Planbeskrivelse og innkomne merknader - politikk

Planbeskrivelse
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:
10/1179
L12
REGULERINGSPLAN - COOP KLEPP - AVDELING ORRE
Reguleringsplan for Coop Orre, Pollestad, Klepp kommune.
Reguleringsplanen blir fremmet av Klepp Prosjektering AS på vegne av Coop Klepp BA.
Planens formål
Coop på Pollestad har i dag kolonialforretning på sin tomt sør for Pollestadvegen og
landbruksavdeling og bensinpumper på nordsiden av vegen. Reguleringsplanen skal legge til
rette for å samle alt i en ny bygning på nordsiden.
Planen legger også opp til å bygge boliger over den nye forretningen og i fremtiden bygge
boliger på tomta sør for Pollestadvegen.
Eksisterende planer
I kommuneplan og i reguleringsplan er begge tomtene vist som næringsområde. I
reguleringsplanen er det vist en omlegging av Roslandsvegen med ny tilknytning til
Pollestadvegen vest for Coop sin tomt. Denne omleggingen er ikke vist i kommuneplanen.
Den nye reguleringsplanen for Coop Orre rydder opp i dette slik at eksisterende vegsystem
med 4-arma rundkjøring beholdes og arealet som er regulert til omlegging av Roslandsvegen
tilbakereguleres til jordbruk.
Utsnitt av eksisterande reguleringsplan.
Konsekvensutgreiing
Planområdet er vist som byggeområde for næring i kommuneplanen for Klepp.
Reguleringsplanen viser byggeområde for boliger i sør og og kombinert område for boliger og
næring i nord.
I gjeldende reguleringsplan for arealet på nordsiden av Pollestadvegen er det regulert inn en
omlegging av Roslandsvegen. Forslag til reguleringsplan legger opp til å omregulere denne
veggrunnen til jordbruk og regulerer eksisterende veg til å være den permanente.
Byggeområdet nord for Pollestad er som vist i kommuneplanen.
Når all eksisterende næring innen planområdet blir samlet i nord kan en hindre uønsket
næringsaktivitet i boligområdet i sentrum ved å bygge boliger på sørsiden. Kommunen har
hatt direkte kontakt med Fylkeskommunen og avklart at det ikke er nødvendig med full
konsekvensutredning for arealene på sørsiden av Pollestadvegen.
Varsel om oppstart
Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort på vanlig måte med brev til berørte parter og
med annonse i Jærbladet. I tillegg er det avholdt åpent møte på Orre Samfunnshus med godt
fremmøte.
Underveis i planleggingen har det også vært direkte kontakt med og dialog med Vegkontoret,
Fylkeskommunen, Klepp Energi og Klepp kommune.
Merknader
Det har kommet inn følgende svar på oppstartsvarselet:
Statens vegvesen, brev av 22.06.10.
Vegvesenet skriver at det bør tilstrebes en løsning med kun en avkjørsel fra Roslandsvegen,
ikke 2 slik som skissert i en skisse som ble forelagt vegvesenet. Videre presiserer vegvesenet
at byggegrenseavstand og frisikt må ivaretas.
Kommentar: Vi har hatt flere kontakter med vegvesenet underveis i planleggingen. Planene
slik de nå fremmes imøtekommer så langt vi kan se vegvesenets krav/ønsker. Det er kun en
avkjørsel fra Roslandsvegen til forretningsarealet. Vi har forelagt vegvesenet et ønske om
”høyre av” avkjørsel fra Pollestadvegen for å slippe mest mulig rygging og unødvendig
manøvrering i forbindelse med bruk av bensinpumpene. Vegvesenet har i uformell
tilbakemelding sagt at løsningen med avkjørsler i utgangspunktet er akseptabel.
I reguleringsbestemmelsene har vi tatt med at tekniske planer som berører fylkesvegnettet
skal godkjennes av Statens vegvesen.
Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen. Brev av 09.07.10.
Fylkeskommunen skriver at de har vurdert oppstartvarselet som sektormyndighet innenfor
kulturminnevern og ut fra sine arkiver ikke kan se at tiltaket kommer i konflikt med
legalfredete eller andre verneverdige kulturminner.
Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavdelingen. Brev av 06.07.10.
Uttalelsen er gitt i samarbeid med Fylkesmannen.
Fylkesrådmannen forutsetter at en forholder seg til fastsatte grenser for næringsområdet på
nordsiden av Pollestadvegen, i kommuneplanen.
Kommunen bes vurdere behovet for konsekvensutredning når det gjelder arealet på sørsiden
av Pollestadvegen.
Både næringsområdet og boligområdet må gis en utforming som tilrettelegger for fotgjengere
og syklister som skal til og fra områdene. Estetiske hensyn og prinsippene for universell
utforming skal ivaretas gjennom planleggingen.
Kommentar: Se avsnitt over om konsekvensutredning.
Planleggingen og utbyggingen vil skje etter prinsippene for universell utforming.
Hensynet til tilfredsstillende solforhold på uteplassene er ivaretatt og blir dokumentert i solog skyggediagram.
Ny reguleringsplan
Området sør for Pollestadvegen er om lag 4,5 daa. Tomta, hvor kolonialforretningen er i dag,
reguleres til konsentrert boligbebyggelse i 2 etasjer. Før byggging av boliger kan skje skal det
utarbeides en egen detaljplan for dette området, men planforslaget viser byggegrenser og
utnyttingsgrad. Bestemmelsene sier at det skal vere maksimal byggehøyde på 8 m. Atkomsten
kan bli fra Åsevegen og Pollestadvegen, men skal avklares i detaljplanen.
Tomta grenser til eksisterende boligfelt, og det vurderes som utelukkende positivt at den
omreguleres til boligbebyggelse. Dette vil hindre at ledige næringsarealer blir disponert til
formål som er uønsket i sentrum, men som isolert sett kan være innenfor reguleringsformålet.
3D-modell, fra Roslandsvegen. Orrehallen og Orre Samfunnshus til venstre.
Tomta nord for Pollestadvegen er ca 7 daa og skal bebygges med nytt kombinert forretningsog boligbygg. Landbruksavdelingen blir i underetasjen, med kjøreatkomst fra Roslandsvegen.
Kolonialbutikken blir i nivå med Pollestadvegen og får atkomst fra denne.
I 2 og 3 etasjer over butikken planlegges til sammen 16 leiligheter med varierende størrelse.
Illustrasjonsplan og foreløpige arkitekttegninger viser den planlagte bebyggelsen mer
detaljert.
Vann- og avløp
Ny bebyggelse kan knyttes til kommunalt vann- og avløpsnett.
Universell utforming
Alle tiltak innenfor planområdet skal så langt som mulig prosjekteres og utføres etter prinsipp
om universell utforming. Det blir heis fra parkeringsplass og atkomstnivå til alle boligene.
Disse får planløsning som er universelt utformet. Også atkomst til og opparbeiding av felles
lekeplass og felles oppholdsarealer utendørs blir universelt utformet.