NYE TANKER I NÆRINGSHAGEN I TVEDESTRAND

skapere.no
NYHETSMAGASIN
FOR SKAPERE.NO
I TVEDESTRAND
Nr 1 - 2013
NYE TANKER I
NÆRINGSHAGEN
I TVEDESTRAND
o
n
.
e
r
skape
- setter kreativitet i system!
D
u holder nå et flunkende nytt magasin i hendene. Et magasin som vil synliggjøre
kreativiteten og verdiskapingen som skjer i Tvedestrandsområdet. Magasinet har
sitt utspring i ideen, som i sin tid la grunnlaget for et samarbeid mellom Tvedestrand kommune og Tor Arne Hauge, nemlig Tvedestrand Næringshage. Nå har kommunen trukket seg fra dette samarbeidet og Tvedestrand Næringshage er historie. Ideen
bak etableringen, et lavterskeltilbud til kreative sjeler, som har behov for husrom og nettverk, vil derimot ikke gå inn i historien. Hauge tar ideen videre inn i næringsnettverket
Skapere.no, som utgir dette nye magasinet. Sammen med seg har han fortsatt sitt næringsråd på fem seniorer, som ved behov frivillig og uten godtgjørelse, stiller opp for å
diskutere ideer. Oppfinnere, innovatører og etablerere vil derfor fortsatt ha et tilbud om
husrom, nettverk og støtte i Tvedestrand. Hittil har et slikt tilbud skapt over 60 arbeidsplasser. Noen av disse arbeidsplassene og firmaene som er etablert, blir presentert i dette
nye magasinet som du nå har begynt å lese.
Noen av etableringene som har nytt godt av lavterskeltilbudet i Tvedestrand, har vokst ut
av lokalene og er blitt internasjonale suksesser. Andre er på vei opp og bort. Noe som er
hele ideen med Skapere.no. Der skal nye ideer fødes, gis anledning til å vokse opp, bli
selvstendige og forlate redet. Selv dette magasinet og de som bidrar i det er et resultat av
aktiviteten i Skapere.no. Alle som har en ide, enten det er en ny oppfinnelse eller spiren
til en ny virksomhet, er velkommen til Skapere.no. Sammen vil vi foredle ideene og gjøre
dem om til levedyktig næringsvirksomhet. Skapere.no gir tro på at det er mulig, og en
stolthet over egne og andres prestasjoner.
At det skjer mye ny verdiskaping i Tvedestrand og omegnen er i stor grad en hemmelighet, som kun de involverte selv og deres nærmeste kjenner til. Gjennom å synliggjøre en
del av det positive som skjer i byen og regionens næringsliv, ønsker vi å bidra til å løfte
innbyggernes selvfølelse. Det er grunn til å være stolte av byen og regionen. På mange
måter kan dette magasinet sees på som et mentalt bidrag fra næringslivet inn mot det
kommunale stedsutviklingsprosjektet Byløft 2014. Det kommunale prosjektet har de fysiske omgivelsene som hovedfokus. Skapere.no vil med det nye magasinet vise at man
også lykkes med næringsutvikling i Tvedestrand, og gjennom det bidra til økt positivitet
og selvfølelse.
Redaktør:
Tor Arne Hauge
LAYOUT:
Terje Jenssveen
TEKST:
Camilla Grantham
FOTO:
Camilla Husavik
TRYKKERI:
it-grafisk AS
Tenk positive tanker,
si positive ord,
gjør positive handlinger
og det positive gror.
Sitat av Jon-Lasse Fjeld
Fornøyelig lesing!
Tor Arne Hauge
Cocoon Offset består av
100 prosent returfiber,
laget av returpapir.
2 skapere.no
innhold:
Ansvarlig utgiver
Skapere.no
Hovedgata 13,
4900 Tvedestrand
Kreativitet i system
I støpeskeen
Går på grønt
Gassmesteren
Kalkulert levert
Cool sveis
Bare blåbær
Mission Impossible
Kontrast
Tahas
Byløft
2
4
6
8
10
11
12
14
16
17
18
I støpeskjeen
Tvedestrand kommune har
gradvis utviklet seg til å bli en
arena for tung kompetanse
innenfor mekanisk industri,
olje og gass. Geografisk ligger
kommunen strategisk plassert
mellom Stavanger og Oslo.
Ordføreren imøtekommer flere
aktører som øyner attraktive
nærings- og boligtomter.
Går på grønt
Tor Ingvald Kilen og Tor
Erik Håland hos Greenphones vet hva de allerede gjør, og skal gjøre,
12 timer hver dag, de
neste tre årene. De vil
nemlig sørge for å bli Norges største på sitt felt, og
vet det går. Fordi køen hos
Greenphones i skapere.no
blir stadig lengre.
Mission Impossible?
Hilberg Karoliussen og Tor Arne Hauge er forretningspartnerne bak suksessen
Quickflange. Nå er de tilbake med et nytt og revolusjonerende prosjekt.
Foreløpig er det meste hemmeligstemplet. Men de avslører at sterke krefter
er i sving. Det må være det.
skapere.no 3
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: CAMILLA HUSAVIK
I STØPESKJEEN
Tvedestrand kommune har gradvis utviklet seg til
å bli en arena for tung kompetanse innenfor
mekanisk industri, olje og gass. Geografisk ligger
kommunen strategisk plassert mellom Stavanger
og Oslo. Ordføreren imøtekommer flere aktører
som øyner attraktive nærings- og boligtomter.
R
egionen, det vil si Tvedestrand, Risør, Gjerstad,
Vegårshei, Åmli og
Arendal, representerer et bredt
mekanisk miljø hvor mange
aktører har olje- og gassindustrien som kunder og leverandører. Ledende maskineringsbedrifter i området, som Bandak AS, IMS AS og Tore Olsen
AS bidrar sterkt til å videreutvikle dette næringsmiljøet.
Sterkt lokalt eierskap
At flere bedrifter i Tvedestrand
lever sunt under lokalt eierskap, er en styrke mener ordfører Jan Dukene. - Næringslivet i kommunen kjennetegnes ved våkne industriledere
som er villige til å gå langt for
å imøtekomme krevende oppdragsgivere, sier han. – De
gjør det rett og slett fordi de
kan og vil. De har kompetansen, teknologien og også
handlefriheten til å kunne
gjøre det. Tidligere Tvedestrand Næringshage har vært
et vesentlig bidrag til etableringen av flere lokale og nå
internasjonale bedrifter. Ordføreren står selv som kontaktperson for dem som ønsker å
satse på næringsutvikling i
kommunen. Flere av bedriftene samarbeider om å utvikle
produkter, levere tjenester til
hverandre og utveksle erfaringer. De lever i viten om at
konkurransen er stor, men at
sammen blir de sterke og
konkurransedyktige.
Tvedestrand Vekst
For å ha muligheten til å
gjøre investeringer, tenke
kommersielt og skape videre
4 skapere.no
vekst har Tvedestrand kommune et heleid aksjeselskap,
Tvedestrand Vekst AS, i forretningsmessig øyemed. Selskapet erverver og utvikler nærings- og boligtomter, industribygg og infrastruktur. - Kommunen vet at privat initiativ er
helt nødvendig for videre
vekst, sier varaordfører i
Tvedestrand, Carl F. Bertelsen.
- Samtidig er vi selv naturligvis med og ser etter nye muligheter som i fremtiden vil
komme alle til gode. Varaordføreren nevner også kort saksbehandlingstid. – Vi ønsker at
du skal bli møtt med vilje og
imøtekommenhet. Og vi deler
gjerne våre nettverk og navn
på dyktige mentorer.
Bo- og arbeidskommune
Det er en stor fordel at næringskommunen Tvedestrand
også kan lokke med fantastiske
boligtomter til priser som ligger langt under storbyene. Stadig flere søker tid og kvalitet
fremfor støy og stress. Livskvalitet er så mangt. For mange
blir drømmen virkelighet med
egen båtplass og sjøutsikt, og
det kan Tvedestrand lett etterkomme. Det lokale næringslivet har henvendt seg til politikerne og tydelig bedt om at barnehageplasser skal prioriteres.
Og i dag har kommunen et bra
tilbud for de små, nye innbyggerne. Når tid nå er vår nye
luksusgode, vil den planlagte
E18 bli godt mottatt. Om få år
er sannsynligvis omkringliggende byer, enda nærmere. Og
verdiøkninger på flere hold, et
hyggelig faktum.
skapere.no 5
E
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: CAMILLA HUSAVIK
GÅR PÅ
GRØNT
Gründerfakta:
Tor Ingvald Kilen og Tor Erik Håland hos
Greenphones vet hva de allerede gjør, og skal gjøre,
12 timer hver dag, de neste tre årene. De vil
nemlig sørge for å bli Norges største på sitt felt, og
vet det går. Fordi køen hos Greenphones i
skapere.no blir stadig lengre.
6 skapere.no
Etableringsår:
2012
Gründere:
Tor Erik Håland
Tor Ingvald Kilen
Web:
www.greenphones.no
n kunde venter tålmodig
i køen, han trenger ny
ladeplugg. Jeg sitter på
en stol i et hjørne. Ser etter en
åpning, prøver å kaste inn et
spørsmål i dette «dynamiske»
intervjuet. Vi er i første etasje
hos Skapere. Her har Green
Phone Security as, langt bedre
kjent som Greenphones, nettopp innredet et nytt butikklokale. Det gamle ble for lite.
Veggene er malt veldig grønne.
Det er over stengetid, men
køen blir ikke kortere. Daglig
leder Tor Ingvald Kilen og
salgsansvarlig Tor Erik Håland
jobber effektivt bak disken. Tor
Erik tar seg tid til et par humoristiske kommentarer i ny
og ne, og kundene er fornøyde. Dette er gründere som
vet hvordan man «selger pølser». – Har jogget med den
du, sier han lystig til ei som
har oppdaget at IPhones ikke
liker svette. Jeg registrerer et
lite, beskjedent nikk hos den
unge kunden.
Overforbruk blir
arbeidsplasser
Greenphones kjøper, tar i mot,
reparerer og videreselger
brukte mobiltelefoner og nettbrett. Det som ikke lar seg reparere, gjenvinnes. Vårt overforbruk har blitt drivkraftige
nye arbeidsplasser. Hele forret-
ningsideen deres bygger på
tanken om å gjøre resirkulering av brukte mobiler og
nettbrett mer tilgjengelige
både for firmaer og private forbrukere. – Samtidig som vi
skaper næring, gjør vi også
naturen en tjeneste. Gjenbruk
i stedet for bruk og kast, sier
Håland engasjert.
Fjerner sensitivt
En sentral utfordring er at
både nettbrett og mobiltelefoner ofte inneholder sensitiv
informasjon. Derfor, alt som
ligger lagret blir slettet etter
nøye og strenge rutiner. Greenphones har et eget, godkjent
sletteverktøy. Har ditt firma
levert inn utstyr får du slettebevis til firmaets eget HMSsystem. En bekreftelse på at alt
lagret er borte. De gir enkelt
og sikkert 100 prosent slettegaranti. Vil du ikke levere men
ønsker at gammelt utstyr blir
hentet, ordner Greenphones
det også. Og mens ditt firma
samler opp gammelt utstyr,
kan du låne låsbare sikkerhetskasser. Ingenting er overlatt til usikkerheten.
Tre år til målet
Arbeidsdager som starter samtidig med hanen og varer til
klokka ti om kvelden, er helt
vanlige her. Men det har de
også forberedt seg på. – Vi
trenger tre år og da skal vi nå
markedsmålet vårt. Innen tre
år er vi størst. En konkurrent
har allerede gitt seg, forteller
salgsansvarlig. – Vi har ikke
gjeld, heller ingen investorer.
Vi har kun et AS som stadig
blir mer verdt. En stor fordel
hos Greenphones er at de
foretar alle reparasjoner
selv. Etter oppstarten i 2012
har de ofte slått sine egne
rekorder. – Vi har utført
27 reparasjoner på en
dag. Det er nok av dem.
Utfordringen er heller å
få tak i nok mobiler og
brett, sier Tor Erik.
Raske
reparasjoner
Det tar dem tre timer
å bytte skjermen på
en IPad. En reparasjon de selv anser
som avansert. En
lokal næringsdrivende er
desperat. Det er
høysesong, og
mobiltelefonen
har et ødelagt
bakdeksel. Jeg
registrerer
klokkeslettet.
Greenphones har et
nytt på
plass innen
12 minutter.
Men det er
nettopp et av
konkurransefortrinnene til
Greenphones.
Vi er jo ofte avhengige av både
mobiltelefonen
og nettbrettet. At vi
kan få utstyret fikset på dagen, betyr
mye. En kunde når
frem til disken og
ønsker en mobiltelefon til under 200 kroner. Det ordner seg
raskt. Jeg kjenner at jeg
holder godt på min
egen. Her blir mobiltelefonene solgt i høyt tempo
over disken.
Kjenner bransjen godt
Tvedestrandsregattaen er
nettopp avholdt og en funksjonær har mistet sin nye
mobiltelefon i sjøen. Den er
reddet på land, men kan den
reddes helt? - Det har vært
gjort før, sier Tor Erik med
trøst i stemmen. En telefon
ringer på bakrommet men
ingen har tid til å ta den. Jeg
rekker å spørre om noe av
grunnen til suksessen. – Vi
kjenner markedet godt, jeg
har vært med å bygge opp et
firma innenfor lignende bransje før. Dessuten er vi strategisk plassert mellom Stavanger og Oslo. En kunde
hoppet faktisk av Sørlandsbussen på Fiane, tok drosje ned til
oss, kjøpte en mobiltelefon,
tok drosje tilbake til Fiane og
bussen videre til Arendal, sier
Håland. Han passer samtidig
på å bemerke at det var uansett lønnsomt for kunden.
Verdens beste service
Nå går klokken mot seks
denne fine julikvelden. Det er
nærmere 25 grader i butikklokalet, og Håland bak disken er
synlig svett i luggen. En kunde
får tak i akkurat den mobilen
hun ønsker seg mest. – Her
har de verdens beste service,
uttrykker hun med et tilfreds
smil. Håland er også fornøyd.
–Snart skal de store konsernene starte utbytting av
IPads`ene sine, det blir kjekt.
Dem er det mange som ønsker
seg. Og bare i dag har vi solgt
ti mobiltelefoner. Etter å ha
vært tilskuer i butikken til
Greenphones denne ettermiddagen er jeg helt overbevist.
Green er virkelig the new
black.
skapere.no 7
D
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: CAMILLA HUSAVIK
GASSMESTEREN
Gründerfakta:
Primagaz Norge AS øker trykket i Sør-Norge.
Fra sitt avdelingskontor for Primagaz i
Tvedestrand, kontrollerer distriktssjef Glenn
Lindland alle firmaets salgsaktiviteter i Agder,
Telemark og Vestfold. Det passer Lindland helt
utmerket. Han holder full gass.
Etableringsår:
2010
Gründer:
Glenn Lindland
Web:
www.primagaz.no
Stort faglig nettverk
Han bygger gassanlegg og
familietrygghet hjemme, og
nettverk ute, Lindland. Mye av
tiden går med til nettopp nettverksbygging. Han er medlem
av flere bransjeforeninger,
blant annet Norsk Fjørfelag.
– For meg handler dette mye
om å forstå de kundene jeg leverer gass til. Det nytter ikke
bare å oppgi pris, jeg må ha
kunnskap om hva de driver
med og deres daglige utfor-
et er det hollandske selskapet SHV Energy som
eier Primagaz. SHV
Energy er verdens ledende
leverandør av LPG (propan/butan) i sluttbrukermarkedet.
400 millioner forbrukere verden over bidrar til nettopp det.
Skapere i Tvedestrand huser
distriktssjefen, selv om han
sjeldent er på kontoret. Det er
høyt trykk. I tillegg til å være
Primagaz sin representant for
Sørlandet, har også Lindland
segmentansvar for landbrukskunder, lakktørkere, anlegg
for reserve- og topplast, og
vaskerier. – Tvedestrand sentralvaskeri bruker gass i sitt
anlegg, forteller Lindland.
Sparer med gass
Stadig flere fjærkreprodusenter og gartneri anvender også
gass som varmekilde. I tillegg
varmer blant annet Kragerø
Spa og Resort opp bassenget
deres med gass fra Primagaz, i
følge Lindland. Ikke så rart
kanskje, når smarte aktører
kan spare opp mot 40 % av fyringsutgiftene. Energiløsninger
dreier seg ikke lenger om en
løsning, men hvordan man i
større grad kombinerer ulike
løsninger og energibærere. I
tillegg til den økonomiske fordelen ved å bruke gass, gir den
rundt 20 prosent mindre CO2
utslipp enn for eksempel olje.
Gass beste alternativ
- Gass (LPG) er et stabilt og
langsiktig valg. LPG er lett tilgjengelig, og det er enkelt og
sikkert å transportere. Kanskje
er LPG den mest anvendelige
og effektive energibæreren i
markedet, sier Lindland. LPG
Husholdninger på gass
– Vi merker godt at stadig flere
bytter fra blant annet oljefyring til gass. Selv om det ikke
er private husholdninger som
er hovednæringen, sier Lindland. I Norge ligger vi 15-20
år bak resten av Europa på boliggass. – Hjemme hos meg
nyter jeg godt av at boliggass
drifter både vannbåren varme,
peisen, strålevarmen og grillen ute. Gassen kommer fra
samme beholder, som ligger
gravd ned i hagen. Et trygt og
rimeligere alternativ, sier en
fornøyd gassmester.
dringer. Jobben gjør krav på
mange reisedøgn. Men det er
kona gjennom 23 år vant til.
– Jeg får jo se steder jeg nok
ikke hadde tenkt på å reise til.
Nå vet jeg blant annet hvor
Norkjosbotn er, det er ikke alle
som gjør det.
Tent av OL-fakkelen
Interessen for gass ble bokstavelig talt tent den gangen han
var hjelpegutt da OL-fakkelen
skulle konstrueres på Lillehammer. I 15 år hadde han
jobbet med gass i firmaet
Risør Sveis og Montering AS,
og da de fikk det spennende
oppdraget ble han invitert
med i prosjektet. Deretter har
han hatt flere stillinger i
samme bransje. Gassmesteren
har gått gradene og brenner
8 skapere.no
for sitt fag. Han har vært både
prosjektleder og markedssjef.
Frem til han nå sitter i den
solide lederstolen som distriktssjef i Primagaz Norge AS.
vil i fremtiden bli stadig mer
benyttet innen nye områder
også i det norske energimarkedet. Industri, landbruk,
offentlig sektor og husholdninger. Han mener at vi vil ha
tilgang til gass i lang tid etter
at oljen er borte. Og vi vil alltid ha behov for en alternativ
energikilde. - Om vi sykler og
stopper å trø, kanter vi. Det er
uansett så enkelt som det.
skapere.no 9
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: CAMILLA HUSAVIK
KALKULERT
LEVERT
Forestill deg en livbåt i fritt fall. Inni sitter 136 personer.
Om de er i trygghet, avhenger av hvor hardt
livbåten treffer vannflaten. Nøyaktig hvor
kraftig sammenstøtet faktisk blir, det vet
Hans Jørgen B. Mørch i CFD Marine AS.
Ved hjelp av avansert beregningsteknologi.
Det er både trygt og lønnsomt.
«bakevja», som Hans Jørgen
kaller det. Mens mange ligninger gir bedre resultater. –
Noen beregninger er så avanserte at mitt «regnevidunder»
bruker opp til en uke på å løse
dem.
Mørch har bakgrunn fra
ulike modellforsøk i båtproduksjonen. Han var førsteamanuensis ved Universitetet i
Agder og drev med oppdragsforskning da livbåtprodusenten Norsafe oppdaget han.
- Jeg justerte en 3D-modell til
det langt bedre. De fant det
ganske oppsiktsvekkende, forteller Mørch fornøyd. - Det
overbeviste dem om at mine
kalkuleringer kan være mer
nøyaktige enn fysiske modeller. Raskt var Statoil med i
dette samarbeidet. Å bygge
modeller er både tidkrevende
og kostbart. Med mine beregninger ser jeg hele bildet. CFD
Marine er også godkjent av
Forskningsrådet som forskningsinstitusjon. I fjor omsatte firmaet for oppunder seks
millioner kroner og kunne
smykke seg med tittelen
Gasellebedrift.
- Tvedestrand er et bra sted
for vår næringsdrift. Vi ligger
bra plassert mellom Stavanger og Oslo. Her har jeg et
bredt nettverk, og vi har et bra
samarbeid med nærliggende
teknologi- og produksjonsbedrifter. I framtiden vil du
forbinde CFD Marine med
havneprosjekter og flytebrygger, energireduserende tiltak i
skipsbyggingen, tidevannskraftverk og til og med fly. Og
på oppsiktsvekkende flere hold
som krever hårfine, lønnsomme beregninger.
Gründerfakta:
CFD
- Computational Fluid
Dynamics
- Numeriske metoder og
algoritmer tas i bruk for å
løse og analysere problemer
knyttet til flytende strøm
ninger
- Datateknologi tas i bruk for
å beregne og simulere interaksjonen mellom væske og
gass under gitte faktorer
10 skapere.no
Etableringsår:
2006
Gründer:
Hans Jørgen B. Mørch
Web:
www.cfdmarine.com
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: QUICKFLANGE
COOL
SVEIS
Rune Omdal i Quickflange er nok mer opptatt
av sveisen enn mange andre. Det er imidlertid
ikke så farlig om den er høy eller lang. Bare den er
kald. Og holder under vann. Forretningsfolk i
Aberdeen og arabiske sjeiker har fått øynene opp
for den. Det synes han er veldig hyggelig.
Særlig fordi den lages i Tvedestrand.
D
et kreves ikke teknisk
fagskole for å forstå
produktet Quickflange
gjør seg bemerket i oljebransjen med. I hvert fall ikke når
Rune Omdal forklarer. – Det
er en utfordring for en oljerigg, at de må stanse arbeidet
for å utføre en sveisejobb. Minuttene er verdt millioner for
dem. Normalt innebærer en
sveisejobb gnister, og det går
dårlig i kombinasjon med
produksjon av olje og gass. Vi
leverer en løsning som gjør at
to rør kan kobles sammen
uten å sveise. En såkalt kald
kobling på litt flytende fagspråk.
Omdal fortsetter ivrig. –
Flenskobling og hydraulikk,
det er jo brukt i flere tiår. Men
da med kobling på rørets ytterside. Vi presser røret ut inne i
flensen. Et patent idéhjernen
Hilberg Karoliussen visstnok
tegnet ned på en serviett i sin
tid. Patentet som nå er 10 år
gammelt, og som er gyldig i
ennå 10 år. – Forretningsutvikler Tor Arne Hauge lærte oss
at en presentasjon på veggen
ikke er så imponerende som å
vise det i praksis. Med utstyret
på bordet tar det noen få minutter å koble en flens til et
rør. Og da er det gjort, kunden
er fornøyd med sin nye sveis,
sier Omdahl med et million
dollar glis.
Nylig fikk Kronprins Haakon demonstrert patentet på
Offshore Technology Conference i Houston i USA. De kon-
gelige og de politiske inviterte
seg selv til Quickflange sin
stand. Det begynner etter hvert
å bli en lang rekke av ministere som har vitnet Quickflange sin teknologi. Olje-,
forsvars- og næringsministere.
Det er helt på sin plass.
I nyrestaurerte «Johnsenbygget» midt i Tvedestrand
sentrum, har Quickflange
etter hvert samlet spisskompetanse på et veldig snevert felt.
15 glupe hoder, deriblant nytenkende ingeniører, utgjør det
proaktive skaperteamet. – Det
er teknisk sjef, sivilingeniør
Fredrik Thrane som har satt
sammen ingeniørteamet og
han har vært dyktig, forteller
Omdal. Thrane befinner seg
for tiden i et arabisk land. –
Vi har et mannskap som vet at
de er ettertraktet på markedet.
Men de blir hos oss, mange
har vært her helt fra starten
av. Selv har Omdal vært der i
syv år. – Jeg burde kanskje
byttet nå, men trives og utvikler meg her. Vi jobber med et
spennende produkt. Og har det
gøy på jobb. Gjennomsnittsalderen er 39 år. En gang i året
reiser hele følget til Aberdeen
og tilbringer en langhelg på et
slott. – Selv de mest hjemkjære blir med, smiler Omdal.
For øvrig er det mye reisevirksomhet. Midt-Østen, Australia,
USA, Brasil. Over alt hvor det
lukter olje.
Quickflange har hatt sine
voksesmerter, likt mange
andre som plutselig får medvind. Men de har seilt det av. I
dag er de 43 ansatte, fordelt i
Tvedestrand, Stavanger, Aberdeen og Dubai. De to siste har
fokus på salg, mens utvikling
og produksjon foregår i Tvedestrand. De har overbevist styret
om at de har kompetansen til
å drive utvikling på linje med
de beste, i en liten sørlandsby.
Dessuten, her har de et unikt
samarbeid med lokale industribedrifter. Tore Olsen Produksjon AS og IMS Maskinering AS står parate.
– Særlig de to siste årene
har det skjedd mye, sier
Omdal og fortsetter, - men det
har vært i en fornuftig takt.
Firmaet omsatte for ca. 71
millioner i 2012. Slettes ikke
dårlig fra å være en ide på en
serviett. – Gründerne har gjort
en formidabel jobb og tatt
sjanser det står respekt av. For
øvrig, dette er lagarbeid hele
veien. Og samspill med gode
investorer. Blant annet har
Statoil vært med tre ganger, og
samtidig bidratt med sin kompetanse. Det har vært avgjørende, sier Omdal. Han trekker
også frem Universitet i Agder.
De har testet ut over 2000 av
Quickflange sine koblinger. Et
samarbeid som har vært helt
suverent. Det sier også noe om
hvilken verdi som skapes når
næringsutviklere og fagmiljøer går sammen.
Gruver i Australia, shipping
og tankbåter, kjernekraftverk.
I fremtiden vil vi kunne finne
flensene til Quickflange på
mange områder. Også under
vann. Subsea er det nye. Det er
vanskelig å sveise under vann.
Men med Quickflange sine
løsninger, går det som med
annen vannsport. Kjapt og lekende lett.
Quickflange har en topp
moderne test- og produksjonshall i Tvedestrand. Research &
development. Logistics. Compliance, Tvedestrand, Norway.
Det er imponerende. Produksjonshallen er påfallende ren
og ryddig. – Alle kommenterer
det, sier Rune fornøyd. En kar
fra Det Norske Veritas dukker
opp. Quickflange skal teste en
flenskobling for å se om den
holder 1200 bar. Kunden vil
være helt sikker. Omdal har
lave skuldre, han er sikker. Og
heller ikke her var det noen
grunn til bekymring. Han har
derimot all grunn til å «stay
cool».
Gründerfakta:
I
den sjønære, gule bygningen i Tangenbukta
finner vi CFD Marine. Firmaet ble etablert i Tvedestrand
Næringshage i 2006, men
måtte allerede i 2008 ha større
lokaler da de ekspanderte.
– Jeg trengte mer data- og
menneskekraft, sier Mørch.
«Regnevidunderet» til CDF
Marine har fått et eget, isolert
rom med kjøling. – Dette er
en veldig stor, avansert og ikke
minst støyende pc. Lisenser på
programvare og strøm er de
største utgiftene vi har, forteller doktoren. Mørch er dr. ing.
Han er daglig leder, selger og i
tillegg omreisende representant for firmaet som har levert
programverktøyet. – Det siste
anser jeg som et kvalitetsstempel, sier Mørch fornøyd. Med
seg på laget har han to kalkulatører på fulltid og en økonomi- og administrasjonsansvarlig. – Snart vil jeg
trenge å ansette igjen, sier
han.
CFD Marine anvender nettopp CFD målingsverktøy for
numerisk strømningsberegning (se faktaboks). Når en
skal måle hvordan et objekt
oppfører seg i vann eller luft,
finnes det utallige ukjente faktorer. Deriblant vind, havstrøm
og objektets konstruksjon.
Regneverktøyet Hans Jørgen
benytter tar med seg det meste
av fysikkens regler. – Jeg var
den første i Norge til å ta i
bruk denne programvaren, nå
følger andre etter. Foreløpig er
det allikevel det som er hans
konkurransefortrinn. Andre
ignorerer det som foregår i
Etableringsår:
2003
Gründer:
Hilberg I. Karoliussen
Per Øyvind Berge
Tor Arne Hauge
Web:
www.quickflange.com
skapere.no 11
B
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: CAMILLA HUSAVIK
DER
BLÅBÆR
GROR
Gründerfakta:
Bare blåbær er et nytt kreativt team
i Tvedestrand. Fotograf Camilla Husavik og
grafisk formgiver Terje Jenssveen har slått
seg sammen i det «det kreative hjørnet»
som de liker å kalle det. Arbeidspultene
deres står side om side hos Skapere. Allerede
ser det ut til å bli en fin forsmak
på blåbærsesongen.
12 skapere.no
are blåbær leverer tjenester innenfor foto og
design. De lager blant
annet produktbrosjyrer,
internmagasiner og årsberetninger. Har du nettsider som
trenger en grafisk profil og bilder, er Bare blåbær fortsatt rett
sted å henvende seg.
Leverer totalpakke
Duoen har sprunget ut fra
Skapere, og samarbeidet om
nettopp dette næringsmagasinet. Sammen har de bunnsolid erfaring. – Vi er et sterkt
team som kan levere en totalpakke, sier Camilla. – Å være
erfaren korter ned timebruken
og det kommer kunden til
gode, tilføyer Terje. Byrået sikter seg inn mot både lokalt og
nasjonalt næringsliv. Og størrelsen på oppdragene er ikke
et tema. – Vi lytter til kundens
behov og trår inn som rådgivere og sparringspartnere i
den kreative prosessen, sier
Terje.
Nasjonalt og lokalt
nettverk
Ettersom både Camilla og
Terje tidligere har arbeidet i
større byer, i et bredere marked, har de med seg et stort
nettverk. – Det er en fordel å
vite hvordan det er å jobbe for
større konsern, med store prosjekter. Nå bruker vi det vi har
erfart, og tilpasser oss også lokale forhold, sier Jenssveen. –
Det er viktig for oss at også
mindre bedrifter ønsker å
bruke oss til store og små oppdrag.
Kvalitet og
kompetanse
Camilla Husavik, som har en
bachelorgrad i foto, har selv
vært med å bygge opp Bergens
eneste fagfotobutikk. Hun har
faglig fordypning i feltet presse
og dokumentar, men har
under tiden tilegnet seg kunnskap og erfaring fra de fleste
innfallsvinklene innenfor foto.
– Mulig det er en floskel, men
kvalitet og kompetanse er fortsatt det jeg setter høyest, sier
fotografen. Hun har jobbet
som frilanser etter endt utdannelse i 2001 og kjenner bransjen godt. Blant annet har
kjente tidsskrifter og større industrikonsern viet sin tillit til
Camillas kunnskap, og gitt
henne variert erfaring. – Nylig
fikk jeg et stort eventoppdrag i
Bergen, det er en tillitserklæring at mine kunder der har
fulgt med meg til Sørlandet.
mebyråer har vært under Terjes stødige hånd. Han er utdannet typograf, ved siden av
å være grafisk designer. – Jeg
liker å følge med på vekslingen i trender. Dette yrket
krever at du oppdaterer deg
konstant. Alt ettersom hva
kunden kler eller ønsker, setter
jeg sammen uttrykk som kan
være tradisjonelt eller moderne.
Jenssveen vektlegger at kvaliteten på trykket og papiret
skal være god. Sammen med
uttrykksfulle bilder og tekst
som selger, blir sluttresultatet
en stolt trykksak. Coop, Osram
og Dagbladet er alle i kundeporteføljen til Jenssveen. Han
har stått med begge beina i reklamebransjen, og vet hvordan man skal sette sammen et
budskap som selger.
Om ikke absolutt alt er
«bare blåbær» for det nye skaperteamet, har de god grobunn for å høste mye godt ut
av fremtiden.
Milevis med erfaring
- Jeg har milevis med erfaring,
sier den modne grafikeren.
Terje Jenssveen har tidligere
vært kreativ leder i Norges
største trykkeri. – Alle som
kjenner dette faget, vet at det
er en krevende jobb som veier
tungt, sier Terje. Også to rekla-
Etableringsår:
2013
Gründere:
Camilla Husavik
Terje Jenssveen
Web:
wwww.bærplukker.no
skapere.no 13
H
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM • FOTO: CAMILLA HUSAVIK
MISSION
IMPOSSIBLE?
Gründerfakta:
Hilberg Karoliussen og Tor Arne Hauge er forretningspartnerne bak
suksessen Quickflange. Nå er de tilbake med et nytt og revolusjonerende
prosjekt. Det må det være. Når man klekker ut ideer som får
industridesigneren Bård Eker til å fatte interesse.
Etableringsår:
2012
Gründere:
Hilberg I. Karoliussen
Tor Arne Hauge
Web:
www.otechos.com
14 skapere.no
ilberg og Tor Arne kjenner hverandre godt etter
mange års samarbeid.
Etter deres forrige bragd, tok
de opp kontakten igjen med
en ny idé på trappene. – Ja,
det var etter at jeg trakk meg
ut av den daglige driften av
Quickflange i 2011, føyer Tor
Arne til. Hilberg er hjernen
bak oppfinnelsene, Tor Arne
gjør dem om til forretning. –
Der er Tor Arne helt unik, sier
Hilberg. Underveis er de sammen om å utfordre naturlovene, og de vedtatte
sannhetene.
Nytt teknologiselskap
Otechos AS er Hauge og Karoliussens nystiftede teknologiselskap. En ny vanvittig idé
ligger i krybben. Nytenkning
skal ikke ha noen barrierer.
Det er forretningspartnerne
helt samde om, selv så ulike
de er. Nå har de utviklet en ny
maskinteknologi innenfor
området miljø og energi. En
forbedring innenfor fagfeltet.
Grunnteknologien, CR-Technology, har mange anvendelsesområder. De pønsker på noe
stort. – Den nye maskinteknologien er patentsøkt og har revolusjonerende egenskaper,
sier Tor Arne. - Vi har innledet
et samarbeid med den kjente
industridesigneren Bård Eker.
En prototyp er forventet ferdig
i februar 2014.
Fantastisk og glemsom
Det var maskiningeniøren Karoliussen og forretningsutvikleren Hauge som i sin tid
stod bak flenseidéen til Quickflange. Teknologibedriften
som både ble etablert og som i
dag har base i Tvedestrand,
omsatte i 2012 for 71 millioner kroner. – Hilberg er en
fantastisk kreativ fyr, men til
tider en smule glemsom, konstaterer Tor Arne og forteller
videre, – Etter et forretningsmøte vi hadde i
Grimstad, fikk
jeg en telefon fra
en
ærlig finner. Patentsøknaden
som i dag er verdt 300 millioner kroner lå igjen i snøen. I
et ubetenksomt øyeblikk
hadde Hilberg lagt den på
taket på bilen. Det kunne fått
fatale følger. I dag tør vi nesten le av det.
Nei betyr tja
Forretningsutviklerne går inn
i en engasjert dialog om det å
skyve grenser. - Nå er vi «on
the edge» sier Hilberg og Tor
Arne nikker samtykkende. – Vi
har jo respekt for folk og fe og
naturlovene, sier Hilberg, men vi er ikke redde for å
gå nye veier. Det er der
det ligger. Tor Arne
husker plutselig på
hva bedriftslederen Tore
Olsen på
Songe
sa en gang; «Dette har jeg
ingen tro på, så dette må vi
prøve!» - Det er sånn du må
tenke, sier Tor Arne. – Vi må
hele veien utfordre uttalte
sannheter innenfor det fagfeltet vi er i. Hilberg mimrer litt
rundt dette. – Tor Arne hører
uansett et nei som et tja. Jeg
husker da Statoilsjefen i sin tid
sa nei til å treffe oss i forbindelse med Quickflange. Tor
Arne hørte tja, tok noen telefoner og fikk til slutt 30 minutter på mahognikontoret. Vi
overbeviste, vi. Hadde han tatt
nei for et nei, hadde ikke vi
hatt så mye spennende å fortelle om nå.
Krevende gründerhverdag
Hilberg og Tor Arne er opptatt
av gründeren, og dens hverdag. De er opptatt av den gode
idéen, gunstig grobunn, næringsrik skaperkultur. De ergrer seg på vegne av kreative
skapere som må bruke all kapasitet på å skrive en 100 siders forretningsplan, i håp om
økonomisk startstøtte fra offentlig hold. Gründere blir fort
gjort til usikre synsere og strupes av innviklede regler, hevder næringsdriverne. – Det er
to avklaringer man kommer
langt med i starten, sier Tor
Arne, - det er hvem som skal
betale for det og hvem som
skal lage det. Ut over det er det
nok av folk som vil problema-
tisere ideen, men det gjelder å
holde det enkelt. Det er det
som fungerer best.
Knapt oppfunnet
Det er ikke vanlige arbeidsdager drivkraften bak Otechos
har. Riktignok har de aldri avtalt noen arbeidsdeling. – Tor
Arne strekker ut armene og får
tak i det som trengs, sier Hilberg. Forretningsmennene
snakker også om sine «snille
og tålmodige kjerringer». –
Det må noen sånne støttespillere til, som har forståelse for
denne tilværelsen, hevder Tor
Arne. Hilberg er på vei ut
døren, snur seg og sier; - Vi
lever med idéene, det går i ett.
Men det er ikke noe vondt
stress. Gleden er jo at det
knapt er noe som er oppfunnet
enda.
skapere.no 15
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM
FOTO: ATLE GOUTBEEK
TEKST: MONA K. STRAY RAMBO - FOTO: CAMILLA HUSAVIK
plass. Egne garderobe- og
arkivskap, kjøkken og høyhastighetsnett. Møterommet med
god plass til ti personer, er utsmykket av kunstneren Grete
Swahn. Her står også en kaffemaskin tilgjengelig for de spirende samtalene.
- Vi vil tilby noe som er bra.
Vi ønsker å by på bra standard,
og tiltrekke oss spennende og
fremgangssultne kontorkolleger. Om vi ikke har de rette fasilitetene, kan vi heller ikke
forvente solide leietakere, sier
deleier og daglig leder i Kontrast, Atle Goutbeek. At han
selv er arkitekt har uten tvil
slått positivt ut på resultatet.
I det moderne kontorfellesskapet Kontrast
midt i Tvedestrand sentrum, hevder de å dele
på alt unntatt kaffen. Gode forretningshistorier,
nistepakka, korridorprat og verdifulle ideer
blir til og delt i dette bygget. Flere av
leietakerne deler også opphav, de er utspring
fra tidligere Tvedestrand Næringshage.
Gründerfakta:
N
16 skapere.no
Etableringsår:
2010
Gründere:
Atle Goutbeek
Geir Byvold
Web:
www.kontrastkontor.no
oen er gründere og
bygger videre på en ide
som tidligere har blitt
ruget frem i Tvedestrand Næringshage. De har klart de første ustø stegene, og gått videre
i etableringen. Andre er erfarne tjenesteprodusenter og
leverer råd og veiledning.
Eiendomsbransjen har aktører
her på flere vis. Tannhelsereiser, IT- tjenester, fotograf,
byggteknikk, arkitekt,
reklame, offshoresikkerhet.
Det er en variert forsamling av
verdifulle næringsdrivende.
Yngling pågår der kreativitet
og sosialt samvær samles
under samme tak. I etterkant
av at de ulike firmaene flyttet
inn i Kontrast i juli 2010, har
det igjen blitt stiftet nye selskaper på tvers av de etablerte firmaene. Dessuten selger
leietakerne tjenester til hverandre. Flere kan som følge av
synligheten, nettverket og ”det
gode rykte”, vise til nye og
enda bedre salgsresultater.
Der noen leverer eget regnskap, er andre ansatt i firmaer
som har sitt hovedkontor et
helt annet sted i landet. Teknologien sørger for å utslette
alle grenser. Felles for dem er
at de sitter i meget representative kontorlokaler, sentralt og
med alle fasiliteter i umiddelbar nærhet. Det er lagt stor
vekt på at bygget kan tilby et
godt inneklima, trivsel og
samtidig ha det praktiske på
Den gamle møbelbutikken har
gjennomgått en totalrenovering og fremstår både tiltrekkende og inspirerende.
– Vi har et ledig kontor nå
men annonseringen roer jeg
helt ned. Vi er heldige sånn, vi
er ganske populære, sier en
fornøyd Atle Goutbeek.
IDÉER
OMSETTES
Visjonene er der og de er
store. Nå er målet å videreutvikle ideen bak etableringen av
næringshagen, i det nye prosjektet Skapere.no. Tiden kan
være et problem, derfor håper
Tor Arne at han kan få med
seg andre som kan bidra til
utviklingen av Skapere.no.
Han har fått positive signaler
fra sentrale personer, og håper
han nå har fått inn noen som
kan bidra til utviklingen. Tvedestrands plassering mellom
Oslo og Stavanger, gir Skapere.no mulighet for et vidt
nedslagsfelt. Denne muligheten skal utnyttes, og forhåpentligvis utvides. Selv om
hovedfokus fortsatt er næringsutvikling i Tvedestrandsregionen. Følg utviklingen
videre på www.skapere.no
Etter å ha opplevd hvordan enkeltmennesket ble «overkjørt» av
systemene når de ønsket å realisere sine ideer, bestemte Tor Arne Hauge
seg for at han ville gjøre noe med det. Handlingens mann tok sitt
nettverk i bruk og skaper i dag suksess for seg selv og andre.
Ideer omsettes til levedyktig næringsvirksomhet.
Gründerfakta:
YNGLING
PÅ HØYT
NIVÅ
Tor Arne brenner imidlertid
fortsatt for oppfinneren og
gründeren, og vil gjerne bidra
til at de lykkes. Nettverk er viktig, sier han, og har blant
annet kontakt med et seniorråd bestående av fem tidligere
toppledere. De stiller opp på
frivillig basis dersom noen har
behov for deres ekspertise og
råd. Det gode samarbeid med
Innovasjon Norge og det Regionale næringsfondet vil han
også trekke fram. De har bidratt positivt i flere av bedriftene i næringsnettverket i
Tvedestrand. Å være bindeleddet som får ting til å skje, er
drivkraften til Tor Arne.
Etableringsår:
2005
Gründer:
Tor Arne Hauge
Web:
www.tahas.no
T
or Arne tok tidlig tok fatt
på teknologiutdanningen gjennom å skru
på alt som kunne demonteres.
Han måtte sjekke hvordan det
så ut inni og hvordan det fungerte. Etter hvert fikk han en
ordentlig teknisk utdanning
innen elektro og elektronikk.
Utdanningen førte han inn i
mange selskaper og i ulike
stillinger. På denne måten
skaffet han seg både et stort
nettverk og en stadig kontakt
med oppfinnere og gründere.
Supportsystemet for innovatører og etablerere bestod på den
tiden i stor grad av store,
tunge og formelle institusjoner. De var i liten grad tilpasset en enslig liten oppfinner og
gründerspire. Dette må kunne
gjøres på en annen måte
tenkte Tor Arne, og startet et
konsulentfirma basert på det
nettverket han hadde opparbeidet seg i Skandinavia. Å få
fart på næringsutviklingen i
Tvedestrandsområdet var hans
primære ønske.
Etterhvert måtte Tor Arne
skaffe seg et kontor. Han havnet i Hovedgata 13 i Tvedestrand. Det var et bygg med
en rekke ledige kontorer
siden et par større bedrifter hadde flyttet ut.
Her så Tor Arne muligheten for å
kunne benytte sitt
opparbeidede
nettverk til nytte
for mange. Han
tok derfor kontakt med næringssjefen
som Tvedestrand kommune den
gangen hadde,
Mads Oppegaard,
og la fram sine
tanker om et lavterskeltilbud til idehavere
og gründere. Målet var å
hjelpe ideene i gang og få dem
fram til levedyktige produkter
og virksomheter. Tvedestrand
kommune tente på ideen og
gav prosjektstøtte til Tvedestrand Næringshage. Nå har
kommunen trukket prosjektstøtten og næringshagen er
avviklet. Samarbeidet med
kommunen skjer nå fra prosjekt til prosjekt.
skapere.no 17
håper å kunne bidra med
noen friske innspill, sier Wike.
Prosjektet er i første runde fokusert mot nedre bydel, havneområdet og Bakkeskåt. Men
dette er også et prosjekt som
vil danne grunnlaget for helheten rundt byens fremtidige
utvikling. Tvedestrand har et
stort tomtepotensial. Grendstøl
er allerede på kartet som byens
nye næringsområde. Når dette
TEKST: CAMILLA M. GRANTHAM • FOTO: CAMILLA HUSAVIK
LØFTER
EKTE VARE
Med sitt engasjement i byutviklingsprosjektet Byløft 2014, vil Tom Wike
sørge for at kvalitet avler kvalitet. Ideene kan aldri bli for store, er hans ledestjerne. Han hevder det er helt opplagte grunner for hvorfor Tvedestrand bør
huse sjørfartsnasjonen Norges mest moderne og attraktive akvarium.
også blir byens nye adkomstportal fra E18, må den også
omskapes til landets vakreste
industri- og næringspark. –
Her kan utbyggingen utgjøre
et flott inngangsparti til byen,
sier han. Vi er der nå, det er nå
og inn i fremtiden vi skal løfte
Tvedestrand. Eller som Wike
også vil si det med kontorets
motto; klar drøm, ekte vare.
●
●
●
●
●
A
rkitekten og tvedestrandspatrioten Tom Wike
hadde sin første sommerferie på Østerkleiv i 1975. Det
er gjennom sin kones familie
og etter hvert eget hus som er
grunnen til at han ser på Tvedestrand som sitt andre hjem.
Hun bragte han til byen.
Tegnet hoppanlegget
for OL
Den anerkjente arkitekten er
en av partnerne i ØKAW Arkitekter i Oslo. Wike, som ble uteksaminert fra
Arkitekthøyskolen i 1976, er
blant annet ansvarlig for hoppanlegget til OL på Lillehammer og rehabiliteringen av
Nasjonalbiblioteket i Oslo. Nå
står hans kontor for sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet,
som blir en del av Universitetet
på Ås. Et stort utviklingsprosjekt.
18 skapere.no
Forbilledlig kystsoneforvaltning
Et stort utviklingsprosjekt, det
har Byløft i Tvedestrand også
potensialet til å bli, i følge
Wike. Han har ingen problemer med å forestille seg at sørlandsbyen i fremtiden huser
marinteknologiens svar på Silicon Valley. – Hvorfor ikke?
spør Wike. – Tvedestrand er jo
kystbyen med lang sjøfartshistorie, en fantastisk skjærgård
og forbilledlig kystsoneforvaltning. Av den grunn mener
han det nasjonale akvariet
også har en naturlig plass i
kommunen, som byens sårt
tiltrengte publikumsmagnet.
Bak Byløft
Byløft er et stedsutviklingsprosjekt for Tvedestrand. Og det er
flere som er med og løfter.
Kommunal- og regionaldepartementet og Aust-Agder Fylkeskommune har gått inn
sammen med Tvedestrand
kommune. Hele prosjektet er
delt inn i to distanser, en lang
og en kort. Selv gull må pus-
ses i blant, og særlig nedre
bydel skal få en liten oppussing. Prosjektgruppen tar med
seg innbyggere og næringsdrivende i skaperprosessen, og er
åpne for alle forslag. Flytescene, kultursenter, turistvei,
sommerleker, ny søppelordning og parkeringsanlegg i
fjell er med på skisseblokken.
Det handler ikke bare om fasader og utforming. Målet er
også å skape økt aktivitet og
enda mer trivsel.
Fortiden i tale
– og videre
Som arkitekt er Tom Wike
opptatt av den spennende dialogen mellom gammelt og
nytt. På den måten gir historien oss mening. – Jeg er inspirert av arkitekten Sverre
Fehn som sa, «Kun ved å ma-
nifestere nuet, får man fortiden i tale». Denne byens arkitektoniske og strukturelle
oppbygging har en helt særegen karakter. Det må vi ta vare
på samtidig som vi skal legge
til rette for en videre verdifull
utvikling av byen. Anledningen kan ikke bli bedre. Ny
E18 og ny videregående skole.
Med riktig satsning og gode
valg kan byen løftes til en ny
storhetstid på høyde med
seilskutetiden! varsler en engasjert arkitekt.
Landets vakreste
industripark
– Jeg er med i Byløft fordi jeg
med en smule erfaring fra
andre byutviklingsprosjekter,
Er et stedsutviklingsprosjekt
for Tvedestrand.
Satsningsområde er nedre
bydel.
Prosjektet er delt i 2 løp, et
kortsiktig og et langsiktig.
Ønsker medvirkning og
engasjement, og økt
aktivitetet i satningsområdet.
Prosjektbevilgning fra
Kommunal-og regionaldepartementet, Aust Agder
Fylkeskommune og
Tvedestrand kommune.
E18 går
gjennom
kommunen
og passerer
to km nordvest for
Tvedestrand tettsted.
Herfra går to kystveier, Fv. 410 til Arendal og Fv. 411 til
Risør. Ved Fiansvingen
på E18 tar Fv. 415 av
til Vegårshei og Åmli.
Båtforbindelser til
Lyngør og Sandøya.
KRISTIANSAND
1 time
SANDEFJORD
2 timer
KRISTIANSAND
1 time
LANGESUND
1,1 time
LARVIK
1,5 time
NELAUG
40 minutter
VEGÅRDSHEI
40 minutter
GJERSTAD
45 minutter
TVEDESTRAND
10 minutter
SENTRALE
TVEDESTRAND