ÅRSPLAN for 1.KLASSE ved STEINERSKOLEN I ASKER

ÅRSPLAN
for 1.KLASSE
ved STEINERSKOLEN I ASKER
2011/2012
Barnets alder er veiledende i steinerpedagogikken for hvordan og når de pedagogiske
motiv introduseres. I den første syvårsperioden griper barnet læringen gjennom
handling og etterligning. I de neste syv år griper barnet lærestoffet gjennom følelsene
sine. I tredje syvårsperioden griper barnet læringen med sitt intellekt.
Mye av 6-åringens læring skjer gjennom utfoldelse og aktivitet, både alene og i
samspill med gruppen. Dette danner grunnlaget for elevens evne til senere å kunne
sitte stille ved en pult og ta imot teoretisk kunnskap. Evnen til utholdenhet,
konsentrasjon, og til å følge resonnementer er avgjørende for å mestre og trives på
skolen. I løpet av 1.klasse arbeides det bevisst for at ferdighetene som danner
forutsetningen for det videre skoleløpet skal utvikles optimalt.
Steinerskolens læreplan angir syv kompetanseområder som oppøves gjennom lek,
samspill og pedagogiske aktiviteter i løpet av skoledagen.
De syv kompetanseområder i 1.klasse er:







språk
kropp og bevegelse
fantasi og kreativitet
etisk-moralske verdier
sosialkompetanse
sanser og iaktagelse
motivasjon og konsentrasjon
All senere læring bygger på denne basiskompetanse.
For å kunne mestre disse grunnferdigheter står øvelsesaspektet sterkt det første
skoleåret i steinerskolen.
Det er ingen fagfragmentering i tilnærming av lærestoffet – derimot tar barna opp
fagområdene ut fra en helhetsopplevelse som vi fører inn i gjennom året.
Språkkompetanse handler om mer enn morsmål og fremmedspråk.
Det handler om å skape et godt lyttemiljø og hjelpe barn med å utvikle en sunn
selvtillit når det gjelder å fortelle og sette ord på egne erfaringer og følelser. Barna
øver seg i å ta turer med å fortelle og lytte, ikke å avbryte hverandre og å snakke en
om gangen.
Kropps- og bevegelseskompetanse øves gjennom fri lek, turer i skog og mark,
løping og hopping, forskjellige vinteraktiviteter, folkedans og ringleker med fin- og
grovmotoriske bevegelser. 6-åringen er inne i en sterk fysisk vekstperiode, derfor
trenger barnet mest av alt å øve sin motorikk og mestre den fysiske kroppen. Det kan
føre til usikkerhet og mindre selvtillit i perioder. Adferden i den alderen er ofte
preget av motorisk uro - de blir ofte trøtte og slitne.
Fantasi og kreativitetskompetanse pleies gjennom stimulerende lekemiljø. Frilek
er barnas egen skapende virksomhet. Pedagogen besøker leken når barna ber om det,
når leken går i stå eller utvikler seg i negativ retning, men lister seg ut av den igjen,
når hun ikke lenger trenges. Lek fremmer selvaktelse og selvfølelse. I frileken tar
barnet i bruk hele sitt vesen.
God tid til lek hver dag, gir barna mulighet til å bli aktive, komme i dyp
konsentrasjon og oppleve skaperglede. Lekene vi har, inspirerer til fantasi og
egenaktivitet – gjennom at barnet kan bruke dem til ulike funksjoner alt etter behov.
Mange slags historier og eventyr inspirerer barna til å forvandle det hørte til en
lekende kreativitet.
Etisk-moralsk kompetanse handler om respekt for andre mennesker, andre kulturer
og hele skapelsen. Barn trenger regler og ritualer, klarhet og sannferdighet. De
trenger voksne som kan gi dem moralsk orientering uten å moralisere.
Sosialkompetanse øves i frileken, i de forskjellige pedagogiske aktiviteter og
gjennom å være med den voksne i menigsfullt arbeide. Barna opplever at det finnes
regler og tydelige oppgaver for den enkelte eller for hele gruppen. De kan orientere
seg ved det de voksne gjør og kan etterligne dem.
Den enkeltes behov, interesser og ønsker bringes i et adekvat forhold til felleskapet. I
1.klasse lærer man høre og se mennesker rundt seg, å kunne si «ja» og «nei», gi og ta,
komme frem med sin vilje og handlekraft - men også ta vara på og gi plass til
hverandre. Konfliktløsningen skjer gjennom konkrete handlinger (trøste den som er
lei seg, si unnskyld), ikke via lange intellektuelle og moraliserende forklaringer.
Sanse- og iaktagelseskompetanse pleies gjennom forberedelser til og feiring av
årtidsfester, daglige praktiske gjøremål og kunstnerisk virksomhet, samt lek ute og
inne.
Arten og mengden av sanseinntrykk er av den største betydning for den fysiske,
emosjonelle og intellektuelle utviklingen. Vi legger vekt på å gi barna
sanseopplevelser av høy kvalitet.
Motivasjons- og konsentrasjonskompetanse styrkes av ritualer, gjentagelser, og en
fast dags- og ukerytme. Rytmen hjelper barnet til å utvikle inisiativkraft,
utholdenhet og selvdisiplin. Mulighet å fordype seg i leken er av stor betydning.
FAGOMRÅDER OG TEMAER i 1.KLASSE
og hvordan vi møter det i løpet av det første skoleåret
NORSK: 6-åringen begynner å forstå at språket har en ytre side (bokstavene) og en
indre side (betydningen) De forstår at lange ord kan deles opp. De elsker lek med ord,
rim, dikt, rytme og klang.
Gjennom hele året brukes eventyr og fortellinger, rim og ramser som overleveres
muntlig. Barna forteller selv fra egne opplevelser, gjenforteller eventyrene og spiller
dukketeater i frileken. Hver fredag har vi lesestund.
ENGELSK og SPANSK: øves gjennom regler, lek og sang, og med bevegelser som
understøtter forståelsen av språket og opplevelsen av det.
Bordvers på engelsk sies før hver måltid.
MATTEMATIKK: 6-åringen er stadig mer opptatt av former, størrelsesforhold,
symmetri og mønstre. Vi tar i bruk tall som er rundt oss, sorterer og ordner i ulike
sammenhenger. Mengder og størrelsesforhold tas bevisst inn i daglige gjøremål, og
tall og rytme brukes daglig i lek og samlingstund.
MUSIKK OG SANG: Det musikalske øves i forbindelse med eventyr, dukkespill og
samlingstund - daglig ved hjelp av fløyte, klangspill og forskjellige
rytmeinstrumenter. Vi har faste sanger til alle dagens gjøremål, og til alle årtidsfester.
DRAMA: Dramatisering av eventyr og små fortellinger. Dukketeater hver uke. Barna
spiller mye bordspill i frileken.
HEIMKUNNSKAP: Barna er med på stell av hagen, såing på våren og innhøsting
om høsten. Barna hjelper til å holde orden i gangen og vanner blomster.
I sangleken lærer vi om gamle håndverk - om hvordan smeden, skredderen og
bakeren utførte sitt arbeid. Vi henter korn hos bonden, tresker og maler den, baker
brød. Vi snakker om sauer, karder ull, spinner og nøster.
Bursdager feirer vi med kaker som barna selv har bakt og pyntet!
EURYTMI: er et gresk ord og betyr skjønn bevegelse. Eurymien har til hensikt å
utvikle et harmonisk forhold mellom bevegelse og fantasi, musikk og språk. Det
arbeides med rytmer og kvaliteter som stor-liten, tung-lett, sammentrekking-utvidelse
mm.
MAT OG HELSE: Vi lager næringsrik og velsmakende vegetarmat sammen med
barna, og baker en gang i uken. Maten man har laget selv smaker godt! Barna får
frukt og grønt hver dag.
Hygiene ivaretas gjennom daglige rutiner. Gode påkledningsvaner øves.
GYMNASTIKK: Det legges stor vekt på fri lek ute og inne. Klatring, hopping,
løping og balansering inngår i leken hver dag.
En gang i uken går vi på langtur sammen med 2. klasse og kortere turer på egenhånd.
1.klasse deltar på Skiforeningens skileik, og på hallingopplæring i regi av Den
Kulturelle Skolesekken.
KUNST OG HÅNDVERK: 1.klasse maler med flytende akvarellfarger,
gjennomfuktede ark og store pensler. Vi bruker primærfargene gult, blått og rødt. Til
modellering brukes velluktende farget bivoks, som må varmes for å bli myk.
Modellering øver finmotorikken, samtidig som det gir mange varierte
sanseopplevelser. Barna har alltid tilgang til tegnesaker.
I håndarbeid får barna følge en arbeidsprosess fra begynnelse til slutt, og får øvet sin
utholdenhet i forhold til en arbeidsoppgave. Å få oppleve gleden og stoltheten ved et
velgjort verk er noe vi unner oss ofte i 1.klasse. Vi syr, tover, fingerhekler, spikker og
snekrer. Vi bruker verktøy som kniv, øks, hammer og sag.
Det er aldri resultatet som står i fokus i disse aktivitetene, men prosessen.
NATURFAG: 1.klasse følger årstidene tett både ute og inne. I hagen setter vi ned løk
om høsten for å glede seg over blomstene på våren. Vi opplever at vannet fryser og at
istappene blir til vann. Vi pleier undringen og ærefrykten for alt som lever mer enn å
legge vekt på forklaringen av de fysiske omstendighetene. Gjennom å iaktta og få
oppleve naturens mangfoldighet legger vi grunnen for lærelyst i fremtiden.
GEOGRAFI: 1.klasse har fast turdag en gang i uken. Turen går til Holmenskjæret
året rundt, for på den måten å knytte bånd til en plass i nærmiljøet, og oppleve den i
de forskjellige årstider. Vi har også andre turmål og vi bruker forskjellige
fremkomstmidler.
Barna forteller om sine opplevelser fra reiser til andre land.
HISTORIE OG SAMFUNNSFAG: I 1.klasse fortelles norske og europeiske
folkeeventyr, synges sanger fra forskjellige land. Gamle tradisjoner tas opp gjennom
sanglek. Samtaler rundt matbordet handler ofte om familien og fortiden – da barnet
var liten, eller læreren som gikk på skolen «på gamledager».
RELIGION, LIVSYN OG ETIKK: Vi feirer årtidsfester og kristne høytider. Vi
legger vekt på opplevelsen, men verken forkynner eller forklarer ikke noe for barna.
Å bringe frem sjelelige kvaliteter som undring, omsorg, toleranse og takknemlighet
står sentralt i 1. klasse. Bordvers skaper en ramme rundt måltidene og dagen avsluttes
med takkevers.
ÅRSRYTMEN
Vi legger stor vekt på å leve med årsløpet, slik at årstiden gjenspeiler seg i både valg
av eventyr, i sanger og vers i ringen, og aktiviteter for øvrig. Vi pynter huset med det
som naturen til enhver tid har å by på. Fremfor alt feirer vi en hel rad av årtidsfester
gjennom årets løp.
Arbeidet med årtidsfestene har som mål å styrke barnets opplevelse av årets rytme, å
formidle tilrettelagte sanseinntrykk, og å strukturere gjentagelsen av både indre og
ytre aktiviteter. For å fordype og forankre opplevelsen bruker vi lang tid til å
forberede festene, ofte flere uker. Festene har ulike kvaliteter og er med på å styrke
flere av fagområdene som barnet skal gjennom det første året på skolen.
HØSTFEST: Barna starter skoleåret med en tur til bondegården hvor vi skjærer korn
med sigd eller ljå, høster poteter og andre grønnsaker, og hilser på dyra. Tilbake på
skolen tas håndkvernen i bruk for å male korn til mel. Vi baker brød, lager smør og
syltetøy.
Selve festen feires sammen med resten av skolen i takknemlighet og glede over hva
jorden gir. Det er barnas første fest på skolen og det er en glede å ta del i
fellesskapet. 6-åringer er tilskuere når andre elever viser Mikaelspillet.
ST. MIKAELSFEST: Tema for festen er kampen mellom lys og mørke, det gode og
det onde. Det dreier seg om å øve menneskelige kvaliteter som mot, ridderlighet og
viljekraft.
De unge riddere må gjennom en del motsprøver, og kanskje til og med stå øye mot
øye med selveste dragen. Sverdet som barna har laget før festen er en viktig redskap
og symbol for mot. En skikkelig riddermåltid står på meny.
LANTERNEFEST: Dagene blir mørkere og kaldere. Vi opplever hvordan naturen
endrer seg ute og det blir en ny stemning inne. Vi begynner å lage lanterner som kan
lyse opp i de mørke korte dagene. Vi forteller sagnet om den edle Martin som delte
kappen sin med en fattig tigger. Sagnet formidler også vår egen evne til
barmhjertighet og gavmildhet og nødvendigheten av å tenne et lys for hverandre.
Festen feires sent på kvelden sammen med resten av småskolen på Hvalstrand.
ADVENTSHAGEN: Det er en høytidstund i begynnelsen av adventstiden. Vi går inn
i ventetiden med inderlighet og andaktsfølelse. I salen er det lagt ut en stor spiral av
granbar og i midten står et tent lys. Barna går inn i spiralen og tenner hver sitt lille
lys. På vei ut blir lysene plassert i spiralen som til slutt blir et strålende lyshav.
Vi er sammen med 2. og 3.klasse.
ST.LUCIADAGEN: Vi får besøk av 6.klasse som kommer med sang og lussekatter.
JULEFEST: Juletid er hektisk også i 1.klasse. Glede og forventning fyller rommet!
Her skal det bakes pepperkaker og annet godt, lages gaver til hele familien og ikke
minst øves til julespill. Barna binder seg med julens innhold gjennom spillet og
fylles av forventning. Det er barnas første opptreden - og hele familien, slekt og
venner er invitert.
Når barna kommer tilbake etter nyttår, lar vi julen klinge sakte ut. Endelig ligger
Jesusbarnet i krybben! Vi markerer Hellig-tre-Kongers dagen ved at barna får kle seg
ut til en liten Hellig-tre-Konger spill.
KARNEVAL: Dette er tiden hvor barna allerede begynner å bli våryre. Dette er en
fest for moro og løsslupne ablegøyer. Vi velger en tema for festen og barna lager sine
enkle kostymer selv på skolen. Klasserommet blir forvandlet og et skikkelig
moromåltid forberedt.
PÅSKEFEST: Påske markerer vår og forvandling. Sanger og fortellinger bærer preg
av lys og nytt liv. Vi sår påskegress og ser etter vårtegn i hagen.
Selve påskefesten feires først etter påskeferien. Oppdagelsesglede og undring står i
fokus. Overraskelser venter både ute og inne.
17.MAI: Nasjonaldagen feires med resten av skolen. 1.klasse går ikke i tog til
Skaugum, men deltar i lokaltoget. Det er nok is og brus til alle!
PINSEFEST: Nå er det årstid hvor naturen folder seg ut i full prakt, og vi hengir oss
til opplevelsen av luft og lys. Barna lager pinsefugler som er et tegn på letthet og den
Hellige Ånd.
Fellesskapet feires med en liten lysseremoni, hvor hvert barn tenner et lys som flyter
sammen i en blomstersmykket balje fylt med vann.
Til den grønn-hvite festen inviterer vi 4.klasse. De skal snart flytte opp til Storskolen.
Vi har noen gaver til hverandre i form av sang og musikk.
SOMMERFEST: Vi har nå avsluttet alt påbegynt og gleder oss til å fare videre.
Foreldre og søsken er invitert og får se en liten munter oppvisning.
Alle gleder seg til å begynne i 2.klasse!
UKERYTMEN:
Mandag – turdag
Tirsdag – håndarbeid
Onsdag – maling/tegning/modellering
Torsdag – eurytmi/baking
Fredag – kor/hagearbeid
DAGSRYTMEN:
kl. 8.40 ankomst
kl. 9.00 – 10.30 dagens aktivitet, frilek inne
kl. 10.30 – 11.00 opprydding
kl. 11.00 ringlek
kl. 11.30 – 12.00 måltid
kl. 12.00 – 13.00 frilek ute
kl. 13.00 eventyr og avslutning
SFO er åpent 7.45 – 8.40 og 13.30 – 16.30
Det avholdes 4 foreldremøter i året:
1. på høsten,
2. før julemarkedet,
3. er en felles foreldrefest i mars,
4. på sommerhalvåret.
Foreldresamtaler a`30 minutter to ganger i året.
Det føres dagbok for 1.klassingene. Det må søkes permisjon ved fritak.
1.klasse samarbeider med andre klasser på Solhatten, med Regnbuen
Steinerbarnehage og Steinerbarnehagen i Asker.