Menighetsbladet - Siljan kirkelige fellesråd

SILJAN MENIGHET
Menighetsbladet
Nr. 1 - 2014 Årg. 54
varige spor
S I LJAN M E N IGH ET
Alle trenger vi noen å se opp til og
strekke oss etter – et forbilde eller
Ko n t o r :
Har du
en helt?
lysglimtene i hverdagen og fyller den
med glede.
Kanskje er vi selv hverdagshelter – til
og med uten å vite det. Vi setter alltid
spor etter oss. Noen spor er godt
synlige, men vil likevel forsvinne slik som
D a g l i g l e d e r / k i r k e v e r g e:
Ruth Elisabeth Lien Myr vang
k i r kev e r g e n @ s i l j a n . k i r ke n . n o
Kontor:
3 5 9 4 11 8 8
M o b i l:
94 05 22 95
Utgis av Siljan menighet D e n n o r s ke k i r ke ,
4 g a n g e r p r. å r.
Bladet sendes vederlagsfrit t
til alle husstander i Siljan.
U t e n by g d s k r 15 0 p r. å r.
G a v e ko n t o: 2 610 . 31.7112 0
Redak tør og graf isk formgiver:
S i n d r e K l a ke g g B r u f l o t
[email protected]
Siljan menighet sråd st år ik ke nødvendigvis
inne for innhold i signer te innlegg.
På førsteplass kom svaret «ingen». På andre kom «mamma». På
tredje «meg selv». Og på fjerde kom faktisk Jesus, tett etterfulgt av
pappa. Så kom navn som Nelson Mandela, Supermann, Bob Marley
og Ronaldinho.
Jeg synes noe av det mest spennende med denne undersøkelsen
var at på de første plassene kom personer som man kan ha et personlig forhold til, bortsett fra Ingen. Det var mamma, meg selv og
pappa. Og midt iblant dem Jesus.
Jesus betydde alt for sine nærmeste venner og disipler. Han var forbilledlig i alt han var og alt han gjorde. Jeg tror jeg vet hva disiplene
ville svart på spørsmålet: «Hvem er din helt?»
Siste gangen han var sammen med dem skulle de spise og drikke.
Da vasker han føttene deres. Helten, det store forbildet, han som kalte dem, som helbredet, som retta ryggen til folk og som talte fromme
ledere midt i mot. Han som fylte deres liv og som virkelig var en å
strekke seg mot.
heltene vi møter i dette nummeret av
menighetsblandet setter.
.
Varige
spor
Det går eit spor
Han bøyer seg ned. Kneler foran dem, tar av sandalene. Tar fot
for fot i sine hender, holder dem litt, vasker varsomt bort skitt,
svette, støv. Der sitter de. Ser ned på hodet til det menneske de
mer enn noen annen ser opp til. Når han er ferdig sier han:
innover i skogen.
«Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, så
må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre».
du gjekk der.
av snø,
og ingen veit at
Det går eit spor
gjennom livet du fekk,
Vigdis Øjerud
av valg
du har gjort.
Både gode og gale valg
set varige spor.
Fo r s i d e f o t o: V i g d i s Ø j e r u d
w w w. s i l j a n . k i r k e n . n o
Snart er det dekt
2
3
Ukjent
n
SILJAN MENIGHETSBL AD
N R 1 – 2 014 Å r g a n g 5 4
Det er kanskje slike spor hverdags-
tø
re
Tr o s o p p l æ r e r :
To r m o d K l o v n i n g
t o r m o d . k l o v n i n g @ s k i e n . ko m m u n e . n o
Kontor:
35 58 90 77
M o b i l:
93 08 52 02
bety mye for dem du møter på din vei.
I en avis for en tid tilbake, kom resultatet av en spørreundersøkelse til
over tusen personer. Har du en helt?
p
Kantor:
Te r j e T j e r v å g
t e r j e .t j e r v a a g @ s i l j a n . k i r ke n . n o
M o b i l:
41 4 5 8 9 2 4
kan være usynlige, men bli varige og
da
k
Menighetssekretær:
Vigdis Øjerud
m e n i g h e t s ko n t o r e t @ s i l j a n . k i r ke n . n o
Kontor:
3 5 9 4 11 74
M o b i l:
41 6 5 2 3 6 0
sporene man setter i snøen. Andre spor
re
Sokneprest:
Tr o n d E n g n e s
s o k n e p r e s t e n @ s i l j a n . k i r ke n . n o
Kontor:
3 5 9 4 11 74
M o b i l:
41 4 5 3 5 91
livene våre. De største heltene er etter
fra
Ko n t o r t i d : T i r s d a g o g t o r s d a g k l . 9 –12 .
Kontoret vil of te være betjent også
utenfor disse tidene.
en helt. Disse gir oss inspirasjon til
...p
i
S e n t r u m s v e i e n 8 7,
374 8 S I L J A N
P o s t a d r e s s e: P o s t b o k s 17,
374 9 S i l j a n
Te l e f o n :
3 5 9 4 11 74
Fa x :
3 5 9 4 10 51
K v a rt a l e s s alme
Konf i rmant er
i Si l jan ki rke 2 0 1 4
Søndag 4. mai kl. 10.30:
Christoffer Sæthre Abrahamsen, Vanessa Margrethe Angell,
Erik Gèza Øyan Borsodi, Victoria Ekornrød Christensen, Lucas
G. Da Silva, Maren Nordbø Dahle, Matias Flatebø, Jørgen
Godal, Erik Grini Hanssen og Mats Einar Dyrendal Heibø.
Søndag 4. mai kl. 12.30:
Ellen-Johanne Ebbesberg, Tommy Selvåg Holtan, Morten
Jahnsen, Heidi Øverbø Kristiansen, Ida Marie Bergland
Selander, Ine Sikane, Sebastian Hamsdokka Stensrød,
Benjamin Holte Sørhaug, David Holte Sørhaug, Ida Tveitan,
Carethe Vindstad og Åsa Øverbø.
Søndag 11. mai kl. 11.00:
Emilia Midtbø Christensen, Annika Tengesdal Espedal, Andreas
Auran Smit, Silje Fjalestad Tveitan, Annie Romana Tønnessen
og Marie Ulsnes.
Du er Guds Sønn, den sterke
Du er Guds Sønn, den sterke!
For deg gir Satan tapt.
Og han kan aldri true
den tro som du har skapt.
Nå kan vi synge ut
i englers kor med glede:
Guds Sønn har vært her nede
og elsket oss til Gud.
Du er Guds Sønn, den sterke!
Du seirer over alt.
Du ble som andre fristet.
Du stod der alle falt.
Du holdt det første bud.
Du dyrket ikke makten
og æren eller prakten.
Du elsket bare Gud.
Du er Guds Sønn, den sterke!
Du seiret over ham
som frister og forfører
til fall og synd og skam.
Du stod din prøve ut.
Du kom fra lysets rike
og Satan måtte vike.
Du elsket bare Gud.
Denne salmen, som den unge Eyvind Skeie skrev i 1977,
står som nr. 120 i de nye salmeboken under salmer i
fastetiden. Den handler om Jesus som gikk gjennom
fristelser og lidelse for å «elske oss til Gud». Melodien
er skrevet av den tyske kirkemusikeren Joachim à Burgk
(1546–1610). Den forsterker «styrken» i teksten gjennom
de spesielle melodivendingene som vi kaller mixolydiske.
Terje Tjervåg
4
Kode B-helg
Helga 7.–9. februar var det Kode B-helg. Kode B er et
ganske innholdsrikt kurs for 11–12-åringer. Tanken er
at når menighetene deler ut bibler til deltagerne på Lys
Våken, så er det viktig at de knekker koden for å bruke
Bibelen. Hvordan er Bibelen blitt til, hva handler den
om, hva begynner og slutter den med, hvilket språk ble
Med leker og konkurranser og oppgaver ble ganske
mye kunnskap sugd inn, og på slutten slo de opp
de bakte og serverte på kirkekaffen.
Bibelfortellingene er fortsatt aktuelle, de kan være
morsomme, alvorlige, viktige, overraskende og nyttige
for 12-åringer i 2014. Spørsmålet fra Kode B-gjengen
blir: Kan du like mye som meg om Bibelen?
5
Tøf f nok
Hva nå – Siljan bedehus?
Jeg er litt over gjennomsnittet glad i
superhelter, jeg må nok innrømme det.
Som liten var Zorro den kuleste jeg visste; han hadde hest, noe som var veldig
viktig på den tiden, og han var på de
godes side. Hva mer kan man ønske
tivt Batman som gjelder! Akkurat som
Zorro er han en helt vanlig mann (om
enn rik og eksentrisk i dette tilfellet) som
benytter seg av en hemmelig identitet og
et superheltkostyme for å kjempe mot det
onde – det seg være kriminelle ute etter
verdensherredømme, et korrupt lederskap eller de gode, gammeldagse tyvene.
Det gode mot det onde, en klassiker som
aldri svikter. Og det er ikke heder og ære
som lokker, men en urokkelig og uforskammet god moral og ansvarsfølelse.
Det er jo til å få komplekser av.
Tekst: Åshild Øjerud
Selv har jeg ikke et kostyme, eller en
kappe og maske. (Dessverre.) Men jeg
har Batman-plaster, Batman-pepperkakeformer og Batman-skrivesaker, og når jeg
bruker det føler jeg meg litt tøffere enn
vanlig. Som om superhelt-kreftene smitter litt over på meg. Og den effekten liker
jeg, trenger jeg faktisk, å ha med meg i
ny og ne. For det er ikke barebare å gå ut
og tro at man skal redde verden.
«Hva har dette i et menighetsblad å
gjøre?» tenker du kanskje – men heng
med litt til!
For i barnekoret i Siljan kirke brukte vi
nemlig en sang som het «Tøff nok!», der
første linja går som så: «Jesus spør om
du er tøff nok til å vise hvem du hører til».
Det er ikke like lett som det kan virke, og
det krever en god porsjon mot, utholden-
På søppel bi l en
Eventuell overtagelse av bruks- og
driftsrett innebærer økte driftsutgifter
som vi ikke har dekning for i vårt budsjett. Men vi ser at alternativet er at
huset går tilbake til Normisjon sentralt,
og de vil nok selge huset. Og både
Siljan menighet og Siljan som bygd
trenger et sted for aktiviteter for barn
og unge, og et sted til større samlinger
av forskjellig karakter.
Videre drift vil si at ca. 5–6000 kr må
inn i givermidler hver måned for å
dekke strøm og forsikring og litt vedlikehold. Men det vil også si at huset
kan brukes av alle grupper og lag,
kan være der, foreninger av andre slag
kan leie huset til arrangement, minnesamvær og andre private selskap kan
arrangeres der.
driften av huset. Det trengs noen faste
givere på 100–200 kr i måneden som
sikkerhet, og det er helt nødvendig
med et driftsstyre som tar ansvaret for
økonomien og det praktiske ved å ha
ansvar for et hus.
Det er også mulig å komme med innspill skriftlig eller muntlig i forkant av
årsmøtet, hvis du ikke har anledning til
å være der.
Tidlig om morgenen hører jeg dunket av søppeldunken mot kanten på det store gapet i søppelbilen. Og
jeg kjenner en befriende følelse av at bæsjebleiene
Så kanskje jeg trenger en kappe.
posene, plastemballasjen og alt jeg har lagt i søpla
gjennom uka bare forsvinner.
Typisk for en hverdagshelt er at de gjør jobben sin. Uten å tenke
over at de gjør en veldig viktig jobb for at du og jeg skal trives
og ha det godt i hverdagene våre.
Et lite bilde kan illustrere hvordan det fort ville bli hvis ikke de
var på jobb.
Siljan menighet har ikke noe budsjett
for å drifte huset. På årsmøtet i Siljan
menighet 6. april, etter gudstjenesten
kl. 11.00, blir det tatt opp som en sak.
Og engasjementet på det årsmøtet
vil avgjøre om det er liv laga å overta
6
Og jeg tenker at om det er Jesus, Batman
eller en annen superhelt som gjør oss
tøffe nok, uansett hva som er drivkraften
bak, så er det viktigste at vi tør å være på
den gode siden og vise at vi vil kjempe
mot det onde – akkurat som superheltene
gjør!
Sist vinter kunne vi lese i en av våre lokalaviser:
Renovatørene som henter søpla di sliter. Hyppig snøfall, innesnødde dunker og gater som ikke er strødd, går utover helsen
og sikkerheten til de som jobber på søppelbilene.
«Hvert år er det slik at renovatørene sliter på grunn av snø, is
og dårlig strøing. I år har det vært ekstra ille», sier avdelingsingeniør, Ole Christian Solli ved renovasjon i Skien kommune.
«Vi vil gjerne oppfordre alle til å strø, måke og sørge for at tilgjengeligheten til dunkene er så enkel som mulig».
Så langt snøen som falt i fjor.
HVERDAGSHELTER PÅ JOBB:
Siljan menighet har fått tilbud om å få
retten til å bruke huset fritt, mot å drifte
det. Den summen som nå står på bok
kan bli brukt til å pusse opp huset med
nytt kjøkken, noen nye bord, males og
settes i god stand for videre drift.
het og kule plastre å alltid vise at man
står opp for det som er riktig og godt – og
aldri tenker at det er den andres kamp å
ta. Den lette veien ut.
Ja, vi vet at dere som henter søpla vår bare gjør jobben deres,
og får lønn for det. Og det er ikke mye superhelt-aktig å stå bak
på bilen i all slags vær og temperatur. Likevel får jeg følelsen
av at: «Svosj» så er spøla mi borte – omtrent som om Super-
7
Tekst og foto: Vigdis Øjerud
HVERDAGSHELTER PÅ JOBB:
HVERDAGSHELTER PÅ JOBB:
I bar n e h a g e n
Det er ikke lenge foreldre får være
aleine i rollen som superhelt for
sine barn. Allerede når de er i barnehagen blir den rollen utfordret.
«På barnehagen sa de…» Så godt
når forbildene barna får i barnehagen er trygge og gode voksne, når
foreldre kan kjenne at det er glede
og trivsel, og oppleve at de er på
lag med superhelten i barnehagen.
FAKTABOKS:
I Siljan er det kommunen som driver
Loppedåpan barnehage, delt inn i 8
avdelinger, fordelt på beliggenhet og
alder. Mange har jobbet lenge i
barnehagen, og vi fant Brit Teie ute på
Austad-avdelingen, som har jobbet i
26 år – først som praktikant og assistent, så tok hun fagbrev som barne- og
ungdomsarbeider og ble fagarbeider,
og til slutt ble hun førskolelærer, ferdig
utdannet i 2004.
De første ordene som kommer på notatblokka mi er: Være omsorgsperson. Se
barna. Ta de på alvor. Gi trygghet.
Har du sett noen endringer i barnehagens
innhold i løpet av disse årene?
«Det har blitt mye mer fokus på læring i
barnehagen nå. Og det går nok av og til
på bekostning av leken. Sjøl om vi bruker
leken både til utvikling av sosial kompetanse og språk, bokstaver og tall, må vi
samtidig tenke fagområder og måloppnåelse.
Når det gjelder det å bli god på å være
sammen med andre og ta hensyn, bruker
nesten alle religioner og livssyn:
I hjemmesykepl ei en
«Alt dere vil at andre skal gjøre
mot dere, det skal også dere
gjøre mot dem». (Matteus 7,12
Koranen 2:279 Talmud Shabbat
31a). Den er lett å forstå i praksis, og gir barna en enkel oppskrift på alt fra å stå i kø, vente
med å snakke til den andre er
ferdig, dele lekene, vise omsorg
når noen har det vondt og så
videre.
De sitter i kafeen på Siljan Sykehjem og har matpause, noen av
de som jobber innen helse i Siljan.
Når jeg spør etter hverdagshelter,
kunne mange vært intervjuet, men
det var en viss munter enighet om
at Mona skulle representere hverdagsheltene i denne sektoren.
FAKTABOKS:
Brit Teie
når vennskap oppstår. Når to
ner å oppdage hverandre og like å leke
sammen. Jeg ser hvordan vennskap gir
gode sjølbilder: Det er noen som gleder
seg til jeg kommer i barnehagen. Og de
som er usikre og forsiktige, blir tøffere når
de får en venn.»
I superheltenes verden er det viktig å
velge å være på det godes side. Hvordan
kan dere vite at dere velger rett i alle daglige situasjoner?
nå har med seg god kunnskap om barn
og utvikling, og kan lettere oppdage og
forstå hva som skjer når det oppstår en
vanskelig situasjon. Men mange ganger
kan vi gjøre feil og vurdere feil. Det er
viktig å forklare barna på ordentlig hvorfor
vi reagerer. Og det er viktig å be om unnskyldning hvis vi gjør feil. Det gir barna
kanskje noe av den viktigste sosiale kompetansen. Vi hører jo ekko av oss sjøl når
barna leker rollespill, og det er lærerikt.»
Hvis du skulle ønske deg noen superheltegenskaper, hva ville det være?
«Det vi kunne trenge er 8 armer og øyne
i nakken. Som i alle andre yrker som har
8
med omsorg å gjøre, skulle vi ønske at
mer tid på den enkelte – særlig der det er
ekstra behov.»
Er det forskjell på barnehage i Siljan, og
barnehager på større steder?
«Jeg har hatt praksis i Skien, og opplevde
jo at kjennskapen til barnas familie og
nærmiljø var mindre enn hos oss. Vi kjenner som regel noen i barnas nærmeste
omgangskrets, feltet eller noe å knytte
barnet til. Det er som regel positivt, kjennskap skaper nærhet og forståelse. Men
vi vet også at på et lite sted kan det være
vanskelig å opptre nøytralt overfor barnet – vi husker sjøl hvordan lærere kunne
behandle elever forskjellig ut fra kunnskap
om søsken eller familie. Men stort sett er
det fordeler ved å bo og jobbe i barnehage på et mindre sted.»
Jeg står og låser porten forsvarlig når jeg
går, og så titter to strålende snødekte luer
opp fra et lekeapparat: «Vi gjemmer oss
her.» Og fordi Brit og de andre er på jobb,
vet jeg at de vil bli funnet, sett og tatt med
i leken videre.
Mona Wasshaug Gonsholt, 1956modell, fra Steinkjer, kom til Siljan
august 1980 og begynte å jobbe i
Hjemmesykepleien i januar 1981. Og
siden hun har blitt i jobben så lenge,
tror vi på det hun sier: «Jeg har gledet
meg til å gå på jobb hver dag».
Vi er «gjesten» i brukerens hjem.
Mona ser intenst på meg og sier: «Det
er så viktig at vi har respekt for mennesket og ser hele personen, ikke bare
problemene vi skal bistå dem med. Det
er forskjellige faste arbeidsoppgaver vi
har i de mange hjem, men ofte så dukker
det opp ting som vi må ta på sparket. Det
kan av og til være utfordrende, men det er
med på å gjøre at arbeidsdagen aldri blir
kjedelig.
«Hva vil du vi skal gjøre for deg?»
Vi bidrar med hjelp til det brukerne selv
ikke mestrer. Det er viktig å la de gjøre
så mye de klarer selv, for å opprettholde dagens funksjonsnivå. Vi må være
ydmyke når vi kommer på hjemmebesøk,
for det er tross alt vi som kommer som
«gjest» i deres hjem. Av og til så har vi
lærlinger med oss ut i hjemmesykepleien,
og jeg håper at jeg kan være en «hverdagshelt» for de. Dvs. at jeg på den
måten kan få lært de noe av
det jeg mener er betydningsfullt
i min jobb. Og at de kan se
viktigheten av det vi gjør i vår
hverdag.
Hva er det viktigste du ønsker
å være eller ønsker å gjøre for
brukerne?
Det viktigste er at jeg er en god
omsorgsperson, en støttespiller,
Mona Wasshaug Gonsholt
og at jeg er meg sjøl. Jeg håper
at de jeg kommer inn til merker
at jeg har respekt for dem, tar de på alvor, Har du noen hverdagshelt-ønsker?
og at jeg ser den de er. Viktig å sette seg
Mona kler på seg, henter bilnøklene og
inn i deres situasjon, og ikke tenke bare
sier: «Bli med meg.» Ute står bilene de
pleie. Ofte kan humor også være en god
bruker. Nedsnødd. Januar var en utformedisin, selvfølgelig brukt med respekt
dring med all den snøen som kom. Da
og forsiktighet. Det handler om respekt for
mennesket hele veien. (Vi som har sett
om dagen. Blir det utrykning på alarm
Mona i revyen, har ingen vanskeligheter
på natta, tar det litt tid, for først må bilen
med å forstå at humor er nærliggende
måkes fram. Heldigvis er det ikke så ofte
resept å bruke).
at det er så ekstremt snøfall som det har
vært i januar. Jeg har et ønske for den
Ser du noen endringer i tida som
nye utbygginga på sykehjemmet, og det
kommer?
er at vi kan få en carport til bilene våre.
Samhandlingsreformen fører med seg
Jeg tar noen bilder, takker for praten og
tenker at den blinde Bartimeus ville kjent
gaver som må utføres i hjemmet. Folk blir
igjen spørsmålet som stilles: Hva vil du
tidligere utskrevet fra sykehuset og sendt
jeg skal gjøre for deg?
tilbake til hjemkommunen etter at de er
ferdigbehandlet. Så har vi utbygginga av
sykehjemmet. Det er på planleggingsstadiet enda, men det ser vi at det er klart
behov for.
Hverdags-rehabilitering er også noe vi
har begynt å se på. Det er et tverrfaglig
samarbeid som går ut på at brukerne skal
få intensiv hjelp når de kommer hjem fra
sykehus / sykehjem. Målet er at brukerne
skal bli mest mulig selvhjulpen.
9
Tekst og foto: Vigdis Øjerud
Det skjer i Siljan menighet
Kirkegårdsdugnad 24. april
Velkommen til den årlige kirkegårdsdugnaden
torsdag 24. april kl. 18.00 på Siljan kirkegård.
Ta med løvrive. Enkel servering.
Siljan menighetsråd v/kirkeverge
Hurra! for 17. mai og grunnlovsjubileum
Invitasjon kommer i posten.
Lørdag 22. mars kl. 15.00–19.00
og søndag 23. mars kl. 10.00–13.00
Tårnagenthelg er en helg for de nysgjerrige –
og for de som kan ta imot et oppdrag og løse det.
Kirken har mange spennende skatter og mørke
kroker, og lørdagen samles tårnagentene for å
utforske, løse oppgaver, ta bilder, lage gudstjeneste og spise bålpanne-mat.
Søndag samles agentene igjen, sammen med
familien, og vi har en tårnagent-gudstjeneste.
Det hele avsluttes med is-tårnkake og brus/kaffe.
Konsert i Siljan Kirke
Det vil bli feiret både 17. mai og grunnlovsjubileum
kl. 10.00 i Siljan kirke. Programmet er ikke klart
enda, men vi tror det vil bli vel verdt å møte opp til
denne markeringen. Etter gudstjenesten samles vi
rundt bautaen og hører på ordføreren, før vi går i
tog og feirer grunnloven vår med glede.
Stor bursdagsfest for kirken på
Kapitelberget i Skien
Søndag 25. mai kl. 13.00–15.00. Mange barn kjenner Petrus
som bor i kirkeruinene ved Kapitelberget i Skien. Musa Petrus
på scooter som har fortalt om jul og påske på CD. Nå inviterer han alle 7-åringer med venner og familie til fest på
for noe. Dit kommer også Mogeno, buktaler og tryller fra
Norske Talenter. Det blir hoppeslott, leker, barnekor-sang,
Ved regn blir det i Skien kirke.
Torsdag 12. juni kl. 19.00.
50 år i bygda skal feires
Invitasjon til 6-åringer
Medvirkende: Ove Mellingen
Kl. 17.00:
Musikere:
Frode Kvisvik
Nicolae Bogdan
Henriette Lindstad Petersen
Jacintha Van Der Nat
Fri entré, men det ønskes en gave der
alt overskudd går til mer kultur i Siljan Kirke.
NB! Alle er velkommen enten du bor
i Siljan eller et annet sted.
Arrangør: Alfhild Hem
i samarbeid med Siljan kirke.
Søndag 1. juni
kaffe for 6-åringer.
Kl. 18.00: Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok.
Grorud kapell 70 år
9. juni – 2. pinsedag – feirer Grorud
kapell sin 70-årsdag. Siljan menighet og
Siljan historielag inviterer til festgudstjeneste kl. 11.00. Etter gudstjenesten blir
det kirkekaffe og historielagstur.
Velkommen til å feire Siljans skogskapell!
Ki rkevergen i nf ormerer
Menighetens årsmøte 6. april
Menighetens årsmøte avholdes i etterkant av gudstjenesten i Siljan kirke
søndag den 6. april kl. 12.00.
Valg i menighetsrådet
Saker som behandles er:
Årsmelding- og årsregnskap 2013
Eventuell overtakelse av bruksrett- og driftsansvar for bedehuset i Siljan
Navnet minnelund
Til leder i Siljan menighetsråd i 2014
er Lisbeth Tveitan valgt.
Til nestleder i samme periode er
Gunn Tove R Heisholt valgt.
Menighetens medlemmer gis anledning til å komme med spørsmål
og innspill om menighetslivet og menighetsrådets virksomhet.
Siljan menighetsråd v/kirkeverge
Siljan menighetsråd v/kirkeverge
Navnet minnelund
Siljan kirkelige fellesråd har fått et lokalt innspill om mulighet for
anleggelse av navnet minnelund på Siljan kirkegård. Med navnet
minnelund menes at det på et område av kirkegården eller gravlunden er et felles gravminne med tilhørende gravfelt for urner, i noen
tilfeller også kistegraver. På felles gravminne settes navneplater med
navnet til avdøde. Denne formen for gravsted er et supplement til
tradisjonelle gravsteder med egne gravminner.
Navnet minnelund er ikke det samme som anonym minnelund fordi:
Nedsetting av urne skjer med deltakelse fra pårørende
Gravstedet er kjent
Den avdøde får en egen navneplate på felles gravminne i
minnelunden
Graven blir på samme måte festet
For mange kan det være et ønske om å bli gravlagt i en navnet minnelund slik at neste generasjon slipper å tenke på at graven må stelles og vedlikeholdes. Folk er mer mobile enn før. Det er ikke lenger en selvfølge at du bor på samme sted som
barna dine. Mange pårørende plages av dårlig samvittighet for en grav som aldri blir stelt. For noen vil navnet minnelund
være et verdig og godt alternativ. Hvis du har tanker om dette og ser behovet for navnet minnelund hører vi gjerne fra deg.
Siljan menighetsråd v/kirkeverge
11
Fa s te ak s j o n f o r en b ed re v e rd en
Prestens
tEkSt: tROND ENGNES
penn
stander i Siljan for å samle inn pen
Superhelt – hverdagshelt – forbilde
Når en katastrofe rammer, jobber
Når vi leser historien om Jesus så kan vi få det inntrykket at
Jesus er en superhelt som trår til der hvor noe må ryddes opp
og ordnes. Blinde får synet igjen og lamme går. Fem tusen
mettes med en liten matpakke. Onde krefter som har fått makt
over mennesker jages på dør. Han truer vinden og stiller stormen. Slik er evangelienes Jesus, men han er også noe mer
enn dette. Det spektakulære skapte umiddelbar begeistring hos
folkemassene. Det ble også livlige diskusjoner om hvor han
hadde fått sine undergjørende krefter fra.
en sjanse til å overleve. Behovet for
nødhjelp og beskyttelse er stort i lang
leirene på grensa til Syria og i gjenoppbyggingen på Filippinene. Pengene som
samles inn går til Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden.
bøssene og foreldre som kjører.
Ta vel imot bøssebærerne!
Gullkonfirmanter
Vi beklager at det ble litt kluss med
nummeret. Her er bildet på nytt med
riktige navn.
Jenter:
Aashild Eide Serkland, Irene Hagen
Martinsen, Ragnhild Haugen Aass,
Ingrid Olsen Davidsen Gjone, Elna
Marie Omholt, Anne Grethe Smith Saga.
Gutter:
Sverre Gurholt, Birger Aage Heistad,
John Jakobsen, Tore Kvisla, Reidar
Nygård, Arne Johan Rød, Svein Saga,
Bjørn Øivind Rognstad, Øivind Solberg.
12
Om Jesus skapte furore når han gjorde tegn og under, så skaffet han seg mer motstand når han i ord og handling utfordret
den gjengse oppfatningen om hvem som kunne kalles «godtfolk» og hvem som stod utenfor det gode selskap i Guds øyne.
Hans møte med mennesker viste med tydelighet at alle mennesker uansett hvordan det var gått dem i livet var merket med
Guds verdistempel. Han så Guds bilde i alle han møtte, enten
det var skyld og skam eller en selvrettferdig maske som dekket over det. Jesus så det som sin oppgave å la mennesker
igjen få møte sin gudgitte identitet, enten ved å vise ubetinget
kjærlighet til den som var tynget av sine feiltrinn og dårlige valg
i livet eller ved å avkle den som kjente seg bedre enn andre for
falsk trygghet og skinnhellighet.
I mine øyne fremstår Jesus mest som helt og forbilde, og mer
enn det, i de situasjonene han velger avmakt, velger å avstå fra
maktdemonstrasjoner i ord og handling. Eller for å si det på en
annen måte; han framstår med en annen type makt og styrke.
I fastetiden, som vi nå er inne i, er denne siden ved Jesu person og oppdrag selve hovedsaken.
Særlig en scene fra Jesu liv er talende om hans styrke til å
avstå fra å ta lettvinte løsninger og skaffe seg billig popularitet.
Det er beretningen om Jesu møte med djevelen i ødemarken
etter førti dagers faste. Den utsultede Jesus oppfordres til å
gjøre steiner til brød. Jesus, som sa han kom med Guds rike,
tilbys en unik sjanse til å demonstrere Gudsrikets krefter ved å
kaste seg ut for tempeltaket og bli reddet av engler.
13
Og om ikke dette skulle være fristende nok; djevelen vil gi
Jesus uinnskrenket makt over alle verdens land, riker og folk,
hvis han vil avstå fra sitt oppdrag og falle ned for djevelens
føtter og tilbe ham. Ja, med gode skriftbelegg i fra Den hellige
skrift oppmuntrer fristeren Jesus til å velge øyeblikkets tilfredsstillelse og popularitet.
Heller ikke kirkens vei er å nyte øyeblikkets popularitet, men å
følge Jesus i det å se etter Guds verdistempel i de mennesker
vi møter. Det er en kjensgjerning at mange mennesker, også i
vårt nærmiljø, sliter med å kjenne seg ubetydelige, frykter for
å ikke bli sett og møtt, bli akseptert som dem de er, frykter for
avvisning, og det er mange mennesker som bærer med seg
dyrkjøpte erfaringer, et utrygt selvbilde, ødelagte relasjoner,
usikkerhet i møte med andre, depresjon, angst, m.m. Som kirke
er vi kalt til å la mennesker få se på seg selv med et annet blikk
og la dem oppleve at menigheten er åpen og inkluderende og
rommer alle typer menneskelige erfaringer.
Jesus valgte ikke å spille superhelt i djevelens spill, men å
være avmektig og ubetydelig. Den katolske teologen og veilederen, forfatteren og foredragsholderen, Henri J. M. Nouwen
har med utgangspunkt i denne historien tegnet opp noen skisser til kristent liv og lederskap i vår tid, i det 21. århundret. Ikke
men alle som er døpt og tror og som utgjør kirken har noe å
tenke over i det Nouwen skriver: «...jeg er overbevist om at en
kristen leder, kirken, er kalt til å være fullstendig ubetydelig, og
virke i denne verden uten å kunne tilby noe annet enn seg selv
i all sin sårbarhet. Det er slik Gud åpenbarte Guds kjærlighet.
Det viktigste budskapet vi har som Guds Ords tjenere og
Jesu etterfølgere, er at Gud elsker oss uavhengig av
vår fortjeneste. Han elsker oss fordi han har skapt
oss og frelst oss av kjærlighet, og han har
utvalgt oss til å forkynne at denne
kjærligheten er den viktigste
kilden til menneskelig liv».
G U D S TJ EN ES TER
Haldor Tveitan
Bilverksted
Opdalsveien 167
917 20 634
Hagebyveien 26, 3734 Skien
PB 2560 Kjørbekk, 3702 Skien
Tlf: 35 90 s40 00
[email protected]
- Vit at vi er der
SORG
En verdig begravelse fjerner ikke
sorgen, men gjør den enklere å bære.
Hydro Texaco Siljan
35 94 12 32
BENSINSTASJON . GATEKJØKKEN - BILVERKSTED
www.gsb.no
Behjelpelig hele døgnet
35 52 49 00
Leif Olav Olsen
www.ronningene.no
Mob.95244003
Grenlandsekspressen
Inntil 11 daglige avganger
Porsgrunn Skien
Siljan
Hof
Siljan
Siljan
Siljan
Siljan
kirke. Høymesse. Nattverd.
kirke. Høymesse.
kirke. Tårnagentene (9 år) deltar på Maria Budskapsdag.
kirke. Kveldsmesse. Nattverd.
06.04.14 11.00 Siljan kirke. Høymesse.
13.04.14 19.30 Siljan kirke. Palmesøndag.
Kveldsgudstjeneste med fokus på påskeuken.
17.04.14 19.30 Siljan kirke. Skjærtorsdags-gudstjeneste med nattverd. Kveldsmat.
18.04.14 11.00 Siljan kirke. Langfredags-gudstjeneste. Lidelseshistorien blir lest.
20.04.14 11.00 Siljan kirke. 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste.
21.04.14 11.00 Grorud kapell. 2. påskedag. Høytidsgudstjeneste.
www.siljanhjort.no
Drammen Oslo
97 61 22 82
grenlandsekspressen.no - 177 / 35 06 54 00 / 815 44 444
Tlf 97 61 22 82
www.siljanhjort.no
11.05.14
17.05.14
18.05.14
25.05.14
29.05.14
11.00
10.00
Ingen
11.00
11.00
Siljan kirke.
Siljan kirke.
gudstjeneste
Siljan kirke.
Siljan kirke.
Siljan Fotklinikk
Høymesse.
Gudstjeneste med markering av grunnlovsjubileet.
i Siljan kirke.
Høymesse.
Kristi Himmelfartsdag.
Svein Tore Hagen
D Ø PTE
3748
Siljan
3748
Siljan
Mobil:
905905
45 45
019019
Mobil:
14
Kim Littau
Tlf: 930 43 115
Mail: [email protected]
.YBYGGs4ILBYGGs2EHAB
LAVITA
Odd’s Bok og Musikk
Bjørg Sønstvedt
01.06.14 18.00 Siljan kirke. Familiegudstj. Utdeling av Min kirkebok til 6-åringer.
08.06.14 11.00 Siljan kirke. 1.pinsedag. Høytidsgudstjeneste.
09.06.14 11.00 Grorud kapell. 2. pinsedag. Grorud kapell fyller 70 år.
Markering i gudstjenesten og ved historielaget på kirkekaffen.
Dette blir historielagsturen i år.
15.06.14 11.00 Siljan kirke. Høymesse.
22.06.14 11.00 Siljan kirke. Høymesse.
29.06.14 11.00 Siljan kirke. Høymesse.
(BSUOFSJt4PNNFSCMPNTUFSt4UFMMBWHSBWFS
Byggmester
Byggmester
STØTTEANNONSØRER
NICRO
01.05.14 11.00 Siljan kirke. Solidaritetsgudstjeneste.
Siljan/Skien - Tlf.: 35 54 17 17
MASKINENTREPRENØR
11.00
11.00
11.00
19.30
27.04.14 19.30 Siljan kirke. Kveldsmesse. Nattverd.
Begravelsesbyrå
RØNNINGENE AS
09.03.14
16.03.14
23.03.14
30.03.14
Emil Johan Bratlie Lund
Isak Sneltvedt Løberg
Sander Langerød-Sørensen (Borgestad
kirke)
DØDE
Jorunn Bøe
Erling Syverstad
Linn Aruna Haugen
Leif Kløverød
15
Frisørsalong
Takk til våre annonsører
for verdifull støtte!
Avsender: Siljan menighetsblad, Sentrumsveien 87, N-3748 SILJAN
Den gamle julesangen
forteller om den gangen
en liten gutt ble født i Betlehem
I en kald, liten stall
ble det lille barnet født
i byen Betlehem
Vi synger for dem som bor ute
for alle som fryser i natt
Vi synger for dem
som ikke har noen pute
og alle som kjenner seg
små og forlatt Siljan kirkelige fellesråd søker etter vikar for vår kirketjener/
Vi synger for dem som bor ute
for alle som fryser i natt
Vi synger for dem
som ikke har noen pute
og alle som kjenner seg
små og forlatt
Den gamle
forteller om den gangen
en liten gutt ble
født til egnethet
oss
Personlig
og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt.
fordi det var kaldt
overalt
Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor. Tilsetting skjer
men han tenteiht.
håp
og reglement
lys
lover,
og avtaleverk. Referanser bes oppgitt i
og derfor synger
vi
søknaden.
Søker må være medlem av Den norske kirke.
Den gamle julesangen
forteller om den gangen
en liten gutt ble født til denne jord
gutten lå på noen strå
og han frøs da han ble født
til denne store jord
Vi synger for dem
som borom
utestillingen kan fås ved henvendelse til
Opplysninger
for alle som fryser
i nattRuth Elisabeth L Myrvang, tlf. 35 94 11 74 eller
kirkeverge
940 52 295.
Vi synger for dem
som ikke har noen pute
Skriftligseg
søknad med kopi av vitnemål og attester
og alle som kjenner
sendes
enten
pr. post eller e-post:
små og forlatt
Vikar for kirketjener/klokker
klokker fra september 2014. Arbeidet omfatter gudstjeneste
en søndag pr. måned. Arbeidet er i hovedsak knyttet til
julesangen
praktisk gjennomføring av gudstjenester på søndager.
Siljan kirkelige fellesråd, Postboks 17, 3479 Siljan
Gudny Hagen eller til [email protected]