og kryss.pdf - Angelltrøa Huseierlag

Angelltrøaområdet, sikt i kryssområdet Viser til din mail henvendelse med spørsmål om beregning av frisiktsoner i kryssområder i Angelltrøaområdet, og problemene som oppstår i forhold til at biler parkerer innenfor disse. Trondheim kommune har jobbet mye i forhold til å sikre skolevegene mot Åsvang skole de siste årene, herunder forholdene i Angelltrøa. Blant annet har kommunen etablert nye fartsdempere og gjennomført skilting som understreker den viktige skolevegen langs Sildråpevegen. Et viktig moment i trafikksikkerhetsarbeidet, spesielt i forhold til å sikre skoleveg, er å sikre gode siktforhold i kryssområder. Vi har derfor anmodet flere grunneiere i området om å sørge for tilfredsstillende sikt der vegetasjon på enkelteiendommer har hindret dette, og vi har registrert svært positive effekter av at dette har blitt fulgt opp. I mailen bes det om en beskrivelse av hvordan siktsoner skal beregnes i forhold til stikkvegene som møter Sildråpeveien. Kommunen tar utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok for veg‐ og gateutforming 017, (http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/14121) der retningslinjene for sikt i uregulerte vegkryss med vanlig høyreregel, er angitt på side 122 og vist på følgende figur. Forklaring av figuren i forhold til Angelltrøaområdet: Ls= Stoppsikt, tilsvarende 20 m i Angelltrøaområdets tilfelle siden fartsgrensen her er 30 km/t. L2= Øyepunkt i forhold til trafikk fra høyre, sett fra sideveg. Trafikkmengden fra stikkvegene anslås til å være i overkant av 100 kjøretøy/ døgn, og øyepunktet for beregningen vil da ligge 6 m inn i sidevegen målt fra ytterkant av fortauet i Sildråpevegen. Fra øyepunktet i sidevegen skal man kunne se en bil som kommer fra høyre i Sildråpeveien i en avstand på 20 m. Tilsvarende skal biler som kommer fra venstre i Sildråpevegen i kunne se en bil som står 20 m inn i sidevegen, målt fra ytterkant fortau, fra et øyepunkt med 20 m avstand til krysset. Disse retningslinjene benyttes generelt av både Trondheim kommune og Statens vegvesen i saker der siktforhold i vegkryss skal vurderes. En skisse med eksempel på sikttrekant inntegnet på en typisk kryssituasjon i Angelltrøområdet er fremstilt her: Trondheim kommune ser på det som veldig positivt at huseierlaget har jobbet bevisst med å holde frisiktsonene åpne også om vinteren med fjerning av snø og brøytekanter. For at dette skal ha effekt, er det viktig at det ikke parkeres innenfor områdene, noe som vil fjerne eller redusere den positive trafikksikkerhetsmessige effekten. Vi vil derfor oppfordre til at borettslaget informerer om viktigheten ved å ikke parkere innenfor siktsonene, spesielt siden dette vil kunne gå ut over trafikksikkerheten langs Sildråpevegen, en viktig skoleveg for mange barn. Forslaget om å avgrense det brøytede området innenfor sikttrekanten med f. eks tau kan være hensiktsmessig, forutsatt at de avgrensende tiltakene i seg selv ikke gir potensiell fare ved påkjørsel. Vi takker for henvendelsen og samarbeidet om trafikksikkerhet i deres nærområde. Mvh Kristian Sandvik Byplankontoret