Les årsmøtereferat 2012 her

MALURTAASEN VEL
STIFTET 1. FEBRUAR 1914
Referat fra årsmøtet i Malurtaasen Vel 25.april 2012.
Årsmøtet ble startet med ett minutts stillhet for vellets avdøde beboere.
1. Innkalling til årsmøtet ble godkjent. Styrets leder er ordstyrer i følge vedtektene. Jan
Ludvig Bay ble valgt til referent. Anne-Lisa Clausen og Hans Fritzvold ble valgt til å
undertegne protokollen.
2. Øystein gikk gjennom organisasjonsforhold. Det ble tilføyet at Gunnar Markussen har
fungert som vararevisor siste året.
3. Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent.
Følgende kommentarer kom opp:
Brøyting, strøing og veier:
Kaarsberg bemerket godt vedlikehold av veiene i vinter + godt feide veier nå i slutten
av april.
Det ble imidlertid foreslått at styret ber kommunen brøyte etter 5 cm snøfall da det
ellers bygger seg opp tykk snøsåle som skaper vanskelige kjøreforhold utover vinteren
og i vårløsningen. Feilparkering i våre smale veier har medført bøtelegging for enkelte.
Krysset Åsveien – Clausenbakken - Utsiktsveien ble nevnt som et meget farlig område
de siste årene. Kommunen tillater muligens for mange og omfattende bebyggelser uten
å ta tilstrekkelig hensyn til trafikkforholdene i dette området.
Jernbaneverket v/ Gunnar Markussen kontaktes angående husene i Marstranderveien og
deres skjebne.
Kulturhuset Stabekk kino:
Anne-Lisa Clausen ble berømmet for sin deltakelse og engasjement i den nyetablerte
programkomiteen. Hun ser gjerne at vellets medlemmer benytter seg aktivt av
Kulturhusets mange arrangementer, og gjerne kommer med innspill og ideer.
Jarhallen, den nye ishallen på Jarbanen, er et sted som vellet kommer til å bruke til
ulike aktiviteter fremover. Sammen med Kulturhuset gir det mange muligheter til ulike
aktiviteter sommer og vinter.
Hjemmesiden:
Hjemmesiden er under fornying av Tom Helle og Jan Ludvig Bay. De tar gjerne imot
innspill. Likeledes er vellet nå på Facebook ledet av Tina Falster.
4. Regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.
5. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag til behandling.
MALURTAASEN VEL
STIFTET 1. FEBRUAR 1914
6. Kontingenten for 2012 forblir uendret kr. 250,-.
7. Budsjettet for 2012 ble godkjent.
8. Valg.
Nåværende leder har flyttet fra vellet og er således ikke valgbar. Det har ikke lykkes
styret/valgkomiteen å finne ny kandidat. Det ble derfor foreslått at det velges et vanlig
styremedlem i stedet og at styret enes om hvem som skal stå som styrets kontaktperson
og at styret ellers har kollektivt ansvar for lederskapet. Årsmøtet godkjente forslaget.
Styret fikk følgende sammensetning:
Torun Skotte, Anette Clausen og Per Oscar Bremer ble valgt som styremedlemmer for
2 år.
Karin Solstad og Bjørn Erik Holst har ett år igjen av sin valgperiode som styremedlemmer.
Egil Hatletveit og Tom Helle ble valgt til varamedlemmer for ett år.
Revisor: Axel Eide valgt for 1 år
Vararevisor: Gunnar Markussen valgt for 1 år
Valgkomite: Jan Ludvig Bay, Lars Kristian Ekorness og Øystein Petersen ble valgt for
ett år.
Etter årsmøtet orienterte Torun Skotte om jubileumskomiteens arbeid og planer fremover mot
100- års jubiléet i 2014.
Jan Ludvig Bay presenterte den nye hjemmesiden med link til Facebook.
2. mai 2012
Protokoll godkjent:
Anne-Lisa Clausen
Hans Fritzvold
Jan L. Bay