Leiekontrakt for elever som leier hybel på skolens hybelhus

Skoleåret 2012 – 2013
Leiekontrakt for elever som leier hybel på skolens hybelhus
Skoleåret: 20
- 20
Hus nr:
Rom nr:
1. LEIE. For tiden er leien på kr 2.300,- pr. mnd. Vi tar forbehold om endringer i leieperioden.
Utleiekontrakten har 14-fjorten-dagers gjensidig oppsigelsesfrist med unntak for de forhold som
fører til øyeblikkelig oppsigelse.
Nøkkel utlevert dato:
Nøkkel innlevert dato:
2. Leietakeren forplikter seg til å sette seg inn i hybelhusreglementet og overholde dette.
3. INNFLYTTING. Før innflytting skal det betales et depositum på kr. 2.300,-. Dette refunderes ved
utflytting med fradrag for eventuelle skader, etter at hybelen er kontrollert.
4. UTFLYTTING. Det skal av leietakeren foretas en grundig rundvask av hybelen og fellesarealene
innen skoleslutt. Elever som unnlater å delta, eller har utført et utilfredsstillende arbeid, vil bli
trukket et forholdsmessig beløp av depositumet etter skjønnsmessig vurdering. Rundvasken skal
starte uka før skoleslutt. Ansvar for å organisere dette er tillagt avdelingsleder.
5. BETALING. Husleieregningen leveres leietaker direkte dersom ikke annet er avtalt. Leien betales
forskuddsvis innen forfall på utstedt faktura.
6. ERSTATNINGSANSVAR. Leietakeren forplikter seg til å erstatte skader som ikke skyldes normal
slitasje. Leietakeren er solidarisk ansvarlig for utstyr og fellesrom. Ved tap av nøkkel betales kr.
300,- til skolen før ny nøkkel kan utleveres.
7. Leien omfatter normalt vedlikehold, oppvarming, sikringer og lyspærer. (bare til lamper som
tilhører fylkeskommunen.) Skolen holder støvsuger, vaskemaskin, servise og kokekar. (ikke
bestikk)
8. Leietakeren forplikter seg til å delta i turnus for renhold og generell ivaretakelse av
felleshygienen på alle fellesarealer.
9. Leietakeren må plassere bilen på angitte parkeringsplasser, ikke mellom husene.
10. Hovedregelen er at leietakeren skal reise hjem i helgene, men dispensasjon fra dette kan søkes.
Grunner for å få overnatte i helgene kan være: Arbeid på dyreavdelingene, hestestell, kostbare
hjemreiser og vanskelige kommunikasjonsforhold, blant annet av værmessige årsaker. Ved
ulovlig overnatting blir kontrakten sagt opp.
POSTADRESSE
Gisundveien 9
9372 Gibostad
EPOST
[email protected]
TELEFON
77 852 852
BANKGIRO
4776 07 01242
ORGANISASJONSNR
NO974793741
11. Alvorlige og/eller gjentatte brudd på kontraktsforhold og hybelreglement kan/vil føre til
oppsigelse av kontrakt og i verste fall til øyeblikkelig oppsigelse. Manglende husleiebetaling
betraktes som kontraktsbrudd.
/
- 20
/
- 20
Gibostad den
Gibostad den
Leietaker
For utleier
12. Foresatte til elever under 18 år påtar seg de økonomiske forpliktelser i denne kontrakt, dersom
leietaker ikke overholder betalingsfristen.
Foresatte (hvis leietaker er under 18 år)