nortekstil.no
6
UiO Nordtun
–
Hjertelig tilstede i 10 år
”Nytt liv i gamle Nordtun” – du har sikkert hørt uttrykket
mange ganger. Etter at Nordtun Framhaldsskole stengte sine
dører i 1968 levde skole- og internatbygningen i mange år
preget av usikkerhet og midlertidighet. Årene med landbrukskurs og leirskole gav mange unge en fin skoletid, men lite ”å
leve av” for eierne.
Tekst og foto: Anfinn Myrvang
Gro og Øystein Rykkelid
I 1999 flyttet Gro og Øystein Rykkelid til bygda. I bagasjen hadde de en visjon om å bygge
opp et senter for Ungdom i Oppdrag (UiO) på
Nordtun. Den gamle skolen fikk de leie av
Nordtun HelseRehab på overkommelige betingelser. I 2001 tok ekteparet de første ustø
skritt på veien mot virkeliggjøring av visjonen.
I sommer kunne de sammen med
nåværende og tidligere studenter og stab samt
bygdefolk, markere at UiO Nordtun gjennom
10 år har etablert seg som et kristent fyrtårn
på Helgelandskysten.
UiO Nordtun er blitt et senter hvor ungdom fra
hele verden møtes, læres, utrustes, opplever og motiveres. Målet er
fellesskap med Gud og med-mennesker, bli disipler og få oppleve at
det finnes en indre kilde til mang-foldig livsutfoldelse.
Viktig for bygda
Den som ikke enda har vært innom UiO-basen på Nordtun bør stikke innom - fornemme atmosfæren, prate med studentene og bli
kjent med miljøet og arbeidet. Vi konstaterer at UiO Nordtun er blitt
et møtested for ungdom fra ulike kulturer og nasjoner, ungdom med
smittende engasjement, ikke bare for kristenliv men også for bygda
de lever i et skoleår. Mange av våre egne unge i bygda har opp gjennom årene fått særdeles viktig påfyll for livet i møte med positive,
spennende og motiverte personer fra Ghana i sør til Grønland i nord.
Bygda vår er blitt beriket gjennom UiO Nordtun på mange måter.
Flere familier har flyttet til Engavågen og etablert seg her med hus
og hjem, UiO Nordtun driver med overnatting for turister sommerstid, skole- og internatbygningen samt uteområdet blir tatt vare på og
stadig oppgradert,
studenter og stab engasjerer seg i lokalmiljøet. Jo, det er jammen
grunn til takknemlighet.
7
Gammelt ord – ny aktualitet
Da skole- og internatbygget på Nordtun ble innviet i 1955 sa daværende forstander i Meløy søndre Frikirke, Andreas Holm, bl.a.: ”Her
skal karakterer styrkes, viljer formes til tjeneste for Gud, folk og
land. Her vil vi at unge mennesker skal få syn for de sanne livsverdier – for alt som er rent, sant og ære verdt.” Han fikk rett den
gang, og hans ord har fått ny mening etter at UiO slo rot på Nordtun. Vårt håp må være at vi som menighet og bygdefolk ser den
verdi som ligger i dagens Nordtun-aktivitet, at vi støtter og hegner
om og viser vår takknemlighet for tilstedeværelsen ved å integrere
UiO-basen i lokalsamfunnet.
Vi gratulerer alle på UiO Nordtun med 10-årsjubileet og
ønsker Guds rike velsignelse over alle dem som har sitt
daglige virke der.
Internasjonalt. Til UiO Nordtun kommer studenter og stab fra hele verden
Her er noen av årets DTS (studenter og stab)
Fra venstre bakerst:
May-Kristin (Norge), (Anneke), Fredrik (Norge), Iselin (Norge), Tegan
(Kanada), Jon (Sverige), Rachael (USA)
Fra venstre i midten:
Lydia (Island), Mirjam (Danmark), Olga (Nederland), Jonas (Tyskland),
Henning (Norge), David (UK), Lars (Norge)
Fra venstre fremst:
Christophe (Sveits), Ann-J (Taiwan), Steinar (Norge)
8
Takk til kirkebyggerne
Tre spretne herremenn,
Bjørn Roger Stien, Svein
Erik Nystad og Sigurd
Andersen har brukt minst to
uker av ferien til å sette opp
et tilbygg på Osa Frikirke.
Og arbeidet har de gjort
som dugnad!
Tekst og foto: Anfinn Myrvang
Vi vet det jo så inderlig vel:
skal en fri menighet bestå og
klare seg gjennom det daglige
livet, er villige hender og et
varmt hjerte avgjørende viktig.
Denne gang gjaldt det et tilbygg på kirkehuset på Engavågen. De tre overnevnte gutta
tok saken på strak arm, og i
løpet av et par uker var jobben
gjort.
Det blir riktignok innen for
kirkeveggene man vil merke
Tre snekkere ved to av dem. Bjørn Roger
hva dette utbygget er godt for.
Stien (til v.) og Svein Erik Nystad har hengt
Ca. 3/5 av veggen mellom
i stroppen og hatt lange dager. Men nå er
kirkesalen og tilbygget skal
tilbygget til Osa Frikirke ferdig utvendig!
nemlig åpnes opp og bli rom for
Sigurd Andersen hadde ”fridag” da vi var
innom.
det store alterbildet samt alterbord med tilbehør. Det vil gi atskillig større plass på selve podiet og når belysning og farger er på
plass, vil fondveggen i kirkesalen få et mer estetisk preg enn hva
tilfellet er i dag.
Kirkesalen trenger en renovering. Det tenkes da først og fremst på
fargene og på å få skiftet ut benkene med stoler. Så her er fremdeles mange tak å ta og menigheten trenger fortsatt både villige
arbeidshender og økonomisk støtte for å kunne gjennomføre dette.
Men vi er i gang! Og det er ikke minst takket være disse tre som
hev seg rundt da det var behov for flinke og kjappe snekkere. Vi er
mange som er takknemlige for jobben dere har gjort, gutter.
9
Friluftsgudstjeneste Sjybakkan
Søndag 14. august ordna det seg med vær for å feire
gudstjeneste ute i det fri. Ja, Herren såg virkelig i nåde
til oss og laga ei nydelig ramme rundt samlinga i parken.
Godt med folk og mange gode hjelpere gjorde dette til ei
fin stund. Bernt Magne stilte med nytt lydanlegg godt
hjulpet av Øyvind. Artur, Bjørn Terje og Per-Arne ledet
oss i sangen. Audun og Bjørn Roger sto for de verbale
innslag. Og folk koste seg med velassortert kirkekaffe,
tilordnet av Jorunn og Arnhild. Sigurd & co skaffa tilveie
stoler og bord. Hjertelig takk til alle!
10
Høyt under kirketaket
I Vårherres egen katedral er det høyt under taket. Og slett ingen
overgår Kirkekunstneren verken i arkitektoniske sprell eller
kunstnerisk utforming. Slik kan det oppleves når det er
gudstjeneste i Signehågen på Halsa søndag 7. august.
Signehågen, for anledningen møtepunkt for kirkefolket, er et fortreffelig kirkehus.
Tekst: Anfinn Myrvang. Foto: Per-Arne Engamo
Her slipper vi å ta stilling til fargevalg og utforming, til konstruksjoner og alt som løfter det
allmektige. Og Byggherren inviterer alle inn
under sitt grenseløse kirketak. Når Han så i
tillegg skrur på sitt sommerlige flomlys, åpner
sine effektive varmepumper og lar sine gode
ord krype inn i hjertet, ja da er det godt å
være kirkegjenger.
Kirkene i Søndre Meløy har i mange år hatt sitt
spesielle tilbud under Sommerdagan – felles
gudstjeneste i det vakre parkområdet i Halsa
sentrum. Frikirken og Den norske kirke veksler
om å være ”vertskap”, og i år var det Frikirken
som hadde ansvaret for at rundt 350 personer
fikk nærvær med Kirkebyggeren på forskjellig
vis, samt fortære 16 skuffkaker og 25 kanner
Møteleder Mona Mork
intervjuer Trond Gilberg, som kaffe.
til daglig er organist i en
sjømannskirke i Spania.
11
Pastor Bjørn Roger Stiens prekentema handlet om oppmuntring og motivasjon. Hvordan er det med denne mellommenneskelige saken i menighet og
bygdeliv? Vi skal oppmuntre hverandre – hver dag! ”Bekymring gjør mannen lei. Gode ord gjør ham glad”. Viktige ord til ettertanke og påminnelse!
Mannskoret ”Dugnadsgjengen” sin første opptreden. Noen mente at det ikke burde
bli den siste … Ved pianoet Trond Gilberg.
Mona Mork ledet, jentene danset og dugnadsgutta ved Halsa
Frikirke hadde for anledningen laget mannskor ledet av maestro Trond
Gilberg. Og serveringsgjengen skar formkake med høy knivføring som avslutning på en fortreffelig søndags formiddag i Signehågen.
Førjulskonsert Jan Honningdal
m/ band
I samarbeid med Halsa menighet DNK
arrangeres julekonsert i
Halsa kirke
Fredag 2. desember.
Se oppslag for klokkeslett
12
Fellesgudstjeneste i Melfjordbotn
Deltaker på ”kirkebakken” etter arrangementet.
Etter god tradisjon ble det søndag 28. august arrangert fellesgudstjeneste
i bedehuset i Melfjordbotn. Vikarierende sogneprest i Rødøy forrettet og
pastor Bjørn Roger Stien talte på gudstjenesten. ”Gutta boys” fra Frelsesarmeen i Mo og Mosjøen deltok med frisk sang. Etter gudstjeneste disket
damene - med røtter i Melfjordbotn - opp med velassortert kirkekaffe i god
lokal tradisjon. Etter kaffen var det sangmøte der eldste John Gunnar
Johnsen (Rana) ledet, pastor Finn Tore Eivik (Nesna/Rødøy) talte og
”Gutta boys” og Valborg, Eva og Rangvald Fagereng/Seljevold sang. En
herlig dag i et hærlig vær. Turen frista virkelig til gjentakelse. Kanskje
kunne det bli en tradisjon med deltakelse også fra Frikirken Meløy søndre?
VEDLIKEHOLD OG
RESTAURERING INNE/UTE
ROLF OLSEN SNEKKER- OG
VAKTMESTERTJENESTER
Jektvikveien 85,
8170 ENGAVÅGEN
TLF. 97 78 85 82
75 75 16 25
Du kan gi din gave til menigheten ved å bruke denne giroblanketten.
Klipp ut blanketten og send din gave!
13
14
Frikirken på Åg
I vinter fikk vi satt inn branndør på Frikirka på Åg, og i den forbindelse
hadde vi planlagt å få rullestolrampe, noe som lenge har vert savna ved
dette kirkehuset. Innvendig var dørstokken mellom gangen og kirkerommet fjerna slik at det er mulig å komme seg frem med rullestol. I
forbindelse med rullestolrampen er det laget vei frem til den opprinnelige
innkjørselen til Frikirka. Dette er et arbeid som ikke har gjort seg selv. I
tillegg til egne krefter har vi fått hjelp av Svein-Ole til å fjerne dørstokken
og lage ny overgang innvendig, og Roar for å være med på det innvendige
arbeidet og for å skru dekke på rullestolrampen . Vegen har Jon Helge
Vangstad laga; han har gravd ut for vei, lagt veiduk og fylt på sand
vederlagsfritt. En stor takk for denne jobben! Og en stor takk til de andre
som har bidratt! Det finnes absolutt dugnadsånd på Åg!
Tekst og foto - Marie Aag
Velkommen
Sentrum 2, 8150 Ørnes
Telefon 75 72 08 00
Telefax 75 72 05 01
Mobil 99 27 50 63
Åpningstider:
Mandag - fredag kl 09.00 - 16.30
Lørdag kl 09.00 - 14.00
til vårt flotte anlegg
ved Holandsfjorden,
15 km fra Svartisen.
Store og små hytter.
Rom. Kiosk. Båtutleie.
Populær lekeplass. Natursti
http://www.furoycamp.no
e-post: [email protected]
15
Slekters gang
Ved døpefonten
2.juli i Halsa Frikirke
Noah Elian Mandal Stavnes
Foreldre: Renate Hoff Mandal og Marius Stavnes,
Bosatt i Oslo.
11. sept. i Halsa Frikirke
Nora Marie Sørensen
Foreldre: Ranveig og Kent Sørensen, Bosatt på Halsa
Skriv disse barna inn på ditt bønnekort!
Fullført løp
Elling Olai Myrvang,
f. 30.06.1914, d. 07.05.11, gravl. Halsa kirkegård
Carly Kristoffer Hugvik, f. 04.06.1925, d. 06.06.11, gravl. Halsa kirkegård
Laila Jonette Endal,
f. 13.11.1925, d. 06.07.11, gravl. Fore kirkegård
Vi lyser fred over deres minne!
Vi gratulerer!
Elsa Arnestad, Sandane
Magda Julianna Furuhatt, Hemnesberget,
Leikny Kanutte Karlsen, Herstad,
Reidun Grønås, Melhus,
Alfhild Regine Lesjø, Lier,
Gudrun Anette Nilsen, Dønna,
Odd Kristian Torrissen, Halsa,
Borghild Marie Knutsen, Tjongsfjorden,
Asmund Magnus Solbakken, Halsa,
Magne Roald Nilsen, Skjervøy,
Hjørdis Petra Birkelund, Bjærangen
Sally Olea Stavnes, Ørnes
Asbjørn Anfelt Eliassen, Haugesund
Antona Magdalena Karlsen, Vall
Arild Emil Angell, Horten
Åsta Kristine Ellingsen, Oslo
Magne Konrad Gundersen, Ørnes
Sigfred Torbjørn Pedersen, Halsa
Gerd Marie Nilsen, Saupstad
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
fyller
70
93
80
70
70
85
75
97
75
70
96
91
75
92
70
91
75
80
80
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
05.
06.
20.
27.
30.
02.
02.
08.
23.
28.
01.
02.
12.
16.
24.
29.
08.
14.
24.
okt.
okt
okt.
okt.
okt.
nov
nov.
des.
des.
des.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan
feb.
feb.
feb.
Temagudstjenester om Nådegavene
Hva er nådegave?
Hvordan finne din
nådegave?
Hvordan bruke din
nådegave?
Halsa
Osa
Åg
23. okt.
13. nov.
02. okt.
20. nov.
18. sept.
30. okt.
27. nov.
04. des.
20. nov.
16
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE
02.10
16.s.e.pinse
Osa Frikirke
09.10 17. s.e.pinse
Halsa Frikirke
16.10 Karihaug
23.10 19.s.e.pinse
Halsa Frikirke
30.10. Bots– og bededag
Åg Frikirke
06.11 Allehelgensdag
Osa Frikirke
13.11 22.s.e.pinse
Halsa Frikirke
20.11 Siste s.i.kirkeåret
Osa Frikirke
27.11
04.12
11.12
18.12
24.12
25.12
08.01
15.01
22.01
29.01
05.02
12.02
Tema: Hva er nådegave
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien
Joh. 11,17-27+37-44
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord
Menighetsweekend
Tema: Hva er nådegave
11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien
Tema: Hvordan finne dine nådegaver?
11.00 Gudstjeneste. Roar Storjord
Matt. 5,1-12
11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien
Tema: Hvordan finne dine nådegaver?
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Roar Storjord
Tema: Hvordan finne dine nådegaver?
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien
Tema: Hvordan bruke dine nådegaver?
Åg Frikirke
17.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien
1.s.i advent
Tema: Hvordan bruke dine nådegaver?
Halsa Frikirke
11.00 Gudstjeneste. Roar Storjord
2.s.i advent
Tema: Hvordan bruke dine nådegaver?
Osa Frikirke
11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien
3.s.i advent
Luk. 3,7-18
Halsa Frikirke
11.00 Familiegudstjeneste. Roar Storjord
4.s.i advent
Luk. 1,39-45
Åg Frikirke
17.00 Adventssamling. Bjørn R. Stien
Julaften
Luk. 2,1-20
Osa Frikirke
16.00 Familiegudstjeneste. Enga Skolekorps
Juledag
Joh. 1,1-14
Osa Frikirke
12.00 Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien
Kr.Åpenbaringsdag
Matt. 2,1-12
Halsa Frikirke
11.00 Gudstjeneste. Roar Storjord
2.s.e Kr.Åp.
Mark. 1,3-11
Osa Frikirke
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Åg Frikirke
17.00 Gudstjeneste. Nattverd.
3.s.e. Kr.Åp.
Joh. 4,4-26
Halsa Frikirke
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
4.s.e.Kr.Åp.
Joh. 9,1-7+35b-38
Osa Frikirke
11.00 Gudstjeneste.
Såmannssøndagen
Mark. 4,26-34
Halsa kirke
11.00 Felles bibeldag m/ DNK?
Kr.Forklarelsesdag
Mark. 9,2-13
Osa Frikirke
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Åg Frikirke
17.00 Gudstjeneste. Nattverd.
17
19.02 Fastelavnssøndag
Halsa Frikirke
Joh. 12,20-33
11.00 Familiegudstjeneste.
26.02 1.s.i faste
Osa Frikirke
Matt. 16,21-23
11.00 Familiegudstjeneste.
Det kan bli endringer i gudstjenesteoppsettet. Se oppslag / Annonse.
Formiddagstreff
Halsa Frikirke: Tirsdager kl. 11.00: 4. okt., 1. nov., 6. des., 7. feb
Osa Frikirke: Torsdager kl. 11.00: 6. okt., 3. nov., 1. des, 9. feb.
Alle velkommen!
Julesalg Osa Frikirke
Lørdag 27. nov. - se oppslag/annonse for
nærmere tidspunkt og program.
Misjonærene Katie og Kjell Magne Møgster blir med
Har du saker og ting til salget, gevinster, etc..
Henvend deg til komiteen:
Bente Angell, Linda Iren Gullfjell Stien
og Margit Andersen Nystad
Julefester
2. juledag 26.des. kl. 17.00 Halsa Frikirke
3. juledag 27.des. kl. 17.00 Kjeldal Forsamlingshus
Fredag 30. des.
kl. 17.00 Åg Frikirke
Besøk av Terje Grandahl fra Greåker
Møter i menigheten uke 6 / 2012.
Terje taler og synger.
Se annonse / oppslag
Menighetens årsmøte 2012
Etter gudstjenesten i Osa Frikirke
Søndag 11. mars kl. 11.00
Sett av dagen og la det bli ei storsamling av menighetsfolket.
18
BYGG RIMELIG
PASTOR
Bjørn Roger
Stien, 8170 Engavågen
KVALITETSVARER
TIL RIMELIGE PRISER
Kontortid: onsd. og torsd. kl. 9 – 13
tlf. 75 75 15 11 fax. 75 75 47 70
Pastor priv. tlf. 75 75 14 30
E-postadresse:
[email protected]
Kirkekontoret i Osa Frikirke
Adresse: Osa 10,
8170 Engavågen
PASTOR 2
Roar Storjord, 8170 Engavågen
Kontortid Halsa Frikirke, mand. kl. 16 - 20
Kontortlf. 40 41 22 36
e-post: [email protected]
Privat tlf. 90 62 98 24.
ELDSTE
Helge Halsos,
tlf. 75 75 07 58
Per-Arne Engamo, tlf. 75 75 15 09
LEDERE HUSSTYRENE:
Halsa: Svein O. Nymo, 95 28 87 18
Osa: Turid Myrvang, 95 04 32 26
Åg:
Marie Olga Aag, 95 25 87 08
Økonomidiakon:
John P. Halsos, 91 84 63 85
Kasserer:
Hans Brattøy, 48 15 04 52
For givertjenesten:
MENIGHETENS BANKKONTO
Adr. Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN
Tømmer-, snekker-,
betong– og flisarbeider.
www.solhaugbygg.no
Her kjøper du dine byggevarer.
Tlf 75720450 - Fax 75720470
8178 HALSA
8220.02.86851
-----------------
MENIGHETSBLADET
Redaksjonskomite :
Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo
E-post: [email protected]
frikirken.no
Kontingent:
Frivillig. Men vi trenger
din gave.
Giro: 8220.02.86851 merk: Menighetsbladet
Meløy Elektro
75 72 02 00 - 97 08
Postboks 253, 8151 Ørnes
[email protected]
ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER
19
Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering
- Bensinstasjon
Engavågen
Åpn.tider:
09 - 20 (18)
E-post: [email protected]
Tlf. 75 72 10 00 - Fax. 75 72 07 30
Halsa
Handel
8178 HALSA
Tlf. 7575 06 29 - Fax. 75 75 07 30
Tlf 75751701
Nordtun
HelseRehab
Adr. 8170 Engavågen
Tlf: 75 72 13 00 Fax 75 72 13 16
. . . . .
Ligger ved Engavågen Meløy Kommune
45 enkeltrom, 4 dobbeltrom
Alle med telefon, TV, dusj, WC
Tlf. 75720250 Fax 75720251
GRAVMONUMENTER
Ørnes Begravelsesbyrå
Tlf. 97 02 07 31
8150 ØRNES
All assistanse ved begravelser
Blomster/ Transport/ Salmetrykk
Salg av gravstener/lykter/
ornamenter/
Oppussing av gravstener/gravering
Salg av monumenter.
Behjelpelig med oppussing,
fornying og vedlikehold av
monumenter og gravrammer.
Gratis oppsetting av
monumenter.
Kolbjørn Angell
8170 ENGAVÅGEN
Tlf. 75 75 17 81
20
Evt. retur:
Frikirken Meløy søndre
Osa 10
8170 Engavågen
Hvor er dette?
Bildet bakpå forrige blad var fra Engavågen, naustene nedenfor
Kaiveien i bakgrunnen.
(Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.)
Om tilgivelse
For dersom dere tilgir menneskene
de misgjerningene de har gjort,
skal også deres himmelske Far
tilgi dere.
Men dersom dere ikke tilgir
menneskene, skal heller ikke
deres Far tilgi de misgjerningene
dere har gjort.
Matt 6,14-15