Gerica Plassadministrasjon

tieto.no
Gerica Plassadministrasjon
Ressursadministrasjon for institusjon og heldøgnsplasser
Produktfolder_GericaEnigma_newTi1 1
10.05.2010 09:48:37
Gerica Plassadministrasjon
En ny, oversiktlig og mye mer effektiv måte å håndtere
kommunenes boliger og institusjonsplasser i Gerica.
I tett samarbeid med Oslo kommune har Tieto nå utviklet en solid
ressursadministrasjonsmodul for
planlegging og optimering av
boliger og institusjonsplasser i
kommunen.
Gerica Plassadministrasjon
sørger for optimal utnyttelse
av tilgjengelige ressurser til
en hver tid. Risikoen for underbooking av senger og plasser i kommunen elimineres,
og en sikrer en effektivisering
av virksomheten. De ansatte
kan føle seg trygg på at de
til en hver tid har full oversikt
over hvor og hvor lenge en
bruker har tildelt plass.
Hvem
skal ha hjelp
Når
og hvor lenge
Rullerende?
Gerica Plassadministrasjon inngår som
en tilleggsmodul til Gerica Pleie og omsorgssystem (PRO), og er f.eks automatisert med tanke på at vedtak i Gerica blir
direkte opprettet eller oppdatert ettersom
endringer i Gerica Plassadministrasjon blir
gjort.
Produktfolder_GericaEnigma_newTi2 2
Kommunen kan selv legge opp kodeverk
for riktig institusjon, avdeling, bolig og
sengeplass. Og hvert nivå i organisasjonen
settes opp til å samsvare med nivåstrukturen i Gerica PRO. Sengeplasser kan
settes opp til å være av “ulik type”, for eksempel somatisk,
demens eller skjermet. Rommet hvor
sengen står kan
settes til enkelt eller
skal de ha
dobbeltrom. En
hjelp til
kan også klassifisere hvem som er
“eier” av sengen,
f.eks bydel, privat
institusjon eller om
den er midlertidig
utleid til en annen
Hvilken
kommune.
institusjon
Hva
Hvor
eller bolig
Det er lagt opp
mulighet for å
registrere ønsker om spesifik plass. En
ønskeliste genereres kontinuerlig og gjør
det lett å ha oversikt over kommunens
brukere. Ved tildeling av ny plass vil systemet filtrere etter plasstype, institusjon,
kjønn, m.m., slik at en raskt får en oversikt
over aktuelle brukere.
10.05.2010 09:48:38
Gerica Plassadministrasjon
hjelper deg å håndtere alle
kommunens tilbud i institusjon og bolig.
Hjelpeverktøy og rapporter
for administrasjon og ledelse
er inkludert i modulen med
f.eks beleggsraport, fritt
sykehjemsvalg, ønskeliste
rapport og reservasjonsrapport.
En kan enkelt få oversikt over de
plasser som er tilgjengelig i organisasjonen, og belegningsgraden
gjennom alle nivå i din kommune.
Verktøyet for administrering av
korttidsplasser er veldig ryddig og
gjennomtenkt. En ser lett hvor en
har ledig plass, og hvor man kan
tildele ny plass.
Produktfolder_GericaEnigma_newTi3 3
10.05.2010 09:48:42
Tieto
Om oss
2009
Tieto er en profesjonell servicebedrift innen
IT-tjenester, programvareutvikling og konsulentvirksomhet. Med cirka 16 000 fagpersoner er vi
blant de ledende IT-selskapene i Nord-Europa
og en global leder innenfor utvalgte segmenter.
På velferdsområdet er vi markedsledende
programleverandør i Norden.
Tieto Velferd i Norge utvikler programvare for
pleie/omsorg, sosial/velferdstjenesten, flyktningtjenesten, turnus/vikar/personalhåndtering.
Merkevarenavnene er h.h.v. Gerica, Socio,
Socio Flyktning og Gerica RessursStyring.
Det jobbes kontinuerlig med å sørge for at
løsningene dekker de behov/områder og
utfordringer kommunene i Norge står ovenfor
m.h.t. til samhandling, effektivisering, faglig
kvalitet og brukermedvirkning. I alle nordiske
land leverer vi nå nye løsninger for å møte
utfordringene på velferdsområdet.
Tieto Velferd
Stasjonsgata 37
1820 Spydeberg
Tlf: 21 70 60 00
tieto.no/velferd
Produktfolder_GericaEnigma_newTi4 4
10.05.2010 09:48:42