Hva innebærer EUs nye direktiv for samfunnsansvar for den ikke

Frokostmøte:
Forventninger til åpenhet og rapportering
Hva innebærer EUs nye direktiv for
samfunnsansvar for den ikke-finansiell
rapportering?
Seniorrådgiver Jose Ramos
19. juni 2014
EU-kommisjonens
samfunnsansvarsarbeid/lederskap
Aktivt arbeid/samarbeid med bedrifter, interessenter og
medlemsstatene for å utvikle en europeisk strategi for
samfunnsansvar
2001: «Green Paper - Promoting a European framework for
Corporate Social Responsibility»
2006: Ny «policy on European Alliance for CSR»
Fornyet CSR-strategi 25.oktober 2011
CSR Europe har vært aktivt siden 1996(tidligere European
Business Network for Social Cohesion)
CSR Norge er medlem av CSR Europe.
2
OECDs retningslinjer og EUs direktiv for
rapportering
EUs strategi for samfunnsansvar 2011-2014 bygger på:
 FNs Global Compact
 “United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights”
 ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar
 ILOs “Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises on Social Policy”
 OECD retningslinjer for flernasjonale selskaper(OECD retningslinjer)
Mange fellesnevnere mellom hovedelementene i grunnlaget for
EUs CSR-strategi
OECD retningslinjer er i tråd med ISO 26000 og FNs Global
Compact.
3
Handlingsplan for EUs CSR strategi 2011-2014
1. Synliggjøre virksomhetens sosiale ansvar (VSA/CSR) og formidle god
praksis
2. Forbedre tilliten til virksomhetene
3. Bedre ordninger for egenregulering og fellesregulering
4. Bedre/ styrke belønning i markedet for VSA
5. Bedre offentliggjøringen av sosiale og miljømessige opplysninger fra
virksomhetene
6. Økt vektlegging av VSA i utdanning og forskning
7. Fremheve betydningen av nasjonal og regional VSA-politikk
8. Styrke sammenhengen mellom europeiske og internasjonale VSAstrategier
4
Utvikling av EUs rapporteringsdirektiv for
samfunnsansvar
Direktivet er en del implementeringen av EUs CSR-strategi
√ «Disclosure
of non-financial and diversity information by certain large companies
and groups» /
√ Offentliggjørelse av ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om diversitet
for visse store selskaper og grupper(EUs samfunnsansvar rapporterings direktiv)
Fakta
√ EUs 2020-strategi forplikter seg til å fremme virksomhetenes samfunnsansvar.
√ Vedtatt i EU parlamentet den 15. april 2014
√ Justiskomiteen(Committee on Legal Affairs): v/ nestleder Raffaele Baldassarre
√ Endelig godkjenning fra Det europeiske råd(statsoverhoder) før publisering
«Official Journal of the European Union»: Høst 2014
√ Endrer(andre EU direktiver)
5
Samfunnsansvar - EU-kommisjonens definisjon
"The responsibility of enterprises for their impact on
society"(COM (2011) 681)
Inkludert i «En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhetenes
sosiale ansvar»
Begrunnes i bedriftenes og samfunnets egne interesser
6
Samfunnsansvar- bedriftenes egeninteresse
VSA – økende betydning for virksomhetenes konkurranseevne.
VSA kan skape fordeler i form av:
√ Risikostyring
√ Besparelser (Omkostningsbesparelser)
√ Tilgang til kapital
√ Kunderelasjoner
√ Forvaltning av menneskelige ressurser
√ Innovasjonskapasitet (dekkes av det som står under neste punkt)
√ Kan være en drivkraft for utvikling av nye markeder og
vekstmuligheter
7
Samfunnsansvar - i samfunnets interesse
VSA  Bygger tillit  Basis for bærekraftige forretningsmodeller
√ Medarbeidere
√ Forbrukere
VSA - bidrar til EU traktatens mål om bærekraftig utvikling
VSA - bidrar til en sosial markedsøkonomi med sterk(?)
konkurranseevne (også) innad i EU
VSA understøtter målene i Europas 2020-strategien om:
√ Bærekraftig, intelligent og inkluderende vekst
√ Høy sysselsetting
8
Politisk behandling
Flere land har allerede innført ikke-finansiell rapportering;
f.eks. Sverige; rapportering etter GRIs rapporteringssystem
Stor politisk enighet bak hovedtrekkene i direktivet
Uenighet om antall bedrifter som pålegges ikke-finansiell
rapportering (mellom 6.000 og 18.000).
9
Direktivet: Analyser og hovedfokus
EU kommisjonens konsekvensanalyse  to hovedproblemer:
Utilstrekkelig åpenhet om ikke-finansielle opplysninger
√ Kvantitet og kvalitet
√ Kun 2.500 av 42.000 store EU-selskaper offentliggjør ikke-finansielle
opplysninger
Manglende diversitet i bedrifters styrer
√ Styremedlemmer med samme faglige bakgrunn, geografiske opprinnelse, alder
og kjønn kan preges av trangsynt gruppetenking.
• Kan bidra til mangel på effektive utfordringer av ledelsens beslutninger, ensretting
• Kan føre til mindre eller begrenset debatt, færre ideer og utfordringer i styrerommet
10
Hvem skal rapportere
«Public interest entities» med
over 500 ansatte i gjennomsnitt og som
har en balanse som overstiger EUR 20 millioner eller
omsetning som overstiger EUR 40 millioner
“Public interest entities (PIE)” er børsnoterte selskaper,
kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og andre foretak utpekt av
et EU-land som en PIE (f. eks. om de er av betydelig offentlig
relevans på grunn av virksomhetens art eller størrelse).
11
Den årlige rapporten - krav til innhold (1)
En nøyaktig oversikt over resultatet av selskapets virksomhet,
selskapets stilling og utvikling.
En beskrivelse av de mest sentrale risiko- og
usikkerhetsfaktorene
Balansert og omfattende analyse av selskapets
forretningsutvikling og stilling i samsvar med størrelse og
kompleksitet. (Dette ligner mye på første kulepunkt)
12
Den årlige rapporten - krav til innhold (2)
Opplysninger relatert til:
√
√
√
√
√
Miljø
Sosiale forhold
Personalsaker
Spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter
Anti-korrupsjon og bestikkelser
Beskrivelse av selskapets mangfoldpolitikk for administrative, ledelse- og tilsynsorganer med hensyn til:
√
√
√
√
√
Alder
Kjønn
Geografisk mangfold
Pedagogisk og faglig bakgrunn
Målene i mangfoldpolitikk
Finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall som er relevante for
bedriftseiere.
13
Videre behandling av direktivet
Fra juli til sept. 2014: «Legal-linguistic» verifisering av vedtatt direktiv
Høst 2014: Endelig godkjenning av Det europeiske råd (statsoverhoder)
Medlemsstatene har to år til å inkorporere direktivet i nasjonal lovgivning
Innen 24 måneder (fra høst 2014): Kommisjonen skal utarbeide «Non-binding
guidelines on methodology for reporting». «Stakeholders» skal konfereres.
Direktivet vil gjelde for finansåret som starter 1. januar 2017, eller kalenderåret
2017
I 2018 skal EU-kommisjonen lansere en rapport med mulige nye lovforslag, f. eks.
√ Å utvide omfanget til store ikke-børsnoterte foretak og muligheten for å innføre en plikt
for land-for-land-rapportering om profitt, betalt skatt av overskudd og mottatt offentlig
støtte.
14
Hva er et direktiv ?
Et direktiv er: retningslinjer, veiledning som angir hvilket
oppdrag som skal løses og i hovedtrekk hvordan det skal gjøres
Et direktiv er en rettsakt som fastsetter mål som landene skal
oppnå
Hvert land utformer og tilpasser direktivenes innhold til de
nasjonale rettsområder og dokumenter
15
EØS-notat av 25.11.2013:
Vurdert: Antatt å være EØS-relevant.
Innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen vil kunne medføre
behov for endringer i den norske regnskapsloven.
16
EU direktivet og den norske regnskapsloven
om samfunnsansvarsrapportering
Emne
EU direktivet
Norsk lovgivning
Hvem skal
«Public interest» bedrifter med 500 ansatte + en
§ 3-3c i regnskapsloven:
rapportere
balansesum som overstiger EUR 20 millioner eller
 Gjelder store foretak, dvs. børsnoterte foretak,
omsetning over EUR 40 millioner
allmennaksjeselskaper, banker, finansieringsforetak og
morselskap i finanskonsern.
Hva skal
 Miljø,
 Menneskerettigheter
rapportering
 Sosiale forhold
 Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
dekke (temaer)
 Personalsaker
 Miljø
 Spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter
 Korrupsjonsbekjempelse
 Anti-korrupsjon og bestikkelser
 Redegjøre for hvordan forretningsstrategier tar hensyn til
 Mangfoldpolitikk for sine administrative, ledelse og
tilsynsorganer med hensyn til:
disse temaene:
o Retningslinjer
o Alder
o Prinsipper
o Kjønn
o Prosedyrer og
o Geografisk mangfold
o Standarder i foretaket
o Pedagogisk og faglig bakgrunn
o Mål
 Finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall som er
relevante for bedriftseiere.
 Det skal være 40 prosent kvinner (og menn ) i styrene.
Bestemmelsen i allmennaksjeloven §6-11a gjelder for alle
allmennaksjeselsaper (ASA), dvs. alle børsnoterte
selskaper, statsselskaper og kommunekontrollerte
selskaper.
Rapporterings-
EU-kommisjonen skal utarbeide «Non-binding
Kan erstatte redegjørelse om samfunnsansvar:
verktøy
guidelines on methodology for reporting»
 FNs Global Compact
 Global Reporting Initiative(GRI)
17
Oppsummering:
Hva innebærer EUs nye direktiv for ikke-finansiell
rapportering?
Det blir ikke flere norske bedrifter som skal rapportere etter
det nye direktivet
EUs direktiv utvider rapporteringsomfanget
Ved innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, vil det bli
behov for endringer f.eks. i den norske regnskapsloven og
allmennaksjeloven
Det nye direktivet er kun et ledd av EUs CSR strategi, dvs.
at det kommer mer om CSR fra EU de nærmeste årene
18
CSR NORGE - Et nettverk i vekst!
CSR Europa er det ledende europeisk bedriftsnettverk
for samfunnsansvar
Takk for oppmerksomheten!
19
Takk for oppmerksomheten!
20