Årsmelding 2012

Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
1
Årsrapport 2012
Med rapport frå skogbruket i Rogaland
øteag
Årsum
nd torsd
i Eigers
3
29. mai 201
Skogselskapet i Rogaland
Dette er
2 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Skogselskapet
Det norske Skogselskap er ein ideell organisasjon med vel 11 000 medlemer fordelt over heile landet. Skogselskapet i Rogaland, stifta i 1899, er eit av 18 fylkeslag.
Alle kan bli medlem i Skogselskapet! Medlemskap er eit «must» for deg som er nyfiken på alt det spennande som skjer i skogen
og med all slags bruk av tre. Tre er vårt einaste fornybare byggje-materiale og estetisk uovertruffent! Som medlem får du fire
utgåver av medlemsbladet Skog og miljø, årsmelding med skogstatistikk og fagartiklar, og invitasjon til å delta på minst ei skogfagleg samling i året. I tillegg er du med på å støtte opp om våre uteskule-aktivitetar og informasjonsverksemda, om samfunnsnytten av å ha eit aktivt skogbruk, retta mot allmenta.
Vi ønsker at barn og unge skal bli betre kjent med naturen, og at ein
større del av undervisninga skjer ute. Saman med Skogbrukets Kursinstitutt byr vi difor fagleg bistand i uteskule, frå barnehage til lærarutdanning.
Vårt tverrfaglege uteskuleprogram, ” Lære med skogen”, er landets
fremste i sitt slag. Sjå www.skogselskapet.no
www.skogselskapet.no/rogaland
E-post: [email protected]
VISJON
Alle menneske skal oppleve skog som ei verdfull kjelde til livskvalitet.
MÅL
Skogselskapet skal fremje forståing for skogens mangfaldige verdiar,
og arbeide for auka verdiskaping og ei langsiktig forvaltning av skogen.
Vi ønskjer å vise skogen som verdiskapar, miljøarbeidar og tradisjonsbærar.
STRATEGI
Formidle fagkunnskap om skog og tre til skule, skogeigar, politikarar,
styresmakter og samfunnet elles.
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2011
3
Leiar
Skogbruket i
Norge er inne
i utfordrande tider
Ein del av utfordringane er utslag av endringar i økonomi og marknad, men ein god
del er og påvirka av politiske føringar.
Tre har alltid vore, og er, eit byggjemateriale som har vore grunnlaget for industriutvikling, og det meste av bustadbygginga i landet. Difor er det interessant å sjå korleis nyutdanna arkitektar nå ser nye måtar å bruka tre på i utvikling av nye prosjekt.
Også som energiressurs har skog fått ny blest, ikkje minst gjennom boka ”HEL
VED”.
Skogselskapet i Rogaland har gjennom året vore aktive i forhold til å fremja skogsaka. Våre tilsette har gjennom skogdagar vore med og hatt aktivitetar og informasjon , mellom anna i Njåskogen der ca. 140 unge 11-12-åringar fekk læra å planta, og
til saman ca. 700 personar var innom på ein dag.
Innhald
Leiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vår verksemd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Eigedomar og verksemd . . . . . . . . . . 7
Det enklaste er ofte det
beste - plant eit tre! . . . . . . . . . . . . . 9
Rekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedtekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rapport frå Rogalandsskogbruket . 15
- Verdien av omdømme . . . . . . . . . 15
- Utenlandske treslag . . . . . . . . . . . 16
Det er og sett opp gode informasjonstavler ved skogstiar og utfartsplassar rund dei
større byane. Det er viktig å spreia den ”gode bodskapen” til så mange som råd.
Skognæringa har på ein ufortent måte fått fokus på seg som ei næring som ikkje
driv i takt med natur- og miljøinteressene. Her har skognæringa eit arbeid å gjera
fortsatt, men det må og seiast at ein gjennom året har fått forståing og gjennomslag på einskilde felt.
Gjennom eit godt samarbeid med Fylkesmannen har vi til tider hatt 3 personar
tilsett i Skogselskapet i Rogaland. I tillegg til vår daglege leiar Anne Frugaard som
slutta ved årsskiftet, har Erik Faye-Schøll i prosjektet klimaskog, og deler av året
Dag Okkenhaug Bævre på prosjekt skogkultur i Nord Rogaland vore tilsett. Det
å kunna ha slike samarbeidsprosjekt styrker og drifta av Skogselskapet. Dette
samarbeidet er avgjerande også framover.
Det Norske Skogselskap er inne i ei tid der ein drøftar korleis ein skal organisera
seg framover. Større slagkraft og meir effektiv organisasjon er målet.
Skogselskapet er ein medlemsorganisasjon, og rekruttering av nye medlemmer må
prioriterast i tida framover.
Etter eit interessant år i Skogselskapet vil eg få takka samarbeidspartar og tilsette
for god innsats i 2012.
Hallvard Bakka
styreleiar
- Ikkje hogg grana for tidleg . . . . . 18
- Stor auke i bruk av skogfond . . . 19
ØMERKE
ILJ
T
M
3
1
24
- Skogstatistikk . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tr y k k s a k
83
- Smart bruk av tilskotsmidlar . . . . 19
Tekst, foto, redaksjon:
Lars Slåttå, Skogselskapet i Rogaland.
Opplag: 700 stk.
Layout og trykk:
Karmøy trykkeri as
4 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Frå Verksemda
Styret
Etter årsmøtet 6. juni 2012 er styret samansett slik:
Medlemsoversikt
2012 (pr. 1.1.2012)
KommuneMedl
Bjerkreim
10
Eigersund
20
Finnøy
8
Forsand 4
Gjesdal
13
Haugesund
23
Hjelmeland
29
Hå 35
Karmøy
7
Klepp
11
Lund
12
Rennesøy
2
Sandnes
15
Sauda
27
Sokndal
6
Sola
8
Stavanger
38
Suldal
45
Time
32
Tysvær
32
Vindafjord
27
Noreg
45
Totalt
449
Styremedlemmer Kommune
På val år
Hallvard Bakka (leiar)
Suldal
2015Fylkestinget
Hans Petter Tønnessen (nestleiar)
Sokndal
2013
Helene Østby Larsen
Nærbø
2015
Turid O. Tjøstheim
Suldal
2014
Karl Ludvig Ådland
Tysvær
2015
Vararepresentantar
1. vararepresentant Arnt Mørkesdal
Stavanger
2012
2. vararepres. Robijne M Verstegen
Stavanger
2012
Vararepresentant Fridtjof Thorsen
Stavanger
2015Fylkestinget
Forsand (vara for Hallvard Bakka)
Styret har i 2012 hatt 4 møte.
Administrasjon
hausten 2009 eit samarbeid
Styret har hatt ein rekkje
Anne M. Frugård var dagleg
med Jærmuseet, Bioforsk
saker oppe til behandling.
leiar i Skogselskapet og AS
Vest, Øksnevad vidaregåande
Storparten av sakene gjeld
Skog i meldingsåret. Erik
skole og Fylkesmannen om å
økonomi/rekneskap og ulike
Faye-Schjøll blei tilsett som
oppretta eit landskapslabotiltak på eigedommane som
prosjektkoordinator for ein
ratorium med tilhøyrande
Skogselskapet eig. I samband to-årsperiode og starta opp
museumsutstilling. Etter eit
med organisasjonsprosesi februar/mars. Dag Okkengrundig forarbeid, blant anna
sen i Det norske Skogselskap haug Bævre blei engasjert frå i samarbeid med landska(DnS) har styret fortløpande
juli til desember i prosjektet
pslaboratorium i Sverige og
vurdert utspel og framdrifta
Aksjon skogkultur med arDanmark, Norsk skogmusei denne. Medlemshandterbeidsområde Haugalandet og um og Skogbrukets kursinstiinga er no overført til DnS.
kontor i Ølen.
tutt, er vi no klare for praktisk
Kostnader til administrasgjennomføring. Vi har valt å
jon, inklusive styreverv, av
Dagleg leiar har vore delvis
ha eit hovudfokus på skog
selskap og organisasjonar er
sjukmeldt, og aktiviteten i
og klima, men skoghistorie,
aukande. Styret har fortsett
selskapet har difor vore noko
praktisk skogbruk og bruk av
diskusjonane rundt rasjonali- avgrensa. Basisfunksjonar
tre i kvardagen er og viktige
sering gjennom samordning
slik som økonomistyring,
element. Skogselskapet var
med inntil fire nær slekta
eigedomsforvaltning og
i 2012 med på eit todagars
selskap.
avvikling av årsmøte er tatt
seminar med bl.a. to profeshand om. Rekneskapen mv.
sorar frå Sverige og Danmark.
Vidare har styret gitt utblir utført av Kristian Hodne
tale til sak om kystlynghei
AS, Sandnes.
Prosjekt klimaskog
som utvald naturtype, eit
I slutten av februar starta
forslag som kan komme til
Revisor
Erik Faye-Schjøll i stillinga
å leggje beslag på store
Statsautorisert revisor Reidar som koordinator for blant
skogareal i Rogaland. Styret
Sund, Stavanger/Åkrehamn.
anna prosjekt klimaskogbruk
har også skrive innspel til
i Rogaland. Prosjektet går
Handlingsplan mot framande
Frå verksemda
over to år i halv stilling og har
skadelege artar i Rogaland og Aktiviteten dette året har
bl.a. som mål å produsere ei
Forvaltningsplan for Aksdal
framleis vore noko prega av
handbok i korleis ein i praksis
naturreservat edellauvskog.
sjukemelding, men har tatt
kan gjennomføre planting av
Styret har også i samarbeid
seg opp frå dei siste åra.
klimaskogar.
med Fylkesmannen tatt på
Basisfunksjonane har blitt
seg prosjektleiinga i Aksjon
tatt hand om og vi har deltatt
Prosjekt Tid for skog på
skogkultur. Prosjektet er i ho- på ulike arrangement, bl.a. i
Haugalandet
vudsak finansiert av FylkesNjåskogen i Time, Dyrsnes i
I juli kom det enda ein ny
mannen. Styret gjekk også
Stavanger og EM i motorsagmedarbeidar, Dag Okkenhaug
inn for å ta eigaransvaret for
skjering på Jørpeland. AktivBævre, som jobba med å få
samarbeidsprosjektet Vel
itetane innan prosjektarbeid
auka skogkultur-aktiviteten
Skog Vest. Prosjektet har
har vore historisk høgt med
på Haugalandet. Dag dreiv
lenge vore etterspurt frå nasheile tre tilsette halve året.
oppsøkande arbeid mot
jonalt hald og skal arbeide
grunneigarar som har hogd
for auka rekruttering til ulike
Landskapslaboratorium dei siste åra og ga gratis
yrke i skogbruket.
Skogselskapet innleia
skogfagleg assistanse i
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
forhold til planting, ungskogpleie og
andre tiltak for å auke produktiviteten
i skogbruket. Prosjektet blei avslutta i
desember.
Heimeside
Heimesida til Skogselskapet i Rogaland kan de vitje her: www.skogselskapet.no/rogaland Heimesida
blir oppdatert fortløpande og alle
medlemmar vert oppfordra til å vitje
den regelmessig for å halde seg oppdatert om kva som til ei kvar tid går
føre seg.
Kontorlokale
Skogselskapet i Rogaland har kontorlokale saman med landbruksavdelinga
hos Fylkesmannen i Rogaland på Statens hus i Lagårdsveien 44 i Stavanger.
Denne ordninga fører til eit tett og
godt samarbeid og er viktig for aktiviteten til Skogselskapet i Rogaland.
Skogveke i Njåskogen
I samarbeid med bl.a. Jærmuseet og
Jæren skoglag as har Skogselskapet
arrangert skogveke i Njåskogen. Her
fekk elevar på 6. og 7. klassetrinnet
vere med å plante tre, måle høgde og
alder på tre og å kløyve ved. Samtidig
fekk vi gitt eit lynkurs i fotosyntesen
og kor viktig det er med berekraftig
utnytting av ressursane i skogen.
Skogveka blei avslutta med familiearrangement på søndagen med over 700
besøkande. Her blei det lagt opp ei
rundløype der besøkande kunne sjå
blant anna flotte figurar bli skorne ut
med motorsag. Barna fekk snekre hytter og spikke figurar, presisjonsfelling
av tre med ”fellejon”, framvising av
ulike maskinar og utstyr og vedkløyving. Yngstemann som klarte å kløyve
var berre 3 år!
Verdens miljøverndag
Skogselskapet var godt representert på verdens miljøverndag. Først
med ein stand under folkefrukosten i
skolegarden på Kongsgård skole der
vi delte ut informasjon om alle skogen
sine positive sider. Dagen etter var det
skogplanting på Dyrsnes ved Stokkavannet. Her fekk barn, og dei vaksne
som ville, vere med å plante ut ulike
treslag som om nokre år vil bli eit fint
innslag langs gangstien.
Rådsmøte i
Det norske Skogselskap
Styreleiar og dagleg leiar deltok på
5
rådsmøte i DnS. På dagsorden stod informasjon om nye prosjekt som er under utvikling der det er ønskjeleg med
medverknad frå fylkesskogselskapa.
DnS meiner at dei vil få ein mykje betre tilgang på nasjonale prosjekt dersom dei kan vise til ein meir samansveisa landsdekkande organisasjon.
Strategiprosessen var også tema, og
stemninga blant fylkeslaga verkar meir
open for tettare samarbeid, i samsvar
med landsstyrevedtaket frå Sortland.
Årsmelding og rekneskap blei godkjent utan merknader. Rekneskapen
viste eit underskot på kr 15.949. Med
låge renter og lite avkastning i aksjeog obligasjonsmarknaden har det i
2012 vore vanskeleg å få balanse i
rekneskapen med nøktern drift og
dagleg leiar i 2/3 stilling.
Info-medarbeidarsamling
Samlinga hadde fokus på strategiprosessen med bl.a. større samhandling
innan skogselskapsfamilien. Det
blei også oppfordra til å setje i gong
prosjekt innan skoleskogplanting,
gjerne ved å søkje sentrale midlar.
Resultata frå fotokonkurransen blant
6. klassingar kalla ”Tre om tre” blei
omtala. Vinnaren av konkurransen
nasjonalt var ein av få som hadde lagt
vekt på ressursutnytting frå skogen.
Fylkeskonkurransen i Rogaland blei
vunne av Imsland skule i Vindafjord,
som har fått eit kamera i premie. Sjå
eigen omtale
Styremedlem for tre år:
Helene Østby Larsen, Hå
Frå årsmøtet 2012
Årsmøtet blei dette året arrangert
på Karmøy den 6. juni. I tilknyting til
årsmøtet blei det i samarbeid med
Fylkesmannen halde eit seminar
med tittelen ”Sitkagran, trussel eller
velsigning”. Bra frammøte, drygt 30
personar, også av ikkje-medlemmer,
og gode foredragshaldarar resulterte
i eit godt seminar om eit svært aktuelt
tema for kystskogbruket. Ulike syn på
bruk av framande treslag blei fremma
av bland anna forskar Bernt Håvard
Øyen frå Norsk institutt for skog og
landskap og Erik Thoring frå Naturvernforbundet, avd. Rogaland.
Den 7. juni drog årsmøtedeltakarar
og andre interesserte på utferd på
Karmøy. I løpet av dagen var vi innom
viktige rekreasjonsområde i planteskog, såg på kommunen sitt mobile
sagbruk, vitja kystlynghei med ulike
grader av gjengroing, såg på plantefelt
frå skogreisingstida og fekk ein gjennomgang av dei arkeologiske utgravingane på Avaldsnes.
vararepresentant:
Arnt Mørkesdal valt
På årsmøtet møtte 20 røysteføre
medlemmer. Hallvard Bakka blei valt
til å leia møtet og Anne Frugård førte
protokollen.
Val
Valkomiteen presenterte
innstillinga og leia vala.
Styremedlem for tre år:
Karl Ludvig Ådland, Vindafjord
Styreleiar for eitt år:
Hallvard Bakka, attval
Nestleiar for eitt år:
Hans Petter Tønnessen, attval
Som følgje av vedtektsendringar skal
det veljast første og andre vararepresentant til styret. Vararepresentant
for Hallvard Bakka blir utnemnt av
Fylkestinget.
vararepresentant:
Robijne M Verstegen valt
Reidar Sund blei attvald som revisor.
I valkomiteen går Robijne M. Verstegen ut., Marit Rødland Egeland, Eigersund, blei valt inn i valkomiteen. Leiar
for valkomiteen blei Torbjørn Skogen.
Valkomité 2012 – 2013
Torbjørn Skogen, leiar,
Tysvær – på val 2013
Magne Nilsen,
Stavanger – på val 2014
Marit Rødland Egeland,
Eigersund – på val 2015
Medlemskontingent
Det norske Skogselskap ønskjer å
samordna medlemskontingenten i
fylkesskogselskapa. På bakgrunn av
dette blei medlemskontingenten for
2012 vidareført slik:
ordinær årskontingent kr 250
ikkje lenger mogleg å inngå livsvarig
medlemskap. For livsvarige medlemmer blir det ei informasjonsavgift på
kr 250
6 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Minneord
Einar Andreas Berg døde stille 2. mars
2013, etter et kort sykehusopphold på
Stavanger universitetssykehus. Han
ble 83 år gammel.
Einar Berg har hele sitt yrkesaktive liv
jobbet med skog og fiske.
I 1951- 1952 gikk han på Statens skogskole på Kongsberg. Etter skogskolen
fikk han seg arbeid hos Knagenhjelm i
Kaupanger og var der ca 1 år. Arbeidet
her var sagbruk om vinteren og planteskoledrift om sommeren.
Etter å ha vært i Kaupanger søkte han
seg jobb ved Vestlandske forstlige forsøksstasjon i Bergen. Her jobbet han
i ett år før han søkte seg til Rogaland
Skogselskap i Stavanger hvor han
begynte høsten 1954. Han arbeidet
her i 41 år frem til han ble pensjonist
i 1995.
Etter hvert som det ble mindre å
gjøre på planteskolene, omskolerte
han seg til fiskeriteknikker. Da hadde
han både skog og fiske som arbeid. I
1967 startet Einar opp arbeidet med
analysering og utarbeiding av driftsplaner for fiskevann her i fylket. Han
mente selv han hadde verdens beste
jobb med kontorarbeid om vinteren
og utearbeid med fiske i sommerhalvåret.
250 rapporter er skrevet om fiskevannene i Rogaland fylke. Der har
Einar skrevet om næringsforholdene
i vannet, surhetsgrad, gyteforhold
samt annen informasjon om vann
og fiskeforholdene. Alle rapportene
er gjort tilgjengelig på Internett hos
Fylkesmannen i Rogaland.
Einar Berg er godt kjent i Rogaland
sine Jeger og fiskeforeninger. Han var
den første i fylket som fikk elektrisk
fiskeapparat til bruk ved fanging av
stamlaks i elvene. Jeger og fiskeforeningene i fylket ringte han, og han
stilte alltid opp for å hjelpe til med å
fange laksen, enten det var i helger
eller kvelder.
Einar Berg var også den første i fylket
som utarbeidet skogstier i kommunene. Dette til glede for turgående.
Skogeiendommen Stråtveit i Vin-
dafjord ble kjøpt av AS Skog i 1972.
Foruten å drive utplanting av trær,
la Einar ned ett betydelig arbeid her.
Han sto i spissen for å restaurere 11
hus som sto til nedfall på eiendommen. Smie, sagbruk, rorbu, tresjeløe,
samt andre hus, ble restaurert hus
for hus. Stråtveit fremstår nå som ett
museum for alle som tar turen opp. På
Stråtveit er det også en skogsti som
forteller om driften av gården i gamle
dager.
Lære med skogen var en annen
aktivitet som fulgte stillingen til Einar.
Mange er de lærere som har vært på
kurs og lært å sette opp skuespillet
”den levende skogen”.
Einar var en usedvanlig snill person
som var godt likt av alle. Han brydde
seg om sine medmennesker og stilte
opp om noen trengte hjelp. Han vil bli
dypt savnet.
Vi lyser fred over
Einar Berg sitt minne.
Hallvard Bakka og
Hans-Petter Tønnessen
Skogselskapet i Rogaland og
AS Skog
Eigedomar og Verksemd
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2011
7
Skogselskapet sine eigedommar
Skogselskapet eig fire mindre eigedommar
rundt om i fylket. På større og mindre delar
av desse eigedommane har Norsk institutt
for skog og landskap lagt ut ulike typar
forsøksflater. Skogselskapet ser det som
ei viktig oppgåve på denne måten å kunna
medverka til stadig større kunnskap om
skog og skogbruk i Rogaland. Sjølv om
inntektspotensialet er avgrensa på desse
eigedommane, krev dei ein del innsats i
form av forvaltning av skogen, vedlikehald
av vegar, bygningar og gjerdehald,
jaktutleige mv.
Hansaskogen (Vassmyr) i Vindafjord
Totalarealet er ca. 750 dekar, og det
produktive 330 dekar. Store delar av
eigedommen blei planta med gran og
sitkagran på 1960- og 70-talet. Tilveksten
er difor no ganske høg, sjølv om det
manglar grøftereinsk på Vassmyr. Det står
ei skogkoie/jakthytte på eigedommen.
Jakta blir utleigt. Skogselskapet er med i
Vassmyrvegen vegforening.
Breidablikk, Finnøy
Totalarealet er ca. 48 dekar, og mest
heile arealet er produktivt, for det meste
superbonitet. Skogen er nytta til forsøk av
Norsk institutt for skog og landskap. Eit
av dei nyare forsøka er frå 1983 og er eit
proveniensforsøk med sitkagran.
Axel Heibergs plantefelt
(Auestadskogen), Gjesdal
Totalarealet er ca. 340 dekar, medan det
produktive arealet er ca. 175 dekar. Også
på denne eigedommen det lagt ut mange
forsøksflater, bl.a. fleire produksjonsflater
med ulike granartar. Jakta er utleigt.
Storskogen (Lomeland), Eigersund
Totalarealet er ca. 470 dekar. Ca. 310
dekar er produktiv skog. Store delar av
skogarealet er lagt ut til forsøk, og då for
det meste ei lang rekkje produksjonsforsøk
med mange ulike treslag, både bartre og
lauvtre.
AS Skog – rapport 2012
AS Skog er eit frittståande aksjeselskap.
Skogselskapet er største aksjonær, og
desse to selskapa har felles administrasjon
i Stavanger.
AS Skog sine verksemder
• skogforvaltning
• jakt- og hytteutleige
• tomtefeste
• gardsmuseum
• forsking og utvikling
Om selskapet si verksemd seier § 3:
«Selskapets formål er gjennom innkjøp av
velskikkede eiendommer i Rogaland fylke
å drive rasjonell skogplanting samt hva
hermed står i forbindelse.»
Styret
Hans Petter Tønnessen (leiar), Lorentz
Birger Nilssen (nestleiar), Berge Gunnar
Helle, Arnt T. Mørkesdal og Terjer Hidle.
Vararepresentantar:
Else Stråtveit Kalkvik og Hallvard Bakka.
Revisor
Statsautorisert revisor Reidar Sund,
Åkrahamn
Generalforsamling
Det blei halde generalforsamling i A/S
Skog i Lagårdsvegen 44/Sand, torsdag
28. juni 2012. 67,48 % av aksjane var
representert. Arnt Mørkedal og Terjer Hidle
vat på val. Begge to vert attvald til styret.
Også vararepresentantane Else Kalkvik og
Hallvard Bakka blei attvalde.
Statsautorisert revisor Reidar Sundt
blei attvalt som revisor. Årsmelding og
årsrekneskap for 2011 vart godkjent.
Selskapet sin administrasjon
Anne Frugård er dagleg leiar i selskapet i
1/3 stilling, men har store delar av 2012
vore sjukmeldt. Aktiviteten i selskapet
har difor vore redusert til eit minimum.
Rekneskapen blir ført av Kristian
Hodne regnskapskontor. Kommunal
skogforvaltning i Suldal, Vindafjord,
Eigersund og Bjerkreim har vore
hjelpsame i høve praktiske spørsmål kring
eigedomane, samt generelt tilsyn.
8 Stråtveitgarden, Vindafjord
Med eit totalareal på 3364 dekar og produktivt skogareal
på 1180 dekar er dette den største eigedommen til AS
Skog. Garden har ei rekkje eldre hus, og det er planta ein
del sjeldsynte treslag rundt på eigedommen. Jaktrettar
på seks hjortar blir leigt ut. Utanom jaktsesongen blir
også våningshuset leigt ut på helge- og vekebasis. Ein
eigedom med så stor eigedomsmasse har stort behov for
tilsyn og vedlikehald. Det arbeidast no med utskifting av
bordkledning og ein del vindauge på våningshuset. Det
er skogsbilveg heilt fram til Stråtveit, og AS Skog er med i
Stråtveitvegen skogsvegforening.
Hamra skog, Suldal
Eigedommen er 2020 dekar, skogarealet er 1670 dekar.
Mykje av den mest tilgjengelege skogen er hogt og arealet
er tilplanta. Det er framleis eit visst behov for ungskogpleie
og anna vedlikehald.
Hjorte- og rådyrforvaltning skjer gjennom grunneigarstyrte
Jelsa/Erfjordhalvøya viltlag. Det er jaktrettar på fem hjortar
og 12 rådyr. Alt blir leigt ut. AS Skog er med i Slåttevegen
vegforening og dessutan medeigar i Øykhagevegen.
Totalarealet er 432 dekar, skogarealet er 323 dekar. Deler
av denne eigedomen er leigt ut til diverse industri- og
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
handelsverksemder. AS Skog har difor gode leigeinntekter
frå denne eigedommen. Det er no ønskje om å leiga
ytterlegare eit areal i Haganeset. Det er dessutan leigt ut
eit areal til flisterminal for Bio Dalane AS.
Lien skog, Bjerkreim
Arealet er 561 dekar, kor av 550 dekar er produktiv
skog. Det er ein del forsøksfelt i denne skogen. Det er
dei siste åra hogd både sitkagran, edelgran og norsk
gran på eigedommen. Alle hogstflater blir planta til med
kvalitetsskog.
Haganeset skog, Eigersund
Totalarealet er 432 dekar, skogarealet er 323 dekar. Deler
av denne eigedomen er leigt ut til diverse industri- og
handelsverksemder. AS Skog har difor gode leigeinntekter
frå denne eigedommen. Det er no ønskje om å leiga
ytterlegare eit areal i Haganeset. Det er dessutan leigt ut
eit areal til flisterminal for Bio Dalane AS.
Alle skogeigedommane til AS Skog er forsikra i
forsikringsselskapet SKOGBRAND.
Bli med i team skogselskapet!
Team Skogselskapet ble etablert sommeren 2012 som et
resultat av Skogselskapets satsing på temaet Skog og
Helse. Team Skogselskapet har nå nesten 100 medlemmer,
medlemskapet får man ved å bestille drakt enten for
sykling eller ski. Drakten gir eksklusiv rett til å stille for
team skogselskapet i ritt og renn. Drakter kan bestilles fra
[email protected]
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
9
10 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
11
12 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
13
VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I ROGALAND
Gjeldende fra 14. september 2011
§ 1: SELSKAPETS FORMÅL
Skogselskapet i Rogaland har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt
skogbruk.
§ 2:
SELSKAPETS SAMMENSETNING
Skogselskapet i Rogaland består av:
a) Direkte medlemmer
b) Støttemedlemmer, som er lag, foreninger, institusjoner,
kommuner, allmenninger, banker, bedrifter o.l. som vil
støtte Skogselskapets arbeid.
Den samlede kollektive kontingent for medlemmer sendes
forskuddsvis til Det norske
Skogselskap innen 20. april i henhold til medlemsliste.
Fylkesskogselskapene skal ved opptreden utad, f.eks. på brevark, gi uttrykk for at de er tilsluttet Det norske Skogselskap.
§ 6:
ÅRSMØTE
Årsmøte skal holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Bekjentgjørelse skjer på betryggende måte og med minst
to ukers varsel.
Årsmøtet ledes av en valgt møteleder.
Stemme på årsmøtet har fylkesskogselskapenes direkte medlemmer og utsendinger fra tilsluttede lag og foreninger. Hvert
lag har en stemme.
For å være valgbar til tillitsverv i fylkesskogselskapet må
vedkommende ikke ha fylt 70 år.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding og regnskap.
c)Æresmedlemmer
Årlig betalende medlemmer som i to år, tross påkrav ikke har
betalt kontingent, betraktes som uttrådt av Skogselskapet.
Medlemmer av fylkesskogselskapet er samtidig medlemmer
av Det norske Skogselskap.
Skogselskapet i Rogaland står tilsluttet Det norske Skogselskap og samarbeider med dette.
§ 3:
SELSKAPETS ADMINISTRASJON
Selskapet ledes av styret med bistand av sekretær og annet
administrativt personale.
Selskapets høyeste organ er årsmøtet.
§ 4:
STYRETS SAMMENSETNING
Skogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer med tre
varamedlemmer.
Ett medlem med varamedlem oppnevnes av
Rogaland fylkesting
De fire øvrige medlemmer med første og andre varamedlem
velges av årsmøtet.
Styrets medlemmer har en funksjonstid på tre år.
De fire årsmøtevalgte medlemmer trer ut av styret etter tur.
Første og andre varamedlem velges for ett år om gangen.
Dersom det foreslås gjenvalg på en representant etter to
perioder i styret, skal det stilles motkandidat.
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret finner
det nødvendig, eller når det kreves av minst 20 medlemmer.
Over årsmøtets forhandlinger føres møtebok, som undertegnes av møteleder og minst to medlemmer som velges på
årsmøtet blant de fremmøtte stemmeberettigede.
§ 7:
VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING
Endring av disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet med to
tredjedels flertall.
For å kunne bli behandlet på årsmøtet må forslag til vedtektsendring sendes inn skriftlig til styret minst tre måneder
før årsmøtet. Skogselskapets vedtekter skal forelegges Det
norske Skogselskaps landsstyre til godkjenning.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst
to styremedlemmer eller vararepresentant er tilstede. Vedtaket
må da være enstemmig. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme.
§ 5:
STYRETS GJØREMÅL
Styret ivaretar Skogselskapets interesser, forvalter dets midler
og eiendommer og fremmer dets formål på betryggende og
best mulig måte.
Det påligger årsmøtet å:
a)
Behandle styrets årsberetning (årsmelding).
b)
Behandle Skogselskapets årsregnskap.
c)
Velge medlemmer og varamedlemmer til styret,
og blant styrets medlemmer velge leder og
nestleder for ett år.
d)
Velge revisor for ett år.
e)
Velge delegater til
Det norske Skogselskaps landsmøte.
f)
Velge valgkomitè på tre medlemmer. Av disse tre uttrer ett medlem hvert år,første gang etter
loddtrekning. Årsmøtet velger også
valgkomitèens leder.
g)
Utnevne æresmedlemmer.
h)
Fastsette medlemskontingent.
i)
Behandle andre saker fremmet av styret.
Beslutningene fastsettes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Ved omdisponeringer eller salg av større eiendommer (skogeiendom, planteskole eller
annen fast eiendom), forberedes dette av styret for årsmøtet,
som fatter endelig vedtak.
Styret ansetter (eventuelt avskjediger) selskapets funksjonærer, fastsetter deres lønn og i tilfelle instruks for deres arbeid.
Styret kan velge et engere arbeidsutvalg med styrets leder og
nestleder som selvskrevne medlemmer. Til fremme av Skogselskapets formål kan styret oppnevne tillitsmenn (representanter for regioner, en eller flere kommuner.)
Forslag til oppløsning av fylkesskogselskapet legges fram for
årsmøtet. Dersom forslaget oppnår to tredjedels flertall, skal
det forelegges påfølgende årsmøte til endelig vedtak
med to tredjedels flertall.
Styret forbereder årsmøtet og legger fram for dette årsmelding og revidert regnskap, dessuten oversikt over prioriterte
arbeidsoppgaver for det kommende år.
Blir fylkesskogselskapet oppløst, tilfaller dets midler og eiendommer Det norske
Skogselskap og skal av dette nyttes til beste for skogbruket i
Rogaland fylke.
Styret skal hvert år utarbeide virksomhetsplan med budsjett
som skal sendes Det norske Skogselskap.
§ 8:
IKRAFTTREDEN
Disse vedtekter er vedtatt av årsmøtet i Skogselskapet i
Rogaland den 19. mai 2011, godkjent av styret i Det norske
Skogselskap den 14. september 2011, og gjort gjeldende som
Skogselskapet i Rogaland sine vedtekter fra 15.september
samme år.
Over styrets forhandlinger føres møtebok. Utskrift av møtebok
sendes til Det norske Skogselskap så snart den er godkjent.
Årsberetning og revidert regnskap sendes til Det norske Skogselskap innen 20. april hvert år etter fastsatte regler.
Rapport frå Rogalandsskogbruket
14 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Kompetanse og politikk i skogbruket
fylkesskogsjef Lars Slåttå
”Med kunnskap skal landet byggjast,” heitte det før i tida. I dagens samfunn er det slett
ikkje alltid lett å sjå at dette er ei ofte brukt rettesnor; heller ikkje i skogsektoren. Det er
snarare slik at det som det er politisk fleirtal for blir ei sanning, uavhengig om det finst erfarings- eller forskingsmessig grunnlag.
Kampen om sanninga
I skogbruket ser vi frå tid til annan at
kunnskap og kompetanse må vika for
politiske trendar. Slik er det sikkert
på andre fagfelt også. Vi trur dette på
sikt er ein farleg veg å gå. Det gamle
ordtaket gjeld framleis, sjølv om
det av og til kan vera mest lettvint å
oversjå fakta.
Vi opplever også meir enn før ein
kamp om kva som er sanninga. Sjølv
gamle sanningar som stadig har
blitt fornya gjennom ny forsking, ser
vi i dag det blir stilt spørsmål til av
enkeltpersonar. Det synest nærast
å vera ein regel at trass i at det finst
solide forskingsresultat blant forskingseliten frå inn- og utland, så er
det alltid mogleg å finna ein forskar
eller professor som er grunnleggjande
usamd. I ei tid der evna til å utnytta
slik usemje til eigen fordel er høgt utvikla hos mange, blir det fort politiske
resultat som står i grell kontrast til
majoriteten av forskingsresultata.
No er det også slik at ikkje alt som var
sant i går, nødvendigvis er sant i dag.
Ny kunnskap gjennom ny forsking og
nye forskingsmetodar kan i nokre tilfelle snu opp ned på gamle sanningar.
Det er viktig at skogsektoren held seg
oppdatert på dei siste forskings- eller
erfaringsdanna sanningane. Problemet er når praksis blir endra grunna
reine politiske vedtak – ofte påverka
av pressgrupper i samfunnet.
Frå fag til generalistar
Vi ser også fleire stader i offentleg
forvaltning at fagfolka blir erstatta
av generalistar. Ofte medfører dette
at forvaltninga fjernar seg frå dei
det skal drivast forvaltning overfor.
Vi ser også eksempel på dette innan
landbruksforvaltninga. Viss ei slik
utvikling får halda fram over tid, blir
forvaltninga etter kvart framande
overfor den næringa den skal ha eit
ansvar for. Næringa blir ikkje forstått
fordi forvaltninga ikkje lenger har
kompetanse på dei aktuelle fagfelta.
Forvaltninga greier heller ikkje å kommunisera med næringa på ein fullgod
måte når den verken har kunnskap
eller kjennskap til det operative og
utøvande landbruket.
Færre fagfolk i skogbruket
Kompetansen innan skogbruksfag
er under sterk nedbygging. Dette
merkast nok etter kvart i heile landet,
men sterkast ser vi det i skogreisingsstrok. Talet på personar som arbeider
i offentleg skogforvaltning er sterkt
nedbygd både i kommunane og på
fylkesnivå. Talet på årsverk som
jobbar med skogbruk er bygd endå
kraftigare ned fordi stadig fleire av
oss med skogbruksansvar også har
fått andre fagområde å ta hand om.
Vi ser også at stadig fleire med eit
ansvar for skogforvaltning ikkje har
skogfagleg utdanning.
Funksjonærar som har ansvar for
mange fagfelt, legg ofte fokuset der
dei får mest att for det, anten i form
av klapp på skuldra av overordna,
lønnsauke eller godt omdømme i
bygda. Då ser vi at personar med god
skogkompetanse ikkje nødvendigvis
driv god skogforvaltning.
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Og sjølv om enkelte av desse funksjonærane ofte har lite skogkompetanse,
ser vi også at det er desse som har
vanskelegast for å finna tid/interesse
for å delta på kurs og samlingar på
skogområdet. Sjølv om dette kan
seiast å vera ei naturleg følgje av
utviklinga, fører det til endå raskare
reduksjon av skogkompetansen i
området.
Samfunnet er tent
med høg kompetanse
Skognæringa sjølv prøver å byggja
opp skogkompetanse. Men med små
marginar og stor konkurranse om
både dei beste hovuda og om tømmerstokken, kan vi slå fast at næringa på
langt nær greier å erstatta alle årsverka som blir borte i det offentlege.
Også næringa slit med å få tak i personell med tilstrekkeleg høg skogfagleg
kompetanse. Dessutan er langsiktig
ressursforvaltning i skogbruket ofte
meir ei samfunnsoppgåve enn næring,
og vi kan difor ikkje rekna med at
private i stor grad skal kunna ta på seg
slike oppgåver.
Liten etterspørsel over lang tid etter høgt utdanna skogbrukarar har
også medført at svært få i dag tek
skogbruksutdanning på høgskole- og
universitetsnivå. Dette har dei siste
åra resultert i at det er svært vanskeleg å rekruttera til stillingar som krev
skogbrukskompetanse. Utfordringane
er naturleg nok størst i landsdelar som
ikkje har tradisjonar for skogproduksjon.
Det er i dag eit klart missforhold
mellom dei politiske føringane om
at skogbruket også i framtida skal
vera ei viktig næring i landet, og ei av
løysingane i klimaspørsmålet, og den
tydelege nedbygginga av skogkompetanse i mest alle ledd som vi i dag er
vitne til.
15
Skal skogbruket yta det Stortinget
forventar, må det også leggjast til rette
for produksjon og bruk av skogkompetanse på ein heilt annan måte enn
i dag. Både privat og offentleg vil det
i framtida vera behov for mange med
kompetanse på bachelor- og masternivå (tidlegare kalla skogteknikar og
forstkandidat). Men i det operative
skogbruket er det også behov for
mange fleire med lågare skogbruksutdanning.
Det må difor dei neste åra gjerast ein
større innsats på å motivera ungdom
til å ta skogbruksutdanning på alle
nivå. Ikkje minst gjeld dette Vestlandet. Verdiskapinga frå skogen på Vestlandet vil på grunn av skogreisinga
kunna mangedobla seg dei neste 20
åra, og det vil i stor grad også komma
distrikta til gode. Men dette er ikkje
mogleg utan mange fleire skoginteresserte dyktige ungdommar med bl.a.
skogbruksutdanning.
16 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Unngå at investeringane i skogen forvitrar
fylkesskogmeister Stein Bomo
Berre det siste året er det investert i omlag 15 km med skogsveg og 1 200 daa med planting i
Rogalandsskogane. Alle skogkultur- og infrastrukturtiltak må følgjast opp for å sikre forventa
avkastning. Gode rutinar for oppfølging og jamt vedlikehald vil vere effektivt for å unngå at
investeringane forvitrar.
Ser vi nærare på kva som er investert
dei siste 20- 30 åra i Rogalandsskogane, er det relativt store investeringar
som krev årleg, eller periodevis vedlikehald for å unngå at delar, eller heile
investeringa går tapt. Tal frå skogfondsrekneskapen viser at vedlikehaldsaktiviteten på skogsbilvegar og
ungskogpleie er langt under det som
er forsvarleg for å kunne gi ei normal
avkastning på investeringane.
Regelverket
Det er i skogbrukslova med tilhøyrande forskrifter krav om vedlikehald
av både veg- og skogkulturinvesteringar. For skogsvegar med offentleg
tilskot betyr det at vegen skal haldast
vedlike i same standard som då den
blei bygd. For planting er det eit krav
om tilfredstillande forynging med eit
minimum av tal planter per dekar. Krav
om tilfredstillande forynging er først
oppfylt når tal planter/dekar er i orden
og konkurransen frå anna vegetasjon
er overvunne. I praksis betyr dette at
felta må følgjast opp minst i 15-20 år
etter planting.
Det enkle er ofte det beste
Oppskrifta er ofte enkel for å unngå
store tap. Her kan både forvaltning
og skogeigarane utgjere ein forskjell
gjennom blant anna å etablere gode
rutinar for oppfølging/ettersyn. Eit
jamt vedlikehald er rimelegast over
tid. Nyare forsking har blant anna for
skogsbilvegane vist at skippertaksmetoden kostar vesentleg meir enn
eit jamt vedlikehald. For skogkultur
– ungskogpleie er det svært viktig å
komme på rett tidspunkt, spesielt på
gode bonitetar. Her kan det fort vere
for seint. Gamle og overgrodde felt
bør ha siste prioritet, eventuelt la dei
stå urørt fordi det ikkje vere særleg
økonomi i å rydde desse. Faren for
kollaps vil ofte vere stor når du opnar
opp eldre og overgrodde felt som har
komme altfor langt.
For sein ungskogpleie kan samanliknast med to kassar eple. Den eine
kassen har begynt å rotne, medan den
andre er fersk og fin. Prioriterer du
då å ete opp dei rotnande epla først,
risikerer du til slutt sitjande att å eta
berre rotne eple.
Det handlar også i stor grad om å vere
litt i forkant – komme i gang med tiltak
før det er for seint. Nøkkelrolla spelar
skogeigaren som med liten innsats
ofte kan hindra store tap. Forvaltning
og næringsorganisasjonar vil også
vere viktige pådrivarar for oppfølging
av investeringane og gjennomføring av
ulike vedlikehaldstiltak.
Når vegen er borte er det for seint. Då
er det irriterande i vita at det hadde
vore nok med den eine søndagsturen
før hauststormane sette inn for å fange
opp den eine tette stikkrenna som
”velta heile lasset”, eller at ein burde
hatt ein runde med veghøvelen for å få
tilbake kuven på vegen. Alternativt er
ein rask runde i plantefeltet med ryddekniven undervurdert for å sikre full
produksjon og tilslag.
Blir det avdekt større vedlikehaldsbehov er hjelpa som regel i nærleiken.
Ein telefon til ein av dei mange gode
hjelparane rundt om i kommunane,
skogeigarlag og tømmerkjøparar, eller
naboen, er som regel nok. Med gode
økonomiske rammevilkår til ulike tiltak
er det berre å gå i gong. Lykke til med
å ta vare på dei alle dei gode skoginvesteringane for garden, bygda og
storsamfunnet!
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
17
Klipp
fra
avisene
Kristisk til vern av kystlyng
Rogalandskogbruket i tal
Skogstatistikk
for år 2012
Rogalandskogbruket i tal
Produktivt skogareal
Ståande tømmervolum (m/bark)
Produktivt
skogareal
Årleg tilvekst
Ståande tømmervolum (m/bark)
Skogfondskontoar
Av Seniorrådgivar
Morten Svanes
1 400 000 daa
17 600 000 m3
1 400 000
510daa
000 m3
17 600 000 m3
5 747
Rogalandskogbruket
ii tal
dskogbruket
Rogalandskogbruket
tal
Årleg
tilveksti tal
Rogalandskogbruket
i tal
Skogfondskontoar
Produktivt
skogareal
Utbetalte
statstilskot
gareal
Produktivt
skogareal
510 000 m3
5 747
1 400
400 000
000
1
17
600
000
1 400
17
6002012
000
510
000
17 600
510 000
0
2012
5
747
510
000
354
200
0 5 747
5 747
476
754
3541200
1 400 000 daa
17 600 000 m3
1 400 000
510daa000 m3
17 600 000 m3
510 000 5
m3747
Rogalandskogbruket
tal
Ståande
tømmervolum
Produktivt
skogareal i (m/bark)
mervolum (m/bark)
Ståande
tømmervolum
(m/bark)
Tiltak
/ År
Utbetalte
statstilskot
Årleg
tilvekst
Ståande
tømmervolum (m/bark)
Produktivt
skogareal
Årleg
tilvekst
Miljøtiltak
Tiltak
/tømmervolum
År i skog(m/bark)
Ståande tilvekst
Skogfondskontoar
Årleg
toar
Skogfondskontoar
Taubane
Årleg tilvekst i skog
Miljøtiltak
Skogfondskontoar
Skogfondskontoar
Skogkultur
Taubane
Tiltak / År
Miljøtiltak i skog
Taubane
Skogsvegbygging
Skogkultur
Fyrstegongstynning
Skogbruksplanlegging
Andre tiltak i skogbruket
Kystskogbruket*
Skogsvegbygging
Skogbruksplanlegging
Energiflistilskot
Kystskogbruket*
Utsiktsrydding
langs veg
Energiflistilskot
Utsiktsrydding langs veg
Vegvedlikehold
Vegvedlikehold
Totale
utbetalingar
til skogbruksformål
Totale utbetalingar
til skogbruksformål
2012
0
354 200
1 476 754
0
611 765
1 740 339
800 000
1 665 808
184 595
75 000
200 000
7 108 461
2011
2010
2
02010
0 2009
2011
m3
239 260 0385 960
0
0 529
1 145 607
1 900 863529 5762 0791
239 260
385 960
1 476 754
2 079 094 1 70
0 1 145 607 1 900
0 863 24 600
0 2012
0
242006
600 712005
72004
500 592
2010
2009
2007
611
765 2008
242011
964
443
2010
2010
2009
2010
20
2
0 2011 2012
0
12 000
02011
9 030
0 2008 0
611
765
24
964
71
443
59
410
339
003
854
0
0
0
385 960 1 740
5292012
576
146 800
133879
5402011
71
1701 103
1102010
706
82 110 1 6332
0
0
0
0
0
12
0
000
740 339
8791003
854 61 500
928 250
16
1 9001863
2 079 094
1 035 663
593497
4841 000
1103
860 443
01 633
628 939
800
000
354
200
239
260
385
960
529
0 36
0576
0800
24239
600
000
10239
500 529
38
890
19146
800
6 600
3547 500
200
385
960
260
385
960
133
5295
800260
000
497
000
61
500
250
576
1 476
665
808 41 682 132145
493
121
807
750 124 255 2 079
273
71 443 1
59 410
939 260
94 8511 900
77 058
754
607
863
354
200
239
385
960
529
1 1145
1808
476
754
900
863
1
2 079
607
1 900
1 035
863273
663
12 593
079
4
665607
493 121
807
750
918
1 103
854
1 6331
928
1 680
550
970145
909
457094
021
479
140
919 949
184
595
5
840
23
312
645
0
24
600
476
754
141145
1 900
863
2 079
61 500
170 607
600
000
650
800
0250 576
24
0 6000 5 840
70
0500
24 000
600
36 000
107
75
1841595
23
312
64 000
820
807 750
273
000
370 000
370 000 273
370
000
75 918
000
40 000
750 370 000 511
611
765
71
443
59
0 550
0410
79
75964
000
273
750 24
24
611
765
71
44340 000 24
24 964
964
59
71 600
443
41 511
682 250 32
59
23 312
64 820
200
000
1
740
339
879
003
1
103
854
1
633
273 750
511
250
611
765
24
964
71
443
59
200003
879
1000
7401339
103 854
879
1 633
003928
1 103
1 680
854550 1 970
6339
7
108
461
3 324
795
4
032
5
800
000
497
000
61
500
250
1461
740
339
879
003
1 1653
103
854
1 410
633
108000
3
3243795
032
5 2410
072
3 51
4 6537
032
5 410 072
3 502
695
152497
5424250
3653
501576
405
706
9310853
497
800
000
61
500
000
61 704
500
250
41
5 747
Skogkultur
Fyrstegongstynning
Utbetalte
statstilskot
Utbetalte statstilskot
e statstilskot
Utbetalte
statstilskot
Fyrstegongstynning
Andre
tiltak
i skogbruket
Tiltak
/
År
Utbetalte
statstilskot
Tiltak
/
År
Andre tiltak i skogbruket
daa
daa
m3
daa
m3
m3
m3
2011
2012
0
Skogsvegbygging
Miljøtiltak
239 260
Tiltak
/ Årii skog
g
Miljøtiltak
skog
01 145
607
Skogbruksplanlegging
Taubane
Miljøtiltak
0
Taubane i skog
354 200
Kystskogbruket*
24 964
Skogkultur
Taubane
Skogkultur
1 476 754 879 003
Energiflistilskot
Fyrstegongstynning
Skogkultur
nning
Fyrstegongstynning
0 497 000
493 121
Utsiktsrydding
langs veg
Andre
tiltak
i
skogbruket
Fyrstegongstynning
kogbruket Andre tiltak i skogbruket
611 765 5 840
Vegvedlikehold
Skogsvegbygging
Andre
tiltak i skogbruket
ging
Skogsvegbygging
1 740 339 40 000
Totale
utbetalingar
til
skogbruksformål
Skogbruksplanlegging
Skogsvegbygging
nlegging Skogbruksplanlegging
800 0003 324 795
summen
organisert
virkesomsetning
skogdagmidlar som nå inngår
i kystskogbruket
* Tal
Tal førfør
20082008
er summen
av organisert virkesomsetning
og skogdagmidlar
som nå inngår iog
kystskogbruket
Kystskogbruket*
1
808
493
121
750
273
**Skogbruksplanlegging
Tal
før
2008
erersummen
avav
organisert
virkesomsetning
og skogdagmidlar
i kystskogbruket
800
000
497
000
61550
500000
250
et*
Kystskogbruket*
1 665 808 som nå inngår
493
121
1 665
665
808
807 750
493273
121918 807
807
750
370
2730
Energiflistilskot
184
595
5
840
23
312
64
Kystskogbruket*
1
665
808
493
121
807
750
273
t
Energiflistilskot
184 595
5 840
184 595
23 312
5 840
64 820 23 312
64
Tildelt og utbetalt tilskot i 2012
Utsiktsrydding
langs
veg
75
000
40
000
273
511
Tiltak / År
Ansvar pr 1.1 Løyvd - indratt
Utbetalt Ansvar
31.12
184
595
5511
840
23 750
312
64
langs veg Energiflistilskot
Utsiktsrydding
langs
veg
75
000
40
000
75
000
273
750
40
000
250
273
750
511
Tildelt
og
utbetalt
tilskot
i
2012
Miljøtiltak i skog
0
0
0
0
Vegvedlikehold
200
000
Utsiktsrydding
langs
veg
75
40
000
273
750
511
Taubane// År
0
354 200
0
d
Vegvedlikehold
200
000 354 200 Ansvar
200
000
Tiltak
År
Ansvar
pr
1.1
Løyvd
- indratt
Ansvar 31
Tiltak
pr 1.1
Løyvd
- indratt
UtbetaltUtbetalt
Ansvar 31.12
Skogkultur utbetalingar til skogbruksformål
0
1 476 754 1 476 754 7 108
0
Totale
461
3
324
795
4
653
032
410
Vegvedlikehold
200
000
Miljøtiltak
i
skog
0
0
0
ingar til skogbruksformål
Totale
utbetalingar
til
skogbruksformål
7
108
461
3
324
795
7
108
4
461
653
032
3
324
5
410
795
072
4
653
3
502
032
695
305
5 152
410 5
Miljøtiltak
i
skog
0
0
0
Fyrstegongstynning
0
0
0
0
*Taubane
Tal
før
2008
er
summen
av
organisert
virkesomsetning
og
skogdagmidlar
som
nå
inngår
i
kystskogbruket
Totale
utbetalingar
til
skogbruksformål
7
108
461
3
324
795
4
653
032
5
Andre
tiltak2008
i skogbruket
996
210 709som
611
765
661 0
0kystskogbruket
354 200
354 200354 200
0 410
summen av organisert
*Taubane
Tal før
virkesomsetning
er summen av
ogorganisert
skogdagmidlar
virkesomsetning
som nå inngår
og717
skogdagmidlar
i kystskogbruket
nå
inngår i595
354 200
Skogsvegbygging
6 860 313
2 103 258 1 740 339
232
*Skogkultur
Tal før 2008 er summen av organisert virkesomsetning
og skogdagmidlar
som nå inngår7 i223
0kystskogbruket
1 476 754
476 754
0
Skogkultur
1 4761 754
1 476 754
Skogbruksplanlegging
1 768 246
400 000
800 000
1 368 246 0
Kystskogbruket*
2 140 227
628 581 1 665 808
1 103
Fyrstegongstynning
0 000 0
0
0
0
Fyrstegongstynning
0
0
Energiflistilskot
0
184 595
184 595
0
Andre
tiltak
i
skogbruket
996
717
210
709
611
765
595
661
Utsiktsrydding
langs
veg
75 000
0
75 Ansvar
000
0
Andre
i skogbruket
996
717
210 709
611 765 Ansvar
595
Tiltak
//tiltak
År
pr
Løyvd
-- indratt
Utbetalt
31
Tiltak
År
Ansvar0pr 1.1 200
Løyvd
- indratt
pr 1.1
1.1
Utbetalt
Løyvd
Ansvar
indratt
31.12
Utbetalt
31
Vegvedlikehald
000
200
000
0
Skogsvegbygging
6Ansvar
8606313
2 103 258
1 258
740
339
7 223Ansvar
232
Skogsvegbygging
860
313
2
103
1
740
339
7
223
Miljøtiltak
i
skog
0
0
0
Sum
alle
ordningar
11
840
503
5
558
097
7
108
461
10
290
139
Tiltak
/
År
Ansvar
pr
1.1
Løyvd
indratt
Utbetalt
Ansvar
31
g
Miljøtiltak
i
skog
0
0
0
0
0
0
0
Skogbruksplanlegging
1 768 246
400 000
800 000
1 368 246
Midlar er overført frå skogsvegbygging til kystskogbruket.
Skogbruksplanlegging
1 768 246
400 200
000
800 200
000
1 368
Taubane
354
354
Miljøtiltak
i
skog
0
0
0
Andre
tiltak
i
skogbruket
er
i
stor
grad
ekstra
skogkultursatsing.
Kystskogbruket*
2354
140200
227 354
628 581
665 808
1 103 000
Taubane
0
0 200
3541 200
0 354 200
Kystskogbruket*
2 140 227
628 200
581 1
1 354
665 754
808
1 103
Skogkultur
1
754
Taubane
0
354
Energiflistilskot
184 595
184 595
0
Skogkultur
0
1 476 7540 1 476
0 754
1 476
476
754
10 476
476 200
754
Energiflistilskot
0
184
595
184
595
Fyrstegongstynning
0
0
Skogkultur
0
754
10 476 754
Utsiktsrydding
langs veg
75 000
0
75
0
nning
Fyrstegongstynning
0
0
0
0 1 476
0 000
0
Utsiktsrydding
langs veg
75 717
000
0 000611
75 765
000
Andre
tiltak
i
skogbruket
996
210
709
Vegvedlikehald
0
200
000
200
0 595
Fyrstegongstynning
0
0
0
kogbruket Andre tiltak i skogbruket
996 717
210 709
996 717
611 765
210595
709661 611 765
595
Vegvedlikehald
0
200
000
200
000
Skogsvegbygging
6
860
313
2
103
258
1
740
339
7
Sum
alle
ordningar
11
840
503
5
558
097
7
108
461
10
290
139
Andre
tiltak i skogbruket
9961717
210
709
611 765
595
ging
Skogsvegbygging
6 860 313
2 103 258
6 860
313
740 339 2 103
7 223
258232
1 740
339
7 223
223
Sum
alle
ordningar
11
840
503
5 558
097
7
461
10
290
Midlar
er
overført
frå skogsvegbygging til kystskogbruket.
Skogbruksplanlegging
1
768
246
400
000
800
1
368
6
258246
1 108
740
339
7
nlegging Skogsvegbygging
Skogbruksplanlegging
1 768 246
400 000
1 860
768 313
246
800 000 2 103
400
1 368
000
800 000
000
1 223
368
Midlar
er
overført
frå
skogsvegbygging
til
kystskogbruket.
Andre
tiltak
i
skogbruket
er
i
stor
grad
ekstra
skogkultursatsing.
Kystskogbruket*
2
140
227
628
581
1
665
808
103
Skogbruksplanlegging
1
768
246
400
000
800
000
1
et*
Kystskogbruket*
2 140 227
628 581
2 1401227
665 808
628
1 103
581000
1 665 808
1 368
103
Andre
tiltak i skogbruket er i stor grad ekstra skogkultursatsing.
Energiflistilskot
0
184
595
184
595
Kystskogbruket*
2
140
227
628
581
1
665
808
1
103
t
Energiflistilskot
0
184 595
184
0 595
184 595 0 184 595
Samanstilling av hogst, planting og ungskogpleie,
daa
Utsiktsrydding
langs
veg
75
000
0
75
000
Energiflistilskot
0
184
595
184
595
langs veg Utsiktsrydding langs veg
75 000
075 000
75 000
0 0 75 000
Hogst daa
Planting
Ungskogpleie
Vegvedlikehald
0
200
Utsiktsrydding
0 0 200
75 000
d
Vegvedlikehaldlangs veg
0
200 00075 000
200
0 000
200 000
000
200
000
Sum
alle
ordningar
11
840
503
5
558
097
7
108
10
Vegvedlikehald
0 461 5 558
200
000139
200 461
000
ningar
Sum
alle ordningar
11
840
503
5
558
11
097
840
7
503
108
10
290
097
7
108
461
10 290
290
6 273
Midlar
er
overført
frå
skogsvegbygging
til
kystskogbruket.
6 044
Sum alle
11 840 503
5 558 097 7 108 461
10 290
frå skogsvegbygging
Midlar
er overført
til ordningar
kystskogbruket.
frå skogsvegbygging
til kystskogbruket.
Tildelt og utbetalt tilskot i 2012
Tildelt
og
g utbetalt
Tildelt
tilskot
og iutbetalt
utbetalt
2012 tilskot
tilskot ii 2012
2012
Tildelt og utbetalt tilskot i 2012
Andre
tiltak
i skogbruket
er i stor grad ekstra
skogkultursatsing.
Midlar
erekstra
overført
frå skogsvegbygging
til kystskogbruket.
gbruket er i stor
Andre
grad
tiltak
i skogbruket
skogkultursatsing.
er i stor grad ekstra
skogkultursatsing.
5 153
Andre tiltak i skogbruket er i stor grad ekstra skogkultursatsing.
4 538
3 791
3 419
2 887
2 804
2 444
2 157
1 945
1 231
2 272
1 739
1 034
1 153
1 022
1 146
908
1 124
583
325
1997
2 726
2 363
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1 334
776
2004
2 5852 491
2 737
2 526
1 578
1 716
1 846
1 630
1 483
976
1 263
977
866
2006
2007
2008
1 256
1 121
1 215
1 380
1 170
721
592
2005
2 263
2 157
2009
2010
2011
2012
Hogst og planting bør vere likt for å oppretthalde barskogarealet. Ungskogpleie må til på å sikre at plantinga endar opp som kvalitetsskog.
I verste fall går plantinga heilt til grunne utan ungskogpleie. Normalt må ungskogpleie på god bonitet utførast 2-3 gonger i etterkant av planting. Nokre gonger
held det også med ungskogpleie ein gong.
2008
12 000
146 800
035 663 1
36 000
41 682
680 550
0
550 000
502 695 3
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
19
Etablering av skog 2012
Kommune
Eigersund
Sandnes
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Forsand
Strand
Hjelmeland
2007
Suldal
Sauda0
Tysvær
133
540
Vindafjord
593 484 1
Sum 2012
10
500
Sum
2011
32
939
Sum
2010
Sum
2009
970
909
Sum
2008
41
170
Sum 2007
370 000
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
152
542 3
Sum 2001
Sum 2000
Sum 1999
Sum 1998
Sum 1997
Klargjering
Klargjering foryngingsfelt
ingsfelt
Daa Kostnad Tilskot
2
20
3
2006
9 030
71 170
1
860 443
26
38 890
245
94 851
68
168
457 021
169
600 000
33
370 000
17
501
5
35
154
405
888
538
800
894
478
Markbereiing
Daa Kostnad Tilskot
0
600
420
0
2 500
2 125
0
1 350
810
0
0
4
2 000
0
0
2005 0 2004
0 0
0
110 706 0 82 110
400
260
0
628 939
4 850
3 615
4
2 000
19
800
600 8 150
82 666
56 722 616
77 058
20 200
15 502124 255
2
2 000
68479
084 140
48 96491942
949 25 200
60650
275 000
47 064800 000
8
3 200
12 649
9 651
0
0
370 000
370 000
3 200
2 400
30
8 500
0
33
13 200
1 500
900
24
11 232
9 547
750
20
8 500
80 630
52 268
94
54 400
1 706 704 2 931 853
211 000 119 585
54
20 880
152 330 113 348
5
7 500
204 083 117 476 108
31 215
221 946 136 474 120
28 915
135 952
84 176 130
44 160
0
0
0
0
0
0
0
1 800
0
0
0
0
0
0
1 800
5 612
1 800
10 500
2 240
0
6 175
7 490
5 839
6 800
30 775
12 619
2 325
25 047
22 046
38 640
Felling Nyttbart lauv
Daa
Kostnad
Tilskot
0
0
49
0
0
23
14
0
0
4 900
0
0
15 900
1 400
318
579
270
676
314
296
95 100
142 900
46 200
70 567
32 000
29 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 900
0
0
100
1 400
0
0
0
63 539
132 200
1 700
67 600
31 400
30 000
Daa
105
2
57
81
11
3
41
6
82
135
260
33
114
240
1 170
1 215
1 483
1 121
866
977
976
592
792
567
1 739
2 363
2 157
2 444
2 804
1 945
Nyplanting
Planter
24 500
500
11 600
18 475
2 700
700
10 000
1 500
18 800
31 700
62 025
8 000
28 100
58 290
276 890
282 935
345 260
266 355
198 830
214 736
216 820
132 005
164 965
127 105
395 320
561 327
510 415
583 848
675 400
472 430
Kostnad
172 500
4 250
79 452
171 825
35 634
7 525
99 900
8 700
134 960
171 965
340 702
40 775
202 023
339 000
1 809 211
1 709 113
1 980 725
1 612 503
1 226 629
1 133 121
1 192 302
662 351
847 329
634 116
1 849 001
2 595 609
2 233 793
2 372 182
2 521 435
1 831 151
Tilskot
106 567
2 975
47 671
114 419
21 379
4 515
59 940
7 830
121 464
77 289
255 522
20 387
161 604
220 327
1 221 889
1 115 662
1 310 177
1 156 805
835 555
847 095
835 626
157 725
200 551
139 281
1 109 773
1 748 972
1 622 884
1 885 563
2 038 156
1 152 532
Etterarbeid i ungskogfelt 2012
Kommune
Eigersund
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Tysvær
Karmøy
Vindafjord
Sum 2012
Sum 2011
Sum 2010
Sum 2009
Sum 2008
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
Sum 2001
Sum 2000
Sum 1999
Sum 1998
Sum 1997
Suppleringsplanting
Planter Kostnad Tilskot
1 600
4 800
4 080
0
0
0
12 000
38 300
31 399
0
0
0
0
0
0
6 660
18 838
14 127
0
27 300
74 727
58 915
3 000
12 594
7 556
1 050
3 150
2 047
51 610 152 409 118 124
19 750
30 395
20 283
7 660
20 983
15 453
3 445
8 992
6 684
9 080
25 444
19 328
14 250
86 030
61 656
10 665
65 873
49 087
3 290
18 060
9 607
3 460
18 800
8 806
5 500
30 140
8 135
24 330 125 475
89 049
28 090 146 679 108 601
33 940 181 093 132 132
25 940 133 739 114 680
49 000 247 591 205 022
60 910 310 738 237 055
Gjødsling
Daa Kostnad
49
10 950
10
23
44
3 000
7 500
10 200
4
1 000
130
32 650
109
28 700
179
29 073
97
14 762
174
48 268
2 173
508 670
326
42 980
219
29 740
395
84 630
80
12 412
6 117 1 398 983
973
128 265
2 076
392 282
873
135 963
2 525
481 397
1 289
116 627
Tilskot
9 307
0
2 100
0
8 670
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0
20 977
18 770
24 020
10 657
38 060
409 590
33 983
21 074
55 305
375
1 106 272
76 167
289 927
96 868
340 910
72 358
Ungskogpleie
Daa Kostnad
Tilskot
189
68 700
58 395
24
9 840
4 920
0
0
38
12 400
8 040
29
13 000
7 800
10
4 500
2 700
36
16 200
9 720
50
21 400
19 260
96
43 900
39 510
66
21 600
19 440
629 196 288 147 214
16
6 400
3 200
172
72 100
57 680
0
25
10 000
6 500
1 380 496 328 384 379
721 280 401 216 147
1 846 811 549 659 116
2 241 754 614 584 619
2 157 766 755 604 089
1 630 626 895 486 499
1 716 645 997 442 952
2 272 923 816 659 207
2 887 850 476 628 904
316 136 852
28 354
3 414 990 135 713 868
4 538 1 426 649 744 332
3 791 1 271 321 858 887
5 153 1 373 527 1 123 883
6 044 1 605 430 1 353 405
6 263 1 560 303 1 348 911
Stammekvisting
Daa Kostnad Tilskot
56
97
28 800
56 300
35
15 750
188
57
134
18
120
311
195
407
292
19
610
209
416
426
113
63
100 850
27 600
97 423
9 750
74 641
138 725
111 951
168 610
116 600
9 500
175 883
130 354
245 362
280 730
44 462
39 024
0
0
0
0
0
0
0
0
25 920
50 670
0
0
0
12 600
0
0
89 190
22 680
87 258
7 800
66 582
123 264
73 045
112 974
84 880
2 850
103 496
97 436
185 610
247 146
37 016
32 507
20 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2011
Avverking for sal 2012
44
Eigersund/Bjerkreim/Sokndal
Nord-Jæren
Lund
Sør-Jæren
Gjesdal
Strand/Forsand
Hjelmeland/Finnøy
Suldal
Sauda
Rennesøy
Tysvær
Karmøy
Vindafjord
Sum 2012
Sum 2011
Sum 2010
Sum 2009
Sum 2008
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
Sum 2001
Sum 2000
Sum 1999
Sum 1998
Sum 1997
194
232
305
330
599
376
171
82
17
455
638
198
288
488
754
633
502
317
2 498
4 683
3 643
3 708
4 432
4 349
4 919
5 286
8 547
10 901
8 334
9 150
7 768
7 412
8 918
9 298
433
8 135
2 120
6 297
85 156
96 960
96 440
83 550
111 242
50 211
63 556
50 293
51 454
42 520
34 043
39 673
36 420
38 095
35 786
45 323
108 368
2 206 945
515 996
1 715 228
25 720 836
30 513 613
28 208 363
21 896 285
32 858 945
18 540 237
17 630 725
14 005 655
14 976 126
12 566 061
9 568 529
11 822 698
10 066 418
10 623 788
10 295 771
12 978 632
354
365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kr
106 800
815 000
31 825
2 025
2 774
355 472
472 714
154
1 490
220
24 650
184 172
51 880
1 700
2 536
1 951
18 690
10 387
3 154
314 500
695 126
328 050
3 509 400
1 463 500
488 597
7 583
1 995
1 361 730
362 600
7 828
1 000
9 138
75 659
124 654
154 580
91 910
60 440
38 787
27 345
14 545
9 364
14 307
11 368
7 804
14 763
11 917
10 863
7 435
1 751 150
306 400
1 187 000
13 810 566
18 739 117
19 494 303
10 749 692
6 044 162
4 577 995
3 180 986
1 538 797
1 030 258
1 574 618
1 073 284
805 495
1 316 769
1 219 433
1 402 228
520 373
-86 200
-60 310
-21 993
-24 947
-22 476
-6 162
-45 753
-88 525
-63 332
-10 685
-5 534
-49 351
-12 904
-52 769
-464 741
-436 110
-342 423
-324 009
-496 769
-232 928
-129 090
-102 118
-107 563
-270 880
-384 531
-365 323
-261 587
-260 806
-190 263
-142 751
5 691
5 000
20 000
1 823
12 126
-86 200
-67 300
-63 700
-98 000
-45 800
-25 100
-19 800
-20 900
-53 500
-71 402
-72 400
-51 700
-46 400
-33 699
-25 649
-27 199
5 691
4 327
4 296
2 953
8 100
2 159
2 916
4 329
2 220
1 421
775
0
0
28
6
7 500
7 500
6 945
31 571
67 772
20 892
46 246
39 548
14 392
16 373
34 884
30 082
45 084
58 087
38 826
27 554
25 162
21 985
10 114
27 500
20 000
12 000
27 500
10 000
15 000
5 575
5 000
18 000
21 000
30 047
17 839
19 000
16 000
7 500
10 000
0
20 484
16 000
4 158
14 690
14 833
15 000
1 509
30 021
11 311
5 553
3 088
3 033
660
2 295
440
0
0
0
24 720
0
10 000
0
8 650
0
0
0
23 933
39 069
3 000
5 000
18 500
2 331 11 600
17 500
4 000
5 900
4 800
7 200
4 900
7 500
900
1 400
8 500
12 800
14 600
21 900
12 000
18 000
1 600
2 400
1 400
2 200
8 800
13 200
2 500
3 800
590 10 600
15 900
4 744 86 200 129 700
27 699 67 300 101 400
21 415 63 700
96 100
36 885 98 000 147 700
6 177 45 800
69 100
31 490 25 100
37 900
1 258 19 800
30 000
3 610 19 600
26 700
13 610 53 500
80 700
35 722 71 400 107 400
38 249 72 400 109 000
14 281 51 700
77 800
17 373 46 400
77 700
21 682 33 700
56 600
15 763 25 648
42 820
7 161 27 100
45 400
Inneståande
31.12.2012
Overføring til
LMD
Alle år før 2002 eksklusive Ølen
Innvunne
renter
Innestående
1.1.2012
15
103 428
215 252
30 480
103 814
136 493
37 593
159 432
358 575
374 809
84 120
15 877
273 618
52 626
165 821
2 111 941
1 929 012
1 770 354
1 767 606
1 418 451
1 311 297
1 253 328
1 199 464
1 316 958
1 268 811
1 126 637
937 857
859 998
722 197
627 323
576 092
85 325
1 202 086
6 514 733
3 216 776
367 878
595 484
6
160
124
847
180
37
Bruk av rentemidlar 2012
Rentemiddeldistrikt
Fylkesmannen i Rogaland
299
4 027
20 186
10 470
1 112
2 225
11
Juletre
Stk
427
2 473
134
Overføring til
Vestskog SA
2 163
686
1 331
13 160
14 715
19 021
21 437
12 795
7 477
8 727
7 625
10 393
10 818
8 523
11 590
9 832
11 876
10 914
11 156
157
11
74 547
49 141
440 903
360 076
100 558
238 471
915 203
827 462
Overføring til
Fylkesmannen
433
5 763
1 434
4 295
69 266
77 257
73 446
57 806
93 639
38 214
49 828
37 365
32 059
20 163
16 988
18 645
18 332
18 053
15 321
24 367
40
312
172
1 359
1 306
413
940
3 204
3 032
Prosjekt
29
338
2 431
2 983
312
34
Sum
m3 Bruttoverdi
3 227
1 163 235
15 887
5 022 421
Grot
Teknisk utstyr
264
3 529
17 631
6 640
620
2 154
Energi
Flis
Tilskot til
organisasjonar
131
217
Ved
100
Informasjon og
rettleiing
268
172
1 151
1 295
413
940
3 204
2 901
Lauv
Andre Føremål
Industrivirke
Furu
70
2 568
Administrasjon
av skogfond
Gran
3 057
13 102
Overføring frå
kommunane
Kommune
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Bokn
Tysvær
Karmøy
Vindafjord
Sum 2012
Sum 2011
Sum 2010
Sum 2009
Sum 2008
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
Sum 2001
Sum 2000
Sum 1999
Sum 1998
Sum 1997
157 114
12 000
10 600
22 600
11 500
11 600
31 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 005
42 573
116 761
146 569
41 455
183 885
410 600
381 141
90 805
17 811
300 969
59 230
173 955
2 354 876
2 111 941
1 929 012
1 770 354
1 767 606
1 418 451
1 311 297
1 253 328
1 247 779
1 316 958
1 268 811
1 126 637
937 857
859 998
722 197
627 323
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
21
Drift i vanskeleg terreng 2012(Kjelde: ØKS)
Kommune
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Sum 2012
Sum 2011
Sum 2010
Sum 2009
Sum 2008
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Tal søknader
1
8
2
11
6
11
13
7
7
9
6
daa
4
110
15
129
78
271
347
120
91
111
74
m3
52
3 729
462
4 243
2 124
2 488
3 951
1 111
1 016
1 155
1 024
kostnad
16 518
1 319 691
45 960
1 382 169
685 120
769 430
1 325 576
319 740
316 312
282 190
210 888
tilskot kostnad pr m3
4 680
318
306 960
354
42 560
99
354 200
326
239 260
323
385 960
309
529 576
336
146 800
288
133 540
311
71 170
244
107 706
206
Tilskot pr m3
90
82
92
83
113
155
134
132
131
62
105
Skogfondsmidlar 2012
Kommune
Eigersund
Sandnes
Stavanger
Haugesund
Sokndal
Lund
Bjerkreim
Hå
Klepp
Time
Gjesdal
Sola
Randaberg
Forsand
Strand
Hjelmeland
Suldal
Sauda
Finnøy
Rennesøy
Bokn
Tysvær
Karmøy
Utsira
Vindafjord
Sum 2012
Sum 2011
Sum 2010
Sum 2009
Sum 2008
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2005
Sum 2004
Sum 2003
Sum 2002
Sum 2001
Sum 2000
Sum 1999
Sum 1998
Sum 1997
Inngåande balanse
799 173
289 510
84 791
137 387
207 755
691 610
710 984
345 235
139 734
207 329
141 993
311
375 000
320 967
686 730
1 752 047
1 765 389
243 703
838 474
188 896
41 236
1 202 848
375 935
0
1 619 191
13 166 227
12 139 881
9 612 782
8 791 556
6 753 148
5 583 467
4 360 499
4 143 644
3 726 377
3 685 969
3 909 232
3 581 158
3 689 941
3 513 025
3 609 543
3 105 342
Innbetalingar
Skogfond
-352 336
-134 962
-12 730
-3 794
-101 965
-221 162
-14 402
-4 227
-63 645
-43 846
-72 962
-38 000
0
-71 925
-1 578 454
-1 208 339
-748 494
-83 411
-277 709
-145 000
-168
-307 428
-76 865
0
-638 565
-6 200 389
-7 905 763
7 825 374
5 528 478
5 352 320
3 371 415
2 063 337
1 520 156
1 503 149
1 861 317
1 201 087
1 383 878
1 283 700
1 329 375
1 321 191
1 666 762
Tilskot
-503 349
-3 395
-4 920
-43 263
-77 671
-470 853
-29 179
-8 025
-69 660
Utbetalingar
Skogkultur
273 207
116 395
12 730
4 920
44 525
129 027
236 380
95 185
109 369
69 660
Vegar
325 000
41 163
131 477
306 200
21 080
-54 810
-212 544
-143 529
-907 231
-212 287
38 000
187 000
59 502
1 254 120
740 505
624 204
32 808
60 947
268 464
-290 799
-14 036
398 332
91 783
207 568
-541 242
-3 586 793
-2 340 804
3 218 715
3 734 111
3 292 899
2 903 434
1 910 189
1 447 217
1 916 301
1 493 963
4 673 139
4 479 352
5 340 280
5 604 593
5 966 071
4 670 202
698 639
5 545 701
5 884 836
4 797 983
4 067 193
3 310 838
3 187 266
2 174 481
1 946 041
1 690 015
1 051 506
3 697 807
3 455 261
3 777 558
4 104 736
4 705 715
3 319 584
602 099
3 504 228
2 923 222
3 413 091
4 183 640
2 926 626
1 719 666
504 279
667 782
1 220 177
2 175 525
2 288 409
1 974 224
2 812 537
2 545 168
2 375 670
2 382 356
322 714
590 815
726 550
201 930
27 632
Anna
30 000
33 625
0
4 580
0
0
-33 625
32 591
0
0
0
0
0
0
265 500
58 126
63 808
0
131 765
0
0
117 524
0
0
0
703 894
412 164
305 916
190 531
369 348
198 235
71 798
136 695
91 990
87 841
111 273
105 671
142 669
107 148
302 395
130 823
utgåande Balanse
1 026 651
277 847
84 791
136 601
267 295
729 939
687 284
250 865
102 035
230 095
214 955
311
188 000
388 200
635 394
1 714 468
2 006 553
304 663
895 839
65 432
41 404
1 077 651
375 053
0
1 498 260
13 199 585
13 166 227
12 139 881
9 612 782
8 791 556
6 753 148
5 583 467
4 360 499
4 143 644
3 726 377
3 685 969
3 909 232
3 581 157
3 689 941
3 513 025
3 609 543
22 Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
Ferdigstilte skogsvegar 2012
Ferdigstilte
skogsvegar 2012 Bilveg ombygging
Bilvegar
Eigersund
Eigersund
Sokndal
Sokndal
Lund
Lund
Bjerkreim
Bjerkreim
Hjelmeland
Hjelmeland
Suldal
Suldal
Vindafjord
Vindafjord
Sum2012
2012
Sum
Sum
Sum2011
2011
Sum
Sum2010
2010
Sum
Sum2009
2009
Sum
Sum2008
2008
Sum 2007
Sum 2007
Sum 2006
Sum 2006
Sum 2005
Sum2004
2005
Sum
Sum2003
2004
Sum
Sum2002
2003
Sum
Sum2001
2002
Sum
Sum
Sum2000
2001
Sum
Sum1999
2000
Sum
Sum1998
1999
Sum
Sum1997
1998
Bilvegar
Kostnad
Kostnad
48 000
48 000
1 058 400
1 058 400
1 165
725
1 165
725
2 272
125
2 272
125
2 081
898
2 081
898
270
115
270
115
183
472
183
472
0 0
255 000
255 000
0
0
560 000
560
000
151 800
151
800
809
661
809
661
808
920
808
920
1 410
000
2 117
997
1 410
000
1 708
313
2 117
997
1 641
589
1 708
313
1 684
483
1 641
589
Meter
Meter
2 375
78 000
78 000
340
340 000
2 439 418 000
418
2 439
6 085
6 085 453 585
453
720720 1 5481 812
548
332332 1 2051 518
205
0 0 871 400
871
700
240 000
700
240
0
0
0
900
246 600
246
300900
0
2 032300 491 667
2 032 263 667
491
2 975
2 975
263
4 870
0
5 095
4 870 322 730
4 892
5 095 201 680
322
3 861
0
4 892
201
8 206
3 861 87 160
Bilvegar
Løyvde vegar
2012
Løyvd
Inntrekt
Eigersund
Sokndal
Eigersund
Lund
Sokndal
Bjerkreim
Hjelmeland
Lund
Suldal
Bjerkreim
Sauda
Hjelmeland
Tysvær
Suldal
Vindafjord
Sauda
Sum 2012
Tysvær
Sum 2011
Vindafjord
Sum
2010
Sum2009
2012
Sum
Sum2008
2011
Sum
Sum2007
2010
Sum
Sum
Sum2006
2009
Sum
Sum2005
2008
Sum
Sum2004
2007
Sum
Sum2003
2006
Sum 2002
Sum 2005
Sum 2001
Sum 2004
Sum 2000
Sum1999
2003
Sum
Sum 2002
Sum 2001
Sum 2000
Sum 1999
Løyvd
1 630 000
1 714 013
1 635 050
1 630
000
1 896
714
746
625
1 714
013
559
400
1 635
050
350
000
1 896
714
851
520
746
625
91 321
559 400
1 091 833
350 000
936 681
851
520
849
943
91 321
1 091 833
936 681
849 943
Kostnad
64
64
2 375
1 684 483
Løyvde vegar
2012 8 206
Sum 1997
Traktorvegar
Traktorvegar
Kostnad
Meter
Tilskot Sum kostnad Sum tilskot
Meter Tilskot
Kostnad
Tilskot Sum75kostnad
tilskot
0
250 000Meter
800
000 Sum250
000
75 000
0 28 800
250 000 30 908 800
75 000
000
75908
000
220
12250
363
78
41 163
28 800
30 908
220
12 363
78 908
41 163
522 560
1 058 400
522 560
522 560
1 058 400
522 560
090 000 90 000 880
880
1690
200
90
000
16 200
0
16 200
000
16 200
78
46 800
170 170 46 800 46 800
78 000
46000
800
3 316
135664 316
664
608 115
291 451291 451
765 801 765 8013 135
1 931
526 1 931
608526
115
340
153 000
330 330153 000153 000
340 000
153000
000
1 042 611
1 136 7095 035
5 420
035227 420
227
1 462 838
500 500
1 042 611
1 136 709
3 826
834 3 1826
462834
838
1 980 1 980850 987850 987
994 048 994 0483 250
3 529
531 3 1529
211531
522
3 360
250535 360
535
1 211 522
7 040 7 040904 798904 798
1 206 439
3 025
366 3 1025
445366
918
1 206 4398 305
8 541
305120 541
120
1 445 918
2 405 2 405649 818649 818
1 908 518
10 240 10 864
2 977
508 2 1977
514508
465
1 908 518
240647 864
647
1 514 465
6 123 6 123445 700445 700
775 455 775 4553 656
1 646
855 1 646
766855
063
3 320
656363 320
363
766 063
1 000
220 000
186 415
2 730
74 566
681 415
294 566
1 000
220 000
186 415
2 730
74 566
681 415
294 566
0
0
1 519 323
6 690
523 969
1 519 323
523 969
0
0
1 519 323
6 690
523 969
1 519 323
523 969
2 250
403 300
689 029
2 880
285 090
1 495 629
688 390
2 560
880200 285
090
688 390
0 2 250 68 310403 300
1 358 365 689 0297 150
1 510
165 1 495
628629
510
0666 531 68 310
1 358 365
150788 560
200
628 510
3 230
3 281 355
19 200
17 352
4 582
683 1 2510
019165
319
3 281 355
200098 1 352
788
2 019 319
2 000 3 230600 292666 531
1 287 663
10 660 19 493
2 360
250 4 1582
093683
390
1 287 663
660182 493
098
1 093 390
0 2 000509 500600 292
1 573 743
13 634 10 664
2 983
743 2 1360
173250
682
2 160
3 182 800
23 067 13
1 188
5 623
527 2 2983
117743
607
0929 368509 500
1 573 743
634239 664
182
1 173 682
707 2 160906 265929 368
1 939 515
13 520 23 780
3 849
508 5 1623
687527
202
3 182 800
067937 1 188
239
2 117 607
0 707885 425906 265
1 540 872
16 190 13 605
3 182
461 3 1849
490508
993
1 939 515
520568 780
937
1 687 202
620
1 985 342
18 277 16 673
3 756
985 3 1182
614461
830
0941 439885 425
1 540 872
190391 605
568
1 490 993
620
941 439
1 985 342
18 277
673 391
3 756 985
1 614 830
Bilveg ombygging
Kostnad
Meter Tilskot
000
000
585
812
518
400
000
0
600
0
667
667
0
730
680
0
87 160
191 756
129 508
268 142
683 000
744 925
1 001 353
Løyvd
Traktorvegar
Inntrekt
Løyvd
Bilvegar
Traktorvegar
600 000
Inntrekt
Utbetalt
Løyvd
Inntrekt
Utbetalt 0
30 000
250 000
220 950
268 283
0
741 300
0
0
0
0
0
0
2 110 533
0
0
0
0
0
2 167 986
428 365
628 910
810 050
126 568
474 944
2 440 050
0
0
0
0
0 9452
118 917
1 290 854
494 932
0
429 157
2 208
0901 300
0 51 337
0 467
0 3502
31 300 0 1 032 083
648
2 536
628 910607 000
810 050 9 034126 568
43428
737365 559 750
396 159 4742944
503 7142
0
367
323 0252
1180917 901 000
290 854576 400
494 932
0 021 4291157
53 850
0 51 337
284 590 6481467
174 9402
31 300 1941 550
032 083615 540
901 300
110 460
642 593 396 159
893 1192
43 737 262 476
559 750543 119
607 000 9 000 9 034
190 125 0 626 003
655
585 9701
90 000734 450
576 400195 999
0 907 3671021
8 400
1 171 217
1 082 664
262 538
53 850 268 142
194 550
615 540554 503
0
2841590
1
683 000 1 522 530
39 655
671 964
2 614 363
110 460
262 476
543 119
9 000
642 593
191 756
744 925 2 089 641
943 800
1 330 716
3 026 322
626 003
734 450381 059195 999
129190
508125 1 001 353
1 172 853
851 271 6552907
022 7961
8 400
Utbetalt
1 171 217
1 522 530
2 089 641
1 172 853
Utbetalt
554 503
39 655
943 800
381 059
1 082 664
671 964
1 330 716
851 271
Totalt
Inntrekt
utbetalt
0 Totalt
325 000
Løyvd
Inntrekt
4 837
4 163
600 000 0
0
30 000
0 0
4306
837
200
46 800
30 000 0
0
2 438
490 368
250 000
0
188 700
220 950 0
0
268 283 0
2 438 0
0
312 108
0
0
7 275
1 740 339
741 300
0
56 314
879 003
0
5540933
1 103 854
110 118
533917
275
17
720
011
167 986
314
82 637
156
680
550
440 050
933
52 771 554
955
909
021
208 945 0 118457
917
53 850
140
536 350
82479
637
069
503 119
714460
52905
771
1 281 910
323 386
025124
0
1 350 806
174 562
940903
53 850
39 655
1 354 964
893 119
119 460
1 135 556
2 075 641
585 510
970567 386
124
1 852
624
1 262 538
2 614 363
3 026 322
2 022 796
562 903
39 655
1 135 556
510 567
utbetalt
325 000
4 163
30 000
306 200
46 800
490 368
188 700
0
312 108
1 740 339
879 003
1 103 854
1 720 011
1 680 550
955 909
457 021
479 140
905 069
1 281 910
1 350 806
1 354 964
2 075 641
1 852 624
Samanstilling mellom hogd og planta areal siste 10 år, endring i barskogareal
Endring i barskogareal det einskilde år
Kommune
2003
2004
2005
2006
2007
Eigersund
-1
95
10
56
7
Sandnes
18
14
13
-65
-5
Stavanger
0
0
-5
-2
0
Haugesund
-1
-19
-58
-7
-46
Sokndal
12
0
35
24
15
Lund
59
16
34
-79
143
Bjerkreim
32
143
28
126
100
Hå
0
16
0
-22
-36
Klepp
0
0
1
0
-7
Time
-12
-16
-21
-25
-111
Gjesdal
0
-9
0
0
-10
Sola
0
0
0
0
0
Randaberg
0
0
0
0
0
Forsand
13
-2
23
27
16
Strand
-53
3
-11
27
1
Hjelmeland
-94
-173
-36
-84
11
Suldal
-370
-455
-376
-106
84
Sauda
-44
35
-37
7
-30
Finnøy
-69
-14
-1
-187
-81
Rennesøy
0
0
0
0
0
Bokn
0
0
0
0
0
Tysvær
-20
-5
-91
-53
-114
Karmøy
-18
-40
-38
37
-10
Vindafjord
-13
-136
-142
-278
-223
Sum 2011
-561
-547
-671
-602
-295
* Berekna areal brukar 50 m3 gran pr. dekar og 15 m3 furu pr. dekar
Hogst i lauvskog og ved er ikkje rekna inn i avverkinga
2008
-17
-114
-18
-96
-52
-101
32
-217
-30
-23
-84
0
0
-1
-116
-275
-172
-20
-70
-49
0
-71
-100
-263
-1 860
2009
19
-147
1
-5
53
175
55
-61
-20
-30
-10
0
0
-77
51
-162
-368
10
-2
-27
-19
-627
-221
-53
-1 464
2010
56
-120
-1
4
16
-56
3
-63
-9
-56
0
-1
0
50
21
-81
-332
9
-147
-202
-54
103
-126
-268
-1 254
2011
-125
-297
-43
-9
6
21
-16
-71
-7
-28
-65
-49
0
0
-105
-8
-206
-35
0
0
-1
-48
72
-298
-1 311
2012
39
-215
0
-8
-3
31
55
3
-16
-23
-67
0
0
-1
-11
-380
-72
0
-45
0
-9
-145
-74
65
-876
Heile
perioden
139
-918
-69
-247
107
244
558
-450
-88
-345
-245
-50
0
48
-192
-1 280
-2 372
-106
-617
-278
-82
-1 072
-518
-1 608
-9 442
Årsrapport for Skogselskapet i Rogaland 2012
23
Samanstilling mellom hogd og planta areal 2012
Hogst av barskog
Hogst barskog totalt Planta etter
Kommune
Gran m3
Gran dekar *
Furu
Furu dekar *
Dekar
barskog
Eigersund
3 057
61
70
5
66
77
Sandnes
13 102
131
2 568
86
217
0
Stavanger
0
0
0
0
0
0
Haugesund
268
5
44
3
8
0
Sokndal
172
3
0
0
3
0
Lund
1 151
23
40
3
26
57
Bjerkreim
1 295
26
0
0
26
59
Hå
413
8
0
0
8
11
Klepp
940
19
0
0
19
3
Time
3 204
64
0
0
64
41
Gjesdal
2 901
58
131
9
67
0
Sola
0
0
0
0
0
0
Randaberg
0
0
0
0
0
0
Forsand
264
5
29
2
7
6
Strand
3 529
71
338
23
93
82
Hjelmeland
17 631
353
2 431
162
515
95
Suldal
6 640
133
2 983
199
332
220
Sauda
620
12
312
21
33
23
Finnøy
2 154
43
34
2
45
0
Rennesøy
0
0
0
0
0
0
Bokn
433
9
0
0
9
0
Tysvær
5 763
115
2 163
144
259
110
Karmøy
1 434
29
686
46
74
0
Vindafjord
4 295
86
1 331
89
175
214
Sum 2012
69 266
1 254
13 160
792
2 046
998
Sum 2011
77 257
1 545
14 715
981
2 526
1 048
Sum 2010
73 446
1 469
19 021
1 268
2 737
1 089
Sum 2009
57 806
1 156
21 437
1 429
2 585
613
Sum 2008
93 639
1 873
12 795
853
2 726
644
Sum 2007
38 214
764
7 477
498
1 263
623
Sum 2006
49 828
997
8 727
582
1 578
542
Sum 2005
37 365
747
7 625
508
1 256
409
Sum 2004
32 059
641
10 393
693
1 334
485
Sum 2003
20 163
403
10 818
721
1 124
312
Sum 2002
16 988
340
8 523
568
908
564
Sum 2001
18 645
373
11 590
773
1 146
869
Sum 2000
18 332
367
9 832
655
1 022
642
Sum 1999
18 053
361
11 876
792
1 153
784
Sum 1998
15 321
306
10 914
728
1 034
991
Sum 1997
24 367
487
11 156
744
1 231
658
* Berekna areal brukar 50 m3 gran pr dekar og 15m3 furu pr dekar
Hogst i lauvskog og ved er ikkje rekna inn i avverkinga
Planta etter markslag
Statistikk
Gran m3 Furu m3 Lauv m3
år
1988
1989
1990 daa
1991
1992
1993
3 000
1994
1995
17 841 17 693
1 757
1996
20 557 19 036
1 584
1997
24 367 11 199
502
1998
162630
633
500 10 988
1999
17 764 11 876
653
2000
18 399
9 832
488
2001
18 851 11 590
288
2002
16 325
8 506
200
2003
202299
638
000 10 831
2004
32 241 10 411
455
2005
37 680
7 647
17
2006
49 828
8 727
82
2007
38 214
7 477
171
2008
931939
376
500 12 795
2009
57 806 21 437
599
73 446 19 021
330
2010
77 257
2011
14715
305
69 266 13 160
232
2012
1 000
Virkesgruppem3 pr dekar
Gran
50
Furu
15
500
Lauv
10
Ved
8
Uspesifisert
17
0
År
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sum
Ved m3
Hogd
4 107
7 975
9 288
8 918
7 412
7 768
9 150
8 334
10 901
8 547
5 286
4 919
4 349
4 432
3 708
3 643
4 683
2 498
Anslag
Sum
dekar hogd GJ-Faktor
barskogareal
vs planting
39 338
2 314
17,0
33 325
1 960
17,0
47 669
2 804
17,0
44 200
2 600
17,0
38 548
2 268
17,0
35 640
2 096
17,0
34 053
2 003
17,0
41 398
2 225
18,6
49 152
2 835
17,3
45 356
2 445
18,5
37 169
2 243
16,6
37 705
2 139
17,6
36 487
2 043
17,9
39 879
2 322
17,2
33 365
1 955
17,1
42 669
2 554
16,7
51 654
2 453
21,1
50 630
1 926
26,3
63 556
2 201
28,9
50 211
1 823
27,5
111 542
3 323
33,6
83 550
3 109
26,9
96 440
3 225
29,9
96 960
3 142
30,9
85 156
2 598
32,8
Netto
forynging
11
-217
0
-8
-3
31
33
3
-16
-23
-67
0
0
-1
-11
-420
-112
-10
-45
0
-9
-149
-74
39
-1 048
-1 478
-1 648
-1 972
-2 082
-640
-1 036
-847
-849
-812
-344
-277
-380
-369
-43
-573
Anna tilplanta Totalt endring
areal
i barskogareal
28
39
2
-215
0
0
0
-8
0
-3
0
31
22
55
0
3
0
-16
0
-23
0
-67
0
0
0
0
0
-1
0
-11
40
-380
40
-72
10
0
0
-45
0
0
0
-9
4
-145
0
-74
26
65
172
-876
167
-1 311
394
-1 254
508
-1 464
222
-1 860
354
-286
434
-602
183
-664
307
-542
255
-557
1 175
831
1 494
1 217
1 515
1 135
1 660
1 291
1 813
1 770
1 287
714
Skogreising
Differanse
Snaumark, innmark,
Hogd areal
Lauvskog Blandingsskog
einemark og myr
Forynging - forynging
Barskog
på tidlegare barskogareal
1 974
1 066
939
684
865
821
658
991
784
642
869
564
312
485
409
542
623
644
613
1 089
1 048
998
1 461
1 113
947
926
852
676
559
741
642
406
375
390
64
90
64
104
67
44
263
241
82
62
667
374
237
180
81
174
134
82
104
103
151
109
82
55
67
93
165
78
112
44
42
72
Anslag hogd
Planta barskog
barskogareal og 50%
Etterslep
Foryngingseksklusive ved blandingsskog dette året
prosent Akkumulert etterslep
1 234
725
509
59 %
509
1 065
1 032
33
97 %
542
1 147
836
311
73 %
853
1 023
694
330
68 %
1 183
1 150
945
205
82 %
1 388
894
619
275
69 %
1 663
1 128
353
775
31 %
2 438
1 339
513
826
38 %
3 265
1 263
443
821
35 %
4 086
1 578
589
990
37 %
5 075
1 263
706
557
56 %
5 633
2 732
683
2 049
25 %
7 682
2 585
669
1 916
26 %
9 598
2 737
1 111
1 626
41 %
11 224
2 526
1 dette
069 året 1 457
42 %
12 681
Etterslep generert
Planting der det har vært barskog
2 263
1 034
1 229
46 %
13 910
25 927
12 018
13 910
46 %
1 615
2 271
1 678
1 682
1 893
1 282
594
990
914
1 006
968
676
109
162
52
237
122
100
133
109
43
38
4 102
2 553
2 123
1 790
1 798
1 671
1 351
1 814
1 530
1 151
1 395
1 063
458
630
540
739
855
766
988
1 374
1 172
1 132
Differanse
%
-1 502 158 %
-285 113 %
-27 101 %
213 89 %
427 81 %
1 164 59 %
1 094 55 %
429 81 %
609 72 %
892 56 %
927 60 %
892 54 %
2 096 18 %
1 823 26 %
1 386 28 %
1 462 34 %
968 47 %
2 557 23 %
2 121 32 %
1 851 43 %
1 970 37 %
1 466 44 %
Hogd areal all planting
-3 117
-2 556
-1 705
-1 469
-1 466
-118
500
-561
-305
-114
-41
216
1 987
1 661
1 334
1 225
846
2 457
1 988
1 742
1 927
1 428
%
220 %
213 %
181 %
173 %
166 %
104 %
80 %
125 %
114 %
106 %
102 %
89 %
22 %
32 %
31 %
44 %
54 %
26 %
36 %
46 %
39 %
45 %
LT
OR
TA
P
GE
PO
EN NOR
.
P. P
B
ST
E
TO B
Skogselskapet i
Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 Stavanger