Fremdeles ikke god nok!

tema grønnsaker
Fremdeles ikke god nok!
Fakta
Arbeidet med oppalsjord er en
del av prosjektet Økogrønt 2010
som avsluttes i år. Artikler og
resultater fra prosjektet blir lagt
ut på hjemmesiden til Norsk
Landbruksrådgivning. Prosjektet
er et samarbeid mellom Norsk
Landbruksrådgivning Østafjells og
Bioforsk Økologisk. Prosjektet støttes
av Statens landbruksforvaltning.
Jordblandingene i testen
Debio-godkjente
- Norsk Økojord, produsert av
Degernes Torvstrøfabrikk, to ulike
blandinger: en betegnet som fin,
den andre grov.
- Ø-kompost , tilvirket i Danmark
for Randesund Planteskole, tre
ulike partier
Krav-godkjent
- E-jord fra Hasselfors
Flere produsenter gir
positive tilbakemeldinger på
oppalsjordprodukter. Likevel kan
du være uheldig og kjøpe et parti
som ikke duger. Kvalitetssikring
av jordblandinger som er i
handelen, må derfor bli bedre.
Kirsty McKinnon | Bioforsk Økologisk
Tredje året med utprøving av økologisk
godkjente jordblandinger viste sterk
spirehemming for et av produktene. For
produsenter av småplanter vil slik jord
kunne få store økonomiske konsekvenser.
Utprøvinger og praktiske erfaringer viser
at jordblandinger som er beregnet til
oppal av økologiske småplanter ennå
ikke når helt opp med hensyn til stabil og
god kvalitet. Ikke alle jordblandingene
i testen som ble utført av Bioforsk
Økologisk hadde gode nok forhold for
Jordprodusentene har mer å gjøre når det gjelder kvalitetssikring. Det
kan få store konsekvenser hvis et parti ikke holder mål. Foto: A.G.
12
spiring og i en av blandingene var det
etter vår mening for mye ugras. Det var
mer ugras enn det som var påvist i jord
fra samme produsent i tidligere tester.
Umoden kompost, mulig årsak
Selv om produsentene bruker samme
blandingsforhold i produktene fra
år til år, kan en mulig årsak til dårlig
oppspiring være at det ikke er god nok
kontroll med innsatsfaktorene (f eks
hønsegjødsel). Er disse for ferske kan det
få utslag i dårlig spiring selv om samme
blandingsforhold i tidligere partier har
gitt gode resultat. Varierende rutiner
med komposteringsprosessen kan gi
ulik mengde ugras i blandinger fra
samme produsent. En oppfordring til
produsenter av oppalsjord er derfor å føre
bedre kontroll med innsatsfaktorer og
med prosessene underveis.
Ugras og laber spiring
Resultater fra årets test viste at i et
av produktene var det meget dårlig
Blandingene skal ha en kvalitet som er god, slik som her på Guren
gartneri. Foto: Alena Gibalova
Nr. 3
2010
oppspiring. Prosent oppspiring var 0 etter
fire dager mot 57 % i det produktet med
best oppspiring. Etter 25 dager var det
henholdsvis 32 og 90 % oppspiring i de to
produktene. God oppspiring betyr ikke
nødvendigvis god utvikling av plantene.
I produktet med best oppspiring ble det
påvist mistrivsel med deformerte blader.
For dårlig tilgang på fosfor kan være
en forklaring. Overgjødsling kunne ha
avhjulpet dette, men i forsøket ble det
ikke brukt tilleggsgjødsel. I et annet
produkt ble det påvist tilfredsstillende
oppspiring, god utvikling av plantene
men samtidig det høyeste innholdet av
ugras.
God oppspiring og utvikling er
påkrevd
I artikkelen God oppalsjord – en god start
på livet i Økologisk Landbruk nr 2, 2008
diskuterte vi kriterier for god oppalsjord.
Disse varierer etter driftsopplegg og
Det er mye bra oppalsjord på markedet, men noen produkter gir for dårlig oppspiring. Foto:
Kirsty McKinnon
produksjon. Et felles krav er likevel at
jordblandingene skal ha en kvalitet som
gir god oppspiring og at småplantene
utvikler seg tilfredsstillende. Hvor
mye ugras som tolereres vil variere fra
produsent til produsent, men luking
i oppalsbrett er en arbeidskrevende
operasjon og en bør kunne forvente at
oppalsmedier er noenlunde frie for ugras.
Produsentenes erfaringer
Produsentene vi har snakket
med har funnet jordblandinger på
markedet som fungerer bra.
Kristian Guren som driver Guren
Gartneri A/S i Rygge, produserer
økologiske småplanter for salg ved
siden av annen gartnerproduksjon. Han
produserer for det meste kålplanter,
men også annet på bestilling dersom det
passer med driftsopplegget.
Han har utviklet et opplegg for
økologisk planteoppal som han er godt
fornøyd med. Han bruker 120 plugg,
kjøper inn norskprodusert økologisk
oppalsjord og har etter utprøving
funnet fram til en overgjødsling
som fungerer. Han erfarte at det er
nødvendig å begynne tidlig i oppalet
med overgjødsling. Nå starter han
overgjødsling etter ca tredje vanning.
Selv om han selv har vært fornøyd
med oppalsmediet hittil, kjenner han til
at ikke alle har vært like heldige med
innkjøpt oppalsjord. Et feilslått oppal
som skyldes dårlig oppalsjord, kan få
store økonomiske konsekvenser for
produsenter av småplanter. Det kan
forplante seg til grønnsakprodusenter
som baserer grønnsakproduksjonen på
Nr. 3
2010
Vellykket oppal
Hans Albert Huseby i Lier aler opp
småplanter til egen produksjon av
blomkål, squash og salat. Han bruker
96 plugg og økologisk godkjent
oppalsjord. I likehet med Guren starter
han overgjødslingen tidlig, gjerne når
plantene har fått ett varig blad. Han har
prøvd ulike produkter til overgjødsling
og sier at det som stort sett skiller dem
er prisen. Det tok litt prøving og feiling
å finne den rette mengden av den
nye gjødselen, men nå mener han at
driftsopplegget fungerer godt.
Kristian Guren ønsker seg et kvalitetsbevis
fra jordprodusentene som i det minste viser
at det har vært foretatt spiretest. Foto:
Alena Gibalova
innkjøpte småplanter.
I tillegg til varedeklarasjonen som
finnes på jordproduktene i dag, bør det
være et krav at jordprodusenter utfører
spiretester og at det ligger ved sertifikat
på dette.
Urter i svensk jord
Ved Elvenhøy gartneri i Lier har de stor
produksjon av urter som selges i potter.
Driften baseres på innkjøpt oppalsjord fra
Sverige. Det er en spesialblanding som er
tilpasset deres behov. Plantene gjødsles
med flytende gjødsel som de blander selv
på lisens fra Holland. Ved gartneriet er
de meget fornøyd med driftsopplegget.
Erfaringen deres så langt er at den
økologiske produksjonen har gått over all
forventning.
[email protected]
13