Kirkenytt - Gimsøy og Nenset menighet

Kirkenytt
Din Kirke
Ditt Nærmiljø
Årgang 20.
Nummer 3
Desember 2014
I dette
nummeret:
Artikkel
2
Artikkel
 Skal Gimsøy
2
kirke høre til
Skien sokn?
Artikkel
2
Artikkel
3
s. 3
 Israelstur s.3
Artikkel
 Konsert mot
mobbing s.5
Gledelig Jul og
Velsignet Nyttår !
4
Artikkel
5
Artikkel
6
 Barnas hjørne
s.9
 Biskopens juleandakt s. 11
Konsert i Gimsøy kirke
18.12. med Klosterøen og
Ingebjørg Bratland.
Les mer s. 6.
Musikal i Nenset kirke 7.12.
Stor oppsetning med over
80 lokale deltagere.
Les mer s. 6.
Velkommen til julens
gudstjenester i Din Kirke.
Se oversikten s. 7.
Soknepresten har ordet
Hvordan praktiserer vi vår
kristne tro ?
Muslimene praktiserer sin tro
på en synlig måte . En av de 5
konkrete handlinger- de såkalte 5
søyler - en god muslim skal utføre, er å be 5 ganger om dagen,
vendt mot Mekka. I tillegg kommer: troserklæringen, velferdsbidraget, fasten og pilegrimsferden
Muslimene er tydelig i sin trosutøvelse gjennom ytre handlinger. Den praktiske lydigheten settes foran kunnskapen om islams
teoretiske innhold
Men hva gjør vi kristne når vi
praktiserer vår tro?
Vår kristne tro blir lett et indre
anliggende som ikke nødvendigvis
gir seg utslag gjennom tydelige
ytre kjennetegn i det offentlige
rom.
Store deler av vårt folk er
knyttet til kristen tro gjennom
dåp, oppslutning omkring konfirmasjonen, bryllup og begravelser.
Flere av kirkens medlemmer
praktiserer bønn mer eller mindre regelmessig selv om en ikke
går regelmessig i kirka.
Kanskje folk flest skulle bli mer
frimodig til å praktisere sin
kristne tro mer synlig. Ikke bare
på indre plan, men også i det ytre.
Den kristne tro er til å få frimodighet av..
Kristentro og islam har mange
av de samme begrepene: frelse,
fortapelse, synd. Kanskje ikke så
rart fordi Muhammed levde i det
7.århundre etter Kristus.
Både Det gamle og Det nye testamentet var kjent for Muhammed.
Muslimene preges av frykt for
Gud da de aldri kan vite hvordan
det går med deres evige ve og vel
før på Dommens dag.
Den kristne tro har også ærefrykt for Gud, men Gud blir presentert som Far. Og vi som barn .
Vi kan vite allerede nå at vi har
del i det evige liv hos Gud gjennom troen på Jesus Kristus.
Apostelen Johannes sier det
slik: ” Dette har jeg skrevet til
dere for at dere skal vite at dere
har evig liv, dere som tror på
Guds Sønns navn.”
Det er dette jul, påske og pinse
Svein Håland
handler om:
Gud har kommet oss helt nær
gjennom barnet som ble født julenatt. På grunn av Jesu død på
korset og Jesu oppstandelsen
eier vi Guds nåde.
Og vi forholder oss ikke bare til
Jesus Kristus som en historisk
person, men som Den levende som
alltid er nær og tilstede hos oss.
Derfor: Vi har all god grunn til
å praktisere vår tro og håp på en
synlig måte gjennom tilbedelse:
Han er Alfa og Omega – Den
første og Den siste - er verdig
vår lovsang og tilbedelse.
Vi har all god grunn til å praktisere vår tro gjennom gode
gjerninger: Vi er skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger. Det er
Guds vilje for våre liv.
Og i forlengelse av Guds vilje
ligger også Guds mening for våre
liv. La oss som kristne ta grep
for å praktisere vår tro – også på
en synlig måte.
Livets gang
Døpte
Tia Maria Christensen
Jonas Wiik Hærås
Johannes Ballestad Mørch
Nikolai Andersen Sundbakken
Henrik Holt Vøllestad
Leander Graarup Henriksen
Isabella Kristiansen
Matheo Lilleland Moland
Oliver Høydal Laurendz
Nelia Slåen Bjørnsvik
Mikkel Gryt
Leah Sofie Aasen
Side
2
Oscar Fredriksen Grohs
Viktor Due-Svensson
Mats Gusfre Gøthesen
Jessica Helen Hansen-Johansen
Sebastian Vinje Arnesen
Elena Havgar-Galaz
Leah-Emilie Andersen Skjelvan
Vigde
Hanne Vinnstad og
Runar Steiro Heibø
Signe Martini og
Morgan Helmut Olsen
Døde
Bjørg Hansen
Margit Wedding
Thorbjørn Grønland
Sverre Gerhard Johansen
Birger Richard Rasmussen
Ingolf Urke
Bjørg Dagny Isaksen
Uwe Røpke
Tove Karlsen
Leif Henry Danielsen
Eugenie Lund
Kirk en ytt
Årgang 20.
Side
Siste nytt fra råd og utvalg
Menighetsrådet har hatt
mange spennende saker på agendaen i høst.
La du merke til den nye tittelen
«Kirkenytt» på forsiden av dette
bladet?
Menighetsrådet har vedtatt at
de vil bruke ordet «kirke» i stedet for « menighet». Rådet ønsker at alle skal føle tilhørighet til
sin kirke. Gimsøy og Nenset kirker er nettopp Din Kirke i Ditt
Nærmiljø.
Videre har rådet søkt om midler for å etablere en frivillighetssentral ut fra Klyve Nærmiljøsenter. Dessverre har søknaden blitt avslått. Men Klyve
Nærmiljøsenter består likevel,
med familiemiddager og alt annet som foregår.
Utvidelse av Klyvekirken er
noe menighetsrådet gjerne vil
prioritere. Kirken ønsker å være
til stede der folk bor, og med alle
de flotte aktivitetene som allerede foregår på Klyve menighetshus, mener menighetsrådet det
vil være ønskelig å utvide bygget.
Klyve menighetshus er allerede
vigslet til kirke. Menighetsrådet
undersøker nå mulighetene for å
finansiere en utbygging og forbereder kontakt med arkitekt.
Allerede fra våren 2015 vil det
bli gudstjenester i Klyve menighetshus. Se s. 5 for dato og
klokkeslett.
Gimsøy kirke til Skien
sokn?
Menighetsrådet har hatt til høringsuttalelse endring av soknegrensene.
Det er fra sentralt hold ønske
om å slå sammen tidligere Gimsøy
sokn med Skien sokn.
Menighetsrådet ønsker å beholde soknegrensene slik de er i
dag, og mener at man bør vente
på kommunereformen, slik at
kommune– og soknegrenser vurderes samtidig. Et annet motargument rådet har, er at det
ikke blir færre sokn ved den foreslåtte endringen, noe som jo er
intensjonen med endringer i utgangspunktet.
Gi det videre
Misjonsutvalget har innstilt og
menighetsrådet har vedtatt at
Misjonsprosjektet blir fornyet til
ut 2016.
Din Kirke støtter Normisjons
arbeid i Mali.
Vi sakser fra misjonær Karen
Ekerns blogg:
Høsten på landsbygda i Mali
dreier seg stort sett om å få
avlinger i hus. Folk flest har ingen
inntekter, og må dyrke jorda for
å få mat.
Ei av de kvinnene som ofte kom
på disse samlingene jeg hadde i
heimen til naboen hennes, mente
at de hadde fått mye velsignelse
dette året fordi vi har møttes
ofte for å synge og høre fortellinger fra Bibelen.
Nå er de i full gang med å høste
både ris, peanøtter og hirse.
En av dem som hjalp oss med å
planlegge Helsehageprosjektet,
er Jens Aune, som jobber i Noragric på Ås. Det var han som
mente vi måtte få folk til å dyrke
og bruke mirakeltreet Moringa
Oleifera, så det er takket være
ham at mange kvinner nå har nok
brystmjølk til barna sine fordi de
spiser mjøl av moringablader.
Neste år i Jerusalem? Israelstur
3.oktober til 1.november 2015
er vår sokneprest reiseleder til
Israel. Svensktalende guide.
Det blir 3 overnattinger ved
Genesaretsjøen, og fem i Jerusalem ved samme hotell.
Vi bruker hotellene som base og
besøker Galilea, Samaria og Judea. En reise til landet der det
skjedde. Vi besøker også de palestinske områder med bl. a Betlehem og hyrdemarkene.
Du er velkommen til å bli med.
Ta kontakt med sokneprest
Svein T. Håland tlf.91610681
Ta kontakt angående dagsprogram for turen.
3
Skjærgårdskonfirmanter 2014
Lørdag 6. september ble årets
Skjærgårdskonfirmanter konfirmert i Nenset kirke.
Navnet har de fordi konfirmantforberedelsene blant annet foregår på sommerens Skjærgårds
Music and Missions Festival på
Risøya.
Også neste år blir det mulig å
velge dette alternativet for de
som vil konfirmere seg i en av
våre kirker.
Årets Skjærgårdskonfirmanter
heter:
Aleksander Kittilsen, Christoffer
Øhrbom, Evelyn Teigen, Fillip
Langerud Kastmo, Jarle Årvik
Jensen, Kristian Svendsen, Stine
Årseth Norborg, Truls Andersen,
Vetle von Hafenbradl Fleiner.
Kateket Anne Marie Tempelen og
prest Øystein Gunnersen
« Gode Gud! Gi oss visdom så vi lever slik du har lært oss,
slik at vi utvikler en ettervarme i fotsporene våre, en ettervarme fra fotsporene dine. »
R.B.W.
Gullkonfirmanter 2014
Nenset Kirke var godt besatt
under gudstjenesten søndag
19.oktober.
Sokneprest Svein Håland forrettet. Han ønsket dåpsbarna
med følge samt gullkonfirmantene velkommen. Organist var Lise
Vittersøe.
Det var 16 gullkonfirmanter.
Etter gudstjenesten var det samling i menighetsalen hvor praten
gikk livlig rundt bordene. God mat
og trivelige historier ble det også
tid til.
Tekst og foto : Knut Birger Olsen
Billedtekst :
1.rad fra venstre : Svanhild Irene
Moholt , Tora Karin Bjørbæk Olsen ,
Jorunn Asta Elvethon Scheie
Side
4
(Johansen), Arnhild (Kjeldsen) Bergheim , Inger Marit Gundersen ( van
Soest) , Ole Torgeir Gran , Gunn
( Skåne) Reiulfsen , Oddvar Lindgren
og Hans Magne Enger
2.rad fra venstre : Jacob BomanLarsen , Harald Hella , Ole Kristian
Stokke , Ole Kverndokken , Tove Eva
(Skåne) Svensen, Liv ( Wold ) Gulliksen og Jan Morten Eriksen.
Kirk en ytt
Årgang 20.
Side
Se hva som skjer
Juletrefestgudstjeneste
Nenset kirke
Søndag 4. januar kl. 11.00
Ta med deg lillesøster, bestefar, svigermor, ja hele familien. Og resten av småkakene...
Konsert med Hans Inge Fagervik. Tema: Mobbing
Nenset kirke
onsdag 4. februar.
Marita-stiftelsen med Hans Inge
Fagervik står for musikk og sang.
Denne gangen tar han for seg
det aktuelle temaet «Mobbing»
Kopiert fra google
Vi inviterer til gratis konsert i
Din Kirke vil bidra til at vi får
et godt nærmiljø både i fritiden
og i skoletiden.
Sammen bekjemper vi mobbing!
«Til Stede» - en hverdagsgudstjeneste
Trenger du tid til ettertanke
og ro i løpet av uken ?...
Med sine hvite vegger og gode
akustikk gir Gimsøy kirke mulighet for pusterom midt i uken.
Gimsøy kirke
onsdager kl 20.00
14. januar, 11.februar, 11. mars
8.april, 6, mai.
Musikk, salmer, bønn og nattverd
I Din Kirke kan du finne deg
selv i Guds nærvær.
Velkommen!
Klyvegudstjeneste for hele familien
Vi kjenner at tiden er moden
for å starte opp gudstjenester
for store og små på Klyve menighetshus. Det har i lang tid
vært stor aktivitet på menighetshuset og mange kjenner tilhørighet til stedet.
Klyvegudstjenesten vil være
tre søndager til våren og begynner klokka 17.00 slik at man får
tid til å gjøre andre ting i løpet
av dagen. Etter gudstjenesten
blir det kveldsmat.
Velkommen!
Klyve menighetshus våren 2015:
22. mars, 26. april og 31. mai.
Alle dager kl. 17.00.
5
Julekonsert med
Ingebjørg Bratland og Klosterøen
Gimsøy kirke
Torsdag 18. desember
kl. 17.30 og 20.00
Menighetens og Scheensvassdragets eget mannskor: Kloste-
vil synge en del av eget stoff
alene, og noe sammen med herrene i Klosterøen. Så vil også koret
ha egen avdeling, sammen med et
inn hyret orkester bestående av:
Tormod Øvrum orgel og trekkspill, Gunnar Berger piano, Geir
Strømstad kontrabass, Lene Aabjørnsrød fiolin, Thorbjørn Ny-
røen og Scheensvassdraget
Spadser - og Mandssangforening,
er i år så superheldige å få med
Ingebjørg Bratland på julekonsert i Gimsøy kirke.
Koret, som ledes av organist
Kjetil Svestad, har denne høsten
flyttet sine øvelser til Gimsøy
kirke. Med sin spesielle akustikk
og atmosfære er dette rommet
som skapt for oss, og for en slik
julekonsert med nærkontakt
mellom publikum og utøvere.
Ingebjørg er vel kjent over
hele landet for sin fantastiske
stemme og formidlingsevne. Hun
Ingebjørg Bratland
Klosterøen
gård saxofon og Trond Inge Tappel perkusjon.
Vi tror på en stor opplevelse og
en sterk konsert, litt neddempet
og med dyp pust, lave skuldre og
indre ro noen dager rett før jul.
Kjetil Svestad
Billetter kr.250 selges på menighetskontoret tlf. 35506380,
epostbestilling til: [email protected], og til Klosterøen tlf.97181122.
Billetter er lagt ut for salg fra
begynnelsen av november.
Kanskje en hyggelig før-julegave
til noen du vil gi en oppmerksomhet?
Juleforestilling
Nenset kirke
Søndag 7.desember
Kl. 14.30
Kl. 17.00
Etter to flotte forestillinger i
fjor som ble en suksess, kjører vi
en ny runde i år igjen!
Et dugnadsløft med 80-90 personer involvert setter spor. Alle
barnekorene på Klyve, Soul Children, Miniteamet og Mikroteamet,
spiller sammen med flere voksne
og ungdommer innbyggere av
byen Patara. Her møter vi kjøpmenn, fattigfolk, byfolk og et
Side
6
spesielt kreatur med fjær på….
Nikolas er en gutt som en dag
er med sin rike far til torget i
byen. Han ser alle de fattige,
synes synd på dem, og bestemmer seg for å gi dem gaver og det
de trenger for å leve bedre. Slik
blir han senere i livet biskopen
St. Nikolas. Altså Santa Claus,
opphavet til vår julenisse.
Et ti-manns orkester, voksne
sangere, mange i kulissene, bak og
på scenen, og mange foreldre
som ansvarlige for praktiske oppgaver både før og under forestillingene, gjør dette til en stor
opplevelse for hele familien.
Forestillingen er signert Ivar
Skippervold med våre egne om-
arbeidinger. Torild Winther
Tjønnås er i år hyret som regissør.
Kjetil Svestad
Billetter legges ut for salg i
midten av november. Henvendelse til enten menighetskontoret tlf 35506380, Lise Ripegutu
35599490/98427863, eller
send bestilling til mailadr: [email protected]
Kirk en ytt
Årgang 20.
Side
Gudstjenester i våre kirker
Nenset
Gimsøy
1.søn. i advent 30.11. kl. 11:00
Høymesse. Tappel og Gunnersen
1.søn. i advent 30.11. kl.11:00.
Speidergudstjeneste. Håland og Flugstad
3 søn. i advent 14.12. kl. 11:00
Høymesse. Tappel
2.søn. i advent 07.12. kl. 18:00
Lysmesse. Tappel og Tempelen
4.søn. i advent 21.12. kl. 11:00
Høymesse. Gunnersen
«Sanger om glede—Tekster om håp».
3.søn. i advent 14.12. kl. 11:00
Høymesse. Håland
Julaften 24.12. kl. 16:00
Høymesse. Håland
1. juledag 25.12. kl.11:00
Høymesse. Håland
Romjulssøndag 28.12. kl. 11:00
Høymesse. Gunnersen
1. søn. i åpenbaringtiden 04.01.2015 kl. 11:00
Juletrefestgudstjeneste. Alle prester
2. søn. i åpenbaringst. 11.01. kl.11:00
Høymesse. Flugstad
3.søn. i åpenbaringst. 18.01. kl.11:00
Høymesse. Tappel
4.søn. i åpenbaringst. 25.01. kl.11:00
Høymesse. Håland
Vingårdssøndag 01.02. kl.11:00
Høymesse. Vikar
Såmannssøndag 08.02. kl.11:00
Høymesse. Flugstad
1. søn. i fasten 22.02. kl.11:00
Høymesse. Flugstad
2. søn. i fasten 01.03. kl.11:00
Høymesse. Håland
3.søn.i fasten 08.03. kl.11:00
Konfirmantgudstjeneste. Håland og Tempelen
4.søn. i fasten 15.03. kl. 11:00
Høymesse. Flugstad
Maria Budskapsdag 22.03. kl.11:00
Høymesse. Vikar
Med forbehold om endringer
Julaften 24.12. kl. 14:30
Høymesse. Gunnersen
Julaften 24.12. kl. 15:30
Høymesse. Gunnersen
2. juledag 25.12.kl.11:00
Høymesse. Flugstad
Onsdag e. 2.søn. i åpenbaringst. 14.01. kl.20:00
Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen
3.søn.i åpenbaringst. 18.101 kl.11.00
Høymesse. Håland
4.søn. i åpenbaringst. 25.01. kl.11:00
Høymesse. Flugstad
Vingårdssøndag 01.02. kl.11:00
Høymesse. Håland
Onsdag e. Såmannssøndag 11.02. kl.20:00
Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen
Fastelavnssøndag 15.02. kl.11:00
Høymesse. Vikar
2. søn. i fasten 01.03. kl.11:00
Høymesse. Flugstad
Onsdag e. 3. søn. i fasten 11.03. kl. 20:00
Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen
4.søn. i fasten 15.03. kl. 11:00
Høymesse. Vikar
Maria Budskapsdag 22.03. kl.11:00
Høymesse. Håland
Med forbehold om endringer
Se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket... Luk.2.10
7
Trosopplæring i Din Kirke
«Trosopplæring, det er å få
lære mer om hva vi tilhører, vi
som er døpt og satt inn i kirkefellesskapet. Trosopplæring lærer oss mer om oss selv og den
Gud vi tilhører»
Nærmiljøet som trosopplæring. Daniel i Mikaelshula.
sier prest og trosopplærer Øystein som natt til 1. søndag i ad-
vent har invitert 11åringer til
«Lys Våken », overnatting i Nenset kirke.
Filmkvelder
for deg som er
11-12 år.
Oppstart
15.januar
Side
8
I høst var alle 10 åringer i menigheten invitert til å bli med på tur
med M/S Skarfors til Mikaelshula. Ved Løveid sluser kom sannelig en løve om bord…. og vi ble
løftet til nye høyder.
Dramatikken rundt Daniels tilbedelse av Gud og fellen som ble
lagt for ham ble levende illustrert av fortelleren Trygve
Wikstøl.
Barna satt rundt veggene i Mikaelshula og fikk denne fortellingen fra det gamle testamentet
levendegjort på et vis som vi tror
de vil huske for alltid!
I hula fikk også barna møte den
katolske munken Sylvester og
presten som i iver kom fra København for å jage ut den gamle
lære. Et viktig møte som lærte
oss noe om kirker og tradisjoner,
Guds fred og pax søsken imellom.
Under finner du oversikt over
noen av trosopplæringstilbudene
Din Kirke gir til barn og unge
våren 2015 for å gi dem en trygg
tro.
Bli Tårn-
agent
du også.
For deg som er
9 år.
11.-12. april
Good Friday
Skien Fritidspark 6. mars
for konfirmanter.
Liker du å
synge?
Bli med i ett av
korene våre.
Liker du å
lage ting?
Da er 3.klasseklubben
noe for deg.
Klyve menighetshus
hver torsdag
fra kl. 16.15.
Gimsøy menighetshus
hver mandag
fra kl. 14.00
Kirk en ytt
Årgang 20.
Side 9
Barnas hjørne
Hjelp de vise menn å finne frem
til Jesus-barnet.
Hvilken vei skal de velge?
Finn riktig skygge
Vismennene kaster
skygge inn i huset
til Josef og Maria,
men bare en er
den rette.
God jul!
Flere salmebøker til Gimsøy kirke
Vi har nå bestilt 10 nye
røde salmebøker med
ordinær skrift
og 40 blå
salmebøker
med stor
skrift til
Gimsøy kirke.
Vi regner med at de er på
plass innen 1. søndag i advent.
Takk til alle som har
gjort dette mulig:
Gråten og Gjemsø
Sanitetsforening
Lions
Sparebank 1 Telemark
Kjellsens Malerforretning
NTT AS
Pizzabakeren
Autostrada
Eriksrød Steinindustri
Bjørbæk Elektro
Spar Skobi Gjemsø
Meny Saga Mat
Overskrift for artikkel
Bildetekst som beskriver bilde eller grafikk.
Overskrift for artikkel
Overskrift for artikkel
Denne artikkelen kan inneholde 75-125
ord.
Bilder og grafikk er en viktig del av
innholdet i nyhetsbrevet.
Tenk på artikkelen og spør deg selv om
det valgte bildet støtter eller fremhever budskapet du vil ha frem. Unngå
bilder som ikke passer inn i sammenhengen.
I Microsoft Publisher finner du tusenvis av utklippsbilder som du kan velge
blant og importere til nyhetsbrevet.
Det finnes også flere typer verktøy
som kan brukes til å tegne figurer og
symboler med.
Når du har valgt et bilde, plasserer du
det inntil artikkelen. Husk å plassere
bildeteksten nær bildet.
Bildetekst som beskriver
bilde eller grafikk.
Kirk en ytt
Din Kirk e
Årgang 20.
Side
Juleandakt ved biskop Stein
Tre-nøkkelen
Jul er den kristne
høytiden som uten tvil
blir mest feiret i vårt
samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er
den perioden i året
hvor vi spiser aller
mest god mat. Samtidig er julen som et
forstørrelsesglass. Det fine blir
enda finere, mens det såre oppleves enda sårere. De vonde relasjonene smerter enda mer. Ensomheten blir større. Fattigdommen blir aldri så tydelig som i
julen. For noen er julen en tid
man gleder seg til, mens andre
gleder seg til julen er over.
Det er et paradoks at jul feires
med så mye pomp og prakt. For
det er jo egentlig det motsatte
julen handler om. Vi ser en fattig
familie som har lagt ut på en lang
vandring. Ikke fordi de hadde
lyst, men fordi keiseren hadde
befalt det. Det var ingen vei
utenom selv om Maria kunne få
barnet når som helst. De to som
snart skal bli foreldre får bokstavelig talt oppleve boligkrisen.
På tross av at alle kunne se at de
trengte et sted for natten, var
det ikke plass i vertshusene. Ingen av de som var innenfor tilbød
dem sin plass. Skuffet gikk de
fra dør til dør.
Når så barnet blir født, er det i
en stall. De som først kommer til
stallen er ikke de rike, men de
fattige gjeterne. Nei, pomp og
prakt passer ikke inn i juleevangeliet.
Augustin, en kirkefader som
levde på 300 tallet sa en gang:
«En trenøkkel er ikke så vakker
som en som er laget av gull, men
hvis det er den som kan åpne døren og ikke gullnøkkelen, så er
den mye mer nyttig.»
Nå er vi inne ved kjernen av
juleevangeliet. Hvis Gud hadde
sendt sin Sønn julenatt for å gjøre inntrykk og skape beundring,
da hadde han kommet på en annen
måte. Hvis det var for å imponere, hadde han kommet med all sin
makt og velde. Da hadde selv keiseren i sitt palass vært nødt til å
kaste seg ned i beundring. Men
når han kommer så enkelt og stille til vår jord, er det fordi han
ønsker å nå helt inn til oss.
Jesus tok av seg sin verdighet
og kom som et menneske. Han var
fortsatt Guds Sønn, men han ble
samtidig menneske som en av oss.
Han ble sårbar, trett, sliten, gråt
og tryglet til sin Far. Det står om
Jesus: ”Han gav avkall på sitt
eget, tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik (Fil 2,7).”
Materialet Gud bruker er ikke
gull, men tre. Jesus ble lagt i en
krybbe av tre da Han kom til jorden.
Gud brukte stokkene fra et tre
da han skulle frelse oss. To bjelker satt sammen i et kors. Det
var slett ikke så vakkert som
keiserens palass, men det er dette korset som åpner veien for
oss.
«Fra krybben til korset gikk
veien for deg
Slik åpnet du porten til himlen
for meg.»
Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt, sammenlignet med en
nøkkel av tre som kan føre oss
inn til noe stort. En nøkkel som
kan åpne en stengt dør. ”I dag er
det født dere en Frelser. Han er
Kristus, Herren.”
Med ønske om en velsignet julehøytid.
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
11
Ansatte:
Sokneprest Svein T. Håland ([email protected]) 35 50 63 82
91 61 06 81
Kapellan Arnt Flugstad ([email protected])
95 82 91 84
35 50 63 72
Kapellan/Trosopplærer Øystein Gunnersen
([email protected])
35 50 63 83 4 1 45 78 74
Kapellan Trond Inge Tappel
Kirkeveien 13
3736 Skien
([email protected])
35 50 63 87 92 23 08 97
Kateket Anne Marie Tempelen
Menighetskontoret Tlf.:35 50 63 80
Åpent tirsdag, onsdag, torsdag
kl. 08.30 - 13.30.
([email protected])
35 50 63 84
91 38 44 10
Organist Kjetil Svestad ([email protected])
35 50 63 85
40 40 33 57
35 50 63 86
40 40 65 70
35 50 63 74
40 40 65 66
Organist Tormod Øvrum ( [email protected],no)
Kirketjener Sondre Bratsberg
([email protected]ommune.no)
Kirketjener Ragnhild Sørensen
Gimsøy og Nenset kirke
([email protected])
Åpen barnehage Klyve/Gimsøy ([email protected]) 35 59 94 90
Styrer Lise Ripegutu
98 42 78 63
Trosopplærer Elisabeth Ripegutu Vike
Nær Jesus - Nær Livet
Permisjon
Trosopplærer ( Vikar) Karin Fjose Olsen
92 28 50 52
Diakonimedarbeider Marianne Askjer Holst ([email protected])
48 36 54 14
Miljøarbeider Sara Fjellstad ( [email protected])
95 41 90 63
Sekretær/Info-koordinator Heidi Therese Paulsen
([email protected])
Vi er på Weben
www.nensetkirke.no
35 50 63 80 99 44 75 90
Neste utgave av Kirkenytt kommer i mars
Stoff-frist 19. februar
Ansvarlig redaktør: Heidi Th.Paulsen
I forbifarten
En liten spørrerunde ved vår erfarne medarbeider Knut Birger Olsen
Hva forbinder du med julen?
Barbro Elveseth med sin sønn Solan :
«Kosen hører julen til. Lager våre
egne juletradisjoner Har døpt barna
og vil ta de med i kirken når de
bedre forstår budskapet.»
Ivar Andersen :
Karen Løve :
«Tror at Gud har skapt alt. Var tidligere noen ganger i Skien Kirke til
jul. . Er nå bekymret for verdenssituasjonen. Hvorfor tillater Gud at
så mange uskyldige barn blir
drept.»
«Tror på det kristne budskapet.
Det jeg ikke liker er det kommersielle med julen. Handelsstanden begynner med julen alt for tidlig.»