4.6.14 - Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels

Divisjon Psykisk Helsevern
Avdeling Brøset
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengselsog rettspsykiatri
Pilotprosjekt rettspsykiatri
14/1735-3/IRENIV1
Arkiv: 012
Referat styringsgruppe 04.06.2014
Møtedato:
04.06.2014
Møtevarighet
10:30 14:00
Møtested:
Brøset, Bjarnarstua
Neste møte:
29.08.2014
Møteleder
Gitte Huus
Referent:
Irene W. Iversen
Til stede:
Gitte Huus, Helsedirektoratet
Vidar Halsteinli, seniorrådgiver, Helse Midt RHF
Benedicte Aas, seniorrådgiver, Domstolsadministrasjonen
Bjørn Kristian Soknes, førstestatsadvokat, Riksadvokaten
Anne-Grete Kvanvig, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Martin Sjøly, Helsedirektoratet
Tord Jacob Teigen Fagerheim, Helsedirektoratet
Roger Almvik, forskningsleder, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Kirsten Rasmussen, professor, NTNU/Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Emmanuel Revis, spesialrådgiver/psykologspesialist, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Bodil Stenkløv, adm.koordinator, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Irene Wirkola Iversen, sekretær, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
Sak nr.
1/14
2/14
3/14
Tekst
Gitte Huus informerer angående endring av leder i styringsgruppa.
Presentasjonsrunde.
Referat fra forrige styringsgruppemøte gjennomgått og godkjent.
Gjennomgang av prosjektplanen og aktivitetsplanen.
Ansvarlig
Frist
Aktivitet 1: Avklare hva som finnes av kvalitetssikret sakkyndig
lister, kriteriene, dokumentasjon.
Rasmussen informerer om hva som er gjort i forhold til pkt 1. i
prosjektplanen. Det er laget en liste over sakkyndige.
Informerer om de forskjellige former for gjennomførte C-kurs. Det
finnes ikke samlet oversikt over kurs. Det finnes oversikt over seriekurs
og seniorkurs.
Revis: Forespørsel sendes til sakkyndige om de vil stå på listen til
prosjektet – dette får alle.
Huus: De som skal bruke listene må ha klarhet i hvem de skal henvende
seg til.
Aas: Ikke blande ulike lister. Aktørene i nedslagsfeltet til pilotprosjektet
forholder seg til prosjektets liste. .
Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Avdeling Brøset, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Postboks 1803 Lade, 7440 Trondheim
Epost:, Hjemmeside: www.stolav.no, Telefon sentralbord 06800, fra utland +47 815 55 850
Bankgiro: 1503.27.09122, Org.nr.: 883 974 832
Sak nr.
Tekst
Liste til pilotprosjektet ferdigstilles.
Ansvarlig
Frist
Aktivitet 2: Avklare mandattype.
Endring etter lovutvalgets fremstilling. Oppfølging i forhold til
rekvisisjonstype.
Aktivitet 3: Avklare rekvirentene og henvendelsestyper.
Kvanvig: Må presiseres hvem vi henvender oss til.
Domsstolsadministrasjonen lokalt – ikke nasjonalt.
Halsteinli: Skille mellom å lage en prosedyre og gjennomføringen av
det. Skille mellom forbedring og utprøving av prosjektet.
Hva er gjort – hva har kommet ut av det? Rapportering.
Aas: Utvikle – for så å implementere etterpå.
Tydeliggjøring om når perioden starter. Blir for svakt med ”en eller
annen gang”.
Huus: Fra hvilken dato brukes listen?
Rasmussen: Det som skjer i praksis er en mental endring i forhold til
prosjektet. Uformelt – tikke på plass gradvis. Det formelle er viktig.
Dato settes.
Revis: Angivelser av dato er uten tvil viktig. Det innarbeides i
prosjektplanen.
Aktivitet 4: Avklare type relevant dokumentasjon.
Ingen kommentar.
Aktivitet 5: Avklare lovkrav og håndtering av personopplysninger.
Soknes: Taushetsproblematikk. Datatilsynet må kontaktes og det må
søkes om godkjenning til arkivering av dokumenter. Vi må ha formell
godkjenning fra Datatilsynet før vi begynner å arkivere dokumenter.
Hvem har eierskapet til opplysningene?
Revis: Jurist fra St. Olav er inne i bildet. Ved lagring av sensitive
opplysninger fra sakkyndige har vi fått et eget skjermet område i
sakssystemet på St.Olav – ESA8. Begrenset hvem som har tilgang til
dette området. Ikke mulighet for andre å komme seg inn i dette
skjermede området. Datatilsynet kontaktes for godkjenning av
pilotprosjektet.
Aktivitet 8: Utarbeide vurderingssystem inkl ”vaktordning”.
Halsteinli: Ikke et legevaktsystem. Kan få driftsmessige konsekvenser.
Dette bør beskrives bedre under dette punktet. Må ha annet enn en
intensjonsavtale. Viktig at det er forankret og formalisert.
Revis: Vi kan ikke ha annet enn intensjonsavtale siden prosjektet skal
implementeres innenfor de eksisterende rammer. Vi kan ikke gå for fort
fram. Intensjonsavtale med enhetssjefene slik at de som inngår i
sakkyndig liste får mulighetene for permisjon, noe som i de fleste
tilfellene allerede er etablert praksis. Prosjektet vil stadfeste omfanget i
Side 2 av 5
Arkivsak: 14/1735-3
Sak nr.
Tekst
sluttevaluering. Intensjonsavtale skal være et enkelt dokument.
Ansvarlig
Frist
Rasmussen: Endringer av vaktsystemer mm. er en omfattende prosess
med nye arbeidsavtaler, avtaler med fagforbundene.
Aktivitet 9: Stadfeste formalkrav for sakkyndige.
Aktivitet 10: Stadfeste formalkrav for
”sakkyndighet”/spisskompetanseområder.
Rasmussen: Det fleste politidistrikt tar kontakt med psykiatere eller
psykologer. Ingen krav om psykolog i loven, lege uten psykiatri
spesialisering kan også ta vurderingen i foreløpige vurderinger. Klinisk
hovedstilling bør ikke være avgjørende.
Revis: Formalkravene i prosjektet går på utdanning og spesialisering.
Kvanvig: De nye blir ikke brukt. Det er de ”gamle traverne” som blir
kontaktet.
Soknes: Dette er det vanskeligste punktet vi har. Dette er vår liste, men
listen er ikke ekskluderende for andre.
Aktivitet 11: Stadfeste kartleggingsomfang og statistikk.
Ingen kommentarer.
Aktivitet 12: Utøve servicefunksjoner til de sakkyndige.
Halsteinli: Må tydeliggjøres hva som tilbys før prosjektet starter.
Avtale/etablere før man setter i gang.
Revis: Må evalueres og justeres sammen med de sakkyndige underveis.
Aktivitet 14: Styrke fagfeltets akademiske forankring.
Avklare link til universitetet og høyskole.
Aktivitet 15: Skissere forskningsfeltene (biologi, risiko,
tilregnelighet, samfunn, kultur, juss, etikk/filosofi).
Godkjennes.
Aktivitet 16: Avklare undervisnings- og utdanningstilbud.
Revis orienterer om dette punktet. Presisering hva som menes med
høyskolene.
Aktivitet 17: Igangsette evt. spredning til Helse Sør-Øst og Helse
Vest.
Revis orienterer om hvordan dette skal foregå.
Kvanvig: Dette skal godkjennes av prosjekteiere.
Helse- og omsorgsdep./Justisdep.
Halsteinli: Ønsker at tertialrapport til neste møte følger mal til
milepælsplan og aktivitetsplan med oversikt over hvor langt man har
kommet. Hvor er vi i forhold til tidsplanen?
Side 3 av 5
Arkivsak: 14/1735-3
Sak nr.
Tekst
Huus: Få med tydeligere i planen at nedslagsfeltet er Helse Midt-Norge
og Helse Nord.
Ansvarlig
Frist
Halsteinli: Ansettelsesforhold, kompetanse, hvilke kvalitetsindikatorer
snakker vi om?
Sjøly: Har vi forstått hva kvalitet er? Sikre vs. forbedre. Hvordan ønsker
vil kvalitetsstyring. Har vi diskutert dette?
Soknes: Forskjellige rammer rundt observasjon. Bør ligge i mandatet –
retningslinjer for hvordan. Ensartethet.
4/14
Revis: Neste tertialrapport vil være klar 20.08.2014, hvis ønskelig ca 1
uke før neste møte.
Gjennomgang av brev til potensielle sakkyndige med
innmeldingsskjema.
Brev til sakkyndig underskrives av prosjektet.
Sjøly: Kommer det tydelig nok frem av skjema om spisskompetanse?
Halsteinli: Sikre at det ikke bare er det med næringsinteresse som sender
inn. Tydeligere i brevet om at dette gjelder for Midt- og Nord Norge.
Noen absolutte formalkrav for å komme på listen.
Soknes: Tydeligere på at dette er en innmelding, ikke en søknad. Hvem
skal avgjøre om vedkommende som melder seg inn er kvalifisert?
Skjema bør starte med hvilke formalkrav som stilles. Skriftlig
tilbakemelding ved ikke godkjent innmelding.
Aas: Man kan komme med en anbefaling om hvilke krav prosjektet
ønsker. Lage en link i brevet der man kan lese om prosjektet.
Hvem får brevet?
Revis: Alle helseforetak, Psykologforeningen, Den Norske legeforening,
i tillegg åpent på internett.
5/14
Gjennomgang av rekvisisjonsskjema til Midlertidig
Rettspsykiatrisk enhet fra påtaleaktører.
Enighet i styringsgruppe at Soknes og Revis ferdigstiller
rekvisisjonsskjema som skal brukes av påtalemyndighetene i
nedslagsfeltet. Soknes utprøver dette hos noen politijurister.
6/14
Referansegruppe.
Første møte med referansegruppen er satt til 22.oktober 2014 i Oslo.
Ønskes at alle styringsmedlemmene deltar.
7/14
Prosjektplan godkjenning.
Revis utarbeider endringene i prosjektplanen og sender utkast til
medlemmene i styringsgruppen.
Etter møtet ble det avklart av leder i styringsgruppen følgende prosess i
Side 4 av 5
Arkivsak: 14/1735-3
Sak nr.
Tekst
fht prosjektplanen videre, slik at man sikrer seg evt innspill fra
prosjekteierne (HOD og JD):
Styringsgruppemedlemmene gir tilbakemelding på prosjektplanen til
Anne-Grete Kvanvig innen 1.juli, så innarbeider hun endringene og
sender tilbake til styringsgruppa og til prosjekteiere for en siste
kvalitetssjekk med frist til midten av august.
Ansvarlig
Frist
Prosjektplanen vil dermed endelig godkjennes på styringsgruppemøtet
29.august.
Side 5 av 5
Arkivsak: 14/1735-3