Dale Barnehage - Hero Norge AS

Dale Barnehage
Årsplan 2013- 2014
Barnehagens e-post: [email protected]
Barnehagens adresse: Dale Barnehage, Dale, 4329 Sandnes
Post adresse: Hovebakken 33, 4306 Sandnes
Barnehagens tlf nummer er: 51601902
1
INNHOLD:
Forord
Historie
Presentasjon av barnehagen
Samarbeids partnere
Satsningsområdene
Fagområdene
Barnsmedvirkning
Omsorg, lek og læring i barnehagen
Foreldresamarbeid
Overgang fra barnehage til skole
Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Personalutvikling
Årshjul
3
3
4
5
6-7
8-12
13
13
14
14
15
15
16
2
FORORD
Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring
og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med
hjemmet.
Barnehagene i Norge reguleres av barnehageloven 17.juni 2005 nr 64. Med
hjemmel i loven har kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om
Rammeplanen for barnehage og innhold.
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk ledere og det øvrige
personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av
barnehagens virksomhet. Alle barnehager skal skrive en årsplan og den skal
presentere barnehagen på en slik måte at det tydelig kommer frem hvordan
personalet skal jobbe med alle områdene i rammeplanen.
Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, slik at hvert enkelt barn møter
nye opplevelser og får nye erfaringer. Samtidig skal innholdet støtte språklig og
sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens innhold er
delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring.
1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknikk
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form
Disse fagområdene er i stor grad de samme som barna senere vil møte på skolen.
HISTORIE
Dale barnehage ligger i Sandnes kommune, 7 km fra Sandnes sentrum. Området
Dale byr på gode lekemuligheter for barn, med lekeplass og gode friområder.
Sandnes mottakssenter har siden starten i 1993 lagt vekt på å gi god
omsorgstilbud til barn og unge på mottaket. Barnebase ble drever av ansatte og
barns foreldre i hovedbygget på Dale siden oktober 1993 fram til mars 2005.
4.mars 05 hadde Dale barnehage offisiell åpning med 18 barn 2 fastansatte og
foreldrehjelp. Flesteparten av barna som får tilbud om barnehageplass er
asylsøkerbarn og barn til ansatte i barnehagen samt barn bosatt i Sandnes
kommune.
Det ble drevet barnehage på Dale av Rogaland psykiatrisk sykehus tidlig på 90
tallet i eksisterende bygg. Lutherske grunnskolen hadde vært i bygget før
barnehagen tok over igjen.
3
PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
Dale barnehage er en 2 avdelings barnehage. Vi har 27 plasser for barn i alderen
0-6 år. Vi åpner kl 7.45 og stenger barnehagen 16.00
Dale barnehage er en flerkulturell barnehage
PERSONALET
Kristine Norås 60% styrer
Eplehagen avdeling:
Ayla Fjeld Skorpen 100% pedagogisk leder 3-6 år
Ingeborg Øverland 100% barne- og ungdoms arbeider 3-6 år
Khava Madaeva 100% assistent 3-6 år
Marihøne avdeling:
Jelena Woster 60% Pedagogisk leder og 40% fagarbeider 0-3 år
Kristine Norås 40% pedagogisk leder 0-3 år
Wijdan Hussein 100% barne- og ungdoms arbeider 0-3år
Jorunn Thorsen 53 % assistent 0-3 år
Heidi Wahl er støttepedagog 80%
4
SAMARBEIDSPARTNERE
For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for
barnas oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre
tjenester og institusjoner i kommunen. Foreldre vil bli informert og involvert i
saker som gjelder deres barn. Alle som jobber i barnehagen er pålagt
taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon
vedrørende barna, foresatte og personalet. Våre samarbeidspartnere er:
Helsestasjon
Distrikt tannklinikk
Sandnes mottak
Barnevernet i Sandnes
Senter for flerspråklige barn og unge, Sandnes kommune
Praktisk- Pedagogisk tjeneste (PPT)
Fagteam i Styrket barnehagetilbud
Redd barna, Sola
Hana menighet
BUP Sandnes
Sandnes bibliotek
5
BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
Vi i Dale barnehage har som satsingsområde i 2012-2014 temaet
språkstimulering. Vi vil med dette satsingsområdet jobbe med sosial kompetanse
og språklig kompetanse, men ikke minst se på viktigheten med å forstå og bli
forstått.
SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle med andre i ulike situasjoner. I
barnehagen er barna sammen med mange barn og har en unik mulighet til å
tilegne seg sosial kompetanse i samspill med andre barn og voksne.
Slik jobber vi med sosial kompetanse:
INNHOLD
Bli sett og ha mulighet til medvirkning.
Barna skal føle at de er viktige, blir
hørt og møter positive voksne og barn.
Barna skal utvikle trygghet og stolthet
over egen tilhørighet og respekt for
andres kulturelle verdier og ytringer.
Samspill og lek md andre barn
Positiv opplevelse og mestring sammen
med andre
Evne til empati og medfølelse for
andre.
Personalet som rollemodeller
ARBEIDSMÅTE
I hverdagen i barnehagen er det viktig
at vi gir tid til alle barna.
Vi kommer til å ha små grupper hvor
barna for en større mulighet med
samhandling med andre barn med en
voksen til stede.
Personalet skal bygge opp om
hjemlandsfokus og hvem vi er. Barna
skal gjennom samlinger, leker,
markeringer bli kjent med andres
kulturer og sin egen.
De voksne skal legge til rette for
samspill med andre barn, i ulike
aktiviteter og lek.
De voksne skal legge til rette for at
barna opplever ulike ting sammen med
andre barn.
Være gode rollemodeller på å vise
følelser og empati opp mot andre.
Snakke om vår følelser og andres i
situasjoner som skjer i hverdagen og i
samling
Personalet skal være aktive og tydelige
med barna. Anerkjennelse og støttende
relasjoner er et grunnlag for utvikling
av sosial kompetanse. Være ett
støttende stillas for barna.
6
SPRÅKLIG KOMPETANSE
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk.
Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er viktig del av hvordan ett
lite barn nærmer seg andre mennesker på.
Slik jobber vi med språklig kompetanse:
INNHOLD
ARBEIDSMÅTE
La barn få mulighet til uttrykke egne
Personalet bekrefter og oppfatter
oppfatninger og opplevelser
barns uttrykk og samtidig setter ord
på uttrykk og opplevelse. Gi mulighet
for speiling.
Styrke morsmål, morsmål er viktig for
Tett samarbeid med foreldre
opplevelse av egen identitet og
Bruk av tospråklige assistenter i
mestring på mange områder. Et godt
barnehagen
utviklet morsmål er en grunnleggende
Vise interesse for barnets land og
forutsetning for den videre språklige
språk, f.eks lære å si god morgen på
utviklingen
barnets språk.
Voksne som beviste språkmodeller
Sette ord på hva vi gjør, på det vi ser
på og leser, vil bidra til at barn får økt
sin begrepsforståelse. De voksne
benevner for eksempel klær i
garderoben og handlingen barnet gjør,
slik at barna ”bader” i språket. Dette
bidrar til at barnas ordforråd og
bevissthet rundt språket øker.
Snakke pakken
Personalet bruker snakkepakken i:
Ved bruk av snakke pakken ”året rundt” Samlinger, her brukes nøkkelordene i
har vær måned i året enkle begreper
eventyr, sanger, kims lek og lignende
som er viktige denne måneden. Disse
Nøkkelordene blir brukt i ulike leker og
begrepene kan barna også snakke om
formingsaktiviteter. De blir brukt i
hjemme med deres eget morsmål, og
sine kjente omgivelser slik at barna for
dermed styrke begge språkene.
en sammenheng mellom ordene og
Snakke pakken har mange elementer,
konkrete gjenstanden eller handlinger.
noe som forsterker det vi forteller,
Vi bruker snakkepakken i små grupper.
synger eller leker med.
Vi prøver å gjennomføre gruppene
minst 1 gang i uken.
Trygge og styrke barnets identitet.
Gjennom samling, grupper, sanger,
kulturformidling vil vi bygge opp trygge
rammer for at barnet skal være stolt
av hvem jeg er og hvor jeg kommer fra.
7
DE SJU FAGOMRÅDENE
PLAN FOR PROGRESJON INNENFOR FAGOMRÅDENE
I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek
og aktiviteter. Det de lærer vil være forskjellig fra barn til barn, alt etter
modning, alder og barns eget ønske.
I alle barnehager varierer det hvor mange år ett barn er i barnehagen før
skolestart. I Dale barnehage varierer det oftere. Vi har barn som begynner når
de er 5 år uten noe norskkunnskap og vi har barn som begynner i barnehagen når
de er 1 år. Noen går i barnehagen i 5 måneder, mens andre går i barnehagen i
5år. Likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje
også forbeholdes de enkelte aldersgruppene. Barnehagen må lage en naturlig
progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barn slik at de har noe å
strekke seg etter.
Vi har lagt en plan for progresjon innenfor hvert fagområde. Vi har delt opp i
alder, men innen for hvert trinn kan det befinne seg barn i ulike alder avhengig
av hvert enkelt barns utvikling.
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold.
Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og
tekst. Gjennom språket lærer barn å forstå verden og får en økende innsikt i
seg selv.
1-2 ÅRINGEN
3-4 ÅRINGEN
Forstå enkle beskjeder
Forstå en del begreper
eks: ”kan du hente boken” (preposisjoner,
entall/flertall, 3-4
Vite hvor nese, munn,
fargenavn, tall og
øyner er
bokstaver, overbegreper,
motsetninger)
Si enkle ord, 2 ord
setninger (2 åringene)
Kjenne igjen navnet sitt
skriftlig
Reagere på navnet sitt og
kjenne igjen navn på barn Sanger og regler
og voksne på avdelingen
Sette ord på følelser
5-6 ÅRINGEN
Ta imot og følge
beskjeder
Kunne kategoriserer ulike
begreper
Kunne overbegreper
Kunne telle til 10
Bruke språket til å
forklare ting som har
skjedd i ulike sitasjoner
8
Kjenne igjen og etter
hvert kunne sanger,
regler og sangleker
Kunne fortelle hva de
gjorde i går
Svare på enkle spørsmål
Uttrykke følelser
Kunne sanger og rim
Kunne gjenfortelle
historier og opplevelse
Bruke fortid og fremtids
form
Kunne si navnet sitt og
hvor gamle de er
KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Barns
kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter.
Dette har betydning for utviklingen av sosial kompetanse.
Barnehagen skal bidra til gode vaner og sunt kosthold.
1-2 ÅRINGEN
Lære å gå, hoppe, løpe
3-4 ÅRINGEN
Kunne tegne ett ansikt
Gjenkjenne en del
kroppsdeler
Bruke gaffel og skje
riktig
Kunne skrive navnet sitt
Tegne pusle, holde en
fargeblyant
Kunne holde en blyant/
pensel
Kunne fargelegge
innenfor streker
Trille ball
Pusle ett puslespill med
inntil 16 brikker
Kaste og ta imot en ball
Oppleve gode vaner og
sunt kosthold
Oppleve kroppslig
mestring
Øve på ordentlig
blyantgrep
Ta imot å sparke en ball
Perle med små perler
Hoppe, hinke, balansere
og løpe (ute og inne)
Klippe med saks/ kunne
lime
5-6 ÅRINGEN
Ha et godt etablert
blyantgrep
Hoppe, hinke, stå på ett
bein
Lære forskjell på høyre
og venstre
Opparbeid respekt for
egen og andres kropp
Økt forståelse for gode
vaner og sunt kosthold
Benevne kroppsdeler
9
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv å utrykke
seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn
få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering,
skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Kulturelle opplevelser og å
skape noe felles, bidrar til samhørighet.
1-2 ÅRINGEN
Oppleve ulike
formingsmateriell
3-4 ÅRINGEN
Tegne enkle former og
figurer
5-6 ÅRINGEN
Utforske ulike kulturelle
uttrykksformer
Oppleve sanger, rim og
regler
Male med bestemte
farger- å kjenne igjen
fargene
Kunne utrykke seg
estetisk
Oppleve å bli lest formøte bøker
Oppleve glede med å
skape
Fargelegge innenfor
streker
Møte forskjellige
kulturelle uttrykk
NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle
årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med
og får forståelse for at planter og dyr, landskap, årstider og vær.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at
Barna
1-2 ÅRINGEN
3-4 ÅRINGEN
5-6 ÅRINGEN
Oppleve naturen og
Kjenne til de 4 årstidene Ha innsikt i miljøvern og
gleden ved å ferdes i den
samspill i naturen
Få kunnskap om dyr og
Gjenkjenne de fleste
vekster i nærmiljøet.
Eksperimentere og
vanlige dyr og vekster i
forske i naturen
nærmiljøet
Vite hvor maten kommer
ifra
Oppleve prosessen ”fra
Undre seg over naturens
jord til bord”
fenomener (is på vann,
Respekt for dyreliv og
blader som faller, maur
insekter
Ha forståelse og kunne
som jobber og lignende.)
undre seg over livsløpet.
10
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal
reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i
barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den
kristne kulturarven. Rett og galt, følelser og konflikthåndtering er sider ved
dette fagområdet.
1-2 ÅRINGEN
Oppleve høytider og
tradisjoner fra flere
kulturer
3-4 ÅRINGEN
Vite hvordan og hvorfor
vi feirer ulike høytider
og tradisjoner
5-6 ÅRINGEN
Få anledning til tenkning
og undring rundt
grunnleggende spørsmål
Oppleve grunnleggende
normer og verdier
Etterleve de mest
grunnleggende normer og
verdier
Opparbeide toleranse og
forståelse for
forskjellige kulturer.
NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og
nysgjerrighet. Barn skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet sitt.
Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til
lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett.
1-2 ÅRINGEN
Bli trygg på avdelingen
Bli kjent med og trygg
med barn og voksne på
avdelingen.
Bli kjent med barn og
skikker fra andre
kulturer gjennom barn på
avdelingen
Oppleve at gutter og
jenter tilbys de samme
lekene
3-4 ÅRINGEN
Oppleve at gutter og
jenter får tilbud om
samme type lek.
5-6 ÅRINGEN
Møte forskjeller og
likheter i norsk og annen
kultur.
Bli kjent med nærmiljøet
utenfor barnehagen
Møte forskjellige
yrkesgrupper i
nærmiljøet.
Bli kjent med norsk
kultur og ulike
tradisjoner
Lære om at samene er
Norges urbefolkning
Få en forståelse av at
Norge er en del av
verden – se
verdenskartet
11
Bli trygge på uteområdet
Få kulturelle opplevelser,
som teater, kino, museum
ANTALL, ROM OG FORM
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sine
Matematiske kompetanse. Barnehagen skal legge til rette slik at barna har
tilgang til og tar i bruk ulike materiell som spill, tellemateriell, klosser
teknologi og lignende.
1-2 ÅRINGEN
Kjenne sin plass i
garderoben og ved
bordet
3-4 ÅRINGEN
Klassifisere/ sorter
etter from, farge og
størrelse
5-6 ÅRINGEN
Lære forskjell på
rektangel og kvadrat
Telle 1,2,3,
Telle til 10
Sorter og rydde leker
etter farger og form
Forstå preposisjoner
mellom, ved siden av,
foran og bak
Se på klokken og bruke
aktivt i forhold til
varighet på aktiviteter
Forstå tom/full,
Liten/stor
Kjenne igjen runding
Forstå tidsbegrep, i dag,
i morgen
Forstå adjektiv som kort,
kortere, kortest og lang,
lengre, lengst.
Klippe og tegne ulike
Forstå ulike størrelser og former
motsetninger høy/lav,
tynne/tykk, Tung/lett,
Kunne følge regler i spill
Lang/kort.
og sangleker
Lære navn på sirkel,
trekant, firkant og
kjenne igjen formene i
omgivelsene.
Bake – følge vekt og
mengde
Løse enkle regnestykker
Ha forståelse for
rekkefølge, hvor i rekken
er du?
12
BARNSMEDVIRKING
"Barn har rett til å si sin mening!" (FN's barnekonvensjon).
Vi i Dale barnehage ønsker at barna skal få si sin mening, at de kan komme med
ønsker og sammen kan vi reflektere over hverdagen og aktiviteter.
Hvordan kan vi best mulig møte barna for at hverdagen skal oppleves best mulig?
I vår barnehage kan det være vanskelig å gjennomføre gode barnemøter og
lignende der det blir samtale om fortid / fremtid. Særlig for nye barn med lite
norsk språk, er det her og nå som gjelder. Vi må legge vekt på å se hvert enkelt
barn. Alle barn gir utrykk for hvordan de har det, både kroppslig og språklig (jfr.
rammeplan), dette kan forstås selv om en ikke snakker samme språk rent
teknisk.
Når barna kommer om morgenen, spør den voksne som tar imot hva barnet har
lyst til å gjøre denne dagen. Ofte er det enkle ønsker som t. d å tegne, leke med
Duplo, lese bok, gå på tur. Vi prøver alltid at flest mulig av barna skal få sitt
ønske som kommer frem innfridd. Det handler om samspill mellom barn og
voksne.
Det er viktig at vi har en holdning til barns ønsker og behov som gir dem en
følelse av å bli sett og hørt.
Vi må ta oss tid til å høre og tenke over hva barna sier for å kunne ta hensyn til
dem. Vi må være fleksibel i forhold til planer slik at det er rom for å endre dem!
OMSORG, LEK, LÆRING
”Barnehage skal se omsorg og danning, lek , læring, sosialkompetanse og språklig
kompetanse i sammenheng.” (Rammeplan for barnehage innhold og oppgaver
2006, s27)
Omsorg er å ha tid til hvert enkelt barn, støtte og oppmuntre, være interessert
i barnet, ha et fang tilgjengelig. Grensesetting kommer også under omsorg mener
vi. Det er viktig at barna har en trygg ramme rundt barnehagehverdagen, slik at
vi vet hvilke regler som gjelder for barn og for voksne. Dette skaper gode
forutsetninger for lek og læring i barnehagen.
Læring skjer hele tiden i barnehagen, både gjennom formelle og uformelle
læringssituasjoner. Formell læring foregår når det er planlagte aktiviteter, og
den uformelle læringen skjer hele tiden knyttet til her og nå situasjoner som lek
og annen aktivitet. Det er viktig at vi reflekterer og er bevisste på hvordan våre
egne handlinger og væremåte virker inn på barna. Vi vil støtte og oppmuntre
barnas nysgjerrighet bl.a. ved å ta oss tid til å snakke og lytte til det de er
opptatt av.
13
Leken er en viktig del av barnehagehverdagen. Barn leker ikke for at de må, men
fordi det er gøy. Dette er en aktivitet som alle kan delta i uansett hvor de
kommer fra. I lek tilegner barn seg erfaringer, samspill og opplevelser.
Personalet må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre
barn i lek.
Verdier vi ønsker å formidle er respekt, toleranse, medmenneskelighet,
likeverdighet. Dette mener vi er veldig sentralt i vår barnehage, siden vi er
flerkulturell barnehage. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke
barns oppfatning av seg selv. Her har vi som jobber i barnehagen et ansvar for å
legge til rette for gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Vår væremåte skal
være preget av å gi ros, være positive, glede og humør, vise respekt for
hverandre, ta hverandre på alvor, ydmykhet. Igjennom dette håper vi at barna
skal tilegne seg sosial kompetanse. Sosial kompetanse vil si å lære seg å lykkes
med å omgås andre.
FORELDRE SAMAREBID
Både vi som jobber i barnehagen og foreldrene har barnets trivsel og utvikling i
fokus. Her har vi et felles ansvar, og det forutsetter et godt samarbeid. Å skape
helhet og sammenheng i barnets hverdag forutsetter at foreldre og personalet
kjenner hverandre og er trygge på hverandre. Barnehagelovet understrekker at
barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse med barnas hjem. Det er viktig
at både personalet og foreldrene er aktive og ansvarlige deltakere i barnas
utvikling og læring i barnehagen.
I Dale barnehage tilbyr vi:
 foreldresamtaler to ganger i året
 foreldremøte på høsten
 foreldreråd
 samarbeid i forhold til hverdag, kultur, merkedager og høytider
 SU
 at barn og foreldre skal ha medvirkning i hverdagen
OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Vi har førskolegrupper en ganger i uken. Her samles barna som skal begynne på
skolen neste år. Når de møtes jobber de med ulike skole rettet utfordringer.
På våren kommer vi til å besøke de ulike skolene som barna skal begynne på.
Vi tar kontakt med skolene der det er behov for overgangssamtaler. Dette skjer
med foreldrenes samtykke.
14
PLANLEGGING, DOKUNMENTASJON OG VURDERING
Vurdering av det arbeidet vi gjør i barnehagen skal være med på utvikle oss
videre. For å kunne gå fremover er det viktig at vi ser oss tilbake. Vi må se på
hva som har fungert og ikke, og tenke over hvorfor det ble slik. Vi må bestemme
oss for hva vi vil endre på, og hva vi vil ta med oss videre i barnehagehverdagen.
For å kunne gjøre en slik vurdering er det viktig at det daglige arbeidet med
barna blir dokumentert. I forhold til enkelt barn bruker vi kartleggings materiell
”Alle med”. Dette er med på å sikre at vi følger opp alle barna. At vi ser barnets
sterke sider, men også de sidene som barnet kanskje strever litt med ”Alle med”
er nyttig materiell til bruk i foreldresamtalene.
Personalsamarbeid og kompetanseheving
Barnehagen viktigste ressurs er menneskene som jobber der. Betydningen av
personalets kompetanse, arbeidsglede, engasjement, evne og vilje til å utvikle
sitt arbeid, kan ikke erstattes av materielle ressurser. Det er viktig å se de
enkeltes kompetanse og interesse.
Dale barnehage skal være ett godt sted å arbeide.
Vi har årlig gjennomføring av medarbeidersamtaler. I tillegg har vi
avdelingsmøter og pedagogisk leder møter én gang i uken. I løpet av året har vi
fem planleggingsdager og personalmøter som går til kursing, evaluering og
veiledning.
15
ÅRSHJUL
Hele året jobber vi opp mot snakkepakken og eventyrene knyttet opp
mot nøkkelordene. Landene til barna skal også være i fokus hele året.
August
september
Oktober
Planleggingsdag
Tilvenning av nye barn
Markering av ID
Høst
Høstfest
Markering av barnas
hjemland
FN
Mandag 19.8
Uke 39
Torsdag 24.10.
Mandag 07.10
Fredag 15.11
Torsdag 21.11
Januar
Planleggingsdag
Planleggingsdag
Bamse fest
Foreldresamtaler
Vinter
Baker julekaker
Kongeparken
Lucia
Nissefest
Planleggingsdag
Februar
Karneval
Onsdag 12.02
Mars
Vår
Barnehagen 9år
Prins og prinsesse fest
Foreldresamtale
Påske
Planleggingsdag
November
Desember
April
Mai
Juni
Juli
Dugnad
17.mai
Sommer
Kongeparken
Soma gård
Avslutning for
førskolen
Stengt
Onsdag 11.12
Fredag 13.12
Onsdag 18.12
Torsdag 24.01
Tirsdag 04.03
Torsdag 20.03
16.04-21.04
22.04
Onsdag 14.05
Feires fredag 16.05
Informasjon kommer i
juni
Sommerferie
16
De holdninger som styrer, personalet og foreldrene har, vil påvirke barna, Etter
som disse blir grunngitt og gjentatt, vil barna lære de samme verdier og
holdninger. Dette er ikke lærdom som kam legges til en samlingsstund, men
ligger bak alt vi gjør. Barna lærer av det vi gjør, og sjelden av det vi sier. Derfor
er det viktig at vi er oss bevisst hva vi sier og gjør.
Barnehage er læringsinstitusjon. Dale barnehage tar imot praktikanter,
høyskolestudenter, elever fra videregående skole, ungdomsskole og barneskole.
Barnehage gir frivillige beboere mulighet til språkpraksis på avdelingen.
17