Konfirmantmanual (bm) - Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom.
Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.
FOTO: Paul JeffreyACT Alliance
FASTEAKSJONEN 2015
Dette heftet skal brukes i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2015. For å gjennomføre hele
opplegget trenger du dette heftet samt DVD. Vi anbefaler også at du bruker PowerPointpresentasjonen som du finner på fasteaksjonen.no.
www.fasteaksjonen.no
Innhold
Kjære konfirmant- og ungdomsleder 4
Veiledning til bruk av heftet
5
Kalt til tjeneste
6
Klimavitne: Jhoana
7
Klimavitne: Dat
8
Klimavitne: Mwanaidi
9
Quiz om Vann, klima og faste
10
Vote with your feet- vann
11
Fattigdom handler om urettferdighet
12
Disposisjon til en konfirmanttime 13-16
Klimavitne: Higino
17
Klimakampanjen 18
Changemaker19
Jakten på gullbilletten
20
Velsignelse for et brennende hjerte
21
Samling på aksjonsdagen
22
Riktig bøssebærerutstyr
23
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 3
Kjære konfirmant- og ungdomsleder
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en innarbeidet
tradisjon i de aller fleste norske menigheter. Hver
vår er cirka 40 000 bøssebærere med på denne store
dugnaden, som er den nest største dør-til-dør aksjonen
i Norge etter TV-aksjonen. Konfirmantene er ryggraden
i denne aksjonen, men vi ser at stadig flere menigheter
også engasjerer andre grupper og gjør det til hele
menighetens aksjon.
Vi i Kirkens Nødhjelp mener at vi både må ta tak i
problemene vi ser i verden, og samtidig gjøre noe med
årsakene til urettferdigheten. Fasteaksjonen er en flott
mulighet til å gjøre begge deler:
• Ved å gå med bøsse og gi penger kan vi bidra til
at fattige mennesker får sine grunnleggende
rettigheter oppfylt, og at de får muligheter som vi
i Norge tar for gitt.
• Ved å delta i vår klimakampanje, kan vi bidra til å
legge press på mennesker med makt og ansvar, og
kreve at de tar beslutninger som fremmer fattige
menneskers rettigheter.
4 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler av Kirkens
Nødhjelps arbeid. Vi vil i årets aksjon spesielt trekke frem
eksempler fra vårt katastrofearbeid. Mange av disse
katastrofene henger sammen med klimaendringer. Gang
på gang ser vi at det er de fattige som rammes hardest.
Det så vi da tyfonen traff Filippinene, da flommen herjet
i Vietnam eller når regnet uteble og tørken rammet
Tanzania. Klimaendringene gjør at naturkatastrofene
rammer hyppigere. Mange mennesker kjenner derfor
klimaendringene på kroppen. Vi vil gjennom årets
materiell bli kjent med noen klimavitner som forteller
sin historie.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en mulighet til
både å gjøre noe konkret for de som er rammet av
klimaendringene, og til å legge press på politikere
slik at vi kan få en klimaavtale som tar hensyn til de
fattigste. Vi håper du vil være med på dette arbeidet
gjennom årets aksjon.
Lykke til!
Veiledning til bruk av heftet
Dette heftet har en struktur som vi håper gjør det enkelt
for deg å presentere fasteaksjonen for konfirmantene.
Det finnes mange måter å legge opp en konfirmanttime,
men her er et opplegg som forhåpentligvis kan være
til hjelp. Du kan følge vår enkle oppskrift på en time
som blir presentert i midtsiden av heftet, eller velge ut
elementer som passer ditt opplegg.
Materiellet vårt blir gjort tilgjengelig på www.
fasteaksjonen.no. Der kan du laste ned en powerpointpresentasjon som kan brukes til å sette konfirmantene
inn i tematikken, finne informasjon om hvordan
du kan delta i den politiske kampanjen og laste
ned mobiliseringsfilmen. I tillegg har vi mye godt
tilleggsstoff som kan brukes i ulike sammenhenger,
både i konfirmantundervisningen og for andre samlinger
i fastetiden.
Vi anbefaler at dere sprer undervisningen over
to samlinger. Den første samlingen gir dere
bakgrunnsinformasjon om årets aksjon, og setter
konfirmantene inn i tematikken. Den andre samlingen
kan være en kort samling på aksjonsdagen rett før
dere skal sende ut bøssebærerne. Da er det viktig
å gå gjennom praktisk informasjon og motivere
bøssebærerne til handling.
UNDERVISNING I FORKANT AV AKSJONSDAGEN
•
Powerpoint- bruk gjerne powerpointen som
du finner på fasteaksjonen.no når du skal
fortelle om årets aksjon. Her får du møte flere
klimavitner fra ulike katastrofer, mer bakgrunn
om klimautfordringene og informasjon om
Kirkens Nødhjelps arbeid.
•
Vis mobiliseringsfilmendenne
finnes
på DVD-en, eller du kan laste den ned på
fasteaksjonen.no
•
Aktiviteter- bruk gjerne en eller flere av
aktivitetene i heftet som går på temaene vann,
klima, faste og urettferdighet. Du kan bruke
vår quiz, «Vote with your feet» eller «fattigdom
handler om urettferdighet» som du finner på
side 10-12.
•
Handling– bruk materiell fra dette heftet og
fasteaksjonen.no for å fortelle at vi kan omsette
vår kunnskap til handling.
1) Gå med bøsse.
2) Delta i den politiske kampanjen - se side 18
og les mer om hvordan du kan delta i kampanjen
på fasteaksjonen.no fra 26. januar.
•
Andakt- Bruk gjerne andakten på side 16, eller
hent inspirasjon til din egen.
KORT SAMLING PÅ AKSJONSDAGEN
•
Praktisk informasjon- gå gjennom praktisk
informasjon. Se side 22-23
•
Bruk gjerne Jonnas bøsseskole- finnes
på DVD-en eller du kan laste den ned på
fasteaksjonen.no
•
Fortell gjerne historiene til en eller flere av
klimavitnene, for å engasjere bøssebærerene til
handling.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 5
Kalt til tjeneste
”Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype
hemmelighet: At brødet vi har brutt, er ett, og at din
Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet.
Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, se
den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv.
Amen.” (”Takkebønn for nattverden”, brukes av Rødtvet
menighet)
Som en del av den verdensvide kirke møtes vi til
fellesskapet i nattverden. Vi deler brød og vin sammen
med dem vi feirer gudstjeneste med, og med de som
feirer gudstjeneste i kirker over hele jorden. I 1 Kor 12
leser vi at vi alle er en del av Kristi kropp. Og når et lem
lider, lider hele kroppen.
Gjennom Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner
i sør møter vi mennesker som er en del av den
samme verdensvide kirke, men som har et helt
annet utgangspunkt enn det vi har her i Norge. Vi
møter mennesker som kjemper for å få oppfylt sine
grunnleggende rettigheter, og som trenger at vi står
sammen med dem i deres kamp.
Jesus så de menneskene som samfunnet ikke ville
se; han stoppet, han lot seg berøre av den nøden som
møtte ham, og han tok menneskene på alvor. Han
skapte forandring. Han var likevel ikke naiv. Selv om
han møtte dem og ga dem tilgivelse og oppreisning,
stilte han krav til dem når det kom til videre liv i verden
og i fellesskapet. På den måten møtte han dem som
mennesker med ressurser og med verdighet.
Denne måten å møte mennesker på utfordrer oss også.
”Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide
6 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag”, heter det i
ordningen for dåp for Den norske kirke. Vi er tatt imot, vi
er sett og bekreftet av Gud, og vi er fullverdige lemmer
i Kristi legeme og i Guds kirke på jorden, og dette
utfordrer oss til tjeneste.
Vi utfordres til å ta på alvor at våre medmennesker i sør
også er en del av fellesskapet og en del av Kristi kropp –
på lik linje med oss. Vi utfordres til å høre ropet fra dem
som lider, se den nøden som kanskje er langt borte,
og vi utfordres til å gjøre noe med det. Vi utfordres til å
skape forandring.
Oppdraget som er gitt Kirkens Nødhjelp fra norske
kirker, er ”å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden
ved å fremme menneskers verdighet og verne om
skaperverket”. I fastetiden går vi veien mot Golgata –
veien mot Jesu siste måltid med disiplene sine. Og på
denne veien utfordres vi spesielt til å høre ropet fra sør.
I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon utfordres vi til å delta i
en dugnad for en rettferdig verden. Vi utfordres til å være
med å kjempe for at fellesskapet rundt nattverdbordet
og i Guds rike blir et fellesskap hvor alle mennesker kan
møtes med verdighet uavhengig av hvor vi bor og lever. I
dette konfirmantopplegget ønsker vi å gi noen ressurser
slik at konfirmantene kan oppleve seg som fullverdige
deler av dette fellesskapet. Vi ønsker å legge til rette for
at konfirmantene gjennom deltakelse i klimakampanjen
og innsamlingsaksjonen kan bidra sammen med resten
av menigheten i det oppdraget som vi er felles om –
norske menigheter og verdens kirker: ”Sammen for en
rettferdig verden.”
Takk for at dere er med!
KLIMAVITNE
Jhoana fra Filippinene
Jhoana fra Filippinene har merket klimaendringene på
kroppen. Da tyfonen Haiyan rammet Tacloban, jobbet
hun som sykepleier på sykehuset i sentrum.
FOTO: Anette Andresen/Kirkens Nødhjelp
Jhoana hadde kveldsvakt kvelden før tyfonen, og sov
på sykehuset fordi hun begynte på vakt igjen kl. syv
om morgenen. Ved femtiden ble hun vekket av uværet.
På det tidspunktet var det kraftig vind og et voldsomt
regnvær. Ved syvtiden kom den første bølgen. De vasset
med vann til knærne i første etasje på sykehuset,
og begynte å evakuere pasienter opp til andre etasje.
Etter ett kvarter var hele første etasje fylt med vann.
Og så gikk strømmen. Sykehusets strømaggregater,
medisinsk utstyr og maskiner ble ødelagt av sjøvannet.
Sykehuset ble stengt som følge av tyfonen og vil ikke
åpne igjen før om lang tid.
Jhoana forteller at stormen og tiden etter har vært en
prøvelse. Men livet må gå videre. -Jeg er lykkelig for at
jeg fortsatt lever, smiler hun.
I dag jobber Jhoana for Kirkens Nødhjelp, i hygieneteamet. Hun reiser rundt i landsbyene og informerer
om viktige tiltak for å bedre folks helse. Hun trives godt
i jobben.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 7
KLIMAVITNE
Dat fra Vietnam
Dat er 16 år og bor i Hue i Vietnam. Da han var liten,
overlot foreldrene ham til et tempel som også fungerer
som et barnehjem. Dat har vokst opp ved dette tempelet.
- Når det er flom, blir vi guttene ofte med for å bære
ting for folk. Vi drar og henter elektroniske apparater
hjemme hos dem som bor lavest, og noen trenger hjelp
til å få med seg barna, sier Dat. Dat er overbevist om
at den økte flomaktiviteten skyldes menneskeskapte
klimaendringer. Han har støtte i internasjonale
klimarapporter. I følge dem er Vietnam et av de aller
mest utsatte landene for klimaendringer. Dat har en
klar oppfordring til rike land:
- Biler, fabrikker og trehogst er de største grunnene til
klimaendringer. USA og Europa må kutte sine utslipp,
sier han.
8 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
FOTO:Pham Van Ty/Kirkens Nødhjelp
Området tempelet ligger i er svært utsatt for flom.
De senere årene har flommene vært kraftigere, slik
at flomvannet fyller hus og truer risavlinger. I de
situasjonene hjelper tempelet de flomutsatte familiene.
Dat er en av de som bidrar:
KLIMAVITNE
Mwanaidi fra Tanzania
Mwanaidi (14) bor i Dar es Salaam, den største byen i
Tanzania. Hun leder en miljøgruppe på skolen, og de
jobber blant annet med å lære folk til å bruke andre,
mer klimavennlige energikilder enn vedfyring.
Mwanaidi ser mange bevis på hvordan klimaendringene
påvirker landet hennes.
- Klimaendringene er en realitet – de skjer faktisk. Jeg
leste i en bok på skolen om hvordan isen på Kilimanjaro
smelter, islaget på toppen er mye mindre nå enn i 2001.
Sola er sterkere, vi ser mer tørke og flere flommer.
Her i Tanzania har flere små øyer forsvunnet fordi havet
stiger, forteller Mwanaidi.
FOTO: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp
Før det store klimatoppmøtet i New York i september,
deltok hun og mange av vennene hennes i Peoples’
Climate March, en marsj som foregikk samtidig over
hele verden. Her holdt Mwanaidi også en tale, hvor hun
oppfordret til handling for å stanse klimaendringene.
- Det er mulig å redde jorda vår, men da må vi handle nå.
Hvis vi ikke gjør noe for å bekjempe klimaendringene, er
vi i trøbbel alle sammen.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 9
AKTIVITET
Quiz om vann, klima og faste
1. Hvor mye av vannet som finnes på jorden kan
brukes til drikkevann?
a)70%
b)40%
c)3%
2. Hvor mange ganger mer betaler mennesker som
lever i slummen for en liter vann sammenliknet med
rike mennesker i samme by?
a) 1-2 ganger
b) 5-10 ganger
c) 100 ganger
3. Hva er FNs tusenårsmål om rent drikkevann?
a)
Sørge for at alle som kan betale får tilgang til rent drikkevann
b)
Dele ut vannflasker til hele verdens befolkning
c)
Halvere andelen mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann
4. Mangel på vann og sanitære fasiliteter krever hvert
år flere liv enn våpen gjør i krig.
a)Riktig
b)Feil
5. Hva er de vanligste naturkatastrofene forårsaket av
klimaendringer?
a)
Flom og tørke
b)
Flo og fjære
c)
Askeskyer og jordskjelv
6. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår
tids største utfordringer, men konsekvensene av
klimaendringene vil folk kjenne på kroppen først om
mange år.
a)
Riktig. Klimaendringene vil ramme oss først om mange år.
b)
Feil. Klimaendringene rammer allerede, og det er de fattige som ofte rammes hardest.
7. Utslipp av klimagasser i atmosfæren fører til at
temperaturen på kloden stiger. FNs klimapanel
sier vi må kutte drastisk i utslippene for å hindre at
temperaturen stiger enda mer. Hvilket mål er satt for
å begrense den globale oppvarmingen?
a) 2 grader
b) 3 grader
c) 4 grader
8. Hvilken farge symboliserer fastetiden?
a)Grønn
b)Blå
c)Lilla
9. Hvor lenge varer fasten?
a)
Til du blir sulten
b)
40 dager
c)
50 dager
10. Hva er fasteaksjonen?
a)
En rask innsamlingsaksjon
b)
En rask slankekur
c)
En innsamlings- og informasjonsaksjon
Svar: 1 – C, 2 – B, 3 – C, 4 – A, 5 – A, 6 – B, 7 – A, 8 – C,
9 – B, 10 - C
10 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
AKTIVITET
«Vote with your feet»- vann!
«Vote with your feet» er en fin aktivitet å bruke for å
sette seg inn temaer. Denne handler om vann, og kan
brukes for å illustrere urettferdigheten som ligger i at
noen har ubegrenset tilgang på vann, mens det er et
knapphetsgode for mange andre.
SLIK GJØR DU DET:
Du leser opp de ulike påstandene. De som tror påstanden
er riktig, reiser seg. De som tror påstanden er feil, blir
sittende. Utfordre gjerne de som tror påstanden er feil
til å fortelle hva de mener er riktig svar på spørsmålet.
PÅSTANDER:
1. I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200
millioner arbeidstimer på å hente vann. Dette er den
samme tiden det tar å bygge 8 Empire State-bygninger
hver dag.
Feil: Tiden det tar for verdens jenter og kvinner å hente
vann hver dag tilsvarer arbeidstiden som brukes til å
bygge 28 Empire State-bygninger hver dag.
2. 443 millioner skoledager går tapt i året på grunn av
vannrelaterte sykdommer.
Riktig: At barn blir rammet av vannrelaterte sykdommer
som gjør at de går glipp av skolen er et stort problem.
Ved å sikre rent vann til mennesker kan vi bidra til at de
kan bruke tid på skole og utdannelse istedenfor.
3. En nordmann som tar en 5 minutters dusj bruker
mer vann enn det en gjennomsnittsperson i et
utviklingsland bruker på en hel dag.
Riktig: En dusj på 5 minutter bruker ca 30 liter vann,
noe som er mer enn en gjennomsnittsperson i et
utviklingsland bruker på en hel dag.
4. Hver dag dør 410 barn av diaré som følge av dårlig
vann.
Feil: Hver dag dør det 4100 barn av diaré som følge av
dårlig vann. Det er et kjempeproblem og kan bli sterkt
redusert om mennesker får tilgang på rent vann!
5. 780 millioner mennesker har ikke tilgang på rent
vann.
Riktig: Dette er urettferdig. Alle burde ha tilgang til rent
vann, og det er vår oppgave å bidra til at flere får nettopp
det. Vi tar rent vann som en selvfølge, men sånn er det
ikke for store deler av verdens befolkning.
6. Investering i vann til mennesker er en stor utgift.
Feil: Investering i rent vann skaper økonomisk vekst.
Gjennomsnittlig gir 1 krone investert i vann tilbake 8
kroner. Mange steder er dette langt høyere.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 11
AKTIVITET
Fattigdom handler om urettferdighet
FORMÅL:
Få konfirmantene til å kjenne på urettferdighet
og informere om hvorfor fattigdom er et
urettferdighetsproblem.
DU TRENGER:
5 poser med godteri. Antallet godteriposer kan endres,
bare det er delelig på fem. Bruk gjerne ferdigposer med
f.eks. Fox eller Non Stop, slik at det blir nok til alle. Det
bør helst være en smakebit til alle i konfirmantgruppa
når trikset er over!
SLIK GJØR DU:
•
Start med en innledning som skaper en forventning
om at alle skal få godteri, slik at følelsen av
urettferdighet blir enda større senere. Du kan for
eksempel innlede med å si: ”Før vi går mer inn på
temaet, har jeg med en del godteri som jeg tenkte
vi kunne dele og kose oss litt med denne timen.”
•
Vis så fram det som skal fordeles, og forklar at
godteriet er et symbol på alle ressursene i verden.
•
Del konfirmantgruppa i en stor og en liten
gruppe: Den store gruppa skal bestå av 80 % av
konfirmantene, den lille av 20 %. For hver person
i den lille gruppa skal det da være fire personer i
den store gruppa. Den store gruppa representerer
nå verdens fattige, mens den lille representerer
verdens rikeste.
Hvis gruppa er veldig stor, kan du velge ut fem
frivillige til å komme opp og representere fattige og
rike. Alternativt tar du bare opp ”de rike” så de står
foran de andre.
12 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
•
•
•
Spør hvordan godteriet må deles om det skal deles
rettferdig.
Spør så hvordan ungdommene tror godteriet deles
i virkeligheten.
Gi til slutt én godteripose til den store gruppa som
representerer verdens fattige, og resten av posene
til den lille gruppa som representerer de rike.
Forklar at det er slik ressursene er fordelt i verden i dag:
•
20 prosent av verdens befolkning har kontroll over
80 prosent av ressursene.
•
Videre kan du fortelle at det faktisk er nok godteri
til alle (hvis du har sørget for det!), akkurat slik det
er nok mat til alle i verden. Likevel har ikke alle nok
mat.
•
Spør hvordan det føles å ikke få – når en vet at det
egentlig er nok til alle.
Noen kommer kanskje til å svare at det føles urettferdig.
Fortell at det ikke trenger å være sånn! Spør om den
rike gruppa vil dele godteriet med resten, og trekk
parallellen til at det er dette denne timen skal handle
om. At fattigdom er mangel på muligheter, og at
fattigdom handler om urettferdighet.
NB: For å illustrere urettferdighet ytterligere kan du
gi den ”rike gruppa” flere fordeler enn den ”fattige
gruppa”. For eksempel kan de rike få sitte, mens de
fattige må reise seg.
Disposisjon til en konfirmanttime
Her er et forslag til hvordan du kan legge opp en 45 minutters konfirmanttime om
fasteaksjonen. Fasteaksjonen handler om internasjonal solidaritet og diakoni. Vi ønsker at
denne timen skal gi konfirmantene følelsen av at det er viktig å bry seg, og at de gjennom
fasteaksjonen kan være med å bidra. Napp gjerne ut denne midtsiden og bruk den som en
enkel mal for timen. I resten av dette heftet og på fasteaksjonen.no finner du mer utfyllende
informasjon om de ulike elementene.
Disposisjon
1. Innledning
2. Mobiliseringsfilmen
3. Aktivitet
4. «Tre måter å forandre verden på»
5. Andakt
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 13
1. Innledning:
•
•
Fortell hvem Kirkens Nødhjelp er og hva vi driver med.
- Kirkens Nødhjelp er der når katastrofen rammer – hvilke
katastrofer husker dere? (Syria, Pakistan, Haiti, Sudan….)
Fortell om hva konfirmantene skal få være med på.
- Fasteaksjonen handler i år om vann og klima
- Fasten handler både om å vende fokus innover og utover. Ved å delta i fasteaksjonen er
vi med på noe stort, og vi viser solidaritet i praksis. Vi tar del i kirkas oppdrag om å bry oss
om vår neste.
Benytt gjerne vår PowerPoint-presentasjon som du kan laste ned på
(www.fasteaksjonen.no/materiellbank).
2. Mobiliseringsfilmen:
•
•
•
Sett på mobiliseringsfilmen
Filmen ligger på DVD-en som blir sendt alle menighetene, og kan også lastes ned på
fasteaksjonen.no
Gi gjerne konfirmantene en oppgave før du setter på filmen. Da følger de gjerne
bedre med. F.eks. Hva er det viktigste du lærte av denne filmen?
14 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
3. Aktivitet:
•
•
Bruk gjerne en eller flere av våre aktiviteter fra dette heftet ; «Quiz om vann, klima og faste»
(side10), «Vote with your feet- vann» (side 11) eller «Fattigdom handler om urettferdighet»
(side12).
Powerpoint til «Quiz om vann, klima og faste», og flere aktiviteter ligger tilgjengelig på
fasteaksjonen.no/materiellbank
4. «Tre måter å forandre
verden på»:
1. GÅ MED BØSSE:
• Gi gjerne noen eksempler på hva pengene kan gå til (se side 22)
• Gå hele roden- fortell at mange har tatt ut penger og venter på at bøssebærerne skal
komme på døra. Ved å gå hele roden gir vi alle muligheten til å gi. Fortell om «Jakten på
gullbilletten» (se side 20).
• Vis gjerne Jonnas bøsseskole (finnes på DVD-en eller du kan laste den ned på fasteaksjonen.no).
2. DELTA I KLIMAKAMPANJEN:
Fortell om klimakampanjen og muligheten for å delta (se side 18). Informasjon om hvordan du
kan delta i klimakampanjen finner du på fasteaksjonen.no fra 26. januar.
3. SKAFF DEG KUNNSKAP:
Fortell om Changemaker (se side 19) eller sett på filmen om Changemaker som du finner på
DVD-en. Fortell også konfirmantene at de kan følge Kirkens Nødhjelp på Facebook eller lese
mer om arbeidet vårt på kirkensnodhjelp.no.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 15
5.Andakt:
Benytt gjerne denne ferdige andakten som den er, eller la den inspirere deg til å lage din egen.
Har du noen gang tenkt på hvordan Jesus ville vært og hva han ville gjort hvis han gikk på jorda
i dag? Mange mennesker går med et armbånd rundt hånda hvor det står WWJD. Det er en
forkortelse for What Would Jesus Do eller Walk With Jesus Daily. Ved å gå med dette armbåndet,
blir man daglig minnet på sin tro og at Jesus er et eksempel vi kan følge i dagliglivet.
Hvis vi spør hva Jesus ville gjort hvis han var i min situasjon, kan vi få gode svar om hvordan
vi kan leve livene våre. Vi kan få inspirasjon til å gjøre gode valg og handlinger. I Bibelen kan vi
lese om da Jesus møtte en blind mann på vei inn i Jeriko. Den blinde mannen ropte på Jesus og
ba han om å ha barmhjertighet med ham. Da stilte Jesus spørsmålet; «Hva vil du jeg skal gjøre
for deg?» Mannen ønsket å få synet igjen, og Jesus svarte ham: «Bli seende! Din tro har frelst
deg.» Mannen fikk straks synet tilbake.
I fortellingen om den blinde mannen ved Jeriko, spør altså Jesus; «Hva vil du jeg skal gjøre
for deg?» Det er et enkelt spørsmål- men våger vi å stille det? Det er et spørsmål som viser
en holdning der vi først og fremst ser etter hva vi kan gjøre for den andre. Når vi hører om
mennesker som opplever naturkatastrofer eller krig og desperat trenger vann, mat og husly
fordi de har måttet flykte fra alt de hadde, må vi lete etter muligheter til å bidra.
Bibelen utfordrer oss til å bruke fastetiden både til å vende blikket innover i oss selv, men også
utover til våre medmennesker. I fastetiden kan vi derfor gjøre en forskjell i andre menneskers
liv. Jesus har vist oss sitt eksempel for hvordan vi skal være mot hverandre. Han viste tydelig at
vi skal løfte hverandre opp og strekke ut en hånd for å bry oss. Jesus sier: «Det dere gjorde mot
en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matt 25, 40b)
Å gå med bøsse på fasteaksjonsdagen er en mulighet til å gjøre noe for andre i praksis. Å være
med på klimakampanjen er en annen. Når vi engasjerer oss i fasteaksjonen, får mennesker
muligheter til å endre sin egen hverdag og til å jobbe seg ut av fattigdom. Når vi går med bøsse,
gir vi mennesker mulighet til å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter til et verdig liv.
What Will You Do?
16 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
KLIMAVITNE
Higino fra Mosambik
FOTO: Jens Aas Hansen/Kirkens Nødhjelp
DA HUSET STOD UNDER VANN
En som har merket klimaendringene på kroppen,
er Higino i Mosambik. Han jobber med klima hos
Kirkerådet, og ble personlig rammet av storflommen i
Mosambik i 2013:
- I fjor fikk jeg en telefon fra mine foreldre, som var
hjemme i landsbyen min. De sa: «Flom! Flommen
kommer!». Min bror nektet å reise, så jeg måtte kjøre
fra Maputo til min landsby som er ca 200 km unna, for
å redde min bror som allerede var i fare. Da jeg kom
frem var det ikke mulig å kjøre i townshipen, så vi måtte
bruke en båt. Innen vi kom dit var mesteparten av
huset under vann. Vi fant broren min på taket av huset,
forteller Higino. Han ser en klar sammenheng mellom
flommene i Mosambik og klimaendringene.
- Mens flom tidligere rammet Mosambik hvert femte
eller åttende år, skjer det nå årlig, forteller han. Jeg
tror det har en klar sammenheng med at klimaet endrer
seg, sier Higino, som også ser andre endringer.
- Jeg ser store endringer på de siste 20 årene. Nå er
somrene ekstremt varme, mens vintrene er ekstremt
kalde etter forholdene, forteller Higino.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 17
KLIMA
KAMPANJEN
HVA KAN DU GJØRE MED KLIMAENDRINGENE?
Engasjer deg på www.fasteaksjonen.no/klima
HVORFOR ENGASJERE SEG:
Vi ser det når flommen rammer Vietnam, når
regnet uteblir i Tanzania eller når tyfonen rammer
Filippinene: Klimaendringene er i gang, og de vil gjøre
naturkatastrofene som vi allerede opplever enda verre.
Mange av oss i Norge vet at klimaendringene skjer, og
mange av oss er også frustrerte: Vi vet ikke hva vi kan
gjøre, og vi føler at politikerne ikke gjør noe.
Men du kan faktisk gjøre noe. Du kan forandre norsk
klimapolitikk.
DETTE KAN DU VÆRE MED PÅ:
Når du er med på Changemakers og Kirkens Nødhjelps
kampanje gjør du alt dette:
• Du ber politikerne om å kutte mer i klimagassutslippene.
• Du ber politikerne hjelpe fattige land å tilpasse seg
de endringene som allerede er i gang.
• Du ber politikerne gjøre alt de kan for at landene
i verden blir enige om en klimaavtale som kan
stanse klimaendringene.
BLI MED PÅ NOE STORT
I 2015 skal verdens ledere møtes for å lage en ny
klimaavtale. Hvis den blir god, kan den gjøre at vi
stanser klimaendringene tidsnok til å unngå de verste
konsekvensene. Dette kan du be den norske regjeringen
bidra til gjennom vår kampanje. Da er du også en del
av en stor internasjonal kampanje der mennesker fra
hele verden jobber for å løse klimautfordringen.
Klimakampanjen lanseres 26. januar 2015 på
www.fasteaksjonen.no/klima
SLIK GJENNOMFØRER DU KAMPANJEN
Slik gjennomfører du kampanjen i konfirmanttimen:
1. Se film: For å få mer info om hvordan
klimaendringene rammer, og hva du kan gjøre –
snurr mobiliseringsfilmen! Den finner du på www.
fasteaksjonen.no eller på DVD-en.
2. Gå inn på www.fasteaksjonen.no/klima og bli med
på kampanjen. Her finner du ut HVA du skal gjøre
for å være med på kampanjen, i tillegg til mer
informasjon om kampanjen. (Dersom du ikke har
mulighet til dette, kan du gjerne signere kampanjen
på underskriftslistene som du har fått tilsendt).
3. Fortell gjerne også historien om Higino, og gjerne
noe av det som står under «Hvorfor engasjere seg».
Fortell gjerne fra faktaboksen om klimaendringer
under.
4. Mer informasjon finner du på www.fasteaksjonen.
no/klima
•
•
•
•
•
18 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
I følge FN er vi så sikre som vi kan være på
at klimagassutslippene fra menneskelig
aktivitet er hovedårsaken til den globale
oppvarmningen fra 1950 til i dag.
Mennesker
i
lavinntektsland,
som
Bangladesh og Somalia, slipper ut en tidel
per innbygger sammenlignet med den rike
del av verden (f.eks. USA og Norge). Samtidig
er det mennesker i lavinntekstland som vil
rammes hardest av klimaendringene
Det vil bli mer nedbør der det allerede er
mye nedbør, f.eks. i våte, tropiske områder,
og mindre nedbør i områder som er preget
av tørke.
Flere mennesker vil måtte flykte, og de
fattigste vil ha minst mulighet til å tilpasse
seg klimaendringene.
For å begrense klimaproblemet tilstrekkelig
må de globale utslippene reduseres med
40-70 prosent fra nivået i 2010. Det må skje
innen 2050.
Changemaker
FORMÅL:
Å vise ungdom at det egentlig er ganske
lett å forandre verden om de jobber
sammen.
VIS FILM:
På DVD-en finner du en film som
presenterer Changemaker for
konfirmantene.
En av de viktigste tingene de har lært om å forandre
verden er at det ikke er så vanskelig som man skulle tro,
men også at det er lettere jo flere som er med og stiller
krav til de som bestemmer. Er det noen som ønsker å
bli med i Changemaker? Send SMS etter oppskriften i
snakkebobla. Da vil påmeldingsskjema komme hjem i
posten som foresatte må signere.
FOTO: Changemaker
SLIK KAN DU SI DET:
Changemaker, ungdomsorganisasjonen til Kirkens
Nødhjelp, er en gjeng med 1600 ungdommer mellom 13
og 30 år som forandrer verden daglig. Det gjør de ganske
enkelt gjennom kunnskap, kreativitet og handling. De
møtes på SNU, leiren til Changemaker, tre ganger i året
for å ha det gøy og lære om verdens urettferdighet og
hvordan denne kan endres. Changemaker påvirker de
som bestemmer gjennom kreative politiske kampanjer.
De samler inn underskrifter mens de kler seg ut som
diktatorer eller sykepleiere, stiller opp i avisen, lager
heiarop, møter politikere; alt for å gjøre verden mer
rettferdig.
Besøk gjerne changemaker.no eller kontakt
changemakerkontoret på [email protected]
for undervisningsmateriell, besøk eller om dere
vil starte opp changemakerarbeid i menigheten.
På nettsiden finnes også oversikt over resultater
på vårt arbeid eller informasjon om neste
changemakerarrangement.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 19
Gullbillett
Tusen takk for at du er bøssebærer!
Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang
til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene.
God tur videre!
Bli med i jakten på gullbilletten!
Jakten på gullbilletten er et enkelt og morsomt konsept
som gjør bøssebæring mer spennende. Målet er å
inspirere flere bøssebærere til å delta på dugnaden og
gå hele roden. Erfaringer viser at jakten på gullbilletten
både motiverer bøssebærerne og fører til mer penger i
bøssa.
SLIK GJØR DU DET:
1. Klistre de to gullbillettene på to melkesjokolader
og gi dem til to husstander innenfor menighetens
innsamlingsområde. Disse to husene har ansvaret
for å gi gullbillettene til bøssebærerne som kommer
på deres dør, og må derfor være hjemme under
innsamlingen.
2. Informer alle bøssebærerne om konkurransen og
reglene. Husk at hver dør må åpnes for å sikre at
billettene blir funnet, og at pengeinnsamlingen øker.
20 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
Du velger selv hvordan du fordeler gullbillettene. Kanskje
du kan gi dem til noen du kjenner, eller kan dele dem
ut på neste gudstjeneste? Det er lurt om gullbillettene
fordeles på hus som er omtrent midt i roder, slik at
billettene ikke blir «umulige» å finne. Les mer om jakten
på gullbilletten og finn eksempler på morsomme lokale
varianter av konkurransen på fasteaksjonen.no
BØNN
Velsignelse for
ET BRENNENDE HJERTE
Må Gud velsigne deg med ulyst
overfor enkle svar, halvsannheter og overfladiskhet,
så du lever fra dypet av ditt hjerte.
Må Gud velsigne deg med vrede
over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse,
så du arbeider for rettferdighet, frihet og fred.
Må Gud velsigne deg med tårer
for dem som lider,
i smerte og krig, med sult og avvisning
så du strekker ut en hånd til trøst.
Og må Gud velsigne deg med naivitet
nok til å tro at du kan forandre verden,
så du kan gjøre det som andre kaller umulig.
Må velsignelsen fra Gud
-Skaperen, Fornyeren og Opprettholderenvære med deg nå og til evig tid.
Fra boka ”Legender og velsignesler”
Av Kristina Reftel
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 21
Aksjonsdagen:
Rett før menigheten skal ut å gå med bøsse, kan det
være fint å fokusere på hva pengene går til, nettopp for
å engasjere bøssebærerne til å gå hele roden og gjøre
en ekstra god innsats.
FORMÅL:
•
Gå gjennom praktisk informasjon om gjennomføring
– bruk gjerne Jonnas bøsseskole som du finner på
DVD-en.
•
Vis mobiliseringsfilmen for å inspirere bøssebærerne og informere om hva pengene går til.
•
Ønsk bøssebærerne lykke til og fortell at deres
innsats er svært verdifull og viktig.
PRAKTISK INFORMASJON:
Dette er informasjon som det er viktig at gis
bøssebærerne før de skal ut å gå med bøsse:
1. Husk å ha ID-kortet godt synlig.
2. Det er viktig å gå riktig rode og at man går hele
roden.
3. Dersom folk ikke har kontanter: Gi dem en lapp
med kontonummer og givertelefonnummer
(lappene kommer i blokker som bestilles sammen
med bøssemateriellet).
4. Dersom folk ikke er hjemme: Legg en lapp i
postkassa.
5. Dersom folk er uhøflige eller begynner å krangle
i døra: Be dem ringe til Kirkens Nødhjelps
hovedkontor som har åpen telefon hele kvelden på
aksjonsdagen.
22 • Pedagogisk opplegg for konfirmanter
HVA SKAL JEG SI NÅR JEG RINGER PÅ DØRA?
1. PRESENTER DEG ENKELT OG HYGGELIG, SNAKK
ROLIG OG TYDELIG.
”Hei, jeg kommer fra Kirkens Nødhjelp. Vil du støtte
aksjonen vår?”
2. SMIL!
Det skaper kontakt og gir folk mer lyst til å støtte
aksjonen. Vær blid og stolt. Din innsats i dag utgjør en
forskjell for fattige mennesker.
3. HVOR LANGT REKKER PENGENE?
•
For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker
tilgang til rent vann.
•
For 400 kroner kan du bidra til flomsikring av et hus.
•
For 1000 kroner kan gi du hygienepakker til fem
familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn
er spesielt utsatt!
Pengene som samles inn, går til hele Kirkens Nødhjelps
arbeid. Pengene blir brukt der de trengs aller mest.
4. HUSK Å TAKKE.
Folk gir det de synes de har råd til. Det er viktig å takke
uansett hvilket beløp som blir gitt.
Det lages hvert år en liten infobrosjyre for utdeling
til bøssebærerne. Bestill dette sammen med annet
materiell, og del ut til alle konfirmantene. Her finnes
kort informasjon om årets tema, hva pengene går til og
litt om Kirkens Nødhjelp.
Riktig bøssebærerutstyr
Hei, jeg kommer fra
Kirkens Nødhjelp.
Vil du støtte
aksjonen vår?
Gullbillett
Tusen takk for at du er bøssebærer!
Den turen du går nå er kjempeviktig. Ved å samle inn mest mulig penger kan du bidra til at flere mennesker får tilgang
til rent vann. Pengene du samler inn kan også bidra til arbeidet med å redusere effekten av klimaendringene.
God tur videre!
HUSK GULLBILLETTEN
Minn konfirmantene på at de kan finne
to gullbilletter som er lagt ut blant
husstandene i roden. Dette er en flott
aktivitet som kan motivere bøssebærerne.
#FASTEAKSJONEN
Fortell bøssebærerne at de kan tagge
bilder fra fasteaksjonen på Instagram med
#fasteaksjonen.
ØNSK UNGDOMMENE LYKKE TIL
Dersom det serveres kakao,
pølse eller lignende, er det
hyggelig å få vite dette før en
går ut. Husk å be alle gå hele
roden sin! Det kan godt hende
at de som bor i det siste huset,
har ventet på bøssebæreren
og har tenkt å gi masse
penger!
Plombert
bøsse
ID-kort
SMS-blokk
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015-2016 • 23
www.fasteaksjonen.no
E-post: [email protected]
Telefon: 22 09 27 00
Kontonummer: 1594 22 87493
SMS: GAVE til 2468 (200 kr)
#fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe
fattigdom og urettferdighet.Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For
å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige
beslutninger. Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vårt
arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.
For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens
største humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige organisasjoner over hele verden og samarbeider
med organisasjoner uavhengig av religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp – sammen for en rettferdig verden!
Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse