Store Tune Gård barnehage 2011–2012

Virksomhetsplan
og kalender
Store Tune Gård barnehage 2011–2012
Bar n a
fo rt je n er
de t be st e
www.storetunegaard.no
Ba rn a
fo rt je ne r
de t be ste
I var barnehage er leken i sentrum.
Velkommen til et nytt og spennende år!
Nå er barnehageåret 2011/2012 i gang og vi gleder oss
til å ta fatt på hverdagen sammen med barna. Etter en
lang sommerferie er det alltid hyggelig å treffe store og
små igjen, og vi ønsker spesielt alle nye barn velkommen på gården. Vi gleder oss til å bli kjent med dere
og til å dele de gode dagene sammen med dere. Vi har
også noen nye ansatte på gården, som vi også ønsker
velkommen.
Denne virksomhetsplanen skal gi dere innblikk i våre
pedagogiske planer og virkemidler, samtidig som at den
skal gi dere informasjon om hva som skal skje i barnehagen til en hver tid. Vi håper også den kan benyttes som
en kalender for familien, og at den vil være til glede for
store og små.
Mottoet til barnehagen er Barna fortjener det beste, og
det er dette som er drivkraften vår hver eneste dag. I
Store Tune Gård barnehage skal barna oppleve den gode
dagen fylt med humor og glede, masse god tid til lek og
sosialt samvær med vennene sine. Vi er stolte av personalgruppen vår, som vi vet alltid gjør sitt ytterste for at
barna på gården skal ha gode dager.
Vi vil at hvert enkelt barn skal bli ivaretatt av voksne som:
♥ Tar dem på alvor.
♥ Ser deres behov.
♥ Har tid til dem.
♥ Er lydhøre for barnas ønsker.
♥ Er opptatt av de gode opplevelsene.
♥ Setter av god tid til lek.
♥ Har fokus på gode sosiale relasjoner.
♥ Bruker humor aktivt i hverdagen.
♥ Gir omsorg.
For barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at
leken skal være nyttig for dem i wfremtiden. For barnet
er det å delta i lek med andre barn forbundet med ”den
gode barndom”. Å stå utenfor dette sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside. Det er derfor av
vesentlig betydning at de voksne er tilsted i barnas lek
og observerer og veileder, slik at man med sikkerhet vet
at alle barna er del av et lekefellesskap. I Store Tune gård
skal alle barna oppleve de gode hverdagene fylt av lek,
latter, humor og glede.
I barnehageloven § 2 står det:
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse
og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og
samtidig utfordrende miljøer.
Rammeplanen for barnehagen (06) sier at leken skal ha
en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken
har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.
I Store Tune Gård står leken i fokus og vi ønsker å være
en god og trygg lekearena for barna. Her skal de få
utrykke seg gjennom lek og her skal vennskapene få rom
til å blomstre.
Gjennom leken får barna mulighet til:
♥ Å oppleve frihet
♥ Være et midtpunkt
♥ Leve ut følelser
♥ Øve seg i samarbeid og konfliktløsning
♥ Oppleve mestring
♥ Bruke fantasi og kreativitet
♥ Å trene språket sitt
Avdelingene
Våningshuset
Låven
Bryggerhuset
Tlf: 957 20 296
Tlf: 957 24 614
Tlf: 994 70 227
Totalt 23 barn
Født i:
2006: 5 barn
2007: 8 barn
2008: 4 barn
2009: 2 barn
2010: 4 barn
Personalet:
Mette Ødegård (ped. medarbeider/husansvarlig),
Marius Tømmerholdt (førskolelærer),
Sigrun Bislingen (ped. medarbeider),
Malin M. Filtvedt (ped.medarbeider).
Totalt 36 barn
Født i:
2006: 8 barn
2007: 11 barn
2008: 10 barn
2009: 7 barn
Personalet:
Totalt 18
Født i:
2006: 8 barn
2007: 10 barn
Personalet:
Cathrine Klavestad (ped. leder),
Heidi Jeanette Hansen (ped.leder),
Sølvi Guthu (ped. medarbeider),
Marit Andreassen Acar
Renate Strand (ped. leder/husansvarlig),
Kine Johannessen (ped. leder),
Lene Berg Dias (førskolelærer),
Hege Anita Gundersen (ped. medarbeider),
Anlaug Thorbjørnsen (ped. medarbeider),
Birgitte Aarum Bøckman (ped. medarbeider),
Agata Hermansen (ped. medarbeider),
Terese Fosby (ped. medarbeider).
(ped. medarbeider).
Ledelsen
Eiere:
Joar Kristiansen
Lisbeth Langvik Kristiansen
Daglig leder/eier:
Malin Lind
tlf: 922 93 711
[email protected]
Faglig leder:
Linda Hovden
tlf: 903 64 610
[email protected]
Blå avdeling
RØD AVDELING
Gul avdeling
Grønn avdeling
Tlf: 482 93 657
Tlf: 482 17 768
Tlf: 900 46 939
Tlf: 948 80 545
Totalt 19 barn
Født i:
2006: 4 barn
2007: 2 barn
2008: 4 barn
2009: 5 barn
2010: 4 barn
Personalet:
Eivind Toft (ped. leder),
Gro Kristiansen (ped. medarbeider),
Siv Moen (ped. medarbeider),
Ida Kjernsbæk (ped. medarbeider).
Totalt 19 barn
Født i:
2006: 3 barn
2007: 7 barn
2008: 2 barn
2009: 5 barn
2010: 2 barn
Personalet:
Anders Vik Minge (ped. leder),
Ann Cecilie Korsæth (ped. medarbeider),
Monica Westborg (ped. medarbeider),
Joylin Haugen (ped. medarbeider).
Totalt 19 barn
Født i:
2006: 3 barn
2007: 4 barn
2008: 6 barn
2009: 3 barn
2010: 3 barn
Personalet:
Anniken Pedersen (ped. leder),
Annett Bakke (førskolelærer),
Wenche Carlsen (ped. medarbeider),
Line Oliversen Teie (ped. medarbeider),
Tonje Handelsby (ped. medarbeider).
Totalt 36 barn
Født i:
2008: 7 barn
2009: 16 barn
2010: 12 barn
2011: 1 barn
Personalet:
Ida Linn Langvik (ped. leder/husansvarlig),
Elise Hennestad (ped. leder),
Line Wahlberg (ped. leder),
Heidi Jeanette Hansen (ped. leder),
Anne-Marthe Johannsen (førskolelærer),
Hilde I. A. Halvorsen (ped. medarbeider),
Inger Marie Garder Stavn (ped.medarbeider),
Linda Hermansen (ped. medarbeider),
Karen Abrahamsen (ped. medarbeider),
Silje Juliussen (ped. medarbeider).
Ba rn a
for tje ne r
de t be ste
Rammeplan for barnehagen
Kunnskapsdepartementet har fastsatt Rammeplanen,
for barne-hagens innhold og oppgaver. Forskriften trådde
i kraft 1. august 2006.
Målet med planen er å gi styrer, pedagogiske ledere og
det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens
virksomhet. Rammeplanen skal også gi informasjon til
foreldre og tilsynsmyndighet.
Store Tune gård barnehage
og sikkerhet
Vi er en Veritasgodkjent barnehage, og vi var stolte over
å være først ut i Sarpsborg kommune med godkjenning
av hele uteområdet. Fra og med 2012 slutter Veritas med
godkjenning av barnehager. Vi har derfor gjort avtale
med et nytt selskap som utfører samme kontroll, nemlig
Lekeplasskontrollen. Dette er med på å gjøre barnehagen
til en trygg lekearena for barna. Vi legger stor vekt på
sikkerhet, og at barna fortjener det beste gjelder selvfølgelig også her. Vi har gode sikkerhetsrutiner for barna i
barnehagen, både hjemme og på turer og utflukter.
Store Tune Gård barnehage har også en felles ulykkesforsikring for alle barna i barnehagen. Den gjelder hele
døgnet så lenge de har plass i barnehagen. Barnehagen
betaler egenandelen på forsikringen den tiden barnet
oppholder seg i barnehagen. Vi ønsker også å sette fokus
på sikkerhet rundt våre turer og utflukter. Vi legger opp
til å bruke buss på alle turer (ikke privatbiler). Det blir mye
tryggere for barn og voksne. Barnas sikkerhet er vårt ansvar. Derfor arrangerer vi også regelmessige kurs for hele
personalet i førstehjelp og livredning.
Rammeplanen tar for seg 7 fagområdet som vi skal
innom i løpet av året:
♥ Kommunikasjon, språk og tekst
♥ Kropp, bevegelse og helse
♥ Kunst, kultur og kreativitet
♥ Natur, miljø og teknikk
♥ Etikk, religion og filosofi
♥ Nærmiljø og samfunn
♥ Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Kropp, bevegelse og helse
I år har vi valgt Kropp, bevegelse og helse som vårt satsningsområde. I løpet av småbarnsalderen tilegner barnas
seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de
kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslige aktive,
og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.
Gjennom kroppslig aktivitet lærer de seg selv og verden
å kjenne.
Store Tune gård har utvidet kristen formålsparagraf. I barnehagens vedtekter (§ 2) står det: Barnehagen bygger på
den kristne tro og de kristne grunnverdier, og den forteller barna om Jesus ut i fra Bibelens fortellinger.
For barna i barnehagen betyr dette i det daglige livet på
avdelingen at:
♥ En til to ganger i uka er det kristen samling der vi
forteller om Jesus ut i fra fortellinger fra Bibelen.
Virkemidler kan for eksempel være:
1. Sanger
2. Muntlige fortellinger ofte med hjelp av dukker
og/ flanellograf
3. Dramatisering
4. Høytlesning
5. Barna får selv være med i rollespill
♥ Mye av musikken som barna hører på har et kristent
innhold.
♥ Mange av bøkene som leses for barna har et kristent innhold.
♥ Det er viktig for oss å presentere Jesus for barna.
Budskapet er enkelt, men kraftfullt: Jesus er glad i alle, alltid og uansett!
Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi skal bli. Han er
alles beste venn, selv om vi gjør rare ting, eller at ting ikke
ble som vi trodde. Jesus er forutsigbar og rettferdig. Han
dømmer ingen, og Han har er åpen og imøtekommende
holdning overfor alle mennesker. Vi ønsker å lære barna
den toleransen som Jesus har.
Barnehagens innhold
1.august 2010 trådte ny formålsbestemmelse inn for
barnehagen. Med dette får barnehagene et tydeligere
samfunnsmandat hvor alle vil være forpliktet til å drive i
samsvar med et felles verdigrunnlag.
§ 1. Formål for barnehagen.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring
og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet,
tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder
og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og
anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til
trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal
fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. ( Utdrag fra barnehageloven)
Det er “Lov om barnehager”, “Rammeplanen for barnehager” og barnehagens vedtekter som danner grunnlaget
for vår pedagogiske virksomhet og planlegging av innholdet i Store Tune gård barnehage. I tillegg har vi egne
visjoner og mål som danner fundamentet i virksomheten
vår.
♥ Barnehagen er en pedagogisk virksomhet
♥ Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet skal ivare
tas.
♥ Barnehagen skal gi barn et oppvekstmiljø som gir ut fordringer som er tilpasset barnets alder, modenhet og funksjonsnivå.
♥ Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring i
formelle og uformelle læringssituasjoner.
♥ Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livs utfoldelse og meningsfylte opplevelser.
♥ Barnehagen har i oppgave å forebygge diskriminering,
mobbing og respektere forskjellighet.
♥ Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne
kulturelle og individuelle forutsetninger.
♥ Barnehagen skal gi omsorg, kjærlighet og varme.
♥ Barnehagen har respekt for barndommen som en livs
fase med egenverdi.
♥ Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre.
♥ Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.
♥ Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
♥ Barnehagen er en viktig arena for sosial kompetanse/
utvikling.
♥ Barnehagen er en viktig arena for språklig
kompetanse/utvikling.
♥ Barnehagens hverdag må preges av glede og humor.
♥ Barnehagen skal formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen som en pedagogisk virksomhet og som en læringsarena
Planlegging
Store Tune gård utarbeider en felles virksomhetsplan for
hele barnehagens pedagogiske virksomhet. I tillegg utarbeider hver avdeling periodeplaner som tar for seg de 3
neste månedene. I periodeplanen blir det skissert hvordan de ønsker å jobbe med fagområdet kropp, bevegelse
og helse, hvordan de skal gripe an temaet for perioden,
hva som trengs å fokuseres på i barnegruppen og hvordan de kristne samlingene skal legges opp. Denne periodeplanen er utgangspunktet for månedsplan og ukeplan
som også går ut til foreldrene. Månedsplanen blir en
oversikt over hva om skal skje den kommende måneden,
med bursdager, spesielle aktiviteter og turdager. Ukeplanen blir mer detaljert, og denne ønsker vi å utarbeide
sammen med barna. På den måten får barna være med
planlegge sin egen hverdag i barnehagen.
Vi i Store Tune gård har latt oss inspirere av Reggio Emilia
filosofien og ønsker å tilpasse dette til vår barnehage.
Reggio Emilia er en by i Nord Italia, og grunnleggeren av
Reggio Emilia filosofien het Loris Mallaguzzi (barnepsykolog og pedagog). Han utviklet et syn på barnet som
gjør demokrati og delaktighet til to svært viktige begrep
i denne filosofien. Reggio Emilia bygger på et syn på barn
hvor en i hovedsak ser på barnet som kompetent og som
medskaper av kultur og kunnskap. Man ser på barnet
som et subjekt og ikke et objekt, og i dette ligger at man
tar barna på alvor, ser deres behov og støtter dem i deres
ønsker. Barnet er et tenkende og selvstendig individ, som
skal få lov til å være delaktig i barnehagens hverdag. Et
verktøy i denne sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til
barna og den pedagogiske praksisen. Den grunnleggende
filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen
kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene
sine, og kompetente, nysgjerrige voksne.
Vurdering
Vi ønsker å være i en kontinuerlig evalueringsprosess, for
å sikre kvaliteten i barnehagen. Det evalueres opp mot
rammeplanen for barnehagen, virksomhetsplanen, periodeplanen og månedsplanene for den enkelte avdeling.
Hver tredje måned har hver avdeling og ledergruppa
evalueringsprosedyrer med utgangspunkt i det arbeidet
som er gjort, med utgangspunkt i barnegruppen, satsningsområdet Kropp, bevegelse og helse, teamarbeidet,
det kristne opplegget og eventuelt andre ting de har
vært opptatt av de siste månedene. Dette evalueringsskjemaet er grunnlaget for neste periodeplan.
Dokumentasjon
For at barnehagen skal ha et godt grunnlag for vurdering er det helt nødvendig at det arbeides systematisk
med dokumentasjon. Uten dokumentasjon vil det være
nærmest umulig å utføre vurderingsarbeidet. Dokumentasjonen skaper grunnlaget for refleksjon og diskusjon,
og i neste instans endring av praksis når det viser seg
nødvendig.
Vi ønsker å dokumentere for:
♥ Å synliggjøre viktigheten av det vi gjør, og hva vi gjør i
barnehagen.
♥ Hensynet til det enkelte barnet.
♥ Å synliggjøre arbeidene og opplevelsene til barna og den pedagogiske prosessen.
Vi dokumenterer gjennom:
♥ Dagsrapport
♥ Bilder og film av barna og livet i barnehagen.
♥ Praksisfortellinger – synliggjøre det usynlige.
♥ Prosjektbeskrivelser
♥ Vår hjemmeside: www.storetunegaard.no
Der finner du bilder og nyheter.
♥ Barnas arbeider
Observasjon
Observasjon er en viktig del av planleggingsprosessen.
Observasjonene er grunnlaget for refleksjoner, og for å
vurdere om det som skjer eller oppnås, stemmer overens med målene som er satt. I tillegg er det formelle og
uformelle observasjoner av det enkelte barn som er en
dokumentasjon på barnets trivsel og utvikling. Observasjonene danner også grunnlaget for foreldresamtalene.
Det blir fylt ut et observasjonsskjema for hvert barn i
forkant av foreldresamtalen. I dette skjemaet/skrivet blir
det skissert hvordan vi i barnehagen opplever barnet i
forhold til Sosial utvikling, lek, motorisk utvikling, språkutvikling og trivsel. Dere foreldre vil også få et tilsvarende skjema hjem i forkant av samtalen, slik at dere kan
gi deres inntrykk av barnet på hjemmebane. På denne
måten vil vi få en mulighet til å sammenligne inntrykk
av barnets trivsel og utvikling, og samtale om barnets
hverdag i barnehagen.
Læring
Barnehagen som læringsarena og barnehagens
læringssyn står i fokus i dagens samfunn. Barnehagen
er underlagt Kunnskapsdepartementet, vi har en rammeplan som har fokus på læring. Stortingsmelding 16
inkluderer barnehagen som en viktig arena for at alle skal
få en lik start i sin livslange læring.
Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet
og lærelyst, og bidra til et godt grunnlag for livslang
læring. Læring omfatter både formell og uformell læring,
foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og
miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse
og omsorg. Læring i barnehagen skjer både i formelle
og uformelle situasjoner. Det er viktig at en voksen er til
stede, og fanger opp barnas initiativ og lærelyst. Læring
skjer på ulike arenaer hele livet.
Smågrupper
I flere år har vi i Store Tune Gård barnehage delt inn
barna på avdelingen i mindre grupper. Arbeidet med
smågrupper har vært veldig vellykket og svært positivt
for barna. Vi har også fått meget god respons fra foreldrene på dette arbeidet.
Ved å dele inn barna i små grupper sikrer vi også at alle
barn blir sett og hørt. Hver gruppe har en fast voksen. Barna blir fordelt på ulike aktiviteter, som henger
sammen med temaet til barnehagen. Også i frilek og i
utetiden vil barna ofte være inndelt i sine grupper. Gruppene utnytter også de arealene som barnehagen har
som for eksempel gymsalen, bålhytta og vannrommet.
Hvorfor smågrupper?
- For å sikre at alle barn blir sett, hørt og forstått
- For å sikre større voksen-barn-tetthet, og for å skape
rom for rolige aktiviteter.
- For at foreldrene skal oppleve at deres synspunkter blir
tatt alvorlig, og kjenne dere trygge på barnas hverdag.
- For at hele personalgruppa skal få brukt sine ressurser
og videreutvikle sin kompetanse.
Smågruppearbeidet tar sikte å fremme følgende beskyttende faktorer hos barnet:
1. Styrke barnets strategier for samhandling med sine
omgivelser
2. Styrke barnets sosiale ferdigheter
3. Styrke barnets problemløsningsferdigheter
4. Styrke barnets empati
5. Styrke barnets evne til å kjenne igjen egne og andres
følelser
6. Styrke barnets trygghet i barnehagehverdagen
7. Styrke barnets behov for å bli sett og hørt
8. Styrke barnets gruppetilhørighet
Barns medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få
mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
I Store Tune gård barnehage ønsker vi at barns medvirkning i det daglige livet på avdelingene innebærer at:
♥ Barna erfarer ansvarsfulle voksne som tar hensyn til det enkelte barnet og hele gruppen i hverdagsrutiner. Et bevisst forhold til forskjellighet i barnegruppen er en forutsetning for å kunne ivareta alle barns rett til medvirkning.
For eksempel valg av: lekekamerater, hva salgs mat, hvor mye mat, hvem man vil leke med, sove med, spise med, hva man vil leke med, hvor man vil leke, hvem man vil ha kos av og hvem man vil ha trøst av.
♥ Barna erfarer voksne som ser barna som med mennesker og har en grunnleggende holdning til barn som innebærer at man tar barns utsagn på alvor.
♥ Barna får god tid til samtale i smågrupper og
samlinger.
♥ De voksne plikter til å få frem barnas synspunkter og ha respekt for det de uttaler og må la det de ut-
trykker få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet.
♥ Barna blir møtt av tydelige og lydhøre voksne som kan motivere barn til å påvirke sin egen hverdag.
♥ De voksne må være bevisste i hvordan rommene i
barnehagen brukes, og hvordan utstyret er plassert. Dette styrer mye av barns mulighet for medvirkning når det gjelder valg av lek.
♥ De voksne må ta barns medvirkning inn i sin planleg-
ging, vurdering og dokumentasjon.
♥ De voksne må åpne opp for all den kreativitet, ny-
vinning, annerledeshet og de mange spennende
løsninger økt medvirkning fra barn kan skape i
barnehagen.
Foreldresamarbeid
Vi ønsker at samarbeidet mellom Store Tune Gård barnehage og hjemmene skal bygges på gjensidig tillit og
respekt. Idealet er å skape et samarbeidsforhold der
personalet og hjemmet gir hverandre råd, hjelp og støtte.
Dette gjøres gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter. Videre gjennomfører vi en
tilfredshetsundersøkelse hver vår, der alle foreldrene
anonymt kan svare på et skjema om hvor tilfredse de er
med barnehagen.
Vi legger vekt på at den daglige kontakten ved henting/
bringing skal gi muligheter for utveksling av informasjon
om barnet. Dette har betydning for at barnet skal få det
best mulig, i barnehagen og hjemmet.
Videre innkaller vi til foreldresamtaler. I slike samtaler kan
man sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling, og diskuterer barnets hverdag i barnehagen. Dette
gir personalet mulighet til å ivareta sine pedagogiske
oppgaver bedre.
I tillegg vil personalet innkalle til foreldremøte i løpet av
barnehageåret. På foreldremøte informerer personalet
om barnehagehverdagen og det pedagogiske arbeidet
på avdelingen. Det gis også en del praktisk informasjon,
samt at foreldrene kan stille spørsmål.
Samarbeidsutvalget i Store Tune Gård barnehage er:
Joar Kristiansen: leder/eiers representant.
Sølvi Guthu: ansattes representant.
Katrine S Johannessen: foreldrenes representant.
Linda Hovden møter som faglig leder.
Malin Carita Lind møter som daglig leder
(Vararepresentant og én foreldrekontakt fra hver avdeling velges på foreldremøtene i oktober.)
r
e
t
k
a
t
n
o
k
r
e
a
im
r
p
g
o
Tilvenning
Nytt barnehageår bringer med seg mye forventning. Små og store gleder seg til å møte hverandre igjen etter en lang
sommerferie. De “gamle” barna gleder seg til å treffe vennene sine, og for de som er de nye Maxibarna er nok forventningene til det nye året spesielt store. Det er noe eget ved det å være eldst i barnehagen. De nye barna ønskes
velkommen og vi ønsker å gjøre den første tiden så trygg og god som mulig.
Hvert barn i Store Tune gård skal ha en primærkontakt. Dette er en fast voksen som skal “se” barnet litt ekstra hver
dag. Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvar for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen.
Primærkontakten skal i løpet av hele dagen inne og ute ha positiv og nær kontakt med sine primærbarn. Den skal
prate og leke med dem, gi barnet ekstra oppmerksomhet og ta hensyn til barnets eget tempo.
Barnet skal føle at en voksen bryr seg spesielt om han / hun. Vi skal i tillegg sørge for god kontakt og kommunikasjon
mellom hjem og barnehage.
Sangforslag:
Tøffe, tøffe toget
Tøffe tøffe toget
gjennom berg og dal,
tuter i tunnelen,
tut – tut – tut.
Stopper på stasjonen og Anders (barnets navn)
han går av.
Tusen takk for turen
den var veldig bra.
August
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2011
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
31
1
2
3
4
5
6
7
32
8
9
10
11
12
13
14
33
15
16
17
18
19
20
21
26
27
28
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
Oppstart nytt
barnehageår!
Tilvenning av barn.
Tilvenning av nye barn.
34
22
23
24
35
29
30
31
Maxibarna deltar på
åpning av Inspiria
Science center
Tilvenning av nye barn.
25
e
ls
e
h
g
o
e
ls
e
g
e
v
e
b
,
p
K rop
Vi ønsker at barna i Store Tune gård skal oppleve bevegelsesglede. Barn er født kroppslige og allerede i fosterstadiet
begynner utvikling av de motoriske ferdighetene. Vår påstand er at alle barn er glade i å bevege seg, men de individuelle forskjellene er store. Noen barn ønsker å være fysisk aktive fra de står opp til de går og legger seg, mens andre er
mer tilbaketrukket og vet ikke helt hvordan de skal løse de ulike bevegelsesutfordringene. Denne følelsen og opplevelsen skal barna oppleve gjennom at vi arbeider målbevisst med fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Vi skal strebe
mot å se lek i aktiviteten og aktivitet i leken.
Vi ønsker å være med på å skape gode bevegelsesvaner som barna kan ta med seg videre i livet. Helsemyndighetene
anbefaler at barn bør være fysisk aktive i 60-90 minutter hver dag. Dette stiller krav til oss i barnehagen og krever god
og gjennomtenkt tilrettelegging av fysisk aktivitet og bevegelseslek.
Vi skal ikke skape idrettsstjerner, men fokuset vårt er å gi barna de gode opplevelsene ved det å bruke kroppen sin.
Vi skal gi dem varierte erfaringer i ulike miljøer. Ved å tilrettelegge for aktiviteter der barn opplever variasjon mellom
ulike bevegelser, vil dette være allsidig stimulerende for den motoriske utviklingen hos hvert enkelt barn. Samtidig
kan variasjon være med på å skape motivasjon hos barn fordi de stadig opplever noe nytt. Den viktigste grunnen til at
man bør tilrettelegge for variasjon, er at man har bedre forutsetning for å få med seg alle. Barna i Store Tune gård skal
oppleve at det å være i bevegelse er gøy!
Sangforslag:
Nederst sitter tærne.
Nederst sitter tærne, helen kommer så
leggene og knærne, med enden ovenpå
Mage, bryst og hode, hvor nesa stikker ut
håret er i toppen, slik er vi skapt av Gud.
Panne, øyne, ører, med røde kinner små
skuldrer, armer, hender, med fingrer fikk vi så,
Lungene og hjertet, muskler og skjelett,
Slik har Herren skapt oss,
fantastisk rett og slett!
Babababam, babam, babam, babam
Babababam, babam, babam,babam
Babababam.
September
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
2011
Fredag
35
Lørdag
Søndag
1
2
3
4
36
5
6
7
8
9
10
11
37
12
13
14
15
16
17
18
24
25
Foreldremøte kl 18:30
Våningshuset og
Bryggerhuset.
Foreldremøte kl 18:30
Låven.
Foreldremøte kl 18:30
Lågården (Blå, Rød
og Gul).
Foreldremøte kl 18:30
Grønn.
38
19
20
21
22
23
39
26
27
28
29
30
Fotografering kl 09:00
Bryggerhuset og
Grønn. Sangstund
på Tingvollheimen.
Fotografering kl 09:00
Vånings-huset og
Låven.
Fotografering kl 09:00
Lågården (Blå, Rød og
Gul).
Forut prosjekt
Gjennom FORUTs barneaksjon møter barn i Norge barn i andre land. Målet er å skape nysgjerrighet,
toleranse og forståelse som fremmer empati og fører til vennskap og solidaritet. FORUTs visjon er å
bidra til å gjøre verden litt bedre.
Gjennom årets barneaksjon skal vi bli kjent med Indrani på 5 år som snart skal begynne på skolen.
Hun bor i slummen i Bangalore i India.
Indrani er blant millioner av barn i verden som lever i storbyslum. Selv om mye er vanskelig, er det
også mye som er bra for Indrani og familien hennes. Seksåringen går i en FORUTstøttet barnehage,
men i 2011 er hun klar for skolestart og går inn en ny og spennende fase i livet.
Vi presenterer Indrani for barna gjennom fortelling, bilder, musikk og film. Barneaksjonen lar barn
i Norge oppleve sammenhengen mellom kunnskap og handling på en god måte. Barneaksjonens
materiell er gratis, men vi forplikter oss til å gjennomføre sin egen innsamlingsaksjon til inntekt for
FORUTs solidaritetsarbeid. Barnehagen kommer derfor til å arrangere en FORUTkafé på hver avdeling,
der det blir lotteri, basar og salg av kaffe og kaker. Alle inntektene går da til FORUTs solidaritetsarbeid.
Sangforslag:
Jeg folder mine hender små
Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg.
La alle barn i verden få det like godt som jeg.
Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død.
Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød.
La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred.
La alle leve trygt og godt i frihet og i fred.
Oktober
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2011
Torsdag
Fredag
Lørdag
39
Søndag
1
2
40
3
4
5
6
7
8
9
41
10
11
12
13
14
15
16
42
17
18
19
20
21
22
23
43
24
25
27
28
29
30
44
31
Besteforeldredag 26
Besteforeldredag med med Forutcafe: Låven. Besteforeldredag
med Forutcafe:
Forutcafe: Våningshuset ••••••••••••••••••••••••••••••
Sangstund på
Lagården (Blå, Rød
og Bryggerhuset
Tingvollheimen
og Gul).
Besteforeldredag
med Forutcafe:
Grønn.
2011
Sangforslag:
Nå tennes tusen julelys
Nå tennes tusen julelys,
det stråler rundt vår jord.
Og himlens stjerner blinker ned
til liten og til stor.
Lystenning
I tradisjonens tro skal tuntreet vårt tennes i år også. De 2000
lysene på treet er med på å skape julestemning i nærområdet
vårt. Vi er stolte av dette. Vi håper så mange som mulig har
lyst til å delta i vårt fakkeltog og bli med på denne minnerike
opplevelsen. Det blir kakemann og saft til barna og gløgg til
de voksne.
Og over land og by i kveld
går julens glade bud.
Om han som fødtes i en stall.
Vår Frelser og vår Gud.
Du stjerne over Betlehem,
send dine stråler ned.
Og minn oss om at julens bud
er kjærlighet og fred.
Til hvert et fattig hjerte send
et lysstreif ifra sky.
Så finner det den rette vei,
og det blir jul på ny.
November
Uke
Mandag
Tirsdag
44
45
7
Onsdag
Torsdag
2011
Fredag
Lørdag
Søndag
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
46
14
15
16
17
18
19
20
47
21
22
23
24
25
26
27
Lystenning av tuntreet
kl 18:00. (Fakkeltog går
fra Grålum Pizza kl 17.50).
48
28
29
30
Sangstund på
Tingvollheimen.
Jul
Desember er en måned full av forventninger, og
vi skal gjøre vårt for at dette blir en koselig og rolig tid for barna. Vi ønsker at barna skal skjermes
fra samfunnets stress og mas, og heller oppleve
denne måneden som en forventningsfull tid med
rom for gode samtaler og undring. Det blir mange
morsomme arrangementer som både julebord og
nissefest, og vi håper kreativiteten og skapergleden kommer til syne i årets julegaver som havner
under juletreet. I desember skal vi på kirkebesøk i
Tune kirke.
For oss i Store Tune gård står det kristne budskapet om Jesu fødsel i fokus og vi ønsker å formidle
juleevangeliet til barna. For oss er det viktig at
barna i barnehagen vet at Jesus er glad i dem alle,
alltid og uansett. Vi ønsker å formidle til barna at
Jesus elsker oss for den vi er, ikke for den vi kan bli.
Jesus er alles bestevenn, uansett om vi gjør bra eller dumme ting. Jesus dømmer ingen, og vi ønsker
å gi barna den samme toleransen og åpenheten til
alle mennesker som Jesus har.
Sangforslag:
Jeg er så glad hver julekveld
Jeg er så glad hver julekveld.
Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født.
Da lystes stjernen som er sol,
og engler sang så søtt.
Det lille barn i Betlehem
Han var en konge stor.
Som kom fra himmelens høye
slott,
Ned til vår arme jord.
Nå bor han høyt i himmelrik,
Han er Guds egen sønn.
Men husker alltid på de små
Og hører deres bønn.
Jeg er så glad hver julekveld
Da synger vi hans pris.
Da åpner han for alle små
Sitt søte paradis.
Desember
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
2011
Fredag
Lørdag
Søndag
1
2
3
3
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
24
25
48
Juletrehenting på Solli
Gård for 4-åringene
kl 10.00
5
49
6
Julebord på
avdelingene.
12
50
13
Foreldregløgg
kl 14.00 Grønn
Kirkebesøk Tune kirke
kl. 10.00
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Foreldregløgg kl
14.00 Låven
Foreldregløgg kl 14.00
Våningshuset og
Bryggerhuset
Foreldregløgg kl.
14.00 Lagården (Blå,
rød og Gul)
19
51
20
21
22
23
Julaften
Nissefest fra kl 10.00.
Nissen kommer til
gården.
26
52
2. Juledag
Barnehagen stengt.
27
28
Sangstund på Tingvollheimen
29
30
1. Juledag
31
Nyttårsaften
Sangforslag:
Nytt prosjekt: Sirkus
Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden
opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et
temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet (Rammeplanen 2006).
I de neste 6 månedene er sirkus temaet vi skal jobbe med i Store Tune
gård barnehage. Gjennom dette temaet ønsker vi at barna skal utforske nye måter å bruke kroppen sin på. Ved å leke at man er akrobater,
elefanter, linedansere, tigere og klovner vil et hvert barn finne en bevegelsesform som passer for seg. Utfordring og mestring henger nøye
sammen og vi skal legge til rette for aktiviteter der barna finner den
gode balansen mellom det å strekke seg til nye høyder og det å oppleve trygghet og mestring i aktiviteten. Gjennom arbeidet med sirkus vil
barna jobbe tverrfaglig med alle fagområdene og vi ønsker å avslutte
temaperioden på hver avdeling med en sirkusforestilling.
En elefant kom marsjerende
En elefant kom marsjerende
bortover edderkoppens fine spinn
syntes veien var så int´ressant
at han ville ha med seg en annen
elefant.
To elefanter kom marsjerende
bortover edderkoppens fine spinn
syntes veien var så int´ressant
at de ville ha med seg en annen
elefant.
Tre elefanter kom marsjerende
bortover edderkoppens fine spinn
syntes veien var så int´ressant
at de ville ha med seg en annen
elefant.
Fire elefanter osv.
Januar
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2012
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
52
1. nyttårsdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
27
28
29
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
2
Skøytedag i Sparta
Amfi for Maxibarna.
3
16
17
18
19
Skøytedag i Sparta
Amfi for 4-åringene.
4
23
24
25
Sangstund på Tingvollheimen.
5
30
31
26
Skøytedag i Sparta
Amfi for Maxibarna.
r
e
t
y
o
k
s
g
o
g
in
k
a
i,
k
s
d
e
Vinterlek m
Vinteren er en fantastisk tid for kroppslig utfoldelse, lek og moro. Vinterlek
skal være i sentrum i denne måneden og barna oppfordres til å ha med seg
ski i barnehagen. Vi ønsker å legge til rette for lek med ski på beina. Barn
lærer best å stå på ski når leken er i fokus. De voksne skal være delaktige i
leken og dager fylt med latter og glede skal synes over hele gården.
Vi kommer også til å ha en skidag da barna får eget startnummer og det
kjøres opp skiløyper på jordet.
I januar leier vi Spart Amfi og barna som er født i 2006 2007 får være med
på skøyteskole. Vi håper også å få lagt til rette for turer til Tunevannet der
lek med skøyter på beina er målet.
Sangforslag:
Det snør, det snør…
Det snør, det snør, tiddelibum.
Det er det det gjør, tiddelibom.
Nå snør det mye mer enn før.
Tiddelibom og huttemegtu!
Februar
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1
5
2012
Fredag
Lørdag
Søndag
2
3
4
5
Åpen dag for nye
søkere kl 13-15
6
6
7
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21
22
23
24
25
26
9
27
28
29
Aktivitetsdag med
vinterlek i fokus.
Sangstund på
Tingvollheimen.
popst
jerne
e
pirat
ti
poli
love
prinse
ss
cowboy
r
heks
tige r
stjoecrkene
K arneval
sjorove
r
epu s
bo n
nn
a
r
m
e
l
l
n
i
p
n
s
l
a
l
r
a
b
b
fot
katt
de
1 mars feirer hele barnehagen karneval. Vi ønsker
å bygge opp barnas forventninger til denne dagen.
Barna skal være med på å pynte avdelingen sin
til fest. Vi oppfordrer alle til å bruke fantasien og
kreativiteten når dere skal velge kostyme til barnet.
Man trenger absolutt ikke gå ut og kjøpe en ny
drakt. Mange flotte kostymer kommer til bare man
ser litt i skuffer og skap.
Paskefrokost
I slutten av mars er det påskefrokost på gården.
Foreldre og søsken blir da invitert til en hyggelig frokost på sin avdeling. Vi håper så mange
som mulig har mulighet til å delta på dette, da
dette er en hyggelig tradisjon i Store Tune gård
barnehage.
Sangforslag:
Karneval
Karneval, vi skal på karneval.
Skynd deg nå, skynd deg på,
Karneval.
Mars
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2012
Torsdag
Fredag
9
Lørdag
Søndag
1
2
3
4
Karneval
10
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
25
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
12
19
20
21
22
23
24
13
26
27
28
29
30
31
Påskefrokost for foreldre kl 07.30–09.00
Lågården (Blå, Rød og
Gul)
Påskefrokost for forPåskefrokost for
eldre kl 07.30–09.00 på foreldre kl 07.30–09.00
Grønn.
på Våningshuset og
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bryggerhuset.
Kirkebesøk for
Maxibarna kl. 10.00.
Påskefrokost for
foreldre kl 07.30-09.00
på Låven.
Pasken
Påskeevangeliet blir formidlet til barna denne måneden, og
vi vil gi barna kunnskap om påskens budskap. Det kan være
lett å oppfatte påskens historie som sentrert om Jesu død.
Det hører selvsagt med, men historien viser også Jesus i
levende live, før han dør og etter oppstandelsen. Gjennom
påskens historie får barna et inntrykk av han som et godt
forbilde også for mennesker i dag. Han viser ydmykhet og
omsorg for sine medmennesker, han avviser disiplenes
forsøk på å ta våpen for å beskytte han, han ber Gud tilgi
dem som korsfester han.
Barn tenker og funderer mye. Forskning viser at i førskolealderen er mange opptatt av liv og død, Gud og Jesus. Vi
ønsker at påskeforberedelsene i barnehagen skal gi muligheter for å åpne opp for slik undring og samtale sammen
med barna, og vi synes det er trygt og godt å formidle at vi
tror vi kommer til himmelen når vi dør.
Sangforslag:
Dine hender er fulle av blomster
Dine hender er fulle av blomster.
Hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus.
Graven fant jeg tom. Han var ikke der.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
April
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2012
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
13
2
14
3
4
5
Skjærtorsdag.
Barnehagen stengt.
6
Langfredag.
Barnehagen stengt.
7
Påskeaften
8
1. påskedag
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
17
23
24
25
26
27
28
29
15
2. påskedag
Aktivitetsdag
kl 10.00–14:00
18
30
Sangstund påTingvollheimen.
le
o
k
s
/
e
g
a
h
e
n
r
a
b
g
n
a
Overg
Første skoledag er en merkedag i barns liv og noe de ser fram imot med forventning og spenning. Det en ny epoke i livet som barna trenger å få tid til å forberede
seg på i forkant. For at barna som skal begynne på skolen skal være så ”klare” som
mulig, har vi i Store Tune gård barnehage en Maxiklubb. Vi ønsker at det siste året
skal være et år som er litt ekstra spennende, og et år som vi fokuserer på skoleforberedende aktiviteter. Barna skal besøke skolen sin og de skal bli kjent med andre
barn i barnehagen som skal begynne på samme skole. Maxiklubben skal være en
del av motivasjonen til det siste året i barnehagen, men også bidra til en naturlig
nysgjerrighet til det spennende ved å begynne på skolen, og å slutte i barnehagen.
Sangforslag:
Syttende mai er jeg så gla’ i
Syttende mai er jeg så glad i,
moro jeg har fra morgen til kveld!
Da er det så du, om vi er små du,
er vi med likevel.
Jeg roper hurra dagen så lang,
synger for Norge mangen en sang.
Og jeg, jeg kan du elske mitt land du,
det skal du se en gang.
Mai
Uke
Mandag
Tirsdag
18
7
19
Onsdag
2012
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
Verdens aktivitetsdag
markeres på gården.
14
20
15
16
17. mai-feiring i
barnehagen.
Toget går kl 11.15
21
21
22
Barnehagen stengt.
Grunnlovsdag/
Kr.Himmelsfartsdag
23
Kirkebesøk for 3-5 åringer
kl. 10.00
22
28
Barnehagen stengt.
2. pinsedag
29
Overnatting for
Maxibarna til
torsdag.
•••••••••••••••••••••••••
Sangstund
på Tingvollheimen.
30
Pinseaften
31
1. pinsedag
Vennskap
Rammeplanen påpeker verdien av det å delta i lek og få venner, og sier at det er grunnlaget for barns trivsel
og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin
egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser.
Alle barn er opptatt av å ha en venn. Å klare å holde på et vennskap er en utfordring og det krever masse sosial kompetanse. Man må både gi og ta, lytte og bidra, være omsorgsfull og ”streng”, ja, man må faktisk kunne
en hel masse for at vennskapet skal bevares. Vi i Store Tune gård barnehage synes dette er noe av den viktigste oppgaven for oss som jobber i barnehagen. Vi skal skape glade og trygge barn, som blir sosiale individer.
Gjennom å arbeide med vennskap vil vi også ivareta fokuset på de kristne grunnverdiene som medmenneskelighet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, ærlighet og rettferdighet. Med utgangspunkt i at Jesus elsker
alle og er barnas venn, vil kristne fortellinger bli brukt i samtale med barna.
Sangforslag:
Jesus er min aller beste venn.
Jesus er min aller beste, Jesus er min aller beste
Jesus er min aller beste venn.
Jesus er min aller beste, Jesus er min aller beste
Jesus er min aller beste venn.
Han er glad i alle barna, han er glad i alle barna
Jesus er min aller beste venn.
Han er glad i alle barna, han er glad i alle barna
Jesus er min aller beste venn.
Juni
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2012
Torsdag
Fredag
4
Sommerfest
kl 18.00 Låven
24
Sommerfest
kl 18.00 Grønn
11
Foreldremøte kl 20.00
for nye foreldre
25
5
2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
24
6
Sommerfest kl 18.00
Lagården (Blå, Rød og
Gul)
12
Fotballskole
18
Sommerfest kl 18.00
Våningshuset
og Bryggerhuset
13
Fotballskole
Søndag
1
22
23
Lørdag
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
Oslotur med
Maxibarna.
Avreise kl 08.00.
26
25
Sangstund på
Tingvollheimen.
r
e
d
a
r
m
o
e
t
u
e
ig
ll
e
fire forskj
l
a
s
m
y
g
balp
l
o
ge
a ss
la v
gronnsa ksha
e
n
a
b
s
cros
e
ls
e
ld
fo
t
u
g
o
k
le
r
fo
r
ete
h
g
li
u
m
e
ig
ld
fo
g
n
a
m
d
e
m
e
g
a
h
e
rn
a
b
t
t
lo
f
g
o
r
o
t
s
En
vann
rom
lekeplass pa taket
hin
e
p
y
o
derl
Sangforslag:
Så tar vi høyre hånden
fram
Så tar vi høyre hånden bak
Så tar vi høyre hånden
fram
Og rister litt på den
Å danser buggi buggi
Å snur oss rundt i ring
Så er vi her igjen.
Å, buggi buggi buggi
Å, buggi buggi buggi
Å buggi buggi buggi
Så er vi her igjen
Så tar vi venstre hånden frem
Så tar vi venstre hånden bak
Så tar vi venstre hånden fram
Og rister litt på den
Å danser buggi buggi
Å snur oss rundt i ring
Så er vi her igjen.
Å, buggi buggi buggi
Å, buggi buggi buggi
Å buggi buggi buggi
Så er vi her igjen
Så tar vi høyre foten frem osv...
Så tar vi venstre foten frem osv...
Så tar vi nesa frem osv...
Så tar vi rompa frem osv...
Så tar vi tunga frem osv...
Så tar vi hodet frem osv...
Juli
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
2012
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
26
27
2
3
4
5
6
7
8
Vanndag
kl 10.00-14.00
28
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
Crossbane-dag
kl 10.00-14.00
29
16
Friidrettsdag
kl 10.00-14.00
30
23
24
Sangstund på Tingvollheimen.
31
30
31
Sykkeldag
kl 10.00-14.00
August 2012
I hele år har vi samarbeidet med Tingvollheimen
eldresenter. Den siste onsdagen i måneden har en
gruppe barn vært der og sunget for de eldre. Vi har
malt kunstbilder til de og vi har vært med å feire en
100 årsdag. Dette har vært gode opplevelser for både
store og små. Barna synes det er spennende og koselig og besøke de eldre, og for de eldre sin del, har dette
vært månedens høydepunkt.
Å la to generasjoner møtes gjennom sang og underholdning er meningsfullt arbeid, som vi også kommer
til å fortsette med i barnehageåret 2012-2013.
Sangforslag:
Du er du og du duger.
Tynn som er fyrstikk, rund som en ball,
eller midt i mellom eller midt i mellom – x2
Ref. Du er du og du duger x3
Ja du passer perfekt i Guds plan.
Glad som en lerke/sint som en veps.
Rask som en røyskatt/treg som en snegle.
August
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
31
2012
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
1
2
3
4
5
32
6
7
8
9
10
11
12
33
13
14
15
16
17
18
19
Oppstart nytt
barnehageår!
Tilvenning av nye barn.
Tilvenning av nye barn.
Tilvenning av nye barn.
25
26
Planleggingsdag.
Barnehagen stengt.
34
20
21
22
23
24
35
27
28
29
30
31