Lønn 5.0

Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
Lønn 5.0
Versjon 5.13.2
Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
Innhold
Hva er nytt i denne versjonen .......................................................................................................................... 2
1 Servicepack 1 – juni 2013 ................................................................................................................................ 2
2 Integrasjoner.................................................................................................................................................. 3
3 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.13.2 .................................................................................................. 3
4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn ............................................................................................. 3
5 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger ...................................................................................................... 5
6 Oppdatering av opplysninger på fordringshaver .......................................................................................... 5
7 Altinn retur, kvittering terminoppgjør ........................................................................................................... 6
8 Andre endringer............................................................................................................................................. 6
8.1 Lønnsrapporter | Periodens transaksjoner pr person .....................................................................................................6
8.2 Kartotek | Fast lønn/trekk | Fordringer ..........................................................................................................................6
8.3 Kartotek | Offentlige satser.................................................................................................................................................6
8.4 Restsaldo på lån......................................................................................................................................................................6
5.13.2 SP 1 Produktnotat Lønn
Copyright © 2013 Aditro
Side 1
Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
Hva er nytt i denne versjonen
Denne versjonen inneholder flere endringer i Huldt & Lillevik Lønn.
For de arbeidsgivere som rapporterer til Pensjonstrygden for sjømenn, har denne versjonen
løsning for det nye innrapporteringsformatet. Innrapporteringen krever også noen nye
opplysninger, som vi har lagt til rette for at kan fylles ut. Dette er beskrevet i punkt 3
nedenfor.
Andre endringer i versjonen er beskrevet fra og med punkt 4.
Vi anbefaler alle våre kunder å oppdatere til denne versjonen. Dersom du benytter deg av
Altinn retur for å hente inn kvittering terminoppgjør, må du oppdatere til denne versjonen for
å fortsette med det.
1 Servicepack 1 – juni 2013
Vi har i juni 2013 releaset en servicepack 1 av versjon 5.13.2, på grunn av overgang fra Altinn
1 til Altinn 2 for SSB’s statistikker. Servicepack 1 inneholder:
Innsending av SSB statistikker
SSB har fra 01.06.2013 flyttet innsending av sine statistikker over til altinn 2. Fra Huldt &
Lillevik Lønn 5.0 gjelder dette RA-0500 Lønnsstatistikk og RA-0182 Egenmeldt sykefravær. Vi
har i denne oppdaterte versjonen lagt til rette for dette. Dersom du skal sende inn en av disse
statistikkene, må du oppgradere til denne versjonen.
Summering/validering på LTO-kode 711
Når du summerer årsrapporter under menyvalget Årsoppgjør, foretas det en kontroll på sats
kilometergodtgjørelse. Vi har i denne versjonen oppdatert til satsene for 2013.
Lønnsslipper Altibox
Ansatte med epost-tjeneste fra blant annet Altibox har hatt problemer med å åpne lønnsslipp i
pdf. Dette er rettet på denne versjonen.
Remittering terminoppgjør
Dersom betalingsopplysninger terminoppgjør hadde status Lest i oppgavevalget Altinn retur,
fikk du ved remittering terminoppgjør ikke ut noen opplysninger. Dette er endret, slik at du
kan kjøre remittering terminoppgjør uavhengig av status i Altinn retur.
Kartotek | SSB Yrkeskoder
Nedlasting av yrkeskoder fra SSB fungerte ikke da nettadressen var endret fra SSB sin side. Vi
har i denne versjonen endret dette, slik at nedlasting av yrkeskoder igjen er mulig.
Opplasting av filer
Under Kartotek | Personalopplysninger | Filer og dokumenter ligger det inne en maks
størrelse for opplasting av filer i Lønn 5.0 og Ansattportalen.
Denne er etter ønske fra flere kunder endret til 50 MB. Du kan selv endre denne verdien opp
eller ned etter behov.
NAV AA – filsti
Nav har endret nettadressen til siden for opplasting av fil til AA-registeret, og linken til denne
er rettet i denne versjonen.
Endret grunnbeløp fra 01.05.13
5.13.2 SP 1 Produktnotat Lønn
Copyright © 2013 Aditro
Side 2
Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
Folketrygdens grunnbeløp økte fra 01.05.2013 til kr. 85.245,-. Vi har oppdatert denne satsen
under Kartotek | Offentlige satser.
2 Integrasjoner
Dersom du bruker Ansattportalen, må du også oppgradere denne til siste versjon, 2013.2 build
87 eller senere.
3 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.13.2
Du laster ned versjonen fra vår hjemmeside http://www.huldt-lillevik.no/node/120. Nederst på
siden finner du de siste versjonene.
Klikk på aktuell link, og lagre filen på arbeidsstasjon/server. Selve oppdateringen skal du kjøre
på arbeidsstasjon/server hvor installasjonen ble kjørt første gang.
På siden hvor versjonene ligger finner du installasjonsveiledning for nyinstallasjon og
oppdatering. Hvis du skal installere første gang, anbefaler vi at du leser veiledningen før du
starter installasjonen.
4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) har lansert et nytt filformat for innrapportering av
premieoppgave, og vi har i denne versjonen av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 tilrettelagt for dette.
Nye opplysninger som skal rapporteres er gruppetilhørighet og antall dager sykefravær
innrapportert til NAV.
Kunder som allerede benytter seg av innrapportering til PTS, benytter Avdeling som
identifikasjon av skip. Disse kundene må gå inn i Kartotek | Firmaoppsett og fanen Oppsett
kostnadsfordeling og velge Skip under Type:
5.13.2 SP 1 Produktnotat Lønn
Copyright © 2013 Aditro
Side 3
Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
Denne endringen er gjort fordi det nå er mulig å velge hvilken som helst kostnadsbærer som
identifikasjon av skip. Dersom du endrer kostnadsbærer for identifikasjon av skip, må du også
huske å opprette alle skipene på denne kostnadsbæreren under Kartotek |
Kostnadsbærere:
IMO nummer er ny informasjon som skal sendes med i rapporteringen til PTS, og dette
legger du inn under Kartotek | Kostnadsbærer.
Gruppetilhørighet er et annet nytt felt som skal innrapporteres, og du må sette inn
gruppetilhørighet på hver enkelt ansatt som skal innrapporteres til Pensjonstrygden for
sjømenn. Dette gjør du i menyvalget Kartotek | Personer og fanen Andre opplysninger:
Gruppe 1 tilsvarer overordnede stillinger.
Gruppe 2 tilsvarer andre stillinger.
Nærmere beskrivelse av hvilke stillinger som inngår i de to premiegruppene finner du på
hjemmesiden til Pensjonstrygden for sjømenn, pts.no.
NB: Hvis du ikke registrerer Premiegruppe på den ansatte, vil Gruppetilhørighet bli
satt til Gruppe 1 i innrapporteringen.
Selve rapporteringen gjør du fortsatt fra oppgavevalget Rapporter | Terminlister | PTS. Her
har du nå fått et nytt valg som heter Registrere sykedager:
5.13.2 SP 1 Produktnotat Lønn
Copyright © 2013 Aditro
Side 4
Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
Dersom du har ansatte tilknyttet pensjonsordningen som har hatt sykedager utover
arbeidsgiverperioden, trykker du Registrere sykedager:
Velg hvilken båt og ansatt det gjelder, og legg inn antall dager med sykefravær utover
arbeidsgiverperioden for hver enkelt måned i terminen du innrapporterer for.
Xml-fil som dannes i Lønn 5.0 skal arbeidsgiver laste opp på PTS sin arbeidsgiverportal, som
du finner her: http://www.pts.no/
Hvis man benytter seg av rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn, var kostnadsbærer
Avdeling begrenset til 3 siffer. Denne begrensningen er nå fjernet.
Nærmere beskrivelse av innrapportering til PTS finner du i menyvalget Hjelp | Innhold og
stikkordregister - Del 7 Tilleggsmoduler, Pensjonstrygden for sjømenn.
5 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger
Vi har i denne versjonen gjort noen forbedringer i løsningen med utvidet
feriepengefunksjonalitet som kom i forrige versjon av Lønn 5.0:

Utbetaling av sluttoppgjør på ansatte som har opparbeidet feriepenger med forskjellig
feriepengeprosent vil nå fungere riktig.

Feriepengelisten vil nå vise grunnlag feriepenger og avsatte feriepenger fordelt på
feriepengeprosent.
6 Oppdatering av opplysninger på fordringshaver
Hvis du endrer opplysninger på en fordringshaver, vil du nå få spørsmål om du ønsker å
oppdatere alle fordringer knyttet til denne fordringshaveren med de nye opplysningene. Svarer
du ja her, oppdateres automatisk alle fordringer som har denne fordringshaveren.
5.13.2 SP 1 Produktnotat Lønn
Copyright © 2013 Aditro
Side 5
Aditro AS
Produktnotat
Huldt & Lillevik Lønn
2013-06-17
7 Altinn retur, kvittering terminoppgjør
Altinn har gjort endringer i utsendelse av kvittering terminoppgjør, noe som førte til at Huldt &
Lillevik Lønn 5.0 ikke klarte å hente inn disse via Altinn retur lenger. I denne versjonen har vi
gjort tilpasninger sånn at dette nå er mulig igjen.
8 Andre endringer
8.1 Lønnsrapporter | Periodens transaksjoner pr person
Hvis du bruker 6 siffer i ansattnummer, ble siste siffer i ansattnummeret liggende oppå
ansattnavnet i visning og utskrift av rapporten Periodens transaksjoner pr person. Dette er
rettet i denne versjonen.
8.2 Kartotek | Fast lønn/trekk | Fordringer
Hvis du bruker 6 siffer på fordringshaver, fikk du før ikke hentet opp denne fordringshaveren
på en fordring. Dette er rettet i denne versjonen.
8.3 Kartotek | Offentlige satser
Satsene for bilgodtgjørelse Tromsø er korrigert i henhold til nye satser for 2013.
Sats for Utlending 2 er oppdatert til ny sats for 2013, kr 376,00.
8.4 Restsaldo på lån
Det ble i versjon 5.12.3 av Lønn 5.0 gjort en endring av saldo på lån. Dette førte til at saldoen
også ble redusert hvis du kjørte lønnsberegning med hake for Kun variable data, noe som
ikke er riktig. Dette gjelder også i versjon 5.12.4/5.13.1. Hvis du har ansatte med lån og du
vet at du har kjørt lønnsberegning med kun variable data på noen av disse versjonene,
anbefaler vi at du kontrollerer saldoen på de ansatte dette gjelder.
Dersom du oppdager at noen ansatte har feil restsaldo som følge av dette, kan du ta kontakt
med support for å få et script du kan kjøre for å rette det opp.
Fra og med versjon 5.13.2 er dette endret sånn at saldo ikke blir redusert ved lønnsberegning
med kun variable data.
5.13.2 SP 1 Produktnotat Lønn
Copyright © 2013 Aditro
Side 6